Miestne referendum je na Slovensku referendum vyhlásené na úrovni obce.[1] V podmienkach obecnej samosprávy je kľúčovou formou priamej demokracie. Umožňuje všetkým obyvateľom obcí a miest zúčastňovať sa bezprostredne na rozhodovaní o verejných záležitostiach na základe priameho a konkrétneho prejavu vôle.[2]

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce orgánmi obce, miestnym referendom, alebo zhromaždením obyvateľov obce.[1] Vykonanie miestneho referenda upravuje Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.[1] Miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce organizuje obec pri výkone samosprávy (§ 4 ods. 3m zákona č. 369/1990 Z. z.).[1] Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda (§ 11a ods 8 zákona č. 369/1990 Z. z.).[1] Obec vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce(§ 11a ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z.).[1] Právo voliť do orgánov samosprávy obce má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci (§ 163 zákona č. 180/2014 Z. z.).[3]

Referendum je založené na nenarušiteľnom prejave slobodnej vôle občanov rozhodovať sa medzi správnym a nesprávnym, konať sám za seba. Ak nekoná, rozhodujú za jeho iní. Súčet väčšiny hlasov rozhoduje za, či proti hlasovacej otázke. V prípade súhlasu jednoduchej väčšiny je vždy platné a uskutočnenie je záväzné pre zvolených zástupcov obce, kraja a štátu.

Nenarušiteľnú suverénnu moc občanov zaručuje Ústava SR, spoločenská zmluva medzi občanmi a štátnou mocou, článok 2 Ústavy: „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“[4]

Pravidlá pre miestne referendum na Slovensku upraviť

Miestne referendum a referendum na území vyššieho územného celku sú zakotvené v článku 67 Ústavy SR[5], ktorý hovorí:

 1. Územná samospráva sa uskutočňuje
  1. na zhromaždeniach obyvateľov obce,
  2. miestnym referendom,
  3. referendom na území vyššieho územného celku,
  4. orgánmi obce alebo
  5. orgánmi vyššieho územného celku.

Spôsob vykonania miestneho referenda a referenda na území vyššieho územného celku upravuje Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.[6]

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hovorí:

 • Miestne referendum je jedným zo spôsobov, ako obyvatelia obce vykonávajú samosprávu obce (§ 4 ods. 2b).[7]
 • Miestne referendum organizuje obec o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (§ 4 ods. 3m).[8]
 • Miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo (§ 11 ods. 4f ).[9]

Kedy musí obec vyhlásiť referendum (§ 11a)[10]

 1. zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
 2. odvolanie starostu[11],
  • odvolať starostu obce možno len v referende. ( § 13a ods. 3 )[12]: Obecné zastupiteľstvo
   • a) vyhlási miestne referendum o odvolaní starostu, ak to petíciou požaduje aspoň 30 % oprávnených voličov,
   • b) môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.“
 3. petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,
  1. Petíciu podľa odseku overujú aspoň traja poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru, a starosta; starosta neoveruje petíciu podanú podľa § 13a ods. 3 písm. a). Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom 85/1990 Zb. o petičnom práve[13], obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície obci.[14]
  2. Občania majú právo sami navrhnúť otázky, o ktorých sa má v miestnom referende hlasovať. Článok 27 Ústavy SR hovorí:
   1. Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami.
   2. Petíciou nemožno vyzývať na porušovanie základných práv a slobôd.
   3. Petíciou nemožno zasahovať do nezávislosti súdu.[15]
 4. zmenu označenia obce,
 5. ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Prehľad miestnych referend na Slovensku upraviť

Štatistický úrad nevedie záznamy a štatistiky vykonaných miestnych referend, nakoľko mu to neukladá zákon. Prehľad vykonaných miestnych referend zaznamenaných v celkovom počet 117 v médiách a na stránkach obcí za obdobie 1993 až 2021:

 
 • Podľa platnosti
  • Platné 34 (32%)
  • Neplatné 79 (67%)
  • Zmarené 1 (1%)
 • Podľa iniciatívy
  • Občianska 97 (83%)
   • platné 28 (29%)
  • Zastupiteľská 20 (17%)
   • platné 8 (38%)
   • zmarené 1 (5%)

Zoznam upraviť

Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov (stĺpec Účasť) a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda (stĺpec Áno z odovzdaných) (§11a ods. 8 zákona č. 369/1990 Z. z.).[1]

Obec Konané dňa Platnosť Iniciatíva Počet otázok Typ otázky Hlasovacia otázka Učasť Áno z odovzdaných Zdroj
Babín 7.4.2012 platné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 57,40 % 93,60 % [16]
Bátorove Kosihy 21.1.2011 platné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 51,20 % 97 % [17]
Bellova Ves 24.4.2012 platné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 55,17 % [18]

[19]

Beloveža 19.9.2020 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 30,19 % 96,40 % [20]

[21]

Bratislava – mestská časť Vajnory 8.12.2018 neplatné občianska 1 petícia Súhlasíte so zmenou funkcie plochy staré letisko Vajnory z doterajšej funkcie šport a telovýchova na iné funkcie v územnom pláne Bratislavy? 35,91 % 4,04 %

[22]

[23]

Bratislava – mestská časť Vajnory 8.12.2018 neplatné občianska 2 petícia
 1. Súhlasíte, aby pred kruhovým objazdom Vajnory bol umiestnený pripájací a odpájací pruh, nový vstup pre tranzit z nadjazdu do obce, na ploche izolačnej zelene parkovisko pre 50 áut a v obytnej zóne predajňa potravín cca o rozlohe 1300 m2?
 2. Súhlasíte, aby verejne prerokovaný návrh územného plánu zóny Šuty z roku 2013 bol nahradený novým návrhom, ktorý pri kruhovom objazde zodpovedá projektovej dokumentácii developera predajne potravín?
3,66 %
 1. 15,13 %
 2. 13,21 %
[24]
Bratislava – mestská časť Karlova Ves 5.3.2016 neplatné zastupiteľská 2 petícia
 1. súhlasíte so zavedením rezidenčného parkovania
 2. súhlasíte so zákazom prevádzkovania hazardných hier
42,62 %
 1. 55,72 %
 2. 87,48  %
[25]

[26]

Brezová pod Bradlom 18.9.2001 platné občianska 1 zmena okresu aby mesto patrilo do okresu Senica

(Začlenením do Senického okresu by mesto muselo prejsť z trnavského do trenčianskeho Vyššieho územného celku, čo musí schváliť parlament.)

