Prof. RNDr. Karel Hrubý (* 30. september 1910, Praha – † 10. december 1962, Jihlava) bol významný český vysokoškolský profesor, genetik, prírodovedec, botanik a entomológ – hlavne lepidopterológ, ktorý má význam ako autor výskumu výskytu nových druhov motýľov na území Slovenska, ale hlavne je známy svojou gigantickou a dosiaľ neprekonanou prácou: „Prodromus lepidopter Slovenska“ z roku 1964.

Karel Hrubý
vysokoškolský profesor, genetik, prírodovedec, botanik a entomológ
Narodenie30. september 1910
Praha, Rakúsko-Uhorsko
Úmrtie10. december 1962 (52 rokov)
Jihlava, Česko-Slovensko
Známy vďakaProdromus lepidopter Slovenska
Alma materKarlova univerzita

Biografia upraviť

Karel Hrubý sa narodil v Prahe. Už v detstve osirel. Matka mu zomrela, keď mal 14 rokov a o rok neskôr mu zomrel i otec. Po skončení základnej školy študoval na pražskom reálnom gymnáziu v Křemencové ulici. Po maturitách začína navštevovať Prírodovedeckú fakultu Karlovej univerzity v Prahe, kde úspešne promuje 30. 6. 1933. V roku 1937 sa stáva docentom genetiky a v rokoch 19381939 absolvoval odbornú stáž v John Innes Horticultural Institution v Anglicku. Počas okupácie ČSR, po zatvorení českých vysokých škôl v roku 1939, pracuje ako stredoškolský profesor v Prahe a v Dvoře Králové, neskôr aj ako fabrický robotník. Keď bola výuka genetiky zakázaná a bol vyhodený zo svojho ústavu aj z univerzity, ujali sa ho slovenskí kolegovia a ponúkli mu prácu v Arboréte v Mlyňanoch. Vďaka tomu sa dostal k dielu, ktoré by inak nebol mohol napísať – k už spomínanému Prodromus lepidopter Slovenska.

Po skončení okupácie, v roku 1945, bol poverený vybudovaním genetického oddelenia Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. V roku 1946 bol vymenovaný za profesora a jeho pracovisko, ktoré viedol až do svojej predčasnej smrti, sa stáva centrom výuky povojnovej generácie česko-slovenských genetikov. Vedecká činnosť profesora Hrubého bola rozsiahla a obsiahla celý rad viacerých, interdisciplinárných odborov. Pracoval v genetike i cytológii, pričom výsledky jeho práce sa využívali vo viacerých odboroch, hlavne však v genetike a šlachtitelstve úžitkových rastlín. Profesor Hrubý sa vo významnej miere zaoberal aj dedičnosťou u živočíchov a tiež problematikou genetiky človeka. Pri svojom štúdiu premenlivosti obrátil svoju pozornosť k entomológii. V svojom článku „Proměnlivost živých bytostí ve vztahu k vývoji“ z roku 1941 uvádza ako jeden z najnápadnejších príkladov variability kresbu a sfarbenie krídel u motýľa spriadača medvedieho (Arctia caja Linnaeus, 1758).

Spočiatku píše populárno–náučné články o vlastných lepidopterologických pozorovaniach. Od roku 1951 píše už práce vedecké, s použitím nových poznatkov o variabilite, bionómii a zoogeografii radu motýľov (Lepidoptera). Veľkú pozornosť venuje hlavne štúdiu motýľov Československa. V Česku sa zameral na oblasť Královodvorska a na území Slovenska hlavne oblasť mlyňanského arboreta, kde zistil výskyt 1106 druhov motýľov, výsledky čoho publikoval v svojich dvoch známych prácach. Už tento vysoký počet druhov upozorňuje jednak na skutočnosť obrovskej druhovej rozmanitosti skúmanej oblasti, ale na strane druhej ukazuje tiež na veľmi podrobný a dôkladne vykonaný systematicky prieskum tejto oblasti zo strany autora. Na základe svojho mnohoročného a hlbšieho štúdia motýľov Slovenska dospel Dr. Hrubý k záveru, že ďalšia práca v slovenskej lepidopterológii nie je možná bez komplexného zhodnotenia všetkého, čo bolo až doteraz o faune motýľov z územia Slovenska známe. Ujíma sa preto spracovaniu svojej najvýznamnejšej práce „Prodromu lepidopter Slovenska“, s plným vedomím obťažnosti a obrovského rozsahu tejto práce, ktorá má pre slovenskú entomológiu obrovský význam. „Prodromus lepidopter Slovenska“ bol v nasledujúcom období síce viackrát doplnený, ale stále ostal svojim rozsahom a významom v slovenskej lepidopterológii neprekonaný.

