Prírodnina

Prírodnina je hmotná súčiastka živej (organickej) alebo neživej (anorganickej) prírody, ktorá je objektom prírodovedého skúmania, príp. objektom názornosti vo výuke, najmä v školách.[1][2][3]

RozdelenieUpraviť

Prírodniny rozdeľujeme na živé a neživé. Živé prírodniny žijú, dýchajú, rozmnožujú sa, prijímajú potravu. Neživé prírodniny nežijú, nejedia, nerozmnožujú sa atď. Živé prírodniny sú zvieratá, rastliny a huby. Carl Linné rozdelil živé prírodniny do druhov, rodov, radov, tried a ríš a každej bytosti dal dve mená, jedno rodové, jedno druhové (pozri binomická nomenklatúra). Neživé prírodniny sú napr. horniny, minerály, voda, vzduch atď.[chýba zdroj]

ReferencieUpraviť

  1. přírodnina. In WAHLA, Arnošt. Terminologický a výkladový slovník didakticky geografie. 1. vyd. Ostrava : Pedagogická fakulta v Ostravě, 1983, s. 112.
  2. prírodnina. In Kačala, Ján – Pisárčiková, Mária – Považaj, Matej (eds.). Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2003. ISBN 80-224-0750-X. [cit. 2018-05-27].
  3. prírodnina. In Peciar, Štefan (ed.). Slovník slovenského jazyka. III. P – R. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1963. [cit. 2018-05-27].

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.