51,01 % 96 % [27]
Brusno (obec) 17.4.2014 platné občianska 1 petícia súhlaste s výstavbou nadregionálnej spaľovne nebezpečných odpadov Dubová v obci Nemecká? 62,17 % 7,54 % [28]
Búč 17.4.2010 neplatné občianska 1 predaj zrušenie rozhodnutia miestneho zastupiteľstva o predaji kultúrneho domu 29,59 % [29] [30]
Cabaj-Čápor 28.2.2009 neplatné občianska 1 vystavba ste za výstavbu veterného parku (veterných elektrární) 35,42% 13,5% [31]
Čavoj 18.6.2004 platné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 56% 94,7% [32]
Červený kláštor 25.6.2016 neplatné občianska 1 petícia Súhlasíte s tým, aby obec Červený Kláštor vysporiadala územie na ktorom sú postavené rodinné domy v lokalite Smerdžonka za podmienok, ktoré stanovila obec Lechnica? 44,5 % 58,8 % [33]
Čičava (obec) 5.2.2016 platné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 53,52 % 89,3% [34]
Čičava (obec) 28.11.2015 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 36,80 % 96,7% [34]
Diviacka Nová Ves (okres Prievidza) 2.4.2004 platné zastupiteľská 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 55,90 % 76,47% [35] [36]
Dojč 6.10.2011 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 39,77 % 90, 77 % [37]
Dolná Streda 12.2.2006 platné občianska 1 petícia Ste za to aby firma KovoRecycling s.r.o. umiestnila a budovala svoje podnikateľské aktivity - Spracovateľské centrum druhotných surovín Sereď - v katastrálnom území Dolnej Stredy? 70% [38]

[39]

Dolné Srnie 9.8.2012 platné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 50,45 % 96,1% [40]
Dolný Harmanec 25.5.2019 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky odvolanie starostu 36,80 % [41]
Drienov 30.09.2023 platné občianska 1 petícia Súhlasíte s výstavbou Zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu (spaľovne) v katastrálnom území obce Drienov? 60,24 % 4,14 % [42][43]
Dulova Ves 29.2.2020 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostky 43,00 % [44] [45]
Dvory nad Žitavou 15.5.2004 neplatné občianska 1 petícia ste za to aby poľnohospodárska pôda vo vlastníctve Obce Dvory nad Žitavou … 33,58 % [46]
Ďanová 22.3.2003 platné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 54,85 % 91,59% [47]
Fintice 15.5.2004 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 25,47 % [48]
Gabčíkovo (okres Dunajská Streda) 2.8.2015 platné občianska 1 petícia ste za alebo proti zriadeniu dočasného utečeneckého tábora pre migrantov 58,46 % 96,67% [49]
Galovany 3.6.2023 neplatné občianska 1 petícia Súhlasíte  s tým, aby obec Galovany pokračovala v procese schvaľovania  zmien územného plánu obce pod označením ,,Zmeny a doplnky č.1 – Územný plán obce Galovany   vyveseného na úradnej tabuli 24.01.2023 ? 28,68 % 0,04 % [50]
Gánovce 27.6.2020 neplatné zastupiteľská 1 petícia Súhlasíte s tým, aby bola v budúcnosti v tej časti krajinského celku 9 /KC9). Ktorú tvoria dva protiľahlé svahy doliny Gánovského potoka, umožnená  akákoľvek výstavba nad rámec súčasného platného územného plánu obce Gánovce? 23,30 % 1,91 % [51]

[52]

Gáň 9.11.2013 neplatné občianska 1 petícia rekonštrukcia budovy 50,00 % 46,89% [53] [54]
Gregorovce 10.3.2012 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 47,00 % 22,7% [55]
Hermanovce 12.9.2006 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 32,00 % [56]
Horná Lehota (okres Brezno) 10.6.2018 neplatné občianska 1 petícia Súhlasíte s odpredajom podielov obce ktoré vlastní v Urbárskom pozemkovom spoločenstve? 33,40 % 8,7% [57]
Horný Bar 10.2.2008 neplatné občianska 1 petícia o súhlase bratislavskej developerskej spoločnosti stavať v katastri obce novú obytnú zónu 43,70 % [58] [59]
Hrašovík 17.9.2007 platné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostky 52,30 % 85,3% [60]
Hronsek 12.1.2013 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 26,91 % 97,3% [61]
Hrušovo 5.3.2005 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odovolanie starostu 40,00 % [62]
Hurbanova Ves 27.7.2012 platné občianska 1 petícia Ste proti zaradeniu rozvojovej plochy č. 16„ MVE – malá vodná elektráreň“ do Územného plánu obce Hurbanova Ves 54,00 % 30,4% [63]
Chorvátsky Grob 25.6.2016 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 34,16 % 98,3% [64]
Jablonica 26.11.2009 neplatné občianska 1 petícia
 1. ste za juhozápadný variant
 2. ste za severovýchodný podvariant vedúci poza poľnohospodárske družstvo?
26,00 %
 1. 34,8%
 2. 65,2%
[65]
Jablonové (okres Bytča) 30.5.2009 platné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 46,00 % 90,3% [66]
Jakubov 5.11.2011 neplatné občianska 1 petícia Súhlasíte s odpredajom pozemku pri škole 18,26 % 33,6%
Jánovce (okres Poprad) 2.7.2001 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 28,00 % 50,01% [67]
Kaľamenová 5.2.2008 platné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 50,00 % 61,9% [68]
Kolárovo 10.3.2012 neplatné zastupiteľská 1 zmena nazvu za zmenu názvu mesta Kolárovo na historický Guta 39,65 % 66,41% [69] [70]
Košice – mestská časť Džungľa 6.2.2016 platné občianska 1 zlúčenie obcí
 1. Súhlasíte so zrušením Mestskej časti Košice – Džungľa a
 2. Súhlasíte abysa MČ Džungľa zlúčila sniektorou MČ mesta Košice?
60,00 % 5% [71]
Košice – mestská časť Krásna 4.4.2009 neplatné občianska 1 petícia súhlasite s výstavbou pamätníka v tvare dvojkríža) 31,61 % 84,7% [72]
Košice – mestská časť Myslava 6.2.2016 neplatné zastupiteľská 1 zlúčenie obcí Súhlasíte, aby Mestská časť Košice – Myslava zostala zachovaná v rámci Mesta Košice, a to bez zmeny terajších hraníc a bez obmedzenia terajších kompetencií? 40,75 % 98,3% [73]

[74]

Koválovec 12.11.2018 platné zastupiteľská 11 petícia 1. Ste proti tomu, aby sme boli my, Obec Koválovec, bez svojho vlastného a dobrovoľného súhlasu, vyjadreného v obecnom referende, pričlenení, zlúčení, alebo aby sme akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek miere stratili svoju samostatnosť a suverenitu ako obec?

