Cesta (stavba)

upravený pás územia určený na premávku kolesových dopravných prostriedkov alebo chodcov

Cesta môže byť:

 • v širšom zmysle:
 • v užšom zmysle (podľa cestného zákona, t.j. zákona č. 135/1961 Zb., a podľa STN 73 6100): pozemná komunikácia iná než diaľnica, miestna komunikácia alebo účelová komunikácia[6], t. j. „cestná komunikácia určená na vzájomné dopravné spojenie medzi sídelnými útvarmi alebo ich záujmovým územím, medzi regiónmi, príp. krajmi a okresmi, s mimoúrovňovými a úrovňovými križovatkami; môže byť s neobmedzeným a obmedzeným prístupom alebo s obmedzeným pripojením“[7]
 • (pravdepodobne bohemizmus[8]:) miestna alebo účelová komunikácia nižšieho rádu, ktorá je buď nespevnená alebo je spevnená (len) nezhutneným materiálom[9][10]

TerminológiaUpraviť

Slovenské historické názvy cesty v užšom zmysle boli:

 • najstaršie názvy: hradská alebo hradská cesta[11][12][13][14] alebo silnica (Termíny hradská (cesta) a silnica ale niekedy zahŕňali aj obecné cesty, teda miestne komunikácie, t. j. tieto termíny sa niekedy chápali ako akékoľvek verejné spevnené pozemné komunikácie. Termín hradská zas niekedy naopak v užšom zmysle znamenal len štátnu [t.j. nie župnú, vicinálnu ani obecnú] cestu a silnica len štátnu a župnú cestu (takto napr. v tomto texte[15]).)[13][16][17][18][19][20][15];
 • koniec 19. stor. – 1949: štátna cesta + krajinská cesta (resp. do roku 1928 župná cesta) + vicinálna cesta[21]
 • v rokoch 1949 – 1961: štátna cesta (v českom znení zákona: „státní silnice“)[22][23][pozn 1];
 • v rokoch 1961 – 1996: automobilová cesta alebo skrátene cesta (v českom znení zákona je použitý len výraz „silnice“, v slovenskom znení zákona je použitý striedavo výraz „automobilová cesta“ a „cesta“);[26]

Cesta v užšom zmysle (t. j. podľa cestného zákona a STN 73 6100)Upraviť

Pod pojem cesta spadajú aj pozemné komunikácie mimo súvisle zastavaného územia alebo územia určeného na zastavanie, ktoré spájajú železničné stanice, terminály kombinovanej dopravy, letiská pre pravidelnú verejnú dopravu a verejné prístavy s diaľnicami a cestami, ak neslúžia ako účelové komunikácie prevažne na prevádzku alebo na správu týchto zariadení. [27]

Podľa vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon, sa cesty delia na[28] :

 • a) cesty I. triedy, ktoré majú význam pre medzinárodnú, celoštátnu alebo republikovú dopravu; označujú sa číslami od 1 do 99,
 • b) cesty II. triedy, ktoré majú význam pre dopravu medzi krajmi a okresmi; označujú sa číslami od 100 do 999,
 • c) cesty III. triedy, ktoré majú miestny význam pre účelné doplnenie cestnej siete; označujú sa štvormiestnymi číslami[29].

Podľa cestného zákona a STN 73 6100 môže mať cesta formu rýchlostnej cesty (starší názov: cesta pre motorové vozidlá) [30][31], resp. podľa vyhlášky č. 35/1984 formu rýchlostnej komunikácie [28][1]. Treba poznamenať, že napriek tomu, že cestný zákon aj STN 73 6100 definujú rýchlostnú cestu ako formu (špeciálny typ) cesty, v cestnom zákone aj v STN 73 6100 sa na niektorých miestach pri vymenúvaní uvádzajú rýchlostné cesty ako pojem popri pojme cesta, čiže ako keby pojem cesta nezahŕňal rýchlostnú cestu [32][33].

Cesta musí byť zaradená do cestnej siete. O zaradení pozemnej komunikácie do cestnej siete rozhoduje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. [34] Evidencia cestnej siete je súčasťou centrálnej technickej evidencie pozemných komunikácií (CTEPK), ktorú vedie Slovenská správa ciest. [35]

PoznámkyUpraviť

 1. Hoci text zákona č. 147/1949 Zb. hovorí len o štátnych cestách a dodáva, že sa delia na tri triedy, dobový Technický naučný slovník, ktorý cituje odborné zdroje z rokov 1955 – 1958, používa termín(y) štátna cesta a miestna cesta, keďže delí komunikácie mimo sídelných útvarov (popri diaľniciach, poľných a lesných cestách, chodníkoch a cestičkách) na „státní silnice I. třídy“, „státní silnice II. třídy“ a „místní silnice (též silnice III. třídy)“. Termín „místní silnice“ tu nezodpovedá miestnym komunikáciám, ale je to cesta „spájajúca poľnohospodárske strediská, strediská výkupu a služieb, okresné mestá s osídlenými miestami okresu.“ [24]. Treba dodať, že na inom mieste v tom istom zdroji je uvedené rovnaké delenie pozemných komunikácií, aké sa používa ešte aj dnes (teda delenie na „dálnice, silnice, místní komunikace, účelová komunikace“). [25].

