Hydroxid

(Presmerované z Lúh)

Hydroxid je chemická zlúčenina katiónu kovu s aniónom OH, ktorá sa v roztoku ionizuje podľa rovnice:

MOH → M+ + OH
(M – kov, OH – hydroxidová skupina, M+ – katión jednomocného kovu)

Hydroxidy sú zlúčeniny zložené z kovového prvku a z hydroxidovej skupiny. Hydroxidy typických kovov sú iónové zlúčeniny, v nich hydroxidová skupina je anión. Takéto hydroxidy sú zásady, napríklad hydroxid sodný (NaOH), hydroxid draselný (KOH). Amoniak je tiež zásada, nie je hydroxid, ale vodný roztok amoniaku existuje vo forme amónnych katiónov a hydroxydových aniónov. Často môže hydroxid reagovať ako kyselina aj ako zásada v závislosti od prostredia (amfoterné látky, obojaké hydroxidy).

Roztoky hydroxidov sfarbujú lakmus na modro, fenolftaleín na ružovo, tymolftaleín na modro. Hydroxidy, podobne ako oxidy kovových prvkov, sú vo vode väčšinou rozpustné. Rozpustné sú hydroxidy prvkov prvej a druhej hlavnej skupiny periodickej sústavy. Reagujú s kyselinami, pričom sa zlúči hydroxidový anión s katiónom vodíka na vodu a zvyšok kyseliny s katiónom utvorí soľ.

Po reakcii roztok nie je ani kyslý, ani zásaditý, je neutrálny. Dej, pri ktorom reagujú hydroxidové anióny s katiónmi vodíka, voláme neutralizácia.

Hydroxidy vznikajú viacerými spôsobmi:

  1. reakciou alkalického kovu (Li, Na, K, Rb, Cs) alebo kovu alkalických zemín (Ca, Sr, Ba) s vodou za vývoja vodíka
  2. reakciou oxidu kovu s vodou, ak je oxid aj vznikajúci hydroxid kovu vo vode nerozpustný
  3. reakciou vodného roztoku hydroxidu alkalického kovu s vodným roztokom soli príslušného kovu, ak sa oxid kovu vo vode nerozpúšťa

Názov hydroxidu je zložený z podstatného mena hydroxid a prídavného mena utvoreného z názvu kovového prvku príponou pre príslušné mocenstvo.

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Hydroxid