Tetrazén

chemická zlúčenina

Tetrazén alebo 1-guanyl-4-nitrózaminoguanyltetrazén je kvalitnou traskavinou, označovanou niekedy tiež skratkou GNGT. Je to bezfarebná až slabo nažltlý kryštalická látka.

Tetrazén
Tetrazén
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C2H6N10.H2O
C2H8N10O
Synonymá 1-guanyl-4-nitrózaminoguanyltetrazén
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 188,152 g/mol
Teplota topenia 136 °C (rozklad)
Hustota 1,65 g/cm³
0,45 g/cm³ (sypaný)
Ďalšie informácie
Číslo CAS 31330-63-9
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Príprava a výrobaUpraviť

Surovinou pre výrobu tetrazénu je aminoguanidín alebo jeho soli (síran, hydrogenuhličitan, dusičnan). K ich vodnému roztoku sa za miešania pridáva pevný dusitan sodný za súčasnej úpravy kyslosti pridaním kyseliny octovej. Po rozpustení dusitanu mierna prebieha exotermná reakcia značne pomaly (niekoľko hodín); pretože rast teploty znižuje výťažok reakcie, je nutné chladenie reakčnej zmesi. Vykryštalizovaný tetrazén sa oddelí filtráciou, premýva sa vodou, etanolom a opäť vodou. Veľmi čistý tetrazén sa pripravuje rozpustením surového produktu v kyseline octovej a opätovným vyzrážaním pridaním nadbytku vody. Získaná kryštalická látka sa suší pri 20 °C.

VlastnostiUpraviť

Tetrazén je prakticky nerozpustný vo vode, etanole, dietylétere, benzéne a tetrachlórmetáne. Vo vriacej vode, hlavne s prídavkom alkalických látok, sa rozkladá. Rozpustný je v kyseline mravčej, octovej a acetanhydride. Bez rozkladu sa tiež rozpúšťa v 30% kyseline soľnej a v studenej (0 až 5 °C) koncentrovanej kyseline dusičnej.

Tepelne je stabilný približne do 70 °C, potom nastáva postupný rozklad, ktorý je od 100 °C zreteľný. Pri teplotách medzi 135 až 140 °C dochádza k explozívnemu rozkladu.

Pyrotechnické vlastnostiUpraviť

Prudkým zahriatím alebo mechanickou iniciáciou vybuchuje za tvorby čierneho dymu, spôsobeného uvoľnením uhlíka vo forme sadzí. Má nasledujúce vlastnosti:

  • teplota vzbuchu - 135 až 160 °C
  • detonačná rýchlosť - približne 4 000 m/s
  • výbuchové teplo - 663 kcal/kg
  • prelisovateľný už od 20 MPa, najlepšie vlastnosti má voľne sypaný
  • citlivý na nápich ihlou
  • senzibilizuje s tvrdými látkami
  • nenavlhavý a takmer nerozpustný vo vode
  • veľmi stabilný za normálnych podmienok
  • stály voči kovom

PoužitieUpraviť

U tetrazénu sa využíva citlivosť k mechanickým podnetom. Nevýhodou je potom jeho prelisovatelnosť a nízky bod vzbuchu. Používa sa buď v zmesi s inými traskavinami v nápichových rozbuškách alebo ako komponenty traskavej zložky do zápaliek a roznietok. Je bežnou súčasťou iniciačných zloží používaných v airbagu v automobiloch.

Fyziologické pôsobenieUpraviť

U osôb pracujúcich vo výrobe tejto látky bol pozorovaný vyšší výskyt astmy, podráždenia a zápalu nosnej sliznice (chronická nádcha) a podráždenie pokožky. Karcinogenicita ani teratogenicita neboli zistené.

Pôvod menaUpraviť

Názov tejto látky vznikol skrátením mena hypotetickej zlúčeniny dusíku H2N–NH–N=NH, tetrazénu, ktorého dve molekuly tvoria súčasť molekuly tejto traskaviny.