Otvoriť hlavné menu

Rým

zvuková zhoda dvoch alebo viacerých slabík na istých bodoch veršov

Rým je zvuková zhoda dvoch alebo viacerých slabík na istých bodoch veršov, najčastejšie na ich koncoch. Rozsah zhody je v každej národnej poézii odlišný, mení sa aj v rámci jednej národnej literatúry (zmeny závisia od obdobia, literárnej školy, autorov, i od básnického vývinu jednotlivca). Napriek tomu, že rým je predovšetkým zvukovou zhodou, medzi slovami v rýme vzniká širší vzťah, do vzájomného súvisu vstupujú celé slová a ich významy. Do tohto vzťahu niekedy vstupujú aj významy slov v skrytej prítomnosti, teda významy slov, ktoré by sa mohli rýmovať, ale do rýmu nevstúpili. Rým je vertikálnou metaforou, pretože sa v ňom vstupujú do vzťahu slová, ktoré sa obyčajne nespájajú v mimoumeleckých prejavoch. Ich čiastočná podobnosť, nevyhnutná zložka básnickej obraznosti vôbec, je obsiahnutá v podobnom zvuku. Čiastočná zvuková zhoda je tzv. tertium comparationis, ktoré stavia do prirovnania slová na konci veršov.


Združený rýmUpraviť

O združenom rýme hovoríme vtedy, ak zvuková zhoda slabík na konci veršov sa dá vyjadriť pomocou schémy: „aabb“ (Prvý riadok sa zhoduje s druhým a tretí so štvrtým....).

Obkročný rýmUpraviť

O obkročnom rýme hovoríme vtedy, ak zvukomalebná zhoda slabík na konci veršov sa dá vyjadriť pomocou schémy: „abba“ (Prvý sa rýmuje s posledným a druhý s tretím alebo sa opakuje)

Striedavý rýmUpraviť

O striedavom rýme hovoríme vtedy, ak zvukomalebná zhoda slabík na konci veršov sa dá vyjadriť pomocou schémy: „abab“ (Prvý sa rýmuje s tretím a druhý so štvrtým)

Prerývaný rýmUpraviť

O prerývanom rýme hovoríme vtedy, ak zvukomalebná zhoda slabík na konci veršov sa dá vyjadriť pomocou schémy: „abcb“ (Prvý sa rýmuje s piatym, druhý so štvrtým )

Postupný rýmUpraviť

O postupnom rýme hovoríme vtedy, ak zvukomalebná zhoda slabík na konci veršov sa dá vyjadriť pomocou schémy: „abcabc“.

Exotický rýmUpraviť

O exotickom rýme hovoríme ak: sa rýmujú dve slová cudzieho pôvodu alebo má cudzí pôvod aspoň jedno z nich, napr. avantGARDE / budeš mi robiť GARDE?

Gramatický rýmUpraviť

ZdrojeUpraviť