ReferencieUpraviť

 1. a b cesta. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 525.
 2. cesta. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 85-86.
 3. cesty. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok I. A – D. Bratislava : Veda, 1977. 624 s. S. 317.
 4. §1 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.
 5. §2 zákona č. 8/2009 Z.z.
 6. §1 ods. 2, § 4a zákona č. 135/1961 Zb.
 7. STN 73 6100, dostupné online [1], prístup 2017-06-20
 8. Porovnaj napr. prvú definíciu uvedenú v hesle „cesta“ v Krátkom slovníku slovenského jazyka (cesta je definovaná ako pozemná komunikácia) a v Slovníku spisovného jazyka českého (cesta je definovaná ako úzka pozemná komunikácia pre chodcov a malé povozy)
 9. cesta in: Slovník územního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [2] (resp. http://www.uur.cz/slovnik2/slovnik-ur-20161201.pdf 39), prístup 2017-06-23
 10. ČSN 73 6100 Názvosloví silnic a dálnic z roku 1965, dostupné online [3] (Poznámka: Táto norma už od roku 1984 nie je platná; v českých ani slovenských zneniach normy od roku 1984 sa už definícia cesty v tomto najužšom význame nenachádza, ale nie je ani priamom nahradená inou definíciou)
 11. hradský (0587). In: Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. dostupné online (pôvodne: KOTT, F. Š. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický (Díl první – sedmý; Dodatky). Praha: František Šimáček, 1878-1893).
 12. hradská. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Zväzok H – L. Bratislava : Veda, 2011. 1087 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1172-1.
 13. a b silňica. In: BERNOLÁK, Anton. Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. dostupné online
 14. hradská. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 518. ; hradský. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 518.
 15. a b MIKUŠA, J.: Poznámky k inkastrovaniu ciest na Slovensku, In: Zeměměričský věstník, XXVI. ročník, 5. 1. 1938, str. 6, dostupné online [4]
 16. silnica. In: Historický slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok V (R-rab — Š-švrkotať). Bratislava : Veda, 2000. 690 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0628-7.
 17. MASÁR, I.: Slovo silnica v slovenskom odbornom názvosloví. In: Československý terminologický časopis, ročník II, 1963, č. 3, s. 184-188, dostupné online [5] (Poznámka: Pochybnosti autora tohto článku o „slovenskosti“ slova silnica sú medzičasom pre staršiu terminológiu vyvrátené heslom silnica v Historickom slovníku slovenského jazyka.)
 18. PETROVSKÝ, Alexander. Slovník železničnej prepravnej prevádzky. [Diel] 1, Technická základňa. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1969. S. 44.
 19. Československo-XVII. Doprava In: Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí , díl 1. A – Č. Praha: Československý kompas, 1925. s. 1090
 20. silnice. In:Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí, 23. díl Schlossar-Starowolski. Praha: J. Otto, 1905.
 21. Zdroje pozri v článku štátna cesta (Slovensko)
 22. zákon č. 147/1949 Zb.
 23. PETROVSKÝ, Alexander. Slovník železničnej prepravnej prevádzky. [Diel] 1, Technická základňa. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1969. S. 44. (Poznámka: V čase, keď táto kniha vyšla už cestný zákon 8 rokov používal termín iný, a to „automobilová cesta“)
 24. komunikace. In: Technický naučný slovník G – L. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1962. s. 421-422.
 25. silnice. In: Technický naučný slovník Pr – Š. Praha, Bratislava : SNTL, SVTL, 1963. s. 394.
 26. zákon č. 135/1961 Zb. (znenie z rokov 1961 – 1996); zákon č. 135/1961 Sb. (znenie z roku 1961)
 27. § 4a ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb.
 28. a b § 3 vyhlášky č. 35/1984
 29. SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST. Prečíslovanie CK - cesty III. triedy | cdb.sk [online]. www.cdb.sk, [cit. 2017-06-21]. Dostupné online.
 30. § 4a ods. 4, § 1 ods. 2, príloha č. 2 zákona č. 135/1961 Zb. (v spojení s § 144 zákona č. 8/2009 Zb.)
 31. Definícia rýchlostnej cesty v STN 73 6100
 32. § 3h ods. 1, § 6 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb.
 33. Definícia pozemnej komunikácie v STN 73 6100
 34. § 3 písm. d zákona č. 135/1961 Zb.
 35. Centrálna technická evidencia pozemných komunikácií (CTEPK) [online]. softec.sk, [cit. 2017-06-20]. Dostupné online.