Chránená krajinná oblasť Jeseníky

CHKO Jeseníky je chránená krajinná oblasť v pohorí Hrubý Jeseník, vyhlásená v roku 1969. Nachádza sa v severovýchodnej časti Česka. Svojou výmerou 744 km2 (podľa GIS) sa radí k najväčším CHKO v Česku. Leží na území Moravskosliezskeho a Olomouckého kraja, na častiach okresov Jeseník, Šumperk a Bruntál. Do jej územia zasahujú územné obvody obcí s rozšírenou pôsobnosťou - Jeseník, Šumperk, Bruntál, Krnov a Rýmařov. Ďalej sem spadá celkom 61 katastrálnych území, z toho 41 úplne a 20 častí katastra. Sídlo Správy CHKO Jeseníky je v Jeseníku.

Chránená krajinná oblasť
Jeseníky

Hrebeň Jeseníkov – pohľad z Dolnej Moravice
KrajinaČesko Česko
RegiónMoravsko-sliezsky a Olomoucký kraj
Rozloha740 km²
Dátum založenia1969
SprávaCHKO Jeseníky
WebOficiálna stránka
V. Kategória chránených území IUCN

Súradnice: 50° 2' 37” s. š., 17° 12' 37” v. d.

Chránená krajinná oblasť Jeseníky bola zriadená Výnosom Ministerstva kultúry ČSR č. J. 9886/69-II / 2 z 19. júna 1969 podľa § 8 ods. 2 zákona č. 40/1956 Zb., o štátnej ochrane prírody. Súčasťou výnosu je príloha, ktorou sa vymedzuje územie CHKO (opis hraníc), plocha CHKO je podľa zakladajúceho výnosu je 740 km2.

Predmety ochrany

upraviť
 
Petrovy kameny
 
NPR Rašelinisko Skřítek

Predmety ochrany nie sú vo vyhláške presne vymenované. Dôvodov na existenciu CHKO Jeseníky je však niekoľko:

 • Vysokohorské bezlesie - iba tri pohoria v Česku, spoločne zvané Vysoké Sudety, dosahujú výšok nad hornú hranicu lesa (Krkonoše, Hrubý Jeseník, Králický Sněžník).
 • Vysoká lesnatosť a smrekové pralesy - lesnatosť dosahuje 80% (Jeseníky sú najlesnatejšou CHKO v Česku), okrem smrekových pralesov stoja za pozornosť aj zachovalé fragmenty bučín.
 • Parková hranica lesa - na rozdiel od Krkonôš alebo Tatier v Jeseníkoch nerástla borovica horská, preto sa vyvinula unikátna hranica lesa pripomínajúca parkovú úpravu.
 • Rašeliniská a pramene - voda hrá veľmi významnú úlohu v krajine, mnohé rašeliniská sú chránené v rámci prírodných rezervácií, pramene zapríčinili vznik niekoľkých kúpeľných stredísk (Karlova Studánka, Jeseník, Lipová-lázně, Velké Losiny).
 • Vzácne druhy rastlín a živočíchov - ide predovšetkým o jesenické endemity, ale nielen o ne.
 • Ľudová architektúra - poslaním CHKO je aj ochrana kultúrneho dedičstva.
 • Štôlne a podzemie - na území CHKO je veľa poddolovaných miest, ktoré sú nielen technickou pamiatkou, ale ktoré poskytujú priestor ako zimovisko početným netopierom.
 • Krajinný ráz, lúky a medze - napr. kvetnaté druhovo bohaté lúky.
 • Geomorfológia - V CHKO sa dajú nájsť rôzne geomorfologické tvary, napr. ľadovcový kar Velkej kotliny, mrazový zrub Petrových kameňov, početné kamenné moria, zachovalá geomorfológia riečnych tokov a ďalšie.
 • Mineralogické lokality - na území CHKO sú náleziská napr. epidotu, krištáľu, zlata, almandínu, mastenca a ďalších.

Medzinárodný význam

upraviť

Na území CHKO Jeseníky bola z dôvodu ochrany európsky významných spoločenstiev a druhov v rámci sústavy Natura 2000 časť územia vyhlásená ako Vtačia oblasť Jeseníky a do zoznamu európsky významných lokalít zaradených celkom 14 lokalít. Centrálna časť CHKO Jeseníky v Pradědskej hornatine je zaradená do celoeurópskej siete EECONET (European Ecological Network - zóny zvýšenej starostlivosti o krajinu navrhnutej pre Európsku ekologickú sieť). Celá CHKO Jeseníky tvorí IBA (Important Bird Area). EVL Praděd, NPR Rejvíz a PR Šumárník sú zaradené medzi IPA's (Important Plant Areas, vymedzené pre Planta Europea). V rámci medzinárodne významných častí prírody podľa kategorizácie EÚ (Corine Biotopes) bola celá CHKO Jeseníky zaradená medzi 8 takto klasifikovaných komplexných území v rámci Česka, desať čiastkových území potom tvoria lokality ustanovené na ochranu jedného typu prírodného prostredia či populácie jednej skupiny organizmov s podobnými ekologickými nárokmi. NPR Rejvíz bola zaradená do sústavy EMERALD, zahŕňajúca európsky významné územia vymedzené v rámci Bernského dohovoru. Horské lesy a primárne vysokohorské a rašelinové bezlesia Hrubého Jeseníku boli v roku 2003 zaradené medzi významné motýlie územia.[1]

 
Lipnica jesenická
 
Zvonček jesenícky

v Jesenickej flóre je možné pozorovať asi 1 200 druhov a poddruhov vyšších rastlín, to je viac ako tretina všetkých druhov, ktoré v Česku rastú. Flóra Hrubého Jeseníku je charakterizovaná predovšetkým jesenickými vysokohorskými endemitmi, ktorými sú lipnica jesenická (Poa riphaea), zvonček jesenícky (Campanula Gelida), klinček kartuziánsky sudetský (Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus), skorocel černastý sudetský (Plantago atrata subsp. sudetica), krasovlas Biebersteinov sudetský (Carlina biebersteinii subsp. sudetica) a glaciálnymi reliktmi, ako sú vŕba bylinná (Salix herbacea), vŕba laponská (S. lapponum), žerušnica rezedolistá (Cardamine resedifolia), bartsia alpínska (Bartsia alpina), psinček alpínsky (Agrostis alpina), lipnica alpínska (Poa alpina) a ďalšie. Alpínske trávniky charakterizujú jastrabník alpínsky (Hieracium alpinum), prasatnica jednoúborová (Hypochaeris uniflora), ostrica Bigelowova (Carex bigelowii) alebo veternica narcisokvetá (Anemone narcissiflora). Typické sú pre Jeseníky aj druhy so subalpínským a supramontánnym ťažiskom výskytu, napr. mačucha cesnačkovitá (Adenostyles alliarae), prilbica (Primula plicatum), stračonôžka vysoká (Delphinium elatum), ostrica tmavá (Carex atrata) a i.

Od počiatku botanických prieskumov Jeseníkov v prvej polovici 19. storočia do súčasnosti bol na území CHKO zaznamenaný výskyt celkom 135 osobitne chránených druhov cievnatých rastlín (uvedených vo vyhláške MŽP č. 395/1992 Zb.). V súčasnej dobe sú známe lokality 113 osobitne chránených druhov (zostávajúcich 22 osobitne chránených druhov je v súčasnosti považovaných pre Jeseníky za nezvestné alebo vyhynuté). Z uvedeného počtu 113 súčasne sa vyskytujúcich osobitne chránených druhov je v kategórii kriticky ohrozených zaradených 40 druhov, v kategórii silne ohrozených je zaradených 38 druhov v kategórii ohrozených je 35 druhov.

V CHKO Jeseníky sa vyskytuje rad druhov, ktoré sa v Česku v súčasnosti vyskytujú iba v Jeseníkoch (napr. Agrostis alpina, Crepis sibirica, Cystopteris sudetica, Gentiana punctata, Helianthemum grandiflorum subsp. Grandiflorum, Hieracium Moravicum, Hieracium villosum, Poa alpina, Salix hastata subsp. vegeta, Thymus pulcherrimus subsp. sudeticus ...) a tiež rad druhov, ktoré sa okrem Jeseníkov v Česku vyskytujú len na niekoľkých málo ďalších lokalitách, predovšetkým v Krkonošiach (napr. Arabis sudetica, Bartsia alpina, Bupleurum longifolium subsp. vapincense, Campanula rotundifolia subsp. sudetica, Cardamine resedifolia, Carex aterrima, Carex atrata, Carex rupestris, Carex vaginata, Dianthus Superbus subsp. alpestris, Hieracium alpinum, Hedysarum hedysaroides, Rhodiola rosea, Salix herbacea, Salix lapponum subsp. lapponum, Scabiosa lucida subsp. lucida) alebo na Králickom Snežníku (napr. Campanula barbata, Cerastium fontanum, Helictochloa planiculmis, Hieracium chrysostyloides), prípadne len v Jeseníkoch a v oboch vyššie uvedených pohoriach (napr. Anemonastrum narcissiflorum, Cardamine amara subsp. opicii, Carex bigelowii subsp. dacica, Hieracium inuloides, hinanthus riphaeus, Selaginella selaginoides).[1]

Jedinečnosť fauny Jeseníkov dokazuje vedľa prítomnosti glaciálnych reliktov tiež niekoľko endemických druhov, vyskytujúcich sa len tu v Jeseníkoch. Približne dvadsať druhov živočíchov, pravidelne sa vyskytujúcich na území CHKO, je zaradených do kategórie kriticky ohrozený druh.

Bezstavovce

upraviť
 
Koník vrchovský
 
Bystruška potočná

Zo vzácnych druhov motýľov je to predovšetkým jasoň chochlačkový (Parnassius Mnemosyne), ktorý má na území CHKO 3 lokality. Jesenícke endemity očkáň vysokohorský (Erebia sudetica sudetica) a okáč horský (Erebia epiphron Silesian), pričom okáč horský bol druhotne vysadený aj do Krkonôš. Významným druhom je obaľovač Sparganothis rubicundana. Okrem vrcholových častí Jeseníkov a Králického Sněžníka ho môžeme nájsť najbližšie až v severnej polovici Škandinávie. Najväčším ohrozením pre druhy alpínskeho bezlesia predstavujú porasty borovice horskej. Zarastaním vhodných stanovíšť borovicou úplne vymizol okáč menší zo Snežnej kotliny i z okolia Jelení studánky.

NPR Rejvíz je domovom šidla rašelinného (Aeshna subarctica). Tento tyrfobiontný glaciálny relikt tu má jedinú lokalitu v CHKO aj na Morave. Ďalšie vzácne druhy vážok sú (Somatochlora alpestris) alebo (Leucorrhinia dubia).

Jediný chrobák Jeseníkov zákonom chránený ako kriticky ohrozený je roháčik jedľový (Ceruchus chrysomelinus). Pomerne hojná je na území CHKO bystruška potočná (Carabus variolosus). Tento zákonom chránený druh v kategórii silne ohrozený obýva predovšetkým okolia vodných tokov a je chránený aj legislatívou EÚ. Významný je tiež fuzáč štvorpásy (Cornumutila quadrivittata), ktorý obýva smreky pri hornej hranici lesa a jeho ďalšou najbližšou lokalitou sú až Tatry. Na vrcholové bezlesie je zase viazaný hnojník Aphodius bilimeckii, ktorý v Jeseníkoch pravdepodobne vytvára i svoj endemický poddruh.