2. Ste proti tomu, aby bolo v obci zrušené obecné zastupiteľstvo s jeho originálnymi kompetenciami a právomocami, a tieto boli presunuté do kompetencie a právomoci iných obcí či miest?

3. Ste proti tomu, aby boli zrušené výkonné kompetencie starostu našej obce a aby jeho funkcia bola len reprezentačná, s tým že by bol len jedným z poslancov zastupiteľstva v nadradenej obci či meste?

4. Ste za to, aby Obec Koválovec mohla len sama delegovať jednotlivé či všetky svoje kompetencie a právomoci v rámci samosprávy na druhú obec či mesto, a to výlučne dobrovoľne formou obecného referenda, s vyjadrenou jasnou súhlasnou trojpätinovou väčšinou?

5. Ste proti tomu, aby bola obec zbavená svojho majetku hnuteľného i nehnuteľného v prospech inej alebo nadradenej obce či mesta?

6. Ste za to, aby v obci ďalej fungovala predajňa potravín a rozličného tovaru, aj keby na to musela obec, v prípade potreby doplácať?

7. Ste za návrh reformy autobusových spojov?

8. Súhlasíte s výstavbou nových rodinných domov v lokalite Chmelnice?

9. Súhlasíte s doterajším smerovaním obce pod vedením súčasného starostu obce?

10. Pripojili by ste sa na verejný vodovod, ak by bol v obci zavedený?

11. Ste za to, aby obec prevádzkovala hostinec, ak by ho nemal nikto iný záujem prevádzkovať?

66,40 %
 1. 90%,
 2. 95%,
 3. 82%,
 4. 89%,
 5. 89%
 6. 85%
 7. 89%,
 8. 82%
 9. 84%
 10. 66%
 11. 63%
[75] [76]
Krpeľany 10.10.2012 neplatné zastupiteľská 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 32,00 % 96,2% [77]
Kunerad 28.11.2020 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostky 38,90 % 94% [78]
Kvakovce 16.4.2011 platné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 50,27 % 97,3% [79]
Kysucké Nové Mesto 16.5.2015 platné občianska 1 petícia o zriadení prevádzky na spracovanie odpadov ako sú plasty gumy ojazdené pneumatiky odpadové oleje a uhlíkové polotovary 61,32 % 0,63% [80]

[81]

Kysucký Lieskovec 15.12.2012 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 42,20 % 93,8% [82]
Laškovce 12.11.2016 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 19,00 % 93,75% [83]
Lieskovec (okres Zvolen) 14.2.2009 neplatné občianska 1 petícia o vybudovaní prevádzky na environmentálne spracovanie plastov 47,30 % 7% [84]
Lipová (okres Nové Zámky) 25.1.2014 neplatné občianska 1 petícia súhlasíte s bežným dofinancovaním výdajov ZŠ Lipová z rozpočtu obce? 41,50 % 87,8% [85]
Lošonec 21.4.2012 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky odvolanie starostu 41,00 % 90,6% [86]
Lovce 29.6.2013 platné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 67,20 % 96,85% [87]
Lúky 12.6.2021 neplatné občianska 1 petícia o prenájme lekárne 12,27% 76,7% [88]
Lutila 28.12.2015 neplatné občianska 1 vystavba Ste za vypracovanie nového Územného plánu obce Lutila? 27,80 % 96,7% [89]
Ľubica (okres Kežmarok) 30.3.2008 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 38,15 % 87,4% [90]
Ľubietová 9.5.2004 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 32,00 % [91]
Marianka 29.1.2005 neplatné zastupiteľská 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 32,00 % [92]
Martin (mesto na Slovensku) 15.11.2014 neplatné zastupiteľská 2 petícia 1. ste za výstavbu kabinkovej lanovky?; 2. ste za rekonštrukciu námestia? 26,11 %
 1. 61,95%, 2. 39,4%
[93]
Matejovce (Poprad) 20.3.1999 neplatné občianska 1 odčlenenie o odčlenení mestskej časti Matejovce od Popradu 49,42 % 78,3% [94]
Močenok 24.06.2023 neplatné zastupiteľská 1 petícia Ste za výstavbu Centra cirkulárnej ekonomiky na energetické znehodnocovanie odpadov (spaľovne) v katastrálnom území obce Močenok? 48,91 % - [95]

[96]

Modra 9.12.2015 neplatné zastupiteľská 1 petícia Súhlasíte aby mesto Modra ukončilo súdny spor s Ing. Andrejom Vachom mimosúdnou dohodou alebo súdnym zmierom a zaplatilo mu sumu v maximálnej 1,79 % 13,9% [97]
Mojš 3.12.2016 neplatné občianska 1 petícia Súhlasíte s tým, aby prejazd motorovými vozidlami cez obec Mojš bola v oboch smeroch zakázaný? 41,00 % 82,9% [98] [99]
Mojtín 16.2.2013 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 14,45 % 93,5% [100]
Mokrý Háj 15.9.2009 neplatné občianska 1 petícia Ste proti využívaniu veternej energie v katastri obce? 36,80 % 50,1% [101]
Naháč (okres Trnava) 6.2.2018 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 35,30 % 87% [102]
Nemecká (okres Brezno) 9.11.2013 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 36,40 % 81,6% [103]
Nitrianske Pravno 8.9.2018 neplatné občianska 1 petícia Ste za projekt prístavby Kultúrneho domu k radnici v Nitrianskom Pravne podľa schváleného návrhu?“ iniciátor 37,93 % 27,18% [104]
Nižná Boca 02.12.2023 platné zastupiteľská 1 územný plán Súhlasíte s vykonaním nových zmien v pôvodnom Územnom pláne obce z roku 2003, ktoré znížia projektovanú zastavanosť územia v lokalite Dolné Salášky a Dolné Lúky? 57,35 % 84,61 % [105]
Nižná Šebastová 14.6.1992 neplatné občianska 1 petícia o vybudovaní leteckej dráhy 50,00 %
Nolčovo 29.9.2009 platné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 59,00 % 94 % [106]
Nová Bošáca 7.6.2014 platné občianska 2 petícia 1.o zachovanie 2. stupňa vyučovania na ZŠ 2. za odvolanie starostu 52,28 % [107]

