Oxid dusnatý

chemická zlúčenina

Oxid dusnatý je anorganická chemická zlúčenina, jeden z oxidov dusíka. Skladá sa z jedného atómu dusíka a jedného atómu kyslíka, ktoré sú spojené dvojitou väzbou.

oxid dusnatý
oxid dusnatý
oxid dusnatý
oxid dusnatý
oxid dusnatý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec NO
Vzhľad bezfarebný plyn
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 30,0 u
Molárna hmotnosť 30,006 1 g/mol
Teplota topenia -163,6 °C (109,6 K)
Teplota varu -151,7 °C (121,4 K)
Kritický bod -93 °C (180 K), 6 485 kPa
Hustota 1,269 g/cm³ (-150 °C)
0,001 340 2 g/cm³ (0 °C)
Rozpustnosť vo vode:
7,34 ml/100 g (0 °C)
2,37 ml/100 g (60 °C)
v polárnych rozpúšťadlách:
alkoholy
v nepolárnych rozpúšťadlách:
sírouhlík
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 76,6 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia 90,29 kJ/mol
87,7 kJ/mol (kvapalný)
Štandardná entropia 210,75 J/mol·K
Bezpečnosť
NFPA 704
0
3
2
OX
Ďalšie informácie
Číslo CAS 10102-43-9
Číslo UN 1660
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Oxid dusnatý je radikál, je veľmi reaktívny. Na vzduchu sa zlučuje s kyslíkom za vzniku oxidu dusičitého.

Produkcia NO upraviť

V malej miere sa NO uvoľňuje prirodzene z rastlín, ale vypúšťajú ho do vzduchu hlavne výfuky automobilov a komíny tepelných elektrární. Po reakcii s kyslíkom tvorí oxid dusičitý a s kombináciou s vodou kyselinu dusičnú. Takto NO prispieva k tvorbe kyslých dažďov. Čiastočne tiež poškodzuje ozón.

Priemyselne sa vyrába oxidáciou amoniaku:

4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O.

Je medziproduktom pri výrobe kyseliny dusičnej.

Chemické vlastnosti upraviť

Mierne rozpustný vo vode, ale nereaguje s ňou. Silné oxidačné činidlo. Reaguje s kovmi, aj s mnohými organickými látkami. S kyslíkom reaguje na oxid dusičitý:

2 NO + O2 → 2 NO2

S halogénmi reaguje na nitrosyly:

NCl3 + 2 NO → ClNO + N2O + Cl2,
XeF2 + 2 NO → 2 FNO + Xe.

Reakciou s hydroxidmi alkalických kovov vzniká oxid dusný a dusík:

2 MOH + 4 NO → 2 MNO2 + N2O + H2O,
4 MOH + 6 NO → 4 MNO2 + N2 + 2 H2O.

NO v rastlinách upraviť

NO v rastlinách je signálnou látkou. Produkuje sa pomocou nitric oxid- syntázy (NOS), ktorá sa však odlišuje od enzýmu s podobnou funkciou známeho u živočíchov. Okrem toho ho produkuje nitrát reduktáza a to jednak cytoplazmatická a jednak membránovo viazaná (druhá za pomoci nitrit NO reduktázy). Produkcia NO pomocou nitrát reduktáz podlieha zmenám počas dňa, pričom cytoplazmatická je aktívnejšia cez deň, a membránovo viazaná v noci. Význam týchto rytmov nie je známy. NO v rastlinách pôsobí hlavne proti oxidačnému stresu.

Použitie upraviť

NO sa požíva v medicíne, ale má výrazné vedľajšie účinky.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Oxid dusnatý