Redaktor Lišiak
Raposa.svg
Quill-Nuvola.svg Tento redaktor sa zameriava na dejiny 20. storočia a na terminológiu kinematografie a žurnalistiky.
Wiki letter w.svg Tento redaktor na Wikipédii pôsobí 13 rokov a 40 dní.

PoznámkyUpraviť

Priority Wikipédie podľa Jana Sokola (2008):

 1. aby tu bolo heslo s rozumným obsahom,
 2. aby v ňom neboli hrubé chyby,
 3. aby obsahovalo odkazy na web alebo literatúru, kde sa čitateľ dozvie viac.

„Kvalitu totiž po mém soudu určují spíš ty nejhorší články, resp. ty, které vůbec chybí.“

BrainstormingUpraviť

 • Údržbová šablóna, ktorá by upozorňovala na fakt, že referencie v článku nie sú uvedené v šablónach pre citáciu.
 • Šablóna pre citáciu právneho predpisu vydaného v Zbierke zákonov Slovenskej republiky s odkazom na konsolidované (príp. aj pôvodné) znenie právneho predpisu na Slov-Lex : právny a informačný portál.
 • Štylistické usmernenie odlišovať globálne skratky (všeobecné, zaužívané alebo oficiálne články pre ustanovizne, koncepty ap.) od lokálnych skratiek. Napr.:
  • Formulácia v článku zastupiteľstvo: „Podľa § 11 ods. 1 zákona o obecnom zriadení je obecné zastupiteľstvo (zaužívaná skratka OcZ alebo OZ) zastupiteľským zborom obce zloženým z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. V obciach, ktoré majú postavenie mesta obecné zastupiteľstvo nesie (v súlade s § 29a zákona o obecnom zriadení) názov mestské zastupiteľstvo (zaužívaná skratka MsZ).“ Skratka MsZ tu má globálny charakter, teda vzťahuje sa na všetky články na Wikipédii, ktoré patria k danej téme (v tomto prípade správne právo Slovenskej republiky). Čitateľ by mal dohľadať článok, kde sa spomína mestské zastupiteľstvo vo všeobecnosti aj prostredníctvom napísania tejto skratky do vyhľadávacieho poľa (prostredníctvom presmerovania, príp. ako odkaz na rozlišovacej stránke). Pokiaľ nejde o všeobecne zaužívanú a známu skratku, odporúča sa pri prvom použití v článku uviesť celý názov a za ním do zátvorky skratku, napr. formulácia v článku územný plán obce: „Schvaľovanie územného plánu obce podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona o obecnom zriadení spadá do výlučných kompetencií obecného zastupiteľstva (OcÚ). OcÚ môže na tento účel...“
  • Formulácia v hypotetickom článku o meste Jastranec: „Volieb sa zúčastnili poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Jastrabec (ďalej MsZ) Jozef Havran, poslankyňa MsZ Andrea Vranová...“. V tomto prípade má skratka MsZ lokálnu charakter, teda vzťahuje sa len na dotyčný článok, kde označuje priamo Mestského zastupiteľstva mesta Jastrabec.
 • Základné zásady:
  • Ak ide o lokálnu skratku, uvádzať ju do zátvorky za výraz, ktorý skracuje so slovom „ďalej“.
  • Ak ide o globálnu skratku:
   • pokiaľ je všeobecne zaužívaná a známa, stačí ju použiť v článku bez vysvetlenia. Takýmito skratkami sú najmä napr., a pod., atď., resp., tzv.. Rovnako sa postupuje pokiaľ ide o akademické tituly (v širšom zmysle; napr. JUDr., PhD., Dr. h. c., prof.), vojenské, policajné a hasičské hodnosti (napr. plk., gen. mjr.) a ich súčasti (v zál. – v zálohe, v. v. – vo výslužbe), vyznamenania (napr. KBE, DBE – pozri Rad britského impéria), pričom tu sa však pri prvom použití uvádza odkaz na príslušný článok (napr. na článok o akademickom titule).
   • v ostatných prípadoch treba skratku pri prvom použití uviesť do zátvorky. Napr.: „...stal sa členom Zboru povereníkov Slovenskej národnej rady (ZP SNR)...“, „...ako člen Demokratickej strany (DS) sa podieľal na... V DS zastával funkciu...“.