[108]

Nový Život 12.5.2015 neplatné zastupiteľská 1 osobitný zákon Súhlasíte s výstavbou malej vodnej elektrárne Nový Život-Eliášovce- Egyetert a Nový Život-Illesházy-kis vízy erömü felepitesevel? 41,69 % 10,13 % [109]
Ovčiarsko 11.2.2012 platné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 52,71 % 86,2 % [110]

[111]

Plášťovce 21.3.2011 platné 1 petícia o výstavbe vodnej elektrárne 59,80 % 42,3 % [112]
Podbiel 30.3.2003 platné 1 petícia o zmene trasovania dialničného obchvatu 64,00 % 93 % [113]
Podlužany (okres Levice) 28.2.2009 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 42,23 % 88,54 % [114]
Pohorelá 22.5.2004 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 16,03 % 84,37 % [115]
Polomka 15.11.2014 neplatné zastupiteľská 1 zastupiteľská Ste za vytvorenie obecnej Polomskej polície financovanej z rozpočtu obce? 34,92 % 45,6% [116] [117] [118]
Rabčice 29.11.2014 neplatné občianska 1 petícia transformácie štátnej Základnej školy s materskou školu 23,23 % 53,35%

[119]

Repište 28.3.2014 neplatné občianska 1 zmena erbu o zmene erbu 40,00 % 70,6 % [120]
Rohožník (okres Humenné) 12.10.2019 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostky 45,95% 43,6% [121] [122]

[123]

Rokycany (okres Prešov) 29.2.2020 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 46,30 % 89,7 % [124]

[125]

[126]

Rožkovany 25.5.2019 platné občianska 1 petícia Ste proti výstavbe nižšieho štandardu v lokalite Bogaj? 53,60 % 93,6 % [127]

[128]

Rudník (okres Košice-okolie) 11.7.2020 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostky 32,00 % 95,8 % [129]
Ruská 24.11.2012 platné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 57,11 % 93,75 % [130]
Rusovce 12.4.2003 neplatné občianska 1 petícia predaj a kúpa budovy 8,35 % [131]
Sliač 29.20.2022 neplatné občianska 1 petícia o americkej základni na Sliači 37,00 % 74,50 % [132]
Slovenská Ľupča 5.5.2012 neplatné občianska 1 petícia 2. zriadenia ihriska 24,00 % 94 % [133]
Slovenská Ľupča 5.5.2012 neplatné občianska 1 petícia 1. o zrušení predaja pozemku 19,00 % 93 % [133]
Slovenská Nová Ves 9.4.2011 platné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 88,00 % 96,6 % [134]
Sokolovce 21.7.2012 platné 1 petícia o výstavbe zariadenie na zhodnocovanie biologických odpadov 63,70 % 3 % [135]
Somotor 21.4.2008 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostky 41,00 % 93,3 % [136]

[137]

Starý Smokovec 18.3.1995 neplatné 1 zmena nazvu za zmenu názvu mesta Starý Smokovec na Vysoké Tatry 16,03 % 99,63 % [138]
Svinia 13.1.2014 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 13,94 % 50,1 % [139]
Šajdíkove Humence 12.2.2005 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 19,00 % 97 % [140]
Šalková 1.9.1996 platné občianska 1 odlúčenie obce odlúčenie obci 64,78% 92,86% [141] [142] [143]
Šarišské Michaľany 25.10.2009 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 36,81 % 96,2 % [144]
Široké 17.5.2003 neplatné občianska 1 petícia o pomenovaní ulíc 46,40 % 36,3 % [145]
Šoporňa 16.1.2013 zmarené! zastupiteľská 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu zmarené zmarené [146]
Špačince 3.7.2010 neplatné občianska 1 petícia za výrobu elektrickej energie prostredníctvom solárnych panelov 34,18 % [147] [148]
Špania dolina 8.3.2003 platné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 67,44 % 59,3 % [149]
Špišské Vlachy 17.10.2015 neplatné 1 petícia Súhlasíte, aby v meste Spišské Vlachy bola realizovaná výstavba a zriadená prevádzka na spracovanie hliníkového odpadu spoločnosťou Slesalko s.r.o. ? 47,87% 2,4% [150] [151]
Tešedíkovo 1.3.2012 platné 1 zmena názvu súhlasíte so zmenou názvu obce Tešedíkovo na historický názov Pered.

(Rozhodnutie o zmene názvu totiž musí prijať vláda. Žiadosť predtým posudzuje názvoslovná komisia ministerstva vnútra. Dvaja jej členovia denníku SME potvrdili, že komisia premenovanie na Pered neodporučí. [152]

64,00 % 42 % [153]
Trenčín 11.7.2009 neplatné zastupiteľská 1 petícia Súhlasíte s umiestnením obchodno-zábavného a spoločenského centra AUPARK na pozemkoch nachádzajúcich sa na území mesta Trenčín vymedzenom Ulicou Kniežaťa Pribinu a Ulicou Palackého? 10,42 % 7,1 % [154] [155]
Trnava 13.01.2024 neplatné občianska 5 petícia 1. Súhlasíte so zrušením parkovacej politiky mesta Trnava upravenej VZN mesta Trnava č. 609 zo dňa 27.6.2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení zmien a doplnkov?

2. Súhlasíte, aby podmienkou parkovacej politiky mesta Trnava bolo vybudovanie bezplatných záchytných parkovísk s minimálnym celkovým počtom 1380 parkovacích miest? 3. Súhlasíte, aby podmienkou parkovacej politiky mesta Trnava bolo vybudovanie pravidelnej kyvadlovej mestskej autobusovej dopravy, zabezpečujúcej dopravu zo záchytných parkovísk do centra mesta Trnava? 4. Súhlasíte, aby podmienkou parkovacej politiky mesta Trnava bolo regulované parkovanie len v zóne, kde počet parkovacích miest spĺňa množstvo miest určených v Pláne udržateľnej mobility? 5. Súhlasíte, aby podmienkou parkovacej politiky mesta Trnava bola skutočnosť, aby každý rezident zóny mohol v každej rezidenčnej zóne parkovať za rovnakých podmienok?

