Policajný zbor

bezpečnostný zbor Slovenskej republiky

Policajný zbor[2] (od 1. marca 1991 do 1. septembra 1993 názov Policajný zbor Slovenskej republiky[3]) je ozbrojený bezpečnostný zbor (pozri polícia) Slovenskej republiky[pozn 1], ktorý plní úlohy vo veciach ochrany základných ľudských práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb pri ochrane majetku. Policajný zbor ďalej odhaľuje trestné činy, zisťuje ich páchateľov, vykonáva prevenciu kriminality. Policajný zbor taktiež vykonáva boj proti zločinnosti vrátane jej organizovaných foriem a medzinárodných foriem a úlohy, ktoré pre Policajný zbor vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky. Vznikol transformáciou Verejnej bezpečnosti ako zložky Zboru národnej bezpečnosti na území Slovenska na základe zákonného opatrenia predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 57/1991 Zb. z 25. januára 1991 o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky, pričom po rozdelení Česko-Slovenska boli jeho kompetencie nanovo upravené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore, ktorý – po mnohých novelizáciách – platí do súčasnosti.

Policajný zbor
Znak Policajného zboru

Znak Policajného zboru
Základné informácie
Adresa Prezídia PZRačianska 1514/45, 812 72 Bratislava
Policajný prezidentĽubomír Solák
Počet zamestnancov21 000[1]
Webminv.sk/?policia
HesloPomáhať a chrániť
Tiesňové číslo158
Štandardné policajné služobné motorové vozidlo Toyota RAV4 v novom polepe s hybridným pohonom.
Policajná Toyota RAV 4 so zapnutým výstražným zvukovým a rozhlasovým zariadením.
Služobné vozidlo Nissan X-Trail (Kremnica)
Hliadka poriečneho oddelenia Policajného zboru na Dunaji
Špeciálny protiteroristický útvar Lynx commando
Príslušníci jazdeckého oddielu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave

Súčasné vedenie Policajného zboru tvoria traja funkcionári: prezident Policajného zboru, viceprezident Policajného zboru pre službu kriminálnej polície a migráciu a viceprezident Policajného zboru pre vnútorný poriadok a bezpečnosť. Prezidentom je od 1. decembra 2023 plk. Mgr. Ľubomír Solák,[4] predtým od 15. novembra dočasne povereným prezident.[5] Vo funkcii nahradil takisto dočasne povereného plk. Rastislava Polakoviča, ktorý viedol Policajný zbor od októbra 2023.[6][7][8]

Viceprezidentom pre službu kriminálnej polície a migráciu je od 15. novembra 2023 plk. PhDr. Ivan Hapšták, viceprezidentom pre vnútorný poriadok a bezpečnosť sa 1.mája 2024 stal plk. Ing. Rastislav Polakovič.

Úlohy Policajného zboru

upraviť

Policajný zbor chráni život a bezpečnosť osôb a majetok, zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta republiky a ďalších osôb určených vládou, bezpečnosť osôb, ktorým sa pri ich pobyte na území Slovenska poskytuje osobná ochrana podľa medzinárodných zmlúv, a ochranu určených objektov, odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov, spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií, vykonáva vyšetrovanie a vyhľadávanie o trestných činoch, vedie boj proti terorizmu, zabezpečuje ochranu štátnych hraníc, zabezpečuje ochranu objektov osobitného významu, spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, a ak bol porušený, robí opatrenia na jeho obnovenie, dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení, odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky objasňuje a prejednáva, vykonáva pátranie po osobách a pátranie po veciach, plní úlohy štátnej správy a iné úlohy ak tak ustanovujú osobitné predpisy a plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom.[9]

Organizačné členenie Policajného zboru

upraviť

Organizačné členenie Policajného zboru je veľmi zložité, preto sa vo všeobecnosti ustanovujú dva typy organizačného členenia, a to: vertikálne a horizontálne.