Profesor Karel Hrubý bol aj významný a veľmi aktívny člen Československej entomologickej spoločnosti. Bol veľmi priateľský poradca všetkým lepidopterológom, ktorí ho požiadali o pomoc, či už v odborných systematických otázkach, ale aj pri determinácii entomologického materiálu. Vďaka jeho práci a entomologickým aktivitám sa viacerí zberatelia začínajú zaujímať aj o dovtedy zabudnutú skupinu tzv. malých motýľov (Microlepidoptera).

Prof. Dr. Karel Hrubý zahynul tragicky 10.12.1962 v Jihlave pri autonehode. Jeho zbierka hmyzu je uložená z väčšej svojej časti v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave. Obsahuje zbierkový materiál motýľov z územia Slovenska a východných Čiech v počte asi 17 714 kusov.

Zdroje informácií o autorovi upraviť

 • Anonym [Dolenský, A.]: 1936, Kulturní adresář ČSR, II. roč. Praha: 186.
 • Moucha, J.: 1963, Prof. Dr. Karel Hrubý (30.9.1910 – 10.12.1962). Čas. Čs. spol. ent., 60: 264 – 265.
 • Nečásek, J.: 1963, Za prof. Dr. Karlem Hrubým. Živa, 11: 13.
 • Němec, B.: 1963, Nekrology: KAREL HRUBÝ (30.9.1910 – 10.12.1962). Preslia, 35: 246 – 254.
 • Sachtleben, H.: 1963, [Hrubý K.]. Beitr. Ent., Berlin, 13: 920.
 • Vesely, J.: 1963, [Hrubý K.]. Ochrana přirody, 18: 28.
 • Pazourková, Z.: 1971, Jubilea: K nedožitým šedesátinám prof. Dr. K. Hrubého. Preslia, 43: 88.
 • Koleška, Z.: 1982, Seznam biografií československých entomologů (entomologové nežijící). Pokračovaní, 4, Zpravy Čs. spol. ent., ČSAV, Praha, 18: 115 – 116 + portrét.
 • Okali, I. et al.: 1996, Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Stimul, Bratislava, 50.
 • Gaedike, R. & Groll, E. K. eds. 2001, Entomologen der Welt (Biografien, Sammlungsverbleib). Datenbank, DEI Eberswalde im ZALF e. V.: „Hrubý Karel“: (internet).
 • Groll, E. K. [ed.]: 2006, Entomologen der Welt (Biographien, Sammlungsverbleib). Datenbank 2. Version, DEI im ZALF e. V.: „Hrubý Karel“: (internet).
 • Kolektiv: 2007, Biografický lexikón Slovenska III (G-H). Národný biografický ústav, Martin, p. 652 – 653.

