Hydroxid draselný

chemická zlúčenina

Hydroxid draselný (alebo lúh draselný) je biela kryštalická, silne zásaditá látka.

Hydroxid draselný
Hydroxid draselný
Hydroxid draselný
Hydroxid draselný
Hydroxid draselný
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec KOH
Synonymá lúh draselný
Vzhľad biela tuhá látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 56,11 g/mol
Molárna hmotnosť 56,11 g/mol
Teplota topenia 360 °C
Teplota varu 1320 °C
Hustota 2,04 g/cm3 (20°C)
Rozpustnosť H2O 1130 g/l (20°C)
Bezpečnosť
MSDS
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka07 - dráždivá látka
Nebezpečenstvo
Vety H H314, H302, H290
Vety EUH EUH?
Vety P P280, P301+330+331, P305+351+338, P309+310
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Žieravina Škodlivá látka
Žieravina
(C)
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R22, R35
Vety S S1/2, S26, S37/39, S45
NFPA 704
0
3
1
Ďalšie informácie
Číslo CAS 1310-58-3
Číslo UN 1813
EINECS číslo 215-181-3
Číslo RTECS TT2100000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Vlastnosti upraviť

Hydroxid draselný patrí medzi silné hydroxidy, (podobne ako hydroxidy alkalických kovov a kovov alkalických zemín) jeho vodné roztoky reagujú aj so sklom. Taktiež reaguje so vzdušnou vlhkosťou a oxidom uhličitým za vzniku uhličitanu draselného, preto sa uchováva v uzatvorených nádobách.

Teplota topenia je 406 °C, hustota 2,12 g.cm-3. Vo vode sa veľmi dobre rozpúšťa za súčasného uvoľňovaia tepla a taktiež je rozpustný v etanole.

Iné projekty upraviť