30,41 % 1. 95,23 %

2. 93,00 % 3. 92,71 % 4. 92,44 % 5. 95,15 %

[156]
Trstice 9.12.2015 neplatné zastupiteľská 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostky 18,98 % 90,2 % [157]
Utekáč 5.5.2012 neplatné zastupiteľská 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starosti 37,00 % 97,5 % [133]
Úhorná 6.3.2004 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 21,80 % 95,8 % [158]
Varín 29.10.2022 neplatné občianska 1 premenovanie ulice k premenovaniu ulice Dr. Jozefa Tisu, 47,00 % 25,17% [159] [160]
Varhaňovce 16.10.2011 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolania starostu 37,50 % 95,6 % [161]
Veľký Slavkov 18.10.2020 neplatné zastupiteľská 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 22,00 % 50,1 % [162]
Veľký Šariš 10.3.2012 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky ste za odvolanie primátora 34,98 % 57,7 % [163]
Veterná Poruba 24.4.2010 platné zastupiteľská 1 odvolanie starostu/ky za rozšírenie skládky 67 % 26 % [164]

[165]

Visolaje 15.6.2019 neplatné občianska 1 petícia odmietnutie výstavby logistického parku 44,86 % 88,9 % [166]

[167]

Vištuk 3.5.2016 platné zastupiteľská 1 petícia ste za prevádzkovanie motokrosovej dráhy na pozemku v lokalite Polanka?? 61,70 % 68,8 % [168]

[169]

Vištuk 16.5.2009 platné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 51,00 % 98 % [170]
Vlkanová 29.12.2012 neplatné občianska 1 petícia súhlasíte s výstavbou Malej vodnej elektrárne Vlkanová na rieke Hron...? 28,90 % 2 % [171]
Vyšná Šebastová 29.7.2012 platné občianska 1 petícia k výstavbe bioplynovej stanice a peletovacej linky 50,98 % 15 % [172]
Žehra 6.6.2004 neplatné občianska 1 odvolanie starostu/ky za odvolanie starostu 34,66 % 97,33 % [173]
Zlatá Baňa 10.3.2012 neplatné občianska 1 petícia Súhlasíte so zachovaním prevádzky MŠ a ZŠ v Zlatej Bani s dofinancovaním z obecného rozpočtu v minimálnej výške 15-tisíc eur? 42,65% [174] [175]

Referencie upraviť

 1. a b c d e f g Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 1990-09-06, [cit. 2021-05-29]. Dostupné online.
 2. TEKELI, Jozef; HOFFMANN, Marian. Zákon o obecnom zriadení : komentár. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 773 s. ISBN 978-80-8168-034-2. S. 417.
 3. Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti SR, 2014-05-29, [cit. 2021-05-29]. Dostupné online.
 4. SLOV-LEX. 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky [online]. Slov-lex, [cit. 2021-05-29]. Dostupné online.
 5. SLOV-LEX. 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky [online]. Slov-lex, [cit. 2021-05-29]. Dostupné online.
 6. SLOV-LEX. 369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob... [online]. Slov-lex, [cit. 2021-05-29]. Dostupné online.
 7. SLOV-LEX. 369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob... [online]. Slov-lex, [cit. 2021-05-29]. Dostupné online.
 8. SLOV-LEX. 369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob... [online]. Slov-lex, [cit. 2021-05-29]. Dostupné online.
 9. SLOV-LEX. 369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob... [online]. Slov-lex, [cit. 2021-05-29]. Dostupné online.
 10. SLOV-LEX. 369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob... [online]. Slov-lex, [cit. 2021-05-29]. Dostupné online.
 11. SLOV-LEX. 369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob... [online]. Slov-lex, [cit. 2021-05-29]. Dostupné online.
 12. SLOV-LEX. 369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob... [online]. Slov-lex, [cit. 2021-05-29]. Dostupné online.
 13. SLOV-LEX. 85/1990 Zb. - Zákon o petičnom práve [online]. Slov-lex, [cit. 2021-05-29]. Dostupné online.
 14. SLOV-LEX. 369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o ob... [online]. Slov-lex, [cit. 2021-05-29]. Dostupné online.
 15. SLOV-LEX. 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky [online]. Slov-lex, [cit. 2021-05-29]. Dostupné online.
 16. Facebook [online]. facebook.com, [cit. 2021-05-19]. Dostupné online.
 17. Odvolaný starosta podal po referende trestné oznámenie [online]. Ahoj Komárno, 2012-01-26, [cit. 2021-05-30]. Dostupné online.
 18. FILEK, Michal. Odvolaný starosta Ovčiarska je spokojný, no podal trestné oznámenie. SME (Bratislava: Petit Press), 2012-03-02. Dostupné online [cit. 2021-05-30]. ISSN 1335-4418.
 19. TASR. Vo vyše 30 mestách a obciach volia ľudia starostov a miestnych poslancov. Pravda (Bratislava: Perex), 2012-10-27. Dostupné online [cit. 2021-05-30]. ISSN 1336-197X.
 20. Vyhlásenie výsledku referenda o odvolaní starostu obce Beloveža - Úradná tabuľa [online]. Beloveža, [cit. 2021-05-30]. Dostupné online. Archivované 2021-06-02 z originálu.
 21. Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu obce [online]. beloveza.com, [cit. 2021-05-19]. Dostupné online. Archivované 2021-05-19 z originálu.
 22. vajnory.sk, [cit. 2021-05-30]. Dostupné online.
 23. HILBERTOVÁ, Martina. Vajnory odmietli zmenu letiska na sídlisko v referende, je však neplatné. SME (Bratislava: Petit Press), 2018-12-08. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 24. vajnory.sk, [cit. 2021-05-30]. Dostupné online.
 25. SITA. Referendum v Karlovej Vsi je úspech, aj keď nie je platné. Pravda (Bratislava: Perex), 2016-03-09. Dostupné online [cit. 2021-05-19]. ISSN 1336-197X.
 26. Referenda v Karlovej Vsi sa zúčastnilo 43 percent voličov [online]. karlovaves.sk, [cit. 2021-05-30]. Dostupné online.
 27. TASR. Občania Brezovej pod Bradlom chcú, aby ich mesto patrilo do okresu Senica. SME (Bratislava: Petit Press), 2001-09-23. Dostupné online [cit. 2021-05-19]. ISSN 1335-4418.
 28. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-11-13]. Dostupné online.
 29. A.S, Petit Press. Referendum neplatné, kultúrny dom predajú [online]. mynitra.sme.sk, [cit. 2021-05-30]. Dostupné online.
 30. TASR. Búč: Občania budú rozhodovať o osude miestneho kultúrneho domu. SME (Bratislava: Petit Press), 2010-04-16. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 31. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-11-15]. Dostupné online.
 32. Marián KUCMAN. Obyvatelia Čavoja odvolali starostu. SME (Bratislava: Petit Press), 2005-06-26. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 33. cervenyklastor.sk, [cit. 2021-05-30]. Dostupné online.
 34. a b SITA. Starostku Čičavy v referende odvolali. SME (Bratislava: Petit Press), 2016-03-05. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 35. Starosta odmieta referendum. SME (Bratislava: Petit Press), 2004-04-06. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 36. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-10-30]. Dostupné online.
 37. A.S, Petit Press. Referendum v Dojči neprešlo [online]. myzahorie.sme.sk, [cit. 2021-05-30]. Dostupné online.
 38. Kovod - Oficiálna stránka obce Dolná Streda [online]. www.dolnastreda.sk, [cit. 2021-05-30]. Dostupné online.
 39. dolnastreda.sk, [cit. 2021-05-30]. Dostupné online.
 40. ŠIMOVEC, Martin. Vo voľbách kandiduje aj odvolaný starosta. SME (Bratislava: Petit Press), 2013-02-03. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 41. TASR. Referendum bolo neplatné, starostom Dolného Harmanca zostáva M. Vajs. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2019-05-26. Dostupné online [cit. 2021-05-22].
 42. Zápisnica okrskovej komisie pre MIESTNE REFERENDUM o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku [online]. [Cit. 2024-04-11]. Dostupné online.
 43. ZÁPISNICA zo 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Drienove konaného dňa 11.9.2023 [online]. [Cit. 2024-04-11]. Dostupné online.
 44. FRANK, Michal. V referendách v Dulovej Vsi a Rokycanoch odvolávajú starostov. SME (Bratislava: Petit Press), 2020-02-29. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 45. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-10-30]. Dostupné online.
 46. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-11-13]. Dostupné online.
 47. ©TASR 2003. Obyvatelia Ďanovej v referende rozhodli o odvolaní starostu. SME (Bratislava: Petit Press), 2003-03-23. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 48. Michal FRANK. „Rozvoj Fintíc je zastavený," tvrdia členky petičného výboru za odvolanie starostu. SME (Bratislava: Petit Press), 2004-05-20. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 49. Cas.sk. Obyvatelia Gabčíkova povedali v referende NIE príchodu utečencov: Má výsledok silu niečo zmeniť? [online]. cas.sk, 2015-08-03, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online.
 50. Referendum 2023 - Oficiálna stránka obce Galovany [online]. www.galovany.sk, [cit. 2024-04-05]. Dostupné online.
 51. ganovce.sk, [cit. 2021-05-30]. Dostupné online.
 52. ganovce.sk, [cit. 2021-05-30]. Dostupné online.
 53. LAZÁNIOVÁ, Jana Arpášová. Referendum o budove v Gáni nie je platné. SME (Bratislava: Petit Press), 2013-11-10. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 54. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-10-30]. Dostupné online.
 55. Starosta Gregoroviec je mimo ohrozenia, referendum neplatí. WebNoviny.sk (Bratislava: iSITA), 2012-03-11. Dostupné online [cit. 2021-05-22].
 56. Michal FRANK. Odvolať hermanovského starostu sa občanom nepodarilo. SME (Bratislava: Petit Press), 2006-08-14. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 57. Obec Horná Lehota [online]. horna-lehota.sk, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online.
 58. VLADISLAV KMEŤ. Na Žitnom ostrove bude krytá ľadová plocha. SME (Bratislava: Petit Press), 2008-02-10. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 59. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-10-30]. Dostupné online.
 60. (nit). V Hrašovíku odvolali starostku. SME (Bratislava: Petit Press), 2007-09-17. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 61. hronsek.sk, [cit. 2021-05-30]. Dostupné online.
