Rýchlostná cesta R7 (Slovensko)

rýchlostná cesta na Slovensku

Rýchlostná cesta R7 je rýchlostná cesta na Slovensku, ktorá po svojom dokončení spojí Bratislavu a Lučenec, cez Dunajskú Stredu, Nové Zámky a Veľký Krtíš. Trasa rýchlostnej cesty začína pri Bratislave v križovatke s diaľnicou D1, pokračuje cez križovatku s diaľnicou D4 a ďalej popri Dunajskej Strede, Nových Zámkoch, Veľkom Krtíši až po Lučenec, kde končí v križovatke s rýchlostnou cestou R2. Pri Horných Semerovciach sa navyše plánuje križovatka s R3. Predpokladaná dĺžka R7 je 223,8 km. Po R7 bude na úseku od Bratislavy po Dunajskú Stredu vedená európska cesta 575. Rýchlostná cesta R7 po svojom dokončení vytvorí kvalitné a kapacitné prepojenie regiónov Dunajskej Stredy a Nových Zámkov, ktoré dnes v cestnej sieti neexistuje. Súčasne zabezpečí dopravnú obsluhu juhozápadného Slovenska a južnej časti stredného Slovenska nadradenou infraštruktrúrou. Rýchlostná cesta R7 bola zaradená do siete rýchlostných ciest uznesením vlády SR č.1051/2004 z 10. novembra 2004. Popri rýchlostnej ceste R8 sa jedná o jedinú ďalšiu rýchlostnú cestu, ktorej trasa ani v časti nevychádza z plánov spred roku 1989. V zmysle aktuálnych plánov ministerstva dopravy, nebudú do roku 2028 rozostavané ani sprejazdnené žiadne úseky cesty R7. Do plánov neboli zaradené ani úseky vo vysokom stupni prípravy, ako napríklad Holice – Mliečany. Sprevádzkovanie rýchlostnej cesty v celej dĺžke trasy nemožno s ohľadom na aktuálne zámery ministerstva dopravy očakávať pred rokom 2050.[1][2]

Rýchlostná cesta R7 (Slovensko)
Rýchlostná cesta R7 (Slovensko)

Rýchlostná cesta R7
R 7
R 7
  v prevádzke    v pláne 
Základné údaje
Správca Národná diaľničná spoločnosť
a. s. (štát) 
Celková dĺžka 223,8 km 
v prevádzke 32,2 km 
v pláne 191,6 km
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Bratislavský kraj, Nitriansky kraj
Trnavský kraj, Banskobystrický kraj 
 
Objekty na trase

História

upraviť

Rýchlostná cesta R7 sa zamýšľala už v 90. rokoch ako dvojpruhová rýchlostná komunikácia[3]. Prípravu jej projektu schválila vláda Slovenskej republiky dňa 26. júna 2003 uznesením č. 523/2003[4]. V októbri 2005 bola vypracovaná komplexná technická štúdia a ďalej nasledovalo vypracovávanie podkladov a variantných riešení trasovania jednotlivých úsekov pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Stanoviská pre prvé úseky boli Ministerstvom životného prostredia SR boli vydané v máji 2009.

Základný kameň vonkajšieho bratislavského obchvatu, zahŕňajúceho okrem diaľnice D4 aj úseky cesty R7, bol slávnostne poklepaný 24. októbra 2016, za účasti ministra dopravy Árpáda Érseka a zástupcov konzorcia dodávateľov. Prvé dva úseky od križovatky Bratislava - Juh (R7 x D4) po Holice boli uvedené do prevádzky 19.7.2020. Úsek medzi križovatkami Bratislava - Nivy a Bratislava - Juh bol sprejazdnený 3.10.2021.[5][6]

Prehľad úsekov rýchlostnej cesty R7

upraviť
Poradie úseku Označenie úseku Dĺžka úseku v km Začiatok výstavby úseku Uvedenie úseku do prevádzky Výjazdy a križovatky
1. Križovatka R7xD1 Bratislava, Nivy I - križovatka R7xD4 Bratislava - juh 6,4 2016 2021 1. Bratislava - Nivy I, križovatka R7xD1

2. Bratislava - Nivy II (Slovnaftská)

2. Križovatka R7xD4 Bratislava, juh - Šamorín, západ 8,4 2016 2020 3. Bratislava - juh, križovatka R7xD4

4. Šamorín - Západ

3. Šamorín, západ - Holice 17,4 2016 2020 5. Šamorín - sever

6. Holice

4. Holice - Mliečany 11,0 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 7. Dunajská Streda

8. Mliečany

5. Mliečany - Dolný Bar 9,5 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 9. Dolný Bar
6. Dolný Bar - Zemné 23,5 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 10. Zemné
7. Zemné - Nové Zámky 14,3 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 11. Nové Zámky
8. Nové Zámky - Čaka 29,2 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 12. Bešeňov

13. Čaka

9. Čaka - Veľký Krtíš 71,3 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 14. Šárovce

15. Demandice

16. Tupá

17. Šahy

18. Tešmák

19. Veľký Krtíš

10. Veľký Krtíš - Lučenec, križovatka R7xR2 32,8 Nezaradené do plánu pred rokom 2028 ? 20. Kľačany

21. Lučenec, križovatka R7xR2

Bratislava, Prievoz - Bratislava, Ketelec

upraviť

Začiatok tohto úseku s dĺžkou 6,4 km je v križovatke Prievoz na diaľnici D1. Následne trasa obchádza priemyselný areál podniku Slovnaft a za ním pokračuje cez poľnohospodársky využívané územie. Koniec úseku je na diaľnici D4 v mieste križovatky Ketelec.[7] Nachádza sa tu jedna križovatka a 11 mostov. Koncesná zmluva na výstavbu formou PPP projektu bola podpísaná 20. mája 2016, samotná výstavba sa oficiálne začala 24. októbra 2016 s termínom dokončenia v roku 2020. Úsek rýchlostnej cesty stavia a bude prevádzkovať počas 30 rokov konzorcium Obchvat Nula na čele so španielskou spoločnosťou Cintra Infraestructuras Internacional.

Bratislava, Ketelec - Dunajská Lužná

upraviť
 
Úsek za križovatkou D4/R7 Ketelec v smere na Dunajskú Lužnú pred dokončením a odovzdaním do užívania (5/2020).

Úsek Bratislava, Ketelec - Dunajská Lužná odklonil dopravu z obcí Rovinka a Dunajská Lužná a tým značne odbremenil extrémne preťaženú cestu I/63[8]. Pôvodne boli uvažované tri varianty trasovania tohto úseku - všetky s dĺžkou okolo 7 kilometrov[9]. Úsek začína v juhovýchodnej časti Bratislavy križovatkou na diaľnici D4. Pokračuje obchvatom obcí Rovinka a Dunajská Lužná. Za obcou Dunajská Lužná končí v rovnomennej križovatke, v ktorej sa pripája cesta I/63 a pokračuje ďalší úsek rýchlostnej cesty R7. Úsek je dlhý 8,23 km, súčasťou stavby je 10 mostov a dve križovatky.[10]

Koncesná zmluva na výstavbu formou PPP projektu bola podpísaná 20. mája 2016, samotná výstavba sa oficiálne začala 24. októbra 2016 a celý úsek bol slávnostne odovzdaný do užívania 19. júla 2020. Úsek rýchlostnej cesty postavilo a prevádzkuje počas 30 rokov konzorcium Obchvat Nula na čele so španielskou spoločnosťou Cintra Infraestructuras Internacional.

Dunajská Lužná - Holice

upraviť

Začiatok trasy sa napája na predchádzajúci úsek rýchlostnej cesty R7 v križovatke Dunajská Lužná. Ďalej pokračuje severne od mesta Šamorín rovnobežne s cestou I/63 až k obci Holice, kde v rovnomennej križovatke úsek končí. Súčasťou stavby sú aj dve križovatky, veľké obojstranné odpočívadlo Blatná na Ostrove a Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Holice.[11] Tento úsek má dĺžku 17,4 km a na telese R7 nebolo potrebné budovať žiadne mosty. Tie sú len súčasťou mimoúrovňových križovaní s ostatnými cestami, a to v počte 12 a celkovej dĺžke 582 metrov.

Koncesná zmluva na výstavbu formou PPP projektu bola podpísaná 20. mája 2016, samotná výstavba sa oficiálne začala 24. októbra 2016 a celý úsek bol slávnostne odovzdaný do užívania 19. júla 2020. Úsek rýchlostnej cesty postavilo a prevádzkuje počas 30 rokov konzorcium Obchvat Nula na čele so španielskou spoločnosťou Cintra Infraestructuras Internacional.

Holice - Dunajská Streda

upraviť

Začiatok úseku je napojený na predchádzajúci úsek R7 Dunajská Lužná – Holice v križovatke Holice. Pokračuje v trase cesty I/63 východným smerom a následne obchvatom mesta Dunajská Streda odklonom od cesty I/63. Končí v križovatke Kútniky juhovýchodne za Dunajskou Stredou. Úsek bude mať dĺžku 13,18 km, vybudujú sa tu tri križovatky a 6 mostov.[12] V súčasnosti prebieha proces územného konania a začiatok výstavby je plánovaný po roku 2020.

Dunajská Streda - Nové Zámky

upraviť

Tento úsek s dĺžkou 42,52 km sa začína v križovatke Kútniky. Trasa od križovatky pokračuje východným smerom a neskôr severným obchvatom mesta Nové Zámky. Úsek končí križovatkou Nové Zámky, kde sa napája cesta I/64 a nasledujúci úsek rýchlostnej cesty R7. Súčasťou stavby budú 3 križovatky, 24 mostov, malé obojstranné a veľké obojstranné odpočívadlo a Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest Nové Zámky.[13] Detaily projektu sú v procese posudzovania vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie, začiatok výstavby nie je nateraz určený.

Nové Zámky - Čaka

upraviť

Úsek začína v križovatke pri meste Nové Zámky, kde sa napája na predchádzajúci úsek R7 Dunajská Streda – Nové Zámky. Pokračuje južným obchvatom obce Bánov, následne severným obchvatom obce Bešeňov a ďalej mimo zastavaných území. Končí v križovatke pri obci Čaka. Dĺžka tohto úseku bude takmer 30 km, súčasťou stavby budú dve križovatky, 17 mostov a malé odpočívadlo Bešeňov.[14] Detaily projektu sú v procese posudzovania vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie, začiatok výstavby nie je nateraz určený.

Čaka - Veľký Krtíš

upraviť

Začiatok úseku rýchlostnej cesty R7 je v križovatke Čaka, kde nadväzuje na predchádzajúci úsek R7 Nové Zámky – Čaka. Trasa prechádza mierne zvlneným terénom, poľnohospodársky využívaným územím, mimo zastavané územia. Koniec úseku je v križovatke pri meste Veľký Krtíš. Súčasťou stavby bude šesť križovatiek, 83 mostov, dve odpočívadlá a dve strediská správy a údržby rýchlostných ciest: SSÚR Svodov a SSÚR Malý Krtíš. Dĺžka tohto úseku bude približne 72 km.[15] Detaily projektu sú v procese posudzovania vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie, začiatok výstavby nie je nateraz určený.

Veľký Krtíš - Lučenec

upraviť

Začiatok úseku je južne od mesta Veľký Krtíš. Prechádza rovinatým terénom, prevažne poľnohospodársky využívaným územím, mimo zastavané územia. Koniec úseku ako aj rýchlostnej cesty R7 je v križovatke Lučenec s napojením na rýchlostnú cestu R2. Úsek bude dlhý takmer 33 km, súčasťou stavby sú aj 4 križovatky, 40 mostov, jedno odpočívadlo a SSÚR Veľký Krtíš.[16] Detaily projektu sú v procese posudzovania vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie, začiatok výstavby nie je nateraz určený.

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
 1. Detail materiálu | Portal OV [online]. rokovania.gov.sk, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
 2. Detail materiálu | Portal OV [online]. rokovania.gov.sk, [cit. 2021-05-15]. Dostupné online.
 3. Diaľnica a rýchlostné komunikácie - mapa 1:1 000 000 [online]. Bratislava: Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky, 1994, [cit. 2010-08-03]. Dostupné online.
 4. Uznesenie vlády SR k aktualizácii nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest [online]. Bratislava: Úrad vlády SR, 26.06.2003, [cit. 2010-08-03]. Dostupné online.
 5. A.S, Petit Press. Otvorili takmer polovicu nultého obchvatu Bratislavy [online]. bratislava.sme.sk, [cit. 2020-07-19]. Dostupné online.
 6. TASR. Érsek oficiálne spustil výstavbu bratislavského obchvatu. SME (Bratislava: Petit Press), 2016-10-24. Dostupné online [cit. 2016-10-24]. ISSN 1335-4418.
 7. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2014-10-02]. Dostupné online. Archivované 2014-10-06 z originálu.
 8. Jazdiť z Lužnej je ako mať šichtu navyše [online]. Bratislava: Petit Press, 04.11.2009, [cit. 2010-08-03]. Dostupné online.
 9. Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná [online]. Bratislava: Geoconsult, 2007, [cit. 2010-08-03]. Dostupné online. Archivované 2010-08-29 z originálu.
 10. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2014-10-02]. Dostupné online. Archivované 2014-10-06 z originálu.
 11. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2014-10-02]. Dostupné online. Archivované 2014-10-06 z originálu.
 12. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2014-10-02]. Dostupné online. Archivované 2014-10-06 z originálu.
 13. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2014-10-02]. Dostupné online. Archivované 2014-10-06 z originálu.
 14. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2014-10-02]. Dostupné online. Archivované 2014-10-06 z originálu.
 15. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2014-10-02]. Dostupné online. Archivované 2014-10-06 z originálu.
 16. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2014-10-02]. Dostupné online. Archivované 2014-10-06 z originálu.

Externé odkazy

upraviť