Cirkev alebo náboženská spoločnosť

Cirkev alebo náboženská spoločnosť je podľa slovenského a predtým od roku 1949 česko-slovenského (a podobne súčasného českého) práva označenie pre náboženské organizácie zabezpečujúce a realizujúce verejný výkon kultu. V (česko-)slovenskom zákone 308/1991 Zb. presná definícia znie: Cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou sa podľa tohto zákona rozumie dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organizácii utvorenej podľa príslušnosti k náboženskej viere na základe vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Do roku 1991 sa termín „cirkvi a náboženské spoločnosti“ síce vyskytoval v zákone, ale nebol v ňom výslovne definovaný. O vzniku termínu "cirkev a/alebo náboženská spoločnosť" pozri v článku náboženská spoločnosť.

Cirkevné spoločenstvo

Z významnejších ustanovení v zákone 308/1991 Zb. možno ďalej odcitovať napr.: (2) Všetky cirkvi a náboženské spoločnosti majú pred zákonom rovnaké postavenie. (3) Cirkvi a náboženské spoločnosti podľa tohto zákona sú právnické osoby. Môžu sa vzájomne združovať, utvárať komunity, rehole, spoločnosti a obdobné spoločenstvá. (4) Štát uznáva len tie cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sú registrované. (5) Štát môže s cirkvami a náboženskými spoločnosťami uzatvárať zmluvy o vzájomnej spolupráci.

Štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku

upraviť

Na Slovensku podľa zákona štát uznáva len registrované cirkvi či náboženské spoločenstvá. Náležitosti registrácie sú uvedené v zákone č. 308/1991 Zb. V roku 2011 je registrovaných 18 cirkví, z toho 15 z titulu toho, že boli uznané už v čase nadobudnutia platnosti spomenutého zákona v roku 1991. Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia (1993), Novoapoštolská cirkev (2001), Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (2006), Bahájske spoločenstvo (2007) - zvyšné 4 získali registráciu neskôr.

Zoznam zaregistrovaných cirkví a náboženských spoločností:

 1. Apoštolská cirkev na Slovensku
 2. Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike
 3. Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike
 4. Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie
 5. Cirkev bratská v Slovenskej republike
 6. Cirkev československá husitská na Slovensku
 7. Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike (mormóni)
 8. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (luteráni)
 9. Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť (pozri aj Metodizmus)
 10. Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike
 11. Kresťanské zbory na Slovensku
 12. Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike
 13. Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike
 14. Pravoslávna cirkev
 15. Reformovaná kresťanská cirkev (kalvíni)
 16. Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike
 17. Starokatolícka cirkev na Slovensku
 18. Ústredný zväz Židovských náboženských obcí

Počet obyvateľov Slovenska hlásiacich sa k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

upraviť

Podľa výsledkov sčítania ľudu (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov Slovenskej republiky k 1. januáru 2021) žije na Slovensku:

 • 3 038 511 členov Rímskokatolíckej cirkvi (55,76 % obyvateľstva)
 • 286 907 Evanjelikov augsburského vyznania (5,27 % obyvateľstva)
 • 218 235 Gréckokatolíkov (4 %)
 • 85 271 členov Reformovanej kresťanskej cirkvi (1,56 %)
 • 50 677 Pravoslávnych kresťanov (0,93 %)
 • 18 553 členov Kresťanských zborov na Slovensku (0,34 %)
 • 16 416 členov "Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia" (0,3 %)
 • 9 044 členov Apoštolskej cirkvi na Slovensku (0,17 %)
 • 3 883 Baptistov (0,07 %)
 • 3 440 členov Cirkvi bratskej (0,06 %)
 • 3 018 členov Evanjelickej cirkvi metodistickej (0,06 %)
 • 3 001 Adventistov siedmeho dňa (0,06 %)
 • 2 007 Židov (0,04 %)
 • 1 778 členov Starokatolíckej cirkvi na Slovensku
 • 581 členov Cirkvi československej husitskej
 • 377 členov Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní
 • 311 členov Bahájskeho spoločenstva
 • 6 722 budhistov (0,12 %)
 • 3 862 moslimov (0,07 %)
 • 975 hinduistov (0,02 %)

Existuje tu tiež Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (mormóni) a bahaizmus (bahaisti); tieto spoločenstvá sa zaregistrovali v októbri 2006 (mormóni), respektíve v apríli 2007 (bahai), a každé z nich má niekoľko sto stúpencov.

 • 1 296 142 (23,79 %) obyvateľov sa nehlási k nijakému vierovyznaniu
 • 353 797 (6,49 %) percent obyvateľov sa nevyjadrilo

Štátom uznané aj keď neregistrované cirkvi a náboženské spoločnosti na Slovensku

upraviť

Na Slovensku sú tri kategórie neregistrovaných konfesií:

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť