Zoznam hasičských termínov

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam hasičských termínov obsahuje výklad odborných výrazov používaných na úseku požiarnej ochrany, civilnej ochrany a ďalšie pojmy týkajúce sa hasičstva.

Poznámka: Definície obsiahnutých termínov sa primárne riadia podľa slovenských verzií noriem ISO a podľa legislatívnej úpravy Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu sa definície v iných štátoch môžu odlišovať. Pre bližšie informácie pozri konkrétny článok (pokiaľ na Wikipédii existuje).

0 – 9

upraviť
 • 112: zjednotené celoeurópske tiesňové telefónne číslo slúžiace na privolanie zložiek integrovaného záchranného systému, používané v Európe a niektorých ostatných krajinách, resp. napr. v Kanade po vytočení tohto čísla je hovor presmerovaný na 911
 • 911: tiesňové telefónne číslo používané v Spojených štátoch, Kanade a niektorých ostrovných štátoch Karibiku (na Slovensku po vytočení tohto čísla je hovor presmerovaný na 112)
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru: analýza, ktorú spracúva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru a ktorej výsledkom je po a) posúdenie nebezpečenstva vzniku požiarov v objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, podmienok vykonania účinného zásahu a evakuácie osôb a majetku, vybavenia požiarneho úseku, objektu alebo priestoru požiarnotechnickými zariadeniami, výdatnosti zdrojov vody na hasenie požiaru a ochladzovanie a po b) určenie najväčšej plochy predpokladaného požiaru výpočtom, prevereného času dojazdu prvých posilových hasičských jednotiek, potrebného množstva a druhu hasiacej látky na zdolávanie požiaru a na ochladzovanie, minimálneho početného stavu hasičskej jednotky potrebného na účinné zdolanie predpokladaného požiaru, ako aj požiadavky na jej materiálno-technické vybavenie, a najkratšieho času na vykonanie účinného zásahu pri predpokladanom požiari[1]
 • automobilová striekačka: 1. v širšom zmysle skupina hasičských automobilov vybavených čerpadlom, spravidla aj s nádržou na vodu a vecnými prostriedkami na zdolávanie požiarov (patrí do nej dopravný automobil, automobilová striekačka a cisternová automobilová striekačka);[2] 2. v užšom zmysle (AS) hasičský automobil vybavený požiarnym čerpadlom a určený na dopravu hasičského družstva a hasičskej technickej výzbroje na miesto požiaru[3]
 • backdraft: explózia horľavých a výbušných plynov vzniknutých horením nazhromaždených v uzatvorenom priestore s nedostatkom kyslíka, spôsobená náhlym vniknutím vzduchu s bežnou koncentráciou kyslíka (21 %), napr. otvorením dverí alebo okna do danej miestnosti[4][5]
 • cisternová automobilová striekačka (CAS): hasičský automobil vybavený čerpadlom a zvyčajne vodnou cisternou, hadicami, prúdnicami a ďalšími pomocnými zariadeniami potrebnými na hasenie požiaru[6]
 • čata: v požiarnej ochrane organizačná zložka hasičských jednotiek na Slovensku a v Česku, ktorú tvoria dve alebo tri družstvá jednej zmeny[7][8]
 • dalmatínsky pes: najmä v Spojených štátoch a Kanade častý maskot hasičov, z dôvodu, že bol v minulosti využívaný na stráženie a sprevádzanie hasičských konských povozov[9]
 • detektor horľavého plynu: prístroj na detegovanie koncentrácie zmesi horľavého plynu so vzduchom v priestore, aby sa zistila možnosť vzniku explózie[6]
 • dispečerské pracovisko: pracovisko zásahového strediska poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby alebo ostatnej záchrannej zložky, ktoré na základe výzvy na vykonanie zásahu z koordinačného strediska integrovaného záchranného systému alebo operačného strediska tiesňového volania zabezpečuje výkon svojich podriadených súčastí[10]
 • detektor radiácie: prenosné zariadenie používané na detekciu a meranie prítomnosti alfa, beta, gama a neutrónového ionizačného žiarenia[6]
 • dozimeter: osobný prístroj na meranie množstva (dávky) ionizačného žiarenia absorbovaného osobou za určitý čas[6]
 • epidémia: relatívne vysoký výskyt určitého infekčného ochorenia alebo pôvodcu nákazy v danej geografickej oblasti[11]
 • evakuácia: odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne vecí z určitého územia[12]
 • explózia: prudká oxidácia alebo rozkladná reakcia vyvolávajúca zvýšenie teploty, tlaku alebo oboch súčasne[13]
 • explozimer → pozri detektor horľavého plynu
 • Florián z Lorchu: rímsky legionár, mučeník a katolícky svätec uznávaný ako patrón hasičov
 • germicíd: chemická látka alebo jej roztok s antimikrobionálnym účinkom, ktorý spôsobí inaktiváciu alebo usmrtenie mikroorganizmu[11]
 • hasič: 1. aktívny príslušník hasičskej jednotky;[6] 2. najnižšia hodnosť hasičov vo viacerých hasičských jednotkách (s výnimkou čakateľov a hasičov vo výcviku), napr. Firefighter (FF) v Los Angeles Fire Department alebo New York City Fire Department, na Slovensku u Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky (bývalá hodnosť požiarnik);[14] 3. základná funkcia člena hasičskej jednotky na Slovensku;[15]
  • „denný hasič“ → pozri „suchý hasič“
  • hasič na čiastočný úväzok: osoba, ktorej hlavným zameraním je iná činnosť ako služba v hasičskej jednotke, ale je zamestnaná ako hasič na čiastočný úväzok[6]
  • hasič na plný úväzok: osoba, ktorej hlavným zameraním je služba v hasičskej jednotke[6]
  • „mokrý hasič“: v hasičskom slangu výjazdový hasič[16][17]
  • starší hasič (druhá najnižšia) funkcia člena hasičskej jednotky na Slovensku[18]
  • „suchý hasič“: v hasičskom slangu hasič, ktorý pôsobí v rámci dennej zmeny (napr. na oddelení požiarnej prevencie) a teda nezasahuje pri výjazdoch[17]
 • hasičská hadica → pozri požiarna hadica
 • hasičská jednotka: organizácia s vycvičeným personálom, vozidlami a zariadením na zdolávanie požiarov a iných núdzových stavov[6]
 • hasičská prilba: výstroj na ochranu hlavy používaný hasičmi[6]
 • hasičská sekera: malá sekera, ktorú hasiči nosia na svojich opaskoch[6]
 • hasičská stanica (HS): budova určená na stálu službu hasičskej jednotky, umiestnenie hasičskej techniky a výstroja, príp. aj na ďalšie činnosti súvisiace so zabezpečením činnosti hasičskej jednotky (výcvik, školenia, údržba atď.)[19][20][6]
  • hlavná hasičská stanica: hasičská stanica vybavená základnou, pomocnou a špeciálnou hasičskou technikou; riadi činnosť vedľajších hasičských staníc a poskytuje im služby[20]
  • vedľajšia hasičská stanica: hasičská stanica podriadená hlavnej hasičskej stanici; je vybavená základnou, pomocnou, príp. i špeciálnou hasičskou technikou v stanovenom rozsahu; slúži spravidla jednotlivým zónam sídelných útvarov[20]
 • hasičská záchranná služba: odborná služba, ktorá vykonáva záchranu a poskytuje pomoc vtedy, ak je ohrozený život, zdravie osôb alebo životné prostredie a na záchranu je potrebná osobitná odborná pripravenosť a vybavenie
 • hasičská zásahová hadica → pozri požiarna hadica
 • hasičská zbrojnica: budova určená na umiestnenie a údržbu hasičskej techniky a výstroja, ale (na rozdiel od hasičskej stanice) bez stáleho obsadenia personálom
 • hasičské družstvo: základná organizačná zložka hasičských jednotiek na Slovensku (veliteľ a ďalší 3 – 8 hasiči)[21] a v Česku (veliteľ a ďalší 5 hasiči)[8]
  • (hasičské) družstvo o zmenšenom početnom stave: v Česku zmenšené hasičské družstvo, ktoré pozostáva z veliteľa a ďalších 3 hasičov[8]
 • Hasičský a záchranný zbor (HaZZ): najväčšia profesionálna hasičská jednotka na Slovensku (v novembri 2011 cca 3200 hasičov), rozpočtová organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zriadená na základe zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore k 1. aprílu 2002
 • hasičský automobil: automobil používaný alebo vybavený na účely hasenia alebo záchranných činností
 • hasičský šport: športová disciplína a súčasť špeciálnej fyzickej prípravy hasičov, ktorá slúži na získanie trvalých návykov a zručností potrebných pri praktickej činnosti pri zásahoch. Pozostáva z disciplín beh na 100 m cez prekážky, výstup do 4. podlažia cvičnej veže (súťažia len profesionálni hasiči), štafetový beh na 4 × 100 m a požiarny útok.
 • hasivo: hasiaca látka, ktorá sa používa buď ako náplň hasiacich prístrojov, alebo ako hasiace médium pre hasičské automobily, hasiace zariadenia a pod.
 • havária: mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok[22]
 • hydrant → pozri požiarny hydrant
 • hydrantová hadica: požiarna hadica primárne určená na vybavenie hydrantových skríň
 • chemický výbuch: rýchle prebiehajúci proces horenia zmesi horľavej látky s kyslíkom obsiahnutým vo vzduchu alebo s iným oxidovadlom (napríklad chlór) so súčasným vznikom splodín horenia a tepelného rozkladu s prudkým nárastom tlaku. Chemickým výbuchom môže byť aj explozívny rozklad látky. K podmienkam chemického výbuchu patria: prítomnosť horľavej látky, oxidačný prostriedok a iniciačný zdroj, pričom horľavá plynná látka musí byť zmiešaná s oxidovadlom v určitom množstve medzi dolnou a hornou hranicou výbušnosti.[23]
 • index šírenia plameňa (iS): relatívna hodnota, ktorou je vyjadrená schopnosť materiálu sa vznietiť a šíriť po svojom povrchu plameň. Vyjadruje sa podielom dĺžkovej jednotky a času (mm/min), za ktorý plameň dosiahne určený bod[24]
 • jadrová bezpečnosť: technický stav a spôsobilosť jadrového zariadenia alebo prepravného zariadenia ako aj schopnosť ich obsluhy zabrániť nedovolenému úniku rádioaktívnych látok alebo ionizujúceho žiarenia do pracovného prostredia alebo do životného prostredia a schopnosť predchádzať udalostiam a zmierňovať následky udalostí v jadrových zariadeniach alebo pri preprave rádioaktívnych materiálov[25]
 • katastrofa: mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie[26]
 • lano: povraz rozličnej dĺžky, ktorý používajú hasiči[6]
  • lano typu A: nízkoprieťažné lano s jadrom a opletom určené na bežné použitie pri prístupe s použitím lana zahrňujúce všetky druhy zaistenia pracovnej polohy pri záchrane a v speleológii[27]
  • lano typu B: nízkoprieťažné lano s jadrom a opletom menej výkonného vyhotovenia ako laná typu A vyžadujúce väčšiu starostlivosť počas použitia[27]
 • nosidlá → pozri záchranné nosidlá
 • ohnisko požiaru: poloha hlavného (zdrojového) priestoru horenia pri požiari,[6] iniciačné miesto požiaru.
 • ohnisko samovznietenia: (bez ohľadu na druh tuhého paliva) 1. miesto, v ktorom teplota dosiahne 65 ºC; 2. miesto kde sa teplota zvyšuje počas 24 hodín o viac ako 3 °C; 3. miesto kde sú zrejmé vonkajšie príznaky samovznietenia, napríklad zápach po produktoch tepelného rozkladu, tlenie, nálety na povrchu hromady alebo iskrenie[29]
 • požiar: nežiaduce a nekontrolovateľné horenie, pri ktorom dochádza k škodám na majetku, životnom prostredí, k usmrteniu alebo zraneniu ľudí alebo zvierat
 • požiarna hadica: ohybné potrubie na prepravu hasiva opatrené hadicovými spojkami
 • požiarna ochrana: súbor metód, činností, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia, ktorých cieľom je zaistiť podmienky na ochranu života a zdravia fyzických osôb, zvierat, majetku a životného prostredia pred požiarmi (a ostatnými mimoriadnymi udalosťami), ako aj vymedziť pôsobnosť orgánov verejnej správy a hasičských jednotiek na tomto úseku
 • požiarna tlmica: náradie na hasenie požiaru, ktoré patrí medzi jednoduché (ručné) hasiace prostriedky
 • požiarny hydrant: ventil na hlavnom vodovodnom potrubí, ktorý umožňuje pripojenie požiarnych zariadení na umožnenie nepretržitého zásobovania vodou[6]
 • protipožiarna ochrana → pozri požiarna ochrana
 • tlmica → pozri požiarna tlmica
 • záchranné nosidlá: skladacie nosidlá na prepravu ranených a chorých osôb[3]
 • živelná pohroma: mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok[30]

Referencie

upraviť
 1. § 1 a Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách
 2. Príloha č. 3 (vlastnosti hasičského automobilu) k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 162/2006 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi
 3. a b STN 38 9000/Z1 Archivované 2014-12-11 na Wayback Machine: 2001., Požiarna ochrana. Prostriedky. Názvoslovie.
 4. Gorbett, Gregory E.; Hopkins, Ronald (2007), The Current Knowledge & Training Regarding Backdraft, Flashover, and Other Rapid Fire Progression Phenomena, str. 12 – 13, http://www.kennedy-fire.com/PDFs/backdraft.pdf, dost. 2014-11-18  (po anglicky)
 5. Backdraft – část 1, Požáry.cz, 2004 (vyd. 2004-12-11), http://www.pozary.cz/clanek/3038-backdraft-cast-1/, dost. 2014-11-18 
 6. a b c d e f g h i j k l m n STN ISO 8421-8 (92 0002) Archivované 2014-10-13 na Wayback Machine: 2001, Požiarna ochrana. Slovník. Časť 8: Termíny pre hasenie požiarov, záchranné služby a zaobchádzanie s nebezpečnými materiálmi.
 7. § 5 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách
 8. a b c § 4 ods. 2 Vyhlášky Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
 9. Why are Dalmations Firehouse Dogs?, Windsor, ON: Windsor Fire & Rescue Services, http://web.archive.org/web/20130730032526/http://www.windsorfire.com/fire-buffs-traditions-dalmations, dost. 2013-07-30  (dostupné prostredníctvom Internet Archive Wayback Machine)
 10. § 2 ods. 2 písm. e) zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 547/2010 Z. z.
 11. a b pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 48/2003 o vykonávaní dezinfekcie a sterilizácie pri kontakte s biologickým materiálom
 12. § 3 ods. 10 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 345/2012 Z. z.
 13. STN ISO 8421-1 Archivované 2014-08-26 na Wayback Machine: 1999, Požiarna ochrana. Slovník. Časť 1: Všeobecné požiarne termíny a javy.
 14. čl. I ods. 5 písm a) Štatútu o povyšovaní členov a funkcionárov DPO SR[nefunkčný odkaz] z 1. januára 2008
 15. § 5 ods. 4 písm a) Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách]
 16. Varačka, Pavol (2011), Ako sa stať hasičom, Protipožiarne.sk (vyd. 2011-11-20), http://www.protipoziarne.sk/c-259-Ako_sa_stat_hasicom.html, dost. 2014-11-19 
 17. a b Mokrý versus suchý hasič, Praha: Hasičský záchranní sbor, 2012, http://www.hzscr.cz/clanek/mokry-versus-suchy-hasic.aspx, dost. 2014-11-19 
 18. § 5 ods. 4 písm b) Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách
 19. § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 37/2014 Z. z.
 20. a b c STN 73 5710 (73 5710) Archivované 2014-12-10 na Wayback Machine: 1990, Požiarne stanice, požiarne zbrojnice a požiarne bunky. Do novembra 2006 norma platná aj v Česku ako ČSN 73 5710 (73 5710): 1990, Požární stanice, požární zbrojnice a požární buňky
 21. § 5 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách
 22. § 3 ods. 2 písm b) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 345/2012 Z. z.
 23. pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 40/2003 v znení pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 20/2005
 24. STN 73 0863 Archivované 2014-12-15 na Wayback Machine: 1991, Požiarnotechnické vlastnosti hmôt. Stanovenie šírenia plameňa po povrchu stavebných hmôt.
 25. § 2 písm. e) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 143/2013 Z. z.
 26. § 3 ods. 2 písm c) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
 27. a b STN EN 1891 (83 2627) Archivované 2014-12-15 na Wayback Machine: 2001, Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Nízkoprieťažné laná s jadrom a opletom.
 28. § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme
 29. § 17 ods. 6 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 258/2007 Z. z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami
 30. § 3 ods. 2 písm a) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva

Externé odkazy

upraviť