Cirkev alebo náboženská spoločnosť

Cirkev alebo náboženská spoločnosť je podľa slovenského a predtým od roku 1949 česko-slovenského (a podobne súčasného českého) práva označenie pre náboženské organizácie zabezpečujúce a realizujúce verejný výkon kultu. V (česko-)slovenskom zákone 308/1991 Zb. presná definícia znie: Cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou sa podľa tohto zákona rozumie dobrovoľné združenie osôb rovnakej náboženskej viery v organizácii utvorenej podľa príslušnosti k náboženskej viere na základe vnútorných predpisov príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. Do roku 1991 sa termín „cirkvi a náboženské spoločnosti“ síce vyskytoval v zákone, ale nebol v ňom výslovne definovaný. O vzniku termínu "cirkev a/alebo náboženská spoločnosť" pozri v článku náboženská spoločnosť.

Cirkevné spoločentvo

Z významnejších ustanovení v zákone 308/1991 Zb. možno ďalej odcitovať napr.: (2) Všetky cirkvi a náboženské spoločnosti majú pred zákonom rovnaké postavenie. (3) Cirkvi a náboženské spoločnosti podľa tohto zákona sú právnické osoby. Môžu sa vzájomne združovať, utvárať komunity, rehole, spoločnosti a obdobné spoločenstvá. (4) Štát uznáva len tie cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sú registrované. (5) Štát môže s cirkvami a náboženskými spoločnosťami uzatvárať zmluvy o vzájomnej spolupráci.

Štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti na SlovenskuUpraviť

Na Slovensku podľa zákona štát uznáva len registrované cirkvi či náboženské spoločenstvá. Náležitosti registrácie sú uvedené v zákone č. 308/1991 Zb. V roku 2011 je registrovaných 18 cirkví, z toho 15 z titulu toho, že boli uznané už v čase nadobudnutia platnosti spomenutého zákona v roku 1991. Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia (1993), Novoapoštolská cirkev (2001), Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (2006), Bahájske spoločenstvo (2007) - zvyšné 4 získali registráciu neskôr.

Zoznam zaregistrovaných cirkví a náboženských spoločností:

 1. Apoštolská cirkev na Slovensku
 2. Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike
 3. Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike
 4. Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie
 5. Cirkev bratská v Slovenskej republike
 6. Cirkev československá husitská na Slovensku
 7. Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike
 8. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (luteráni)
 9. Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť (pozri aj Metodizmus)
 10. Gréckokatolícka cirkev v Slovenskej republike
 11. Kresťanské zbory na Slovensku
 12. Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike
 13. Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike
 14. Pravoslávna cirkev
 15. Reformovaná kresťanská cirkev (kalvíni)
 16. Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike
 17. Starokatolícka cirkev na Slovensku
 18. Ústredný zväz Židovských náboženských obcí

Počet obyvateľov Slovenska hlásiacich sa k cirkvi alebo náboženskej spoločnostiUpraviť

Podľa výsledkov sčítania ľudu (Sčítanie obyvateľov, domov a bytov Slovenskej republiky k 26. máju 2001) žije na Slovensku:

 • 3 708 120 Rímskych katolíkov (68,9 % obyvateľstva)
 • 372 858 Evanjelikov augsburského vyznania (6,9 % obyvateľstva)
 • 219 832 Gréckych katolíkov (4,1 %)
 • 109 735 Členov Reformovanej kresťanskej cirkvi (2 %)
 • 50 363 Pravoslávnych kresťanov (0,9 %)
 • 20 630 Členov "Náboženskej spoločnosti Jehovovi svedkovia"
 • 7 347 Členov Evanjelickej cirkvi metodistickej
 • 6 519 Členov Kresťanských zborov na Slovensku
 • 3 905 Členov Apoštolskej cirkvi na Slovensku
 • 3 562 Baptistov
 • 3 429 Adventistov siedmeho dňa
 • 3 217 Členov Cirkvi bratskej
 • 3 000 Židov
 • 1 733 Členov Starokatolíckej cirkvi na Slovensku
 • 1 696 Členov Cirkvi československej husitskej

Existuje tu tiež Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (mormóni) a bahaizmus (bahaisti); tieto spoločenstvá sa zaregistrovali v októbri 2006 (mormóni), respektíve v apríli 2007 (bahai), a každé z nich má niekoľko sto stúpencov. Odhady počtu moslimov žijúcich na Slovensku, a to vrátane imigrantov a zahraničných študentov, sa pohybujú od 1 200 do 5 000.

 • 13 % obyvateľov sa nehlási k nijakému vierovyznaniu
 • 3,5 % percent ľudí nie je rozhodnutých.

Štátom uznané aj keď neregistrované cirkvi a náboženské spoločnosti na SlovenskuUpraviť

Na Slovensku sú tri kategórie neregistrovaných konfesií:

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť

 • Pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti cirkví a náboženských spoločností [online]. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, [cit. 2012-02-20]. Dostupné online.
 • Zdroj štatistických údajov: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov Slovenskej republiky k 26. máju 2001
 • cirkvi a náboženské spoločnosti. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok I A – D. Bratislava : Veda, 1977. 624 s.
 • SUDOR, Karol. Kresťanské zbory? Kňazom je každý [online]. SME, 2012-02-17, [cit. 2012-08-20]. Dostupné online.