Geológia Západných Karpát
Meliatske pásmo
Morfotektonické členenie
Čelná karpatská priehlbina
Flyšové pásmo
Bradlové pásmo
Pásmo jadrových pohorí
Veporské pásmo
Gemerské pásmo
Meliatske pásmo
Bükkské pásmo
Bakonské pásmo
Zemplínske pásmo
Tektonické jednotky
a rozhrania rôzneho rádu
OravikumVáhikumTatrikumSubtatranské príkrovyČertovická líniaFatrikumVeporikumLubenícko-margecianska líniaGemerikumHronikumRožňavská líniaSilicikumMeliatikumTurnaikumBükkikumTransdanubikumZemplinikum
Paleogeografické termíny
Valaiský oceán
Čorštynská elevácia
Váhický oceán
Alcapa
Meliatsko-halstattský oceán
Pozri aj Geovedný portál

Meliatske pásmo[1] alebo slanské pásmo[2] je štruktúrna zóna (Interných) Západných Karpát, ktorú budujú hlavne druhohorné jednotky meliatika, turnaika a silicika. Vznik pásma bol spojený so zánikom meliatského oceánu. Meliatikum predstavuje triasovo-jurský akrečný komplex. Turnaikum predstavuje komplex aktívneho okraja a silicikum zrejme pasívny okraj[3]. V menšej miere sa tu nachádza aj potektonická vrchnokriedová, paleogénna a neogénna sedimentárna pokrývka.

Geomorfologické vymedzenie upraviť

Pásmo vystupuje na povrchu hlavne v pohoriach na juhovýchodnom Slovensku a severovýchodnom Maďarsku. Tvorí Slovenský a Aggtelecký kras a pohorie Rudabánya.

Regionálnogeologické členenie upraviť

Z regionálno geologického hľadiska sa meliatske pásmo člení v pohoriach Rudabánya, Slovenskom a Aggteleckom krase nasledovne[2]:

Referencie upraviť

  1. Plašienka, D., 1999: Tektochronológia a paleotektonický model jursko-kriedového vývoja centrálnych Západných Karpát. Veda, 125 s.
  2. a b Plašienka, D., 2006, Princípy regionalizácie geologickej stavby a ich aplikácia na oblasť Malých Karpát a Považského Inovca. in Kováč, M., Dubíková, K., Nové metódy a výsledky v geológii Západných Karpát. Zborník 2006, Univerzita Komenského, Bratislava, s. 51 – 56
  3. Plašienka, D., Grecula, P., Putiš, M., Kováč, M., Hovorka, D., 1997, Evolution and structure of the Western Carpathians: an overview. in Grecula, P., Hovorka, D., Putiš, M. (Eds.) Geological evolution of the Western Carpathians. Mineralia Slovaca - Monograph, Košice, s. 1 – 24