 62. Starostku Hrušova sa nepodarilo odvolať. SME (Bratislava: Petit Press), 2005-03-07. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 63. https://hurbanovaves.sk/vysledky-miestneho-referenda-2012.htm[nefunkčný odkaz]
 64. SLEZÁKOVÁ, Kristína. V Chorvátskom Grobe starostu neodvolali, referendum je neplatné. SME (Bratislava: Petit Press), 2016-09-25. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 65. Referendum v Jablonici bolo neplatné. SME (Bratislava: Petit Press), 2009-11-26. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 66. SITA a (lk). Ďalšie úspešné referendum: Jablonové odvolalo starostu za Smer. SME (Bratislava: Petit Press), 2009-05-31. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 67. Robert JURIŠ. Referendum na odvolanie starostu v Jánovciach neúspešné. SME (Bratislava: Petit Press), 2001-07-02. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 68. Referendum starostovi stoličku nepodlomilo. SME (Bratislava: Petit Press), 2008-02-05. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 69. ĎURIKOVÁ, Virginia. Kolárovo sa nebude nazývať Gúta. SME (Bratislava: Petit Press), 2012-03-14. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 70. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-11-12]. Dostupné online.
 71. GÉCZIOVÁ, Katarína. Obyvatelia Džungle povedali v referende nie jej zániku alebo zlúčeniu. SME (Bratislava: Petit Press), 2016-02-07. Dostupné online [cit. 2021-05-18]. ISSN 1335-4418.
 72. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-11-13]. Dostupné online.
 73. myslava.eu, [cit. 2021-05-19]. Dostupné online.
 74. Výsledky miestneho referenda Mestskej časti Košice - Myslava [online]. myslava.eu, [cit. 2021-05-19]. Dostupné online.
 75. KOVALOVEC.SK, redakcia AK /. Koválovec má odpovede na referendum a v kresle rovnakého starostu [online]. www.nazahori.sk, [cit. 2021-05-31]. Dostupné online.
 76. TASR. Koválovčania vyjadrili hlas v referende, chcú zachovať kompetencie obce. SME (Bratislava: Petit Press), 2018-11-12. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 77. Patrik Ján, HIVsoft s.r.o.. Referendum za odvolanie starostu obce Krepeľany je neplatné [online]. monitorujem.sk, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online. Archivované 2021-05-23 z originálu.
 78. KOSCELNÍK, Branislav. Starostka Kuneradu čelila odvolávaniu. Referendum nebolo platné. SME (Bratislava: Petit Press), 2020-11-29. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 79. Vadium-IT s.r.o.. Občania v referende odvolali starostu obce Kvakovce, rozhodol jeden hlas [online]. pis.sk, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online.
 80. kysuckenovemesto.sk, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online.
 81. kysuckenovemesto.sk, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online.
 82. HAŽÍKOVÁ, Iveta. Kysucký Lieskovec čaká referendum o odvolaní starostu. Ten sa obrátil na prokuratúru. SME (Bratislava: Petit Press), 2012-12-09. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 83. Zapisnica č.17 2016 [online]. . Dostupné online.
 84. FAJČÍKOVÁ, Kveta. Referende o plastoch chýbalo 31 hlasov. SME (Bratislava: Petit Press), 2009-02-17. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 85. ouclanky. Obec Lipová [online]. lipova.eu, [cit. 2021-05-22]. [www.lipova.eu/lipova/index.php/aktuality/oznamy/697-vyhlasenie-vysledkov-miestneho-referenda Dostupné online.]
 86. SITA. Starostu Lošonca v referende neodvolali. SME (Bratislava: Petit Press), 2012-04-23. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 87. Starostka obce Lovce sa odmieta vzdať funkcie aj po občianskom referende [online]. pluska.sk, 2013-07-12, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online.
 88. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-11-09]. Dostupné online.
 89. LUTILA, Obec. Komunálne voľby 2018 - Miestne referendum 2015 - k územnému plánu [online]. lutila.sk, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online.
 90. Cas.sk. Referendum za odvolanie starostu je neplatné [online]. cas.sk, 2008-03-30, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online.
 91. TASR. Ľubietovčania dnes v referende rozhodujú o zotrvaní starostu vo funkcii. SME (Bratislava: Petit Press), 2004-05-08. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 92. TASR. Referendum v Marianke nie je platné. SME (Bratislava: Petit Press), 2005-01-29. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 93. martin.sk, [cit. 2021-05-22]. [www.martin.sk/assets/File.ashx?id_org=700031&id_dokumenty=37985 Dostupné online.]
 94. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-10-30]. Dostupné online.
 95. Uznesenia z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2023 konaného dňa 03. 05. 2023 [online]. [Cit. 2024-04-11]. Dostupné online.
 96. Miestne referendum - výsledky [online]. [Cit. 2024-04-11]. Dostupné online.
 97. modra.sk, [cit. 2021-05-22]. [www.modra.sk/assets/File.ashx?id_org=700032&id_dokumenty=2966 Dostupné online.]
 98. INAQ Media. Referendum o zákaze prejazdu áut v Mojši bolo neúspešné, hlasovať prišlo málo ľudí [online]. zilinak.sk, 2016-12-04, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online.
 99. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-10-30]. Dostupné online.
 100. Referendum v Mojtíne je neplatné, účasť bola veľmi nízka. WebNoviny.sk (Bratislava: iSITA), 2013-02-16. Dostupné online [cit. 2021-05-22].
 101. SITA. Obyvatelia Mokrého Hája veterný park chcú, referendum bolo neplatné. SME (Bratislava: Petit Press), 2009-09-15. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 102. TASR. Referendum v Naháči skončilo. Aký je výsledok?. SME (Bratislava: Petit Press), 2018-01-07. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 103. Global24 s.r.o.. Výsledky referenda v Nemeckej: Pozrite si, či odvolali starostu [online]. brezno.dnes24.sk, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online.
 104. TASR. Včerajšie referendum v Nitrianskom Pravne nie je platné. SME (Bratislava: Petit Press), 2018-09-09. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 105. Zápisnica Volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania v miestnom referende 02.12.2023 [online]. [Cit. 2024-04-11]. Dostupné online.
 106. Starosta spochybňuje výsledok referenda. SME (Bratislava: Petit Press), 2007-10-09. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 107. novabosaca.sk, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online.
 108. KRÁĽ, Milan. V Novej Bošáci škola zostáva, starosta odchádza. Pravda (Bratislava: Perex), 2014-06-10. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1336-197X.
 109. novyzivot.sk, [cit. 2021-05-30]. Dostupné online.
 110. obecovciarsko.sk, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online.
 111. obecovciarsko.sk, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online.
 112. VRAŽDA, Daniel. Vodnú elektráreň Plášťovčania odmietli. SME (Bratislava: Petit Press), 2011-03-21. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 113. ©TASR 2003. Obyvatelia Podbiela odmietli navrhované riešenie diaľničného obchvatu. SME (Bratislava: Petit Press), 2003-03-30. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 114. podluzany.eu, [cit. 2021-05-30]. Dostupné online.
 115. Miestne referendum o odvolaní starostu - Oficiálna stránky obce Pohorelá [online]. www.pohorela.sk, [cit. 2021-05-30]. Dostupné online.
 116. Novinky | Polomka.sk [online]. www.polomka.sk, [cit. 2021-05-30]. Dostupné online. Archivované 2021-06-02 z originálu.
 117. SITA. V Polomke je o voľby väčší záujem než o súbežné referendum. SME (Bratislava: Petit Press), 2014-11-15. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 118. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-10-30]. Dostupné online.
 119. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-11-09]. Dostupné online.
 120. V erbe obce Repište zostanú repy, referendum je neplatné. WebNoviny.sk (Bratislava: iSITA), 2014-03-29. Dostupné online [cit. 2021-05-22].
 121. OTRIOVÁ, Jana. V Rohožníku má o odvolaní starostky rozhodnúť referendum. SME (Bratislava: Petit Press), 2019-09-15. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 122. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-11-10]. Dostupné online.
 123. Obec Rohožník čaká referendum: Obyvatelia nechcú starostku, jej praktiky sú protizákonné [online]. topky.sk, 2019-09-07, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online.
 124. webex.sk. RokycanyOFICIÁLNE STRÁNKY OBCE [online]. obecrokycany.sk, [cit. 2021-05-22]. [www.obecrokycany.sk/--23-335-vysledky-miestneho-referenda Dostupné online.]
 125. Miestne referendum v obciach Dulova Ves a Rokycany. SME (Bratislava: Petit Press). %253A %252F %252 Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 126. FRANK, Michal. V referendách v Dulovej Vsi a Rokycanoch odvolávajú starostov. SME (Bratislava: Petit Press), 2020-02-29. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 127. rozkovany.sk, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online. Archivované 2021-05-18 z originálu.
 128. TASR. V Rožkovanoch spojili eurovoľby s referendom. SME (Bratislava: Petit Press), 2019-05-25. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 129. TASR. Referendum o odvolaní starostky obce Rudník je neplatné. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2020-07-12. Dostupné online [cit. 2021-05-22].
 130. TASR. V Ruskej hlasovali za odvolanie starostu. SME (Bratislava: Petit Press), 2012-11-25. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 131. INGRID DROZDÍKOVÁ. Ľudia v Rusovciach o referende nevedeli. SME (Bratislava: Petit Press), 2003-04-13. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 132. A.S, Petit Press. Väčšina hlasujúcich v referende odmietla americkú vojenskú základňu na Sliači [online]. myzvolen.sme.sk, [cit. 2023-02-01]. Dostupné online.
 133. a b c Referendum v Utekáči aj Slovenskej Ľupči bolo neplatné. WebNoviny.sk (Bratislava: iSITA), 2012-05-06. Dostupné online [cit. 2021-05-22].
 134. VÝSLEDKY MIESTNEHO REFERENDA [online]. slovenskanovaves.sk, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online.
 135. SITA. Obyvatelia v referende odmietli bioplynovú stanicu. SME (Bratislava: Petit Press), 2012-07-23. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 136. VEREŠČÁKOVÁ, Lýdia. Somotor: starostka ostáva. SME (Bratislava: Petit Press), 2008-04-25. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 137. Nová kniha. Referendum v Somotore je neplatné!. SME (Bratislava: Petit Press), 2008-04-21. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 138. SME - pl. Nevydarené tatranské referendum. SME (Bratislava: Petit Press), 1995-03-18. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 139. Michal Frank, frk. Starostku Svinej sa odvolať nepodarilo. SME (Bratislava: Petit Press), 2014-01-14. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 140. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-11-13]. Dostupné online.
 141. Ústavný súd odmietol snahu Šalkovčanov odčleniť sa od mesta [online]. bystricoviny.sk, 2012-12-03, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online.
 142. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-10-30]. Dostupné online.
 143. FAJČÍKOVÁ, Kveta. Šalková má už Bystrice dosť. Chce sa odčleniť. SME (Bratislava: Petit Press), 2014-05-28. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 144. Cas.sk. Zásah proti Pospolitosti v Š. Michaľanoch: Starostu neodvolajú [online]. cas.sk, 2009-10-25, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online.
 145. (ak). Širočania sú za vstup do EÚ, no miestne referendum vyhlásili za neplatné. SME (Bratislava: Petit Press), 2003-05-19. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 146. SITA. V Šoporni vládne chaos okolo referenda. SME (Bratislava: Petit Press), 2012-02-29. Dostupné online [cit. 2021-05-23]. ISSN 1335-4418.
 147. Referendum o slnečnej elektrárni v Špačinciach je neplatné. Prišlo málo voličov [online]. trnava-live.sk, 2010-07-10, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online.
 148. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-10-30]. Dostupné online.
 149. VRAŽDA, Daniel. V referende odvolali starostu. SME (Bratislava: Petit Press), 2003-02-10. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 150. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-10-30]. Dostupné online.
 151. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-10-31]. Dostupné online.
 152. MIKUŠOVIČ, Dušan. Tešedíkovo je stále Tešedíkovom, referendum na zmenu nestačí. SME (Bratislava: Petit Press), 2013-09-04. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 153. tesedikovo.sk, [cit. 2021-05-31]. Dostupné online.
 154. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-11-12]. Dostupné online.
 155. TRENČÍN, Mesto. Referendum o Auparku je neplatné » Mesto Trenčín [online]. Mesto Trenčín, 2009-07-12, [cit. 2021-05-30]. Dostupné online.
 156. Zápisnica mestskej komisie o priebehu a výsledku miestneho referenda v meste Trnava konaného dňa 13. januára 2024 [online]. [Cit. 2024-04-11]. Dostupné online.
 157. ODRÁŠKA, Ladislav. Starosta Trstíc po referende ostáva vo funkcii. SME (Bratislava: Petit Press), 2015-11-22. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 158. Erika KARASOVÁ. Referendum v Úhornej je neplatné, R. König naďalej ostáva vo funkcii starostu. SME (Bratislava: Petit Press), 2004-03-08. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 159. Varín [online]. www.varin.sk, [cit. 2023-02-01]. Dostupné online.
 160. AKTUALITY.SK. Voľby 2022: Referendum vo Varíne o premenovaní ulice Tisu nebolo úspešné [online]. Aktuality.sk, [cit. 2023-02-01]. Dostupné online.
 161. Starostu vo Varhaňovciach neodvolali, referendum je neplatné. WebNoviny.sk (Bratislava: iSITA), 2011-10-16. Dostupné online [cit. 2021-05-22].
 162. TASR. Referendum za odvolanie starostu Veľkého Slavkova bolo neplatné. SME (Bratislava: Petit Press), 2020-10-18. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 163. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-11-13]. Dostupné online.
 164. PORUBA, Obec Veterná. Úradná tabuľa - Referendum 2010 [online]. veternaporuba.sk, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online.
 165. PORUBA, Obec Veterná. Zápisnice a uznesenia - Zápisnica miestnej referendovej komisie o hlasovaní v miestnom referende dňa 24.04.2010 [online]. veternaporuba.sk, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online.
 166. visolaje.sk, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online. Archivované 2021-05-18 z originálu.
 167. HUDÁK, Peter. Kamióny a sklad nechcú, bude referendum. SME (Bratislava: Petit Press), 2019-05-20. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 168. Facebook [online]. facebook.com, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online.
 169. vistuk.sk, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online. Archivované 2021-05-23 z originálu.
 170. VASIĽOVÁ, Linda. Starostu Vištuka odvolali v referende. SME (Bratislava: Petit Press), 2009-05-18. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 171. Zasadnutia OZ [online]. vlkanova.sk, [cit. 2021-05-22]. Dostupné online.
 172. KOŠUTHOVÁ, Anna. Vo Vyšnej Šebastovej hlasovali v miestnom referende. SME (Bratislava: Petit Press), 2012-07-30. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 173. TASR. Referendum o odvolaní starostu v Žehre bolo neúspešné. SME (Bratislava: Petit Press), 2004-06-06. Dostupné online [cit. 2021-05-22]. ISSN 1335-4418.
 174. priama-demokracia.sk, [cit. 2021-11-12]. Dostupné online.
 175. Referendum v Zlatej Bani je neplatné, prišlo málo voličov. WebNoviny.sk (Bratislava: iSITA), 2012-03-10. Dostupné online [cit. 2021-11-08].

Literatúra upraviť

Externé odkazy upraviť