Vertikálne organizačné členenie

upraviť

Vertikálne organizačné členenie člení Policajný zbor na samostatné útvary:

Horizontálne organizačné členenie

upraviť

Horizontálne organizačné členenie člení Policajný zbor na služby:

Vedenie Policajného zboru

upraviť

Nový minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas – SD) k 15. novembru 2023 za dočasného prezidenta určil Ľubomíra Soláka.[5] 26. októbru odvolal dovtedajšieho prezidenta Policajného zboru, plk. Štefana Hamrana. Za dočasného prezidenta menoval plk. Rastislava Polakoviča.[6] 11. januára 2022 si Štefan Hamran vybral nového prvého viceprezidenta: stal sa ním doterajší poverený šéf NAKA Branko Kišš. Druhým policajným prezidentom sa stal Damián Imre z Lynx Commanda, špeciálneho protiteroristického útvaru ( Útvar osobitného určenia ).[10]

Bývalí prezidenti Policajného zboru

upraviť

Hamranov predchodca, Peter Kovařík sa dočasným prezidentom stal 1. septembra 2020.[11][12] Nahradil Milana Lučanského, ktorý odišiel k 31. augustu 2020[11][12], Lučanský vo funkcii pôsobil od roku 2018.[13] 28. septembra 2020 minister vnútra Roman Mikulec vypísal výberové konanie na miesto prezidenta.[14] 9. decembra 2020 Ministerstvo vnútra zverejnilo, že o funkciu prezidenta mali záujem 4 kandidáti, ale dvaja z nich nevyhoveli podmienkam. Do ďalšieho kola postupúpili Peter Kovařík a veliteľ Útvaru osobitného určenia Štefan Hamran.[15]

Bývalý prezident Tibor Gašpar plánoval reformu špecializovaných útvarov, ktorá mala znížiť duplicitu niektorých funkcií. Chcel vymeniť technické zabezpečenie PZ. Minister vnútra Robert Kaliňák "plánuje, že polícia čo najviac zbaví občanov tzv. dennej kriminality - vykrádania bytov, chát a motorových vozidiel. Okrem toho chcú viacerými prostriedkami zvýšiť autoritu niektorých priestupkov v občianskom spolunažívaní, najmä na východnom Slovensku."[16] Tibor Gašpar sa s predsedom vlády Petrom Pellegrinim dohodol, že do 31. mája 2018 rezignuje z postu policajného prezidenta.[17] Vo svojej funkcii mal teda byť 2207 dní, čím sa stane najdlhšie slúžiacim prezidentom zboru.[chýba zdroj]

Zoznam bývalých prezidentov Policajného zboru

upraviť

Služobný pomer

upraviť

Služobná prísaha

upraviť

Občan pri vzniku služobného pomeru policajta skladá služobnú prísahu, ktorá znie:[25]

„Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok, a to aj s nasadením vlastného života. Budem sa riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tak prisahám!“

Hodnosti

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Policajná hodnosť

Policajtovi patrí hodnosť. Ustanovené sú nasledujúce hodnosti:[26]

Práporčícke hodnosti
stržm. strážmajster
nstržm. nadstrážmajster
pprap. podpráporčík
prap. práporčík
nprap. nadpráporčík
Dôstojnícke hodnosti
ppor. podporučík
por. poručík
npor. nadporučík
kpt. kapitán
mjr. major
pplk. podplukovník
plk. plukovník
Generálska hodnosť
gen. generál

Od 1. júna 2023 je zrušená hodnosť a tak isto aj služba kadeta, ktorá bola určená pre študentov policajných škôl. Miesto toho získa policajt po nástupe hneď najnižšiu policajnú hodnosť, a to hodnosť strážmajstra.

Vznik služobného pomeru

upraviť

Prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru je upravené zákonom č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície ¹. Podmienky prijatia do služobného pomeru upravuje § 14 zákona. Policajtom môže byť štátny občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa nasledujúce podmienky:

 • je starší ako 18 rokov,
 • je bezúhonný,
 • je spoľahlivý,
 • má úplné stredné vzdelanie s maturitou,
 • je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na výkon služby,
 • ovláda štátny jazyk,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • ku dňu prijatia do štátnej služby nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
 • je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
 • ku dňu prijatia do štátnej služby skončí činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa § 48 ods. 6 a 7 zákona.

Prijímacie konanie

upraviť
 1. PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE - Psychotesty, rôzne dotazníky a diskusia s policajným psychológom
 2. PREVIERKA SLOVENSKÉHO JAZYKA - Diktát a krátka slohová práca.
 3. PREVIERKA FYZICKEJ ZDATNOSTI - Previerky fyzickej zdatnosti, rozdelené podľa pohlavia a veku v týchto disciplínach:

Muži:

 • beh (100 metrov)
 • beh (12 minút)
 • ľah - sed (2 minúty)
 • zhyby opakovane
 • plávanie (100 metrov)
 • skok z miesta

Ženy:

 • beh (50 metrov)
 • beh (12 minút)
 • ľah - sed (2 minúty)
 • zhyb vo výdrži
 • plávanie (100 metrov)

Pre úspešné splnenie fyzických previerok je potrebné splniť minimálny počet pri každej a zároveň mať minimálny počet bodov stanovený pre každú disciplínu.

