Rovnokrídlovce

(Presmerované z Orthoptera)

Rovnokrídlovce (lat. Orthoptera; iné slovenské a latinské názvy pozri nižšie) je rad hmyzu. V súčasnosti sa spravidla chápe ako rad ortopteroidného hmyzu (Polyneoptera) zahŕňajúci len kobylky (vrátane svrčkov) a koníky (v takom prípade sa po latinsky volá aj Saltatoria). V minulosti však bol často (nie vždy) chápaný inak než dnes - podrobnosti pozri nižšie v kapitole Systematika.

Rovnokrídlovce

Archimantis latistyla
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Orthoptera
Latreille, 1793
Synonymá
Saltatoria
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku
Iné významy slova rovnokrídlovce pozri nižšie v kapitole Názvy.

Slovenské názvy tohto taxónu sú:

Vedecké (latinské) názvy tohto taxónu sú:

 • Orthoptera;
 • vo význame kobylky+koníky aj: Orthopter(o)ida, Orthoptera saltatoria, Saltatoria, Saltatoptera, Orchesopia, Salientia.

Rovnokrídlovce

upraviť

Okrem základného významu (Orthoptera) sa v súčasnosti pomerne často názvom rovnokrídlovce (resp. vyššie uvedenými slovenskými variantmi tohto názvu začínajúcimi sa na "rovno-") v literatúre (zrejme omylom) označuje taxón Homoptera, ktorý sa správne označuje názvom rovnakokrídlovce (resp. variantmi tohto názvu)[15][16][17]. O Homoptera pozri vnútri článku polokrídlovce.

V minulosti (v polovici 19. storočia) sa názvom rovnokrídlovce ("rovnokrydlovce", "rovnokdrydlenci") označoval taxón Hemiptera (dnešný názov: polokrídlovce). Tento názov bol výslovne ekvivalent názvu Hemiptera, nie názvu Homoptera (Homoptera mali vtedy iný názov).[18][19] O Hemiptera pozri článok polokrídlovce.

Opis (pre rovnokrídlovce chápané ako kobylky a koníky) [20]

upraviť

Je to malý i veľký hmyz s valcovitým až mierne laterálne splošteným telom.

Zadné nohy sú silné, skákavé, len u odvodených hrabavých foriem môže byť ich skákacia funkcia potlačená.

Na výrazne hypognátnej hlave sú silné hryzavé ústne ústroje a nitkovité, alebo štíhle vretenovité tykadlá. Tykadlá sú tenké, až vlasovité, zložené z veľkého počtu kratučkých článkov. Samice majú znášadlo, ktoré je nápadné hlavne u kobyliek. Stridulačný aparát samcov je alárny, vzácne redukovaný.

Krídla majú rozličnú stavbu i spôsob uloženia v pokoji (viac u nižších taxónov), predné krídla sú však obyčajne viac chitinizované i pigmentované, častá je brachyptériaaptéria. Veľká väčšina druhov má stridulačný aparát aj sluchové (tympanálne) orgány. Tympanálne orgány sú na predných holeniach.

Vývin je paurometabolia s 5 – 6 instarmi. Na svete žije asi 15 200 druhov, u nás 120.

Systematika

upraviť

Rozsah resp. definícia taxónu

upraviť

Orthoptera

upraviť

Taxón Orthoptera je v literatúre v závislosti od autora (a roku písania textu) definovaný rôznymi spôsobmi. Celkovo sa najčastejšie vyskytujú nasledujúce definície taxónu Orthoptera (tu zoradené od najširšej po najužšiu):

Dnes sa najčastejšie vyskytujú definície g) alebo h) (hore sú podčiarknuté); definíciu h) prvýkrát použil Handlirsch v roku 1903, existuje teda až od 20. storočia, zatiaľ čo definícia g) existuje pravdepodobne až od začiatku 21. storočia. Definície a), b), d) sa vyskytovali najmä v 19. a prvej polovici 20. storočia (ale napr. definícia d) sa občas vyskytuje dodnes). Definícia c) je z 20. storočia (odvodená od pôvodnej definície d)). Definície e) a f) sú občasné definície z 20. storočia. Definícia ch) je zo 70. rokov 20. storočia.

Slovenské ekvivalenty latinského názvu Orthoptera sú vo všetkých uvedených prípadoch (prípadne okrem prípadu ch)) rovnaké, ako sú uvedené v úvode tohto článku (teda rovnokrídly hmyz atď.).