Bibliografia – (entomologická) upraviť

 • Hrubý, K.: 1941, Hranostajník vrbový. Vesmír, 19, 187 – 188, Praha.
 • Hrubý, K.: 1941, Štětconoš ořechový. Vesmír, 19, 188, Praha.
 • Hrubý, K.: 1941, Proměnlivost živých bytostí ve vztahu k vývoji. Vesmír, 19, 205 – 210, Praha.
 • Hrubý, K.: 1943, Lepidopterologické zajímavosti Královédvorska. Věda přírodní, 21, 188 – 189, 221 – 222, 252 – 254, Brno.
 • Hrubý, K.: 1945, Pozoruhodní motýli Královédvorska. Věda přírodní, 23, 157 – 159, 186 – 188, Brno.
 • Hrubý, K.: 1945, Motýl milující tabák. Vesmír, 23, 128 – 129, Praha.
 • Hrubý, K.: 1951, Noví a vzácní motýlové v severovýchodních Čechách. (Some new and rare Lepidoptera in NE Bohemia). Čas. Čs. Spol. ent., 48, 80 – 85, Praha.
 • Hrubý, K.: 1951, Barevná variabilita Dendrolimus pini L. (The colour variation in the Pine Lappet, Dendrolimus pini L.). Čas. Čs. Spol. ent., 48, 127 – 131, Praha.
 • Hrubý, K.: 1952, Tři nálezy vzácnějších motýlů ve středních Čechách (ruský a anglický súhrn). Čas. Čs. Spol. ent., 49, 87 – 88, Praha.
 • Hrubý, K.: 1952, Rozlišovaní našich druhů Oporinia Hb. (The distinguishing between the Oporinia species). Čas. Čs. Spol. ent., 49, 135 – 145, Praha.
 • Hrubý, K.: 1953, Další správa o významnejších nálezech motýlů v severovýchodních Čechách (Further report on some interesting in NE Bohemia). Ročenka (Čas. Čs. Spol. ent.), 50, 56 – 61, Praha.
 • Hrubý, K.: 1953, Zajímavější motýlové ve vnitřní Praze (Some interesting Lepidoptera inside the City of Praha). Ročenka (Čas. Čs. Spol. ent.), 50: 62 – 64, Praha.
 • Hrubý, K.: 1954, Sezónní dimorfismus motýlů. Živa, 2: 140 – 142, Praha.
 • Hrubý, K.: 1955, Glyphodes unionalis Hb. a Hydroecia petasitis Dbld. v Čechách (ruský a anglický súhrn). Ročenka (Čas. Čs. Spol. ent.), 51: 183 – 187 + 2 obr., Praha.
 • Hrubý, K.: 1956, Motýli fauna mlyňanského arboreta (latinsky, ruský a nemecký súhrn). Biologické práce, SAV, 2 (3): 1 – 74, Bratislava.
 • Hrubý, K.: 1956, Araschnia levana L. v Československu (ruský a anglický súhrn). Ochrana prírody, 11: 257 – 264, Praha.
 • Hrubý, K.: 1958, Motýli fauna mlyňanského arboreta, část II. (latinsky, ruský a nemecký súhrn). Biologické práce, SAV, 4 (1): 1 – 56 + 17 obr. 4 tab, Bratislava.
 • Hrubý, K.: 1958, Caterpillar Colour Inheritance in Biston betularius L. Proc. 10th. International Congr. Genet., 2: 125 – 126, Montreal.
 • Hrubý, K.: 1958, Dědičnost zbarvení housenek Biston betularius L. (ruský a anglický súhrn). Acta Univ. Carolinae, Biologica, 1958 (2): 121 – 126 + 2 tab., Praha.
 • Hrubý, K.: 1959, Motýli fauna Dvora Králové n. Labem a nejbližšího okolí (nemecký súhrn). Práce kraj. muzea v Hradci Králové, ser. A., 3: 217 – 294 + 6 str. obr. príl., Hradec Králové.
 • Hrubý, K.: 1959, Významnější Lepidoptera Wünschovy sbírky v Severočeském muzeu. 14 pp.
 • Hrubý, K.: 1960, Dodatek k motýlí fauně mlyňanského arboreta. Biológia, 15, 614 – 616, Bratislava.
 • Hrubý, K.: 1964, Prodromus lepidopter Slovenska, SAV, 962 pp, Bratislava.