*Pri nepriaznivých klimatických podmienkach v zime je člnkový beh 4x10m v telocvični ako náhradná disciplína za beh na 100 metrov/50 metrov.

Fyzické previerky MUŽI do 26 rokov
Body Beh (100m) Skok z miesta Ľah - sed (2 min.) Zhyby (opakovane) Beh (12 min.) Plávanie (100m) Člnkový beh 4x10*
1 18 s 170 cm 32x 3x 1950m 5 min. 11,3 s
2 17 s 180 cm 36x 4x 2100m 2,50 min. 11,0 s
3 16,5 s 190 cm 40x 5x 2200m 2,30 min. 10,7 s
4 16 s 202 cm 45x 6x 2300m 2,20 min. 10,4 s
5 15,5 s 214 cm 50x 7x 2400m 2,10 min. 10,2 s
6 15 226 cm 56x 8x 2500m 2 min. 10,0 s
7 14,5 s 238 cm 62x 9x 2600m 1,50 min. 9,8 s
8 14 s 250 cm 68x 10x 2700m 1,40 min. 9,6 s
9 13,5 s 260 cm 74x 11x 2800m 1,35 min. 9,4 s
10 13 s 270 cm 80x 12x 2900m 1,30 min. 9,2 s

Pre splnenie fyzických previerok v danej kategórii je potrebné dosiahnuť 29 a viac bodov.

Fyzické previerky ŽENY do 25 rokov
Body Beh (50m) Ľah - sed (2 min.) Zhyby (výdrž) Beh (12 min.) Plávanie (100m) Člnkový beh 4x10*
1 10 s 26x 5 s 1540m 50 metrov 12,3 s
2 9,6 s 32x 7 s 1640m 3,1 min. 11,0 s
3 9,2 s 37x 9 s 1720m 2,48 min. 11,7 s
4 8,9 s 41x 12 s 1800m 2,37 min. 11,4 s
5 8,7 s 45x 15 s 1890m 2,26 min. 11,1 s
6 8,4 s 50x 18 s 1980m 2,15 min. 10,8 s
7 8,1 s 55x 21 s 2070m 2,04 min. 10,5 s
8 7,8 s 60x 26 s 2170m 1,54 min. 10,3 s
9 7,4 s 65x 32 s 2260m 1,46 min. 10,1 s
10 7 s 70x 38 s 2350m 1,40 min. 9,9 s

Pre splnenie fyzických previerok v danej kategórii je potrebné dosiahnuť 24 a viac bodov.


Všetky informácie o práci v polícii, tabuľky ďalších kategórií aj kontaktný formulár na personalistov pre vstup do Policajného zboru sa nachádzajú na tomto linku podstránky Ministerstva vnútra.

Činnosť Policajného zboru

upraviť

Medzinárodná policajná spolupráca

upraviť

Ústredným pracoviskom Policajného zboru pre medzinárodnú policajnú spoluprácu je Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce (ÚMPS). Úrad je členený na analytické a organizačné oddelenie, oddelenie medzinárodnej policajnej spolupráce, jednotné kontaktné centrum (SPOC), národnú ústredňu Sirene, národnú ústredňu Interpol a národnú ústredňu informácií o pasažieroch a oddelenie policajných pridelencov a mierových misií.[27]

Výzbroj

upraviť

Zložky Policajného zboru používajú pri plnení úloh zbrane rôznych typov. Štandardnou zbraňou policajtov je pištoľ Glock 17 Gen 4. Medzi štandardnú výzbroj patrí samopal B&T APC9, útočná puška Samopal vzor 58V a tiež brokovnica Winchester Defender 1300. Zásahové jednotky a špeciálne útvary používajú moderné zbrane rôzneho typu.

