Hydroxid[1][2] alebo hydroxidový (an)ión[3] je dvojatómový anión, ktorý má vzorec OH-. Zlúčeniny, ktoré obsahujú tento anión, sa nazývajú hydroxidy.

Hydroxid
Hydroxid
Hydroxid
Hydroxid
Hydroxid
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec OH-
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 17,007 g/mol
Ďalšie informácie
Číslo CAS 14280-30-9
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Hydroxidový anión sa nachádza v malom množstve i v roztoku čistej vody kvôli autoionizácii vody:

2 H2O ⇌ H3O+ + OH-
Animácia autoionizácie vody.

Ak je hydroxidový anión šúčasťou organickej látky, označuje sa zlúčenina ako alkohol.

Zlúčeniny upraviť

Hydroxidy bežne obsahujú katiónu kovu s aniónom OH a v roztoku ionizujú podľa rovnice:

MOH → M+ + OH
(M – kov, OH – hydroxidová skupina, M+ – katión jednomocného kovu)

Hydroxidy typických kovov sú iónové zlúčeniny. Takéto hydroxidy sú zásady, napríklad hydroxid sodný (NaOH), hydroxid draselný (KOH). Amoniak je tiež zásada, ktorá nepatrí medzi hydroxidy, ale vodný roztok amoniaku existuje vo forme amónnych katiónov, NH4+, a hydroxidových aniónov, OH-.

pH upraviť

Roztoky hydroxidov majú pH vyššie ako 7. Sfarbujú lakmus na modro, fenolftaleín na ružovo, tymolftaleín na modro. Hydroxidy, podobne ako oxidy kovových prvkov, sú vo vode väčšinou rozpustné. Rozpustné sú hydroxidy prvkov prvej a druhej skupiny periodickej sústavy.

Hydroxidy môžu reagovať ako kyselina aj ako zásada v závislosti od prostredia (sú to amfotérne látky, obojaké hydroxidy). V kyslom prostredí dochádza k neutralizácii, pri ktorej vzniká neutrálny roztok. V zásaditom dochádza k tvorbe komplexov.

Koncentráciu hydroxidových aniónov je možné vyjadriť ako pOH (kde  ), podobne ako koncentráciu vodíkových katiónov možno vyjadriť ako pH. Platí, že súčet pH a pOH je rovný 14.[4]

Vznik upraviť

Hydroxidy vznikajú viacerými spôsobmi, napríklad:

  1. reakciou alkalického kovu (Li, Na, K, Rb, Cs) alebo kovu alkalických zemín (Ca, Sr, Ba) s vodou za vývoja vodíka
  2. reakciou oxidu kovu s vodou, ak je oxid aj vznikajúci hydroxid kovu vo vode nerozpustný
  3. reakciou vodného roztoku hydroxidu alkalického kovu s vodným roztokom soli príslušného kovu, ak sa oxid kovu vo vode nerozpúšťa

Názov hydroxidu je zložený z podstatného mena hydroxid a prídavného mena utvoreného z názvu kovového prvku príponou pre príslušné mocenstvo.

Referencie upraviť

  1. Slovenské chemické názvoslovie v medicíne [online]. [Cit. 2022-08-15]. Dostupné online.
  2. KOTLÍK, Bohumír; RŮŽIČKOVÁ, Květoslava. Chémia v kocke I.. [s.l.] : Art Area, 2002. ISBN 8088879965. S. 54.
  3. GAŽO, Ján. Všeobecná a anorganická chémia. 2. vyd. Bratislava : Alfa, 1974. S. 211, 216, 482.
  4. 14.9: The pH and pOH Scales- Ways to Express Acidity and Basicity [online]. Libretexts, 2018-05-20, [cit. 2022-08-15]. Dostupné online. (po anglicky)

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Hydroxid