Cesta (stavba)

upravený pás územia určený na premávku kolesových dopravných prostriedkov alebo chodcov

Cesta môže byť:

 • v širšom zmysle:
 • v užšom zmysle (podľa cestného zákona a podľa STN 73 6100): druh pozemnej komunikácie iný ako diaľnica, miestna cesta alebo účelová cesta[6]; „pozemná komunikácia určená na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami; môže byť s neobmedzeným a obmedzeným prístupom alebo s obmedzeným pripojením“[7].

Terminológia upraviť

Slovenské historické názvy cesty v užšom zmysle boli:

 • najstaršie názvy: hradská alebo hradská cesta[8][9][10][11] alebo silnica (Termíny hradská (cesta) a silnica ale niekedy zahŕňali aj obecné cesty, teda miestne komunikácie, t. j. tieto termíny sa niekedy chápali ako akékoľvek verejné spevnené pozemné komunikácie. Termín hradská zas niekedy naopak v užšom zmysle znamenal len štátnu [t.j. nie župnú, vicinálnu ani obecnú] cestu a silnica len štátnu a župnú cestu (takto napr. v tomto texte[12]).)[10][13][14][15][16][17][12];
 • koniec 19. stor. – 1949: štátna cesta + krajinská cesta (resp. do roku 1928 župná cesta) + vicinálna cesta[18]
 • v rokoch 1949 – 1961: štátna cesta (v českom znení zákona: „státní silnice“)[19][20][pozn 1];
 • v rokoch 1961 – 1996: automobilová cesta alebo skrátene cesta (v českom znení zákona je použitý len výraz „silnice“, v slovenskom znení zákona je použitý striedavo výraz „automobilová cesta“ a „cesta“);[23]

Cesta v užšom zmysle (t. j. podľa cestného zákona a STN 73 6100) upraviť

Pod pojem cesta spadajú aj pozemné komunikácie mimo súvisle zastavaného územia alebo územia určeného na zastavanie, ktoré spájajú železničné stanice, terminály kombinovanej dopravy, letiská pre pravidelnú verejnú dopravu a verejné prístavy s diaľnicami a cestami, ak neslúžia ako účelové komunikácie prevažne na prevádzku alebo na správu týchto zariadení. [24]

Podľa cestného zákona sa cesty delia na[25] :

 • a) cesty I. triedy (štátne cesty), ktoré majú nadregionálny dopravný význam a vzájomne prepájajú dopravné centrá vyššej úrovne a pripájajú ich k diaľniciam; označujú sa číslami od 1 do 99,
 • b) cesty II. triedy (krajské cesty), ktoré majú regionálny dopravný význam a vzájomne prepájajú dopravné centrá nižšej úrovne a pripájajú ich k diaľniciam a cestám I. triedy; označujú sa číslami od 100 do 999,
 • c) cesty III. triedy (lokálne cesty), ktoré vzájomne prepájajú ostatné sídelné útvary a pripájajú ich k cestám I. a II. triedy, výnimočne k diaľniciam; označujú sa štvormiestnymi číslami[26].

Cesta musí byť zaradená do cestnej siete. O zaradení pozemnej komunikácie do cestnej siete rozhoduje Ministerstvo dopravy SR. [27] Evidencia cestnej siete je súčasťou centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií (CTEPK), ktorú vedie Slovenská správa ciest. [28]

Poznámky upraviť

 1. Hoci text zákona č. 147/1949 Zb. hovorí len o štátnych cestách a dodáva, že sa delia na tri triedy, dobový Technický naučný slovník, ktorý cituje odborné zdroje z rokov 1955 – 1958, používa termín(y) štátna cesta a miestna cesta, keďže delí komunikácie mimo sídelných útvarov (popri diaľniciach, poľných a lesných cestách, chodníkoch a cestičkách) na „státní silnice I. třídy“, „státní silnice II. třídy“ a „místní silnice (též silnice III. třídy)“. Termín „místní silnice“ tu nezodpovedá miestnym komunikáciám, ale je to cesta „spájajúca poľnohospodárske strediská, strediská výkupu a služieb, okresné mestá s osídlenými miestami okresu.“ [21]. Treba dodať, že na inom mieste v tom istom zdroji je uvedené rovnaké delenie pozemných komunikácií, aké sa používa ešte aj dnes (teda delenie na „dálnice, silnice, místní komunikace, účelová komunikace“). [22].

Referencie upraviť

 1. cesta. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 525.
 2. cesta. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 85-86.
 3. cesty. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok I. A – D. Bratislava : Veda, 1977. 624 s. S. 317.
 4. §1 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.
 5. §2 zákona č. 8/2009 Z.z.
 6. §1 ods. 2, § 4a zákona č. 135/1961 Zb.
 7. STN 73 6100, dostupné online [1], prístup 2017-06-20
 8. hradský (0587). In: Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. dostupné online (pôvodne: KOTT, F. Š. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický (Díl první – sedmý; Dodatky). Praha: František Šimáček, 1878-1893).
 9. hradská. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Zväzok H – L. Bratislava : Veda, 2011. 1087 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1172-1.
 10. a b silňica. In: BERNOLÁK, Anton. Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. dostupné online
 11. hradská. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 518. ; hradský. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 518.
 12. a b MIKUŠA, J.: Poznámky k inkastrovaniu ciest na Slovensku, In: Zeměměričský věstník, XXVI. ročník, 5. 1. 1938, str. 6, dostupné online [2]
 13. silnica. In: Historický slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok V (R-rab — Š-švrkotať). Bratislava : Veda, 2000. 690 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0628-7.
 14. MASÁR, I.: Slovo silnica v slovenskom odbornom názvosloví. In: Československý terminologický časopis, ročník II, 1963, č. 3, s. 184-188, dostupné online [3] (Poznámka: Pochybnosti autora tohto článku o „slovenskosti“ slova silnica sú medzičasom pre staršiu terminológiu vyvrátené heslom silnica v Historickom slovníku slovenského jazyka.)
 15. PETROVSKÝ, Alexander. Slovník železničnej prepravnej prevádzky. [Diel] 1, Technická základňa. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1969. S. 44.
 16. Československo-XVII. Doprava In: Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí , díl 1. A – Č. Praha: Československý kompas, 1925. s. 1090
 17. silnice. In:Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 23. díl Schlossar-Starowolski. Praha: J. Otto, 1905.
 18. Zdroje pozri v článku štátna cesta (Slovensko)
 19. zákon č. 147/1949 Zb.
 20. PETROVSKÝ, Alexander. Slovník železničnej prepravnej prevádzky. [Diel] 1, Technická základňa. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1969. S. 44. (Poznámka: V čase, keď táto kniha vyšla už cestný zákon 8 rokov používal termín iný, a to „automobilová cesta“)
 21. komunikace. In: Technický naučný slovník G – L. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1962. s. 421-422.
 22. silnice. In: Technický naučný slovník Pr – Š. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1963. s. 394.
 23. zákon č. 135/1961 Zb. (znenie z rokov 1961 – 1996); zákon č. 135/1961 Sb. (znenie z roku 1961)
 24. § 4a ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb.
 25. § 4a zák. 135/1961 Zb.
 26. SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST. Prečíslovanie CK - cesty III. triedy | cdb.sk [online]. www.cdb.sk, [cit. 2017-06-21]. Dostupné online.
 27. § 3 písm. d zákona č. 135/1961 Zb.
 28. Centrálna technická evidencia pozemných komunikácií (CTEPK) [online]. softec.sk, [cit. 2017-06-20]. Dostupné online. Archivované 2020-09-23 z originálu.

Externé odkazy upraviť