Unikátnou lokalitou, nielen z hľadiska bezstavovcov, je Velká kotlina v NPR Praděd. Tu bolo popísané pre vedu niekoľko nových druhov a dokonca aj jeden nový rod chvostoskokov, ktorý dostal odborný názov Jesenikia. Veľa druhov bezstavovcov má vo Velkej kotline svoju jedinú lokalitu v rámci Česka. Z nich menujme aspoň bystrušku Paradromius strigiceps alebo nosatca Ranunculiphilus pseudinclemens.

Významnou lokalitou nielen z hľadiska ochrany bezstavovcov je PR Pod Jelení studánkou. Ide o jeden z najväčších komplexov mravenísk v Česku a možno aj v strednej Európe. Podľa posledného sčítania sa v rezervácii nachádza 1265 hniezd mravca Formica lugubris, a to v hustote až 21 hniezd na hektár.

V roku 2011 bola vyhlásená prechodne chránená plocha Pramene Javornej, a to predovšetkým z dôvodu ochrany bohatého spoločenstva mäkkýšov. Na 3 ha bolo napočítaných 50 druhov mäkkýšov, medzi nimi moravský endemit vretenatka moravská (Vestia ranojevici moravica).

Vzácnym obyvateľom extenzívnych pasienkov je koník červenokrídly (Psophus stridulus), ktorý má na území CHKO dve lokality. Vo vrcholových partiách NPR Praděd žije koník vrchovský.

Za zmienku stojí aj ploštica (čes. klopuška jesenická) Pithanus hrabei popísaná v Jeseníkoch v roku 1947 a znovuobjavená v roku 2010 po 63 rokoch "nezvestnosti".

V okrajových častiach CHKO je zaznamenaný aj ojedinelý výskyt raka riečneho (Astacus Astacus).

Stavovce

upraviť

V riekach môžeme nájsť mihuľu potočnú, z rýb je to napr. pstruh potočný, hlaváč pásoplutvý alebo lipeň.

Zástupcovia obojživelníkov sú predovšetkým mlok karpatský, mlok horský, mlok veľký, ropucha obyčajná, skokan hnedý a salamandra škvrnitá.

Doteraz tu bolo zaznamenaných takmer 200 druhov vtákov. Viac ako polovica z tohto počtu na území CHKO tiež pravidelne hniezdi. Vďaka vzácnosti pre vtáčiu faunu bolo územie Jeseníkov vyhlásené ako významné vtáčie územie a následne potom ako Vtáčia oblasť Jeseníky sústavy Natura 2000. Ako predmet ochrany vtáčej oblasti bol stanovený jariabok hôrny a chrapkáč poľný.

Jedným z najvzácnejších druhov vtákov v Jeseníkoch je sokol sťahovavý. Hlucháň hôrny a tetrov hoľniak sú dnes v Jeseníkoch prakticky vyhubené. Pravdepodobne menej náročný na biotop je jariabok hôrny, ktorého nemalá populácia je v Jeseníkoch plne životaschopná. Na lesné prostredie v celej oblasti sú viazané druhy ako krkavec čierny, bocian čierny a dutinové druhy ďateľ čierny, žlna sivá, holub plúžik či nočné druhy ako pôtik kapcavý a vzácnejšie kuvičok vrabčí. Tiež v arktoalpínskom bezlesí sa stretneme so zástupcami vtáčej ríše napr. so silne ohrozenou ľabtuškou vrchovskou, ďalej je to ľabtuška lúčna, skaliarik sivý, pŕhľaviar červenkastý a čečetka tmavá. Podhorské lúky sú na mnohých miestach CHKO útočiskom chrapkáča poľného. Jedna z najsilnejších populácií tohto druhu sa aktuálne nachádza v oblasti Rejvízu. Mierne vzostupnú tendenciu majú pozorovania kriticky ohrozenej strnádky lúčnej alebo strakoša obyčajného. K najväčším ornitologickým zaujímavostiam posledných rokov patrí pravidelné hniezdenie žeriava popolavého a historicky prvé preukázané hniezdenie ďatľa trojprstého. V roku 2010 prebehlo na celom území CHKO Jeseníky mapovanie hniezdeneho rozšírenia vtákov. Bolo zaznamenaných 108 druhov vtákov v kategóriách preukázaného a pravdepodobného hniezdenia. Z tohto počtu bolo 34 druhov osobitne chránených a 15 druhov chránených legislatívou (príloha I smernice o vtákoch).