Policajti na Slovensku boli do konca roka 2019 kompletne prezbrojení. Pôvodne boli vyzbrojení pištoľou CZ 82, ale po 25 rokoch služby došlo k značnému opotrebeniu, kvôli ktorému bolo nutné zabezpečiť policajtom nové kvalitné zbrane. Ministerstvo vnútra SR zakúpilo pištole Glock 17 v počte viac ako 17 tisíc kusov s príslušenstvom. Takisto pištole CZ P-07 DUTY s príslušenstvom v počte viac ako 8 tisíc kusov a CZ 2075 RAMI v počte tisíc kusov. Novo zavedené zbrane sú kvalitnejšie, majú nižšiu hmotnosť, modernú konštrukciu, vyššiu kapacitu zásobníka a sú vo výkonnejšom kalibri 9 mm Luger. Útočne pušky Samopal vzor 58 boli vo veľkej miere obmenené samopalmi B&T APC9, ktoré používajú jednotné 9mm strelivo s pištoľami Glock 17.

Prehľad výzbroje
Zbraň Krajina pôvodu Typ Používateľ Obrázok
Glock 17 Gen 4   Rakúsko samonabíjacia pištoľ štandardná služobná osobná pištoľ takmer každého policajta, základné útvary a takmer každé špecializované útvary  
CZ P-07 DUTY   Česko samonabíjacia pištoľ štandardná služobná pištoľ základných útvarov, alternatíva ku Glock 17  
Taser X26   Spojené štáty americké elektrický paralyzér nesmrtiaca zbraň na princípe elektrického šoku využívajúca vystrelené elektródy, základné útvary, Pohotovostná motorizovaná jednotka, Útvar osobitného určenia
 
Winchester Defender 1300   Spojené štáty americké pumpovacia brokovnica štandardná služobná brokovnica základných útvarov, Útvar osobitného určenia  
Brügger & Thomet APC   Švajčiarsko samopal štandardný služobný samopal základných útvarov, Pohotovostná motorizovaná jednotka  
Samopal vzor 58V (modernizovaná verzia)   /  
Česko-Slovensko / Slovensko
útočná puška štandardná služobná útočná puška základných útvarov, Útvar osobitného určenia, Pohotovostná motorizovaná jednotka, Zásahová jednotka ÚHCP
 
CZ 75   Česko-Slovensko / Česko samonabíjacia pištoľ Zásahová jednotka ÚHCP  
CZ 82   Česko-Slovensko samonabíjacia pištoľ štandardná osobná zbraň, Pohotovostná motorizovaná jednotka používaná slovenskou políciou do roku 2016  
SIG Sauer P226   Švajčiarsko samonabíjacia pištoľ Útvar osobitného určenia  
FN Five-seven   Belgicko samonabíjacia pištoľ Útvar osobitného určenia  
Benelli Nova M3   Taliansko pumpovacia brokovnica Útvar osobitného určenia
Benelli M4 Super 90   Taliansko poloautomatická brokovnica Odbor špeciálnej ochrany  
Samopal vzor 61   Česko-Slovensko samopal Zásahová jednotka ÚHCP  
Heckler & Koch MP5A5   Nemecko samopal Útvar osobitného určenia, Odbor špeciálnej ochrany
Heckler & Koch MP5SD   Nemecko samopal Útvar osobitného určenia  
Heckler & Koch MP5K-PDW   Nemecko samopal (osobná obranná zbraň) Útvar osobitného určenia, Odbor špeciálnej ochrany  
FN P90   Belgicko samopal (osobná obranná zbraň) Útvar osobitného určenia  
Heckler & Koch G36 (s granátometom AG36)   Nemecko útočná puška Útvar osobitného určenia  
FN F2000 (s granátometom EGLM)   Belgicko útočná puška Útvar osobitného určenia  
SIG Sauer 551 SWAT   Švajčiarsko útočná puška Útvar osobitného určenia
SIG Sauer 3000   /  
Švajčiarsko / Nemecko
odstreľovacia puška Útvar osobitného určenia  
Heckler & Koch GP69   Nemecko granátomet Útvar osobitného určenia

Poznámky

upraviť
 1. Do 31. decembra 1992 Slovenskej republiky ako členského štátu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (pozri Slovenská republika rokov 1990 – 1992) a od 1. januára 1993 ako samostatného, zvrchovaného štátu (pozri Slovensko).

Referencie

upraviť
 1. Hlavnou prioritou Š. Hamrana je zvýšiť dôveryhodnosť polície [online]. www.teraz.sk, 21.03.2022, [cit. 2022-03-24]. Dostupné online.
 2. § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. zo 6. júla 1993 o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Konsolidované znenie dostupné online. [cit. 2020-10-03].
 3. § 1 zákonného opatrenia predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 57/1991 Zb. z 25. januára 1991 o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky. Dostupné online. [cit. 2020-10-03].
 4. Ľubomír Solák je vymenovaný do funkcie prezidenta Policajného zboru [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, 2023-12-01, [cit. 2023-12-01]. Dostupné online.
 5. a b TASR. Minister vnútra poveril vedením polície Ľubomíra Soláka. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2023-11-15. Dostupné online [cit. 2023-11-15].
 6. a b c SME. Minister vnútra Šutaj Eštok odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana. SME (Bratislava: Petit Press), 2023-10-26. Dostupné online [cit. 2023-10-26]. ISSN 1335-4418.
 7. a b Nový minister vnútra odvolal policajného prezidenta Hamrana. Denník N (Bratislava: N Press), 2023-10-26. Dostupné online [cit. 2023-10-26]. ISSN 1339-844X.
 8. a b Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok odvolal prezidenta PZ Štefana Hamrana [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2023-10-26]. Dostupné online.
 9. § 2 zákona NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore [online]. www.zbierka.sk, [cit. 2010-05-20]. Dostupné online.
 10. DÖMEOVÁ, Annamária; PETROVIČ, Ján. Hamran si vybral nové vedenie polície. Šéf NAKA postúpil vyššie. Aktuality.sk (Bratislava: Ringier Axel Springer Slovakia), 2022-01-11. Dostupné online [cit. 2022-01-11].
 11. a b c Minister vnútra Roman Mikulec dočasne poveril vedením Policajného zboru Petra Kovaříka. Denník N (Bratislava: N Press), 2020-08-31. Dostupné online [cit. 2020-08-31]. ISSN 1339-844X.
 12. a b c TASR. Policajný zbor bude dočasne viesť Peter Kovařík [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2020-08-31]. Dostupné online.
 13. Milan Lučanský. SME (Bratislava: Petit Press). Dostupné online [cit. 2018-07-21]. ISSN 1335-4418.
 14. Minister vnútra Roman Mikulec vypísal výberové. Denník N (Bratislava: N Press), 2020-09-28. Dostupné online [cit. 2020-09-28]. ISSN 1339-844X.
 15. O post policajného prezidenta sa budú uchádzať. Denník N (Bratislava: N Press), 2020-12-09. Dostupné online [cit. 2020-12-14]. ISSN 1339-844X.
 16. a b Kaliňák vymenoval nového policajného prezidenta Gašpara [online]. Viedeň: Denník SME, 15.5.2012, [cit. 2012-05-15]. Dostupné online.
 17. TÓDOVÁ, Monika. Pellegrini vyzval Gašpara na odchod, skončí do konca mája. Denník N. Dostupné online [cit. 2018-04-19].
 18. TASR. Desať policajných prezidentov: Čo robia dnes?. tvnoviny.sk, 10. 08. 2014. Dostupné online [cit. 2018-04-17].
 19. Prezident Policajného zboru plukovník JUDr. Jaroslav Spišiak [online]. www.minv.sk, [cit. 2010-07-20]. Dostupné online.
 20. Prezident Policajného zboru [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2018-11-25]. Dostupné online.
 21. REPUBLIKY, Ministerstvo vnútra Slovenskej. Policajný zbor bude dočasne viesť Peter Kovařík, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky [online]. www.minv.sk, [cit. 2023-01-23]. Dostupné online.
 22. REPUBLIKY, Ministerstvo vnútra Slovenskej. Peter Kovařík oficiálne vymenovaný do funkcie prezidenta Policajného zboru, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky [online]. www.minv.sk, [cit. 2023-01-23]. Dostupné online.
 23. REPUBLIKY, Ministerstvo vnútra Slovenskej. Peter Kovařík sa vzdal funkcie prezidenta Policajného zboru k 15. septembru 2021, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky [online]. www.minv.sk, [cit. 2023-01-23]. Dostupné online.
 24. Prezident Policajného zboru poverený výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie [online]. Bratislava: Ministerstvo vnútra SR, [cit. 2021-09-24]. Dostupné online.
 25. § 17 zákona NR SR č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície [online]. www.zbierka.sk, [cit. 2010-05-20]. Dostupné online.
 26. § 20 zákona NR SR č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície [online]. www.zbierka.sk, [cit. 2010-05-20]. Dostupné online.
 27. Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce prezídia Policajného zboru [online]. www.minv.sk, [cit. 2009-07-21]. Dostupné online.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť