Geológia Západných Karpát
Turnaikum
Morfotektonické členenie
Čelná karpatská priehlbina
Flyšové pásmo
Bradlové pásmo
Pásmo jadrových pohorí
Veporské pásmo
Gemerské pásmo
Meliatske pásmo
Bükkské pásmo
Bakonské pásmo
Zemplínske pásmo
Tektonické jednotky
a rozhrania rôzneho rádu
OravikumVáhikumTatrikumSubtatranské príkrovyČertovická líniaFatrikumVeporikumLubenícko-margecianska líniaGemerikumHronikumRožňavská líniaSilicikumMeliatikumTurnaikumBükkikumTransdanubikumZemplinikum
Paleogeografické termíny
Valaiský oceán
Čorštynská elevácia
Váhický oceán
Alcapa
Meliatsko-halstattský oceán
Pozri aj Geovedný portál

Turnaikum (tiež používané maďarské označenie tornaikum) je tektonická jednotka Západných Karpát. V koncepciách niektorých autorov je turnaikum označované ako južné rudabányaikum. Je tvorené slabo premenenými usadenými horninami, ktoré sú vzhľadom na svoje podložie v príkrovovej pozícií. Tvorí príkrov Slovenskej skaly a turniansky príkrov. Podľa predpokladov, malo tvoriť svah Meliatského oceánu[1]. Výskyt hornín turnaika je doložený na Slovensku v Revúckej vrchovine, Licinskej pahorkatine a Slovenskom krase, v Maďarsku v severnej časti pohoria Rudabánya najčastejšie v nadloží meliatika a v podloží silicika[2].

Pomenovanie turnaikum je odvodené od rieky Turňa, keďže jeho podstatná časť vystupuje v Turnianskej kotline, medzi Brusníkom a Slovenskou skalou, v okolí Štítnika a Honiec[3].

StratigrafiaUpraviť

Vrstevný sled turnaika sa začína vo vrchnom karbóne a končí vo vrchnom triase[4] prípadne možno pokračuje i do jury[2]. Najstaršie formácie tvoria karbónske flyšové turbidity (turiecke súvrstvie), nad nimi permské červené sedimenty (brusnícke súvrstvie) a nakoniec triasové karbonáty bazénových fácií (vápence s rohovcami), nad ktorými sa miestami nachádzajú jurské flyšové sedimenty, miestami s hojnými obliakmi vápenato-alkalických vulkanitov[1].

ReferencieUpraviť

  1. a b Plašienka, D., Grecula, P., Putiš, M., Kováč, M. a Hovorka, D., 1997, Evolution and structure of the Western Carpathians: an overview. in Grecula, P., Hovorka, D., Putiš, M. (Eds.) Geological evolution of the Western Carpathians. Mineralia Slovaca - Monograph, Košice, s. 1 – 24
  2. a b Biely, A. (Editor), Bezák, V., Elečko, M., Gross, P., Kaličiak, M., Konečný, V., Lexa, J., Mello, J., Nemčok, J., Potfaj, M., Rakús, M., Vass, D., Vozár, J., Vozárová, A., 1996; Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenska (1 : 500 000), GÚDŠ, Bratislava, 1996, 76 s.
  3. Abiotické javy Slovenského krasu [online]. sopsr.sk, [cit. 2010-06-06]. Dostupné online.
  4. Hók, J., Kahan, Š., Aubrecht, R., 2001, Geológia Slovenska. Univerzita Komenského, Bratislava, 43 s.