Štátny jazyk

jazyk používaný vo verejnej správe

Štátny jazyk je jazyk používaný vo verejnej správe. Jeho povinnú znalosť občanmi zaručuje štát. Pojem nie je obsahovo zhodný s pojmom úradný jazyk, ale vo väčšine štátov sa úradný jazyk chápe ako identický so štátnym jazykom.

SlovenskoUpraviť

Na Slovensku je podľa Ústavy Slovenskej republiky aj podľa zákona o štátnom jazyku štátnym jazykom slovenský jazyk. Zákon o štátnom jazyku upresňuje, že štátnym jazykom sa tu myslí slovenský jazyk v jeho kodifikovanej podobe (t. j. v podobe, ktorú "na podnet odborných slovakistických výskumných pracovísk a odborníkov v oblasti štátneho jazyka schvaľuje a zverejňuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky na svojej internetovej stránke" - pozri kodifikačná príručka), a že však "tým sa nevylučuje používanie inojazyčných nových odborných pojmov, termínov alebo pomenovaní nových skutočností, na ktoré sa ešte neustálil a nekodifikoval v štátnom jazyku vhodný rovnocenný výraz, ako aj používanie nespisovných jazykových prostriedkov, ak ide o ich funkčné využitie, najmä v umeleckej tvorbe a v publicistike." [1]

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť

  1. §1, 2 a 11 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.