Menší proroci[1] alebo dvanásti proroci[2] alebo malí proroci je názov dvanástich prorokov Starého zákona (u židov aj u kresťanov) a zároveň názov príslušných dvanástich kníh (spisov) Starého zákona. Knihy sa súhrnne nazývajú aj Kniha dvanástich prorokov alebo (z gr. ) Dodekaprofeton. Podľa hebrejského kánonu je ich poradie takéto: Ozeáš, Joel, Amos, Abdiáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sofoniáš, Aggeus, Zachariáš a Malachiáš. Septuaginta kladie na prvé miesto Ozeáša, Ámosa, Joela, Abdiáša a Jonáša.

Charakteristika upraviť

Autormi kníh sú priamo dvanásti proroci. Názov „malí“ proroci (v protiklade k veľkým ako napr. Jeremiáš, Izaiáš, Ezechiel) znamená, že ich knihy (spisy) sú relatívne krátke. Tieto knihy nie sú svojou kvalitou rovnocenné, popri dielach preniknutých prorockým zápalom a veľmi pôsobivých aj po štylistickej stránke (Amos, Ozeáš, Micheáš), nájdeme medzi nimi aj také knihy, ktoré nemožno pokladať za prorocké (Jonáš). Knihy sú zoradené viac-menej chronologicky, začínajú sa pred židovským exilom (napr. Amos) a končia po exile v 3. stor. pred Kr. (napr. Zachariáš).

Členenie upraviť

Jednotliví proroci upraviť

Kniha proroka Ozeáša (Hozeáša) upraviť

Pochádzal zo severného kráľovstva. Hovorí, že ľud zradil svojho Boha a prirovnáva ho k nevernej snúbenke, ktorej ale Boh odpustí a na púšti jej hovorí od srdca k srdcu. Žil v období keď bola nájdená kniha Deuteronómium.

Kniha proroka Joela upraviť

Žil okolo roku 750 pred Kr. Bol akýmsi ekológom. Mal videnia, videl ako kobylky v Egypte spasú úrodu, čo bral ako odplatu za hriech. Hovorí teda, že katastrofy sú dôsledkom hriechu. Nabáda ľud aby sa znovu zrodil z Ducha. Boh raz príde a vyleje Ducha na všetko stvorené.

Kniha proroka Amosa (Ámosa) upraviť

Žil okolo roku 800 pred Kr.. Bol jednoduchým dedinčanom, ktorý zrazu dostal Božiu inšpiráciu. Žil v južnom kráľovstve, ale bol poslaný do severného, do Bételu, a tu mal kázať. Je to prvý píšuci prorok. Vystupuje proti sociálnej nespravodlivosti, nemravnosti a oznamuje katastrofu, ale oznamuje, že ostane malá hŕstka a vďaka nim ich Boh zachráni. Je prorokom Božej spravodlivosti. Spravodlivosť je v sociálnom živote.

Kniha proroka Abdiáša (Obadiáša, Abdiasa) upraviť

Žil v období, keď sa okolité národy zle chovali k Židom a keď boli obkľúčení, využili ich zlú situáciu (587 pred Kr.). Obadiáš povzbudzuje ľudí. Tí, čo ostanú verní Bohu, tých spasí.

Kniha proroka Jonáša upraviť

Pôsobil v severnej časti krajiny za kráľa Jeroboáma. Opisuje svoj príbeh ako neuposlúchol Boží príkaz a namiesto do pohanského Ninive sa vydal čo najďalej opačným smerom. Strhla sa hrozná búrka a keď námorníci zistili, že on je príčinou, vyhodili ho cez palubu. Jonáša zožrala veľryba a on bol v jej útrobách tri dni. Potom ho vyvrhla a on sa vydal do Ninive, kde Ninivčanov obrátil. Je tu zjavný univerzalizmus.

Kniha proroka Micheáša upraviť

Pôsobil v južnom kráľovstve, odišiel do Jeruzalema, kde je pohoršený zneužívaním a odsudzovaním utečencov zo severu. Vyčíta im, že tým aj oni porušili zákon. Hovorí však, že Boh očistí svoj ľud, znovu ho zjednotí a z Betlehemu príde Mesiáš.

Kniha proroka Nahuma upraviť

Keď Asýrčania obsadili Jeruzalem, Nahuma prorokuje, že Ninive bude potrestané. Boh ukáže svoju moc, ktorá bude ospevovaná.

Kniha proroka Habakuka (Abakuka) upraviť

Je škandalizovaným prorokom. Odpovedá na otázku, prečo sa Boh nezastáva svojho izraelského národa, keď on trpí. Boh je trpezlivý a trest pohanov príde až neskôr.

Kniha proroka Sofoniáša upraviť

Žil za bezbožného kráľa Manasseho, ktorý žil veľmi dlho a vládol 90 rokov i za kráľa Josiáša. Je pohoršený nad Manasseho pýchou. Prorokuje deň Pánov, kedy Boh ukáže svoju moc a zastane sa chudobných a nespravodlivo trpiacich. Hovorí aj o zvyšku spravodlivých.

Kniha proroka Aggea (Haggea) upraviť

Aggeus (Haggeus) žil okolo roku 520 pred Kr.. Nabáda Židov, aby sa zamysleli. Majú ekonomické problémy, sucho, ale nabáda k znovupostaveniu chrámu.

Kniha proroka Zachariáša upraviť

V prvej časti Knihy proroka Zachariáša (Zach 1-8) sa skláňa nad politickou situáciou. Peržania dali Židom istú slobodu. Situácia nie je síce dobrá, ale židovský národ bude znovu oslobodený a tí, ktorí im robia zle, budú potrestaní. V druhej časti (Zach 9-14) hovorí, že Mesiáš nebude bojovník, ale služobník, bude to ten, ktorého prebodnú. On obnoví dom Dávidov.

Kniha proroka Malachiáša upraviť

Anonymný autor. Vystupuje proti nemravnosti (nezachovávajú tradície, zákon, ...- dokonca ani kňazi). Vraví, že náboženstvo je náboženstvom lásky a raz príde deň, keď príde Mesiáš – Posol.

Referencie upraviť

  1. menší proroci. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1992. 1350 s. (Biblica; zv. 4.) S. 684.
  2. dvanásti proroci. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1992. 1350 s. (Biblica; zv. 4.) S. 328.

Pozri aj upraviť