Z cicavcov si zaslúžia pozornosť netopiere, ktoré sú pravidelne sledované na zimoviskách. V podzemí je možné zastihnúť pravidelne okolo 11 druhov netopierov. Z najvýznamnejších druhov sú to napr. netopier čierny, netopier veľký, netopier brvitý, alebo podkovár malý. Z letných kolónií je známa jediná (EVL Kolštejn Branná), s výskytom podkovára malého. Z drobných horských cicavcov, vzácnych druhov, stojí rozhodne za zmienku pravidelný výskyt myšovky horskej, piskora vrchovského a plcha lesného. Zabudnúť nemožno ani na veľké šelmy, z ktorých populácia rysa ostrovida sa v CHKO Jeseníky obnovila prirodzene v druhej polovici minulého storočia. Nezákonný lov (pytliactvo) jeho populácie decimuje tak, že sa udržiava už niekoľko rokov len pri hranici prežitia. Lepšie je na tom vydra riečna, ktorej pobytové známky možno zistiť na všetkých významných tokoch, odvádzajúcich vody z CHKO Jeseníky. Z veľkých druhov cicavcov je najpočetnejšie zastúpená zver jelenia, ktorej vyhovujú rozsiahle jesenické lesy. Jej vyššie stavy už dlhodobo negatívne ovplyvňujú druhovú skladbu aj zdravotný stav lesných porastov. K veľkému nárastu populácie došlo u prasaťa divokého. Jeseníky sú hlavnou oblasťou výskytu kamzíka vrchovského na území Česka.

Kamzík vrchovský v Jeseníkoch

upraviť

V Jeseníkoch boli tiež umelo vysadené kamzíky, ktoré sa tu dobre aklimatizovali. Prvýkrát boli do Jeseníkov dovezené v roku 1913 z Álp, v roku 1941 bolo v oblasti Pradědu napočítaných 65 kusov, v 70. a 80. rokoch 20. storočia ich jesenická populácia dosahovala už 600 až 800 jedincov. V súčasnosti je to podľa vedenia Správy CHKO 150 jedincov, podľa Sotirisa Joanidisa, autora kníh o poľovníctve, iba 40 až 80 kamzíkov.[2] Hlavným problémom, spojeným s vysadením kamzíkov, je ohrozenie niekoľkých druhov vzácnych rastlín (v dvoch prípadoch dokonca miestnych endemitov); kamzíky sa pasú okrem iného na skalnatých miestach Velkej kotliny, kam sa iné veľké bylinožravé cicavce nedostanú a priamo si ako potravu vyberajú niektoré ohrozené druhy (skorocel černastý sudetský a klinček kartuziánsky sudetský - endemické poddruhy, ďalej potom škarda sibírska, sekernica tmavá, jastrabník alpínsky, jastrabník huňatý, jastrabník sliezsky, vŕbovka drchničkolistá, astra alpínska, papraďovec kopijovitý, prasličkovka zimná, lipnica alpínska a i.).[3] Preto si Správa CHKO Jeseníky v pláne starostlivosti do roku 2013 stanovila za dlhodobý cieľ úplné vylúčenie kamzíčej zveri z oblasti.[2] V roku 2009 bola zorganizovaná petícia "Za záchranu a zachovanie populácie kamzíka horského v pohorí Hrubého Jeseníka pre budúce generácie", ktorá bola 23. novembra 2010 odovzdaná s 25132 podpismi v Parlamente ČR, kde ju prevzali podpredseda PS PČR Lubomír Zaorálek, senátori Eva Richtrová a Jaromír Jermář a námestník ministra životného prostredia Tomáš Tesař.[4]

