Pedológia (z gréc. pedon - pôda, logos - náuka, veda) alebo pôdoznalectvo je prírodná veda, ktorá sa zaoberá štúdiom pôdy, jej vznikom, klasifikáciou, fyzikálnymi, chemickými a biologickými vlastnosťami. Vedci, ktorí sa zaoberajú pôdou sa nazývajú pedológovia. Praktickým využitím pôdy sa zaoberá agronómia.

Pôdny profil z Turecka - provincia Manisa. V strede profilu vidno červený pás oxidov železa a mangánu.

Pôda nie je len zdroj živín pre vegetáciu, je to aj zóna (pedosféra), kde prebiehajú početné interakcie medzi atmosférou, hydrosférou, organizmami žijúcimi v pôde (mikroorganizmy, rastliny, živočíchy) a ich zvyškami, vrstvou hornín (litosférou), zvetralinovým plášťom (regolit) a jeho minerálnymi zložkami. Počas vývoja pôdneho profilu sa vytvýrajú charakteristické vrstvy, zvané horizonty. Ich veľkosť (hrúbka) je závislá od okolitých podmienok a je v rovnováhe s prostredím v ktorom vznikli.

Agronómovia, vo všeobecnosti užívatelia pôdy, sa zaujímajú hlavne o fyzikálno-chemicko-biologické charakteristiky pôdy, kým pedológovia a geológovia sa primárne zaujímajú o jej vznik a vzťahy k svojmu okoliu. Táto diferenciácia sa však v posledných rokoch stráca (vďaka rozvíjajúcim sa ekologickým pohľadom na využitie pôdy).

Základné myšlienky pedológie

upraviť
 • Vznik pôdy je komplexný proces.
 • Poda leží na zemskom povrchu a interaguje s atmosférou, hydrosférou, biosférou a litosférou, takže jej štúdium si vyžaduje poznanie základov meteorológie, klimatológie, ekológie, hydrológie, biológie, geológie a ďalších geovied.
 • Pre štúdium mechanizmov vzniku pôdy je potrebné poznať aj proces vývoja pôdy v minulosti, čo vyžaduje aj znalosti paleontológie a paleogeografie.
 • Existuje veľmi málo lokalít s výskytom starých pôd (paleopôd), nakoľko geologické procesy ich v priebehu času zničili. Najstaršie pôdy pochádzajú z pleistocénu.
 • Vlastnosti pôdy, rozmery jednotlivých pôdnych telies, ich tvar, náklon a počet, ako aj charakteristiky pôdnych horizontov, stupeň ich homogenity, pozícia v profile sa dajú získať pozorovaním a meraním.
 • Vznik pôdy riadi päť hlavných faktorov (klíma, živé organizmy, tvar reliéfu, pôvodný materiál a čas) a niekoľko menších.
 • Rôzne klimatické regióny alebo rôzna kombinácia faktorov riadiacich vznik pôdy produkuje rôzne pôdy.
 • Pri zmene podmienok (strata, resp. vyrastenie vegetácie, zmena sedimentačných podmienok, zmena tvaru krajiny) vedie k zmenám v tvorbe pôdy, často dochádza aj k zániku existujúceho profilu (eróznymi činiteľmi a pod.).
 • Pri porozumení mechanizmom vzniku pôdy hrá dôležitú úlohu jej správna klasifikáca a zmapovanie.
 • Porozumenie princípom vzniku pôdy je dobrý základ na jej starostlivosť. Riadené ľudské zásahy do tohto procesu môžu napomôcť rýchlejšej obnove pôdneho fondu.

Významní pedológovia

upraviť

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému pedológia.