Acetonitril

chemická zlúčenina

Acetonitril (iné názvy: metylkyanid) je bezfarebná jedovatá kvapalina so zápachom podobným éteru. Je dobre rozpustná vo vode, má nízku teplotu varu (82 °C) a je ľahko zápalná.

Acetonitril
Acetonitril
Acetonitril
Acetonitril
Acetonitril
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CH3CN
Synonymá metylkyanid
Vzhľad bezfarebná kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 41,053 g.mol-1
Teplota topenia -46 °C
Teplota varu 81,3 °C
Hustota 0,776 g.cm-3
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka07 - dráždivá látka
Vety H H225, H302, H312, H319, H332
Vety P P210, P280, P305
NFPA 704
3
2
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 75-05-8
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Výroba

upraviť

Použitie

upraviť

Je medziproduktom organických syntéz a využíva sa predovšetkým ako rozpúšťadlo.