Maloplošné osobitne chránené územia v CHKO

upraviť
 
PR Břidličná
 
PR Borek u Domašova

Na území CHKO Jeseníky je vyhlásené (k 1. 1. 2014) celkovo 31 maloplošných chránených vtáčích území o celkovej rozlohe cca 4 915 ha, tj. 6,6% plochy CHKO.

Najvyššie hory

upraviť

Prvých 10 najvyšších hlavných vrcholov:

Národný park

upraviť

Ministerstvo životného prostredia schválilo[5] vo svojom koncepčnom materiáli vyhlásenie NP Jeseníky (ide o vrcholové partie pohoria rozdelené na dve časti oblastí Červenohorského sedla) a ďalej rozšírenie CHKO Jeseníky o územie Rychlebských hôr (SZ Jeseníku). S vyhlásením sa však nepočíta v najbližších rokoch, v súčasnosti[5] Ide o predbežné návrhy, ktoré sa budú ešte značne upravovať.[5]

Cestovný ruch

upraviť

Udržateľný cestovný ruch je dôležitým prvkom rozvoja regiónu Jeseníkov. Partnerom je pre Správu CHKO Jeseníky regionálny destinačný management Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, Euroregión Praděd, Euroregión Glacensis, Olomoucký, Pardubický a Moravskoslezský kraj, Lesy ČR a ďalšie organizácie v oblasti environmentálnej osvety, kultúrnej a tiež športovej oblasti z Jeseníkov. Správa CHKO Jeseníky s uvedenými organizáciami spolupracuje a vzájomne sa ich činnosť doplňuje.

Geopark

upraviť

Miestna akčná skupina Opavsko plánuje v Jeseníkoch geopark. Územie plánovaného geoparku sa tiahne z juhu od Budišova nad Budišovkou cez masív Nízkeho a Hrubého Jeseníka až po Rychlebské hory na severe. Na západe vybieha Staroměstsko a Králický Sněžník, na východe Krnovsko a Osoblažsko.[6][7] Na účely fungovania geoparku v spolupráci so Správou CHKO Jeseníky bolo založené Združenie pre geopark Jeseníky o.s. Zakladajúcimi členmi sú MAS – Orlicko, MAS Hrubý Jeseník, MAS Nízký Jeseník, MAS Šumperský venkov, MAS Opavsko, ACTAEA – společnost pro přírodu a krajinu a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu.

Referencie

upraviť
 1. a b Plán péče o CHKO Jeseníky na období 2014–2023, rozborová část
 2. a b MOTÝL, Ivan. Konečné řešení kamzičí populace. [s.l.] : [s.n.], 2010-březen. S. 14-15.
 3. BUREŠ, Leo; BUREŠOVÁ, Zuzana; NOVÁK, Vojta. Vzácné a ohrožené rostliny Jeseníků. 1. díl. Bruntál : Český svaz ochránců přírody OV Bruntál, 1989. S. 14–15.
 4. Stránky petice Za záchranu Kamzíka horského v Jeseníkách [online]. [Cit. 2014-12-13]. Dostupné online. Archivované 2011-03-15 z originálu.
 5. a b c Národní park Jeseníky je před zrozením
 6. V Jeseníkách vzniká geopark
 7. Geopark Jeseníky [online]. [Cit. 2014-12-13]. Dostupné online. Archivované 2013-01-25 z originálu.

Externé odkazy

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chráněná krajinná oblast Jeseníky na českej Wikipédii.