Saltatoria

upraviť

Taxón Saltatoria môže mať minimálne tieto tri rôzne definície:

 • (synonymum: Saltatoptera) to, čo je vyššie označené ako definície e), f), g), h) (i keď napríklad pri e) sa niekedy rozlišovalo nasledovne: Orthoptera sa delí na Saltatoria a Grylloblattodea);[48][54][24]
 • kobylky v širšom zmysle + koníky, okrem taxónov medvedíky (Gryllotalpoidea) a Tridactylidea;[43]
 • v dávnej minulosti: blchy (dnešný názov Aphaniptera alebo Siphonaptera).[24]

Vnútorná systematika

upraviť

Súčasný najčastejší systém

upraviť

rad [alebo: skupina] rovnokrídlovce (Orthoptera/ Saltatoria; synonymá pozri v úvode tohto článku) [t. j. Orthoptera podľa vyššie uvedenej definície h)]:[55][56][57][20][58][59][60][61][62][63][3][22][24][64][65][44][66]

 • podrad kobylky v širšom zmysle (Ensifera/ Locusto(i)dea; staršie názvy: Orthoptera ensifera, Euorthoptera sensu Crampton, Digastria, Diplogastera, Dolichocera)/ rad kobylky v širšom zmysle (Ensifera/ Grylloptera sensu Kevan)
  • infrarad kobylky v užšom zmysle (Tettigoniidea) / podrad kobylky v užšom zmysle (Tettigonoidea v širšom zmysle)
  • infrarad svrčky (Gryllidea) / podrad svrčky (Grylloidea)
 • podrad koníky (Caelifera/ Acridio(i)dea v širšom zmysle; staršie názvy: Orthoptera caelifera, Metorthoptera, Brachycera sensu Bey-Bienko) / rad koníky (Caelifera/ Orthoptera v najužšom zmysle [t. j. Orthoptera podľa vyššie uvedenej definície ch)])

Do 90. rokov 20. storočia nebolo isté, či sú takto definované Orthoptera monofyletický taxón. V súčasnosti sa už o tom prakticky nepochybuje.

Starší systém

upraviť

rad rovnokrídlovce (Orthoptera) v najširšom zmysle [t.j. Orthoptera podľa vyššie uvedenej definície a)]:[67]

 • podrad šupinušky v najširšom zmysle (Thysanura v najširšom zmysle/Thysanuridae) [= v dnešných systémoch: hmyz bezkrídly (Apterygota) v širšom zmysle, čiže dnešné taxóny: chvostoskoky (Collembola) + vidličiarky (Diplura) + jednokĺbovce (Archaeognata) + švehly v najužšom zmysle/švehlovce (Zygentoma); implicitne sem patria aj šutky (Protura), i keď tie do zač. 20. stor. ešte neboli známe]
 • rad rovnokrídlovce (Orthoptera) v širokom zmysle [t.j. Orthoptera podľa vyššie uvedenej definície b)]
  • podrad mrežokrídle (Pseudoneuroptera)/ rad hmyz mrežokrídly (Pseudoneuroptera):
   • Amphibiotica/Orthoptera amphibiotica [=dnešné taxóny: vážky (Odonata) + podenky (Ephemoroptera) + pošvatky (Plecoptera)]
   • Corrodentia/Orthoptera corrodentia [=dnešné taxóny: termity (Isoptera) + snovačky (Embiodea) + pavši (Psocoptera) v užšom zmysle (t.j. bez vší a švôl) + strapky (Thysanoptera); možno sem patrí aj problematický taxón zoraptery (Zoraptera), ktorý ale beztak do zač. 20. stor. ešte nebol známy]
  • podrad rôznokrídle (Heteroptera/Orthoptera heteroptera/Orthopteria sensu Rafinesque) [nie je zhodné s rôznokrídlovcami (Heteroptera) v dnešnom ponímaní]/ rad rovnokrídlovce (Orthoptera) v úzkom zmysle [t.j. Orthoptera podľa vyššie uvedenej definície d)]/ Derma(to)ptera+Orthoptera genuina [=Grylloptera sensu Haeckel/Euorthoptera sensu Dominique]):
   • behavé (Cursoria/Orthoptera cursoria) v širšom zmysle:
   • skákavé (Saltatoria/Orthoptera saltatoria) [toto sú rovnokrídlovce (Orthoptera/Saltatoria) vo veľmi úzkom, t.j. dnes bežnom ponímaní, t.j. podľa vyššie uvedenej definície h) - pozri aj vyššie uvedené súčasné delenie]:
    • kobylky
    • koníky/ na konci 20. stