Chlorid ciničitý

chemická zlúčenina

Chlorid ciničitý (SnCl4) je bezfarebná kvapalná látka, ktorej výpary pri kontakte so vzduchom vytvárajú nepríjemný zápach. Spoločne s chloridom cínatým sú jediné chloridy cínu.

Chlorid ciničitý
Chlorid ciničitý
Chlorid ciničitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec SnCl4
Vzhľad bezfarebná dymiaca kvapalina
biele až nažltlé kryštáliky (pod tt)
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 261,0 u (bezvodný)
351,0 u (pentahydrát)
Molárna hmotnosť 260,5 g/mol (bezvodný)
350,6 g/mol (pentahydrát)
Teplota topenia −33 °C
Teplota varu 114,1 °C
Kritický bod Teplota: 318,7 °C
Hustota 2,226 g/cm³ (bezvodný)
2,04 g/cm³ (pentahydrát)
Rozpustnosť vo vode:
rozkladá sa (bezvodný)
dobre rozpustný (pentahydrát)
v polárnych rozpúšťadlách:
dietyléter
reaguje s alkoholmi
v nepolárnych rozpúšťadlách:
tetrachlórmetán
kvapalné uhľovodíky
dioxán
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 35,2 J/g
Entropia varu 140,7 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia −545,3 kJ/mol
Štandardná entropia 258,6 J K−1 mol−1
Štandardná Gibbsová energia −474,2 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,635 J K−1 g−1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka
Vety H H314, H412
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P273, P280, P301+330+331, P304+340, P305+351+338, P309+310
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R34, R52/53
Vety S S1/2, S7/8, S26, S45, S61
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
3
1
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7646-78-8 (bezvodný)
10026-06-9 (pentahydrát)
Číslo UN 1827
EINECS číslo 231-588-9
Číslo RTECS XP8750000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

VýrobaUpraviť

Chlorid ciničitý sa priemyselne vyrába reakciou cínu s plynným chlórom.

Sn + 2 Cl2 → SnCl4

Laboratórne je ho možné vyrobiť z koncentrovanej kyseliny chlorovodíkovej a cínu, ale vzniká väčšie či menšie množstvo chloridu cínatého, podľa schémy:

Sn + HCl → SnCl4 + SnCl2 + H2

ReakcieUpraviť

Bezvodný chlorid ciničitý je silnou lewisovou kyselinou. S kyselinou chlorovodíkovou reaguje za vzniku kyselinu hexachlórciničitej H2[SnCl6].

PoužitieUpraviť

V prvej svetovej vojne bol používaný ako nesmrtiaca chemická zbraň, pretože jeho výpary pri kontakte so vzduchom vytvárajú nepríjemný dym. Ku koncu vojny bol nahradený zmesou chloridu kremičitého SiCl4 a chloridu titaničitého TiCl4. V súčasnosti sa používa ako východisková látka pre organokovové zlúčeniny cínu.

Podobné zlúčeninyUpraviť

LiteratúraUpraviť

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabuľky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid cíničitý na českej Wikipédii.