Protestantizmus

(Presmerované z Protestant)

Protestantizmus alebo protestantstvo (príslušník sa nazýva protestant) je kresťanským vyznaním ktoré vzniklo v 16. storočí z európskej reformácie ako opozícia voči učeniu Katolíckej cirkvi. Nie je jedným konzistentným vyznaním, ale je skôr súhrnný názov pre kresťanské vyznania ktoré vzišli z reformácie. Najrozšírenejšie druhy protestantizmu sú luteranizmus, kalvinizmus a anglikanizmus, z toho luteranizmus je najstarším protestantským vyznaním.

Luther a Kalvín - najväčšie osobnosti reformácie

Protestantské cirkviUpraviť

Najdôležitejšie sú:

Protestantské cirkvi na SlovenskuUpraviť

Regionálna skupina Juhovýchodná Európa Spoločenstva evanjelických cirkví v EurópeUpraviť

Dejiny pomenovaniaUpraviť

Pomenovanie nevzniklo z dôvodu „protestovania voči niečomu“ ale odkazuje na podanie protestu (právnický termín označujúci odvolanie) voči záverom Špajerského ríšskeho snemu.

Roku 1529 sa na podnet cisára (Svätej rímskej ríše nemeckého národa) Karla V. zišiel v Špajeri (Speyer v Nemecku) ríšsky snem. Cisár vzniesol rezolútne požiadavky na skončenie politiky ústupkov voči luteránom, predovšetkým zrušenie pravidla Cuius regio, eius religio (Čie panstvo, toho náboženstvo) a dôsledné presadenie wormského ediktu (o. i. fyzická likvidácia Martina Luthera a jeho nasledovníkov). Reakciou bol rovnako silný protest 6 ríšskych kniežat (vrátane Jana Saského, Juraja Brandenbursko-Ansbachského a Filipa Hesenského „Veľkolepého“) a 14 ríšskych miest. Týmto protestom bol legitimizovaný odpor voči cisárskej autorite ako takej.

Tento príklad slúži na ilustráciu dôležitosti prepojenia svetskej a duchovnej moci počas reformácie.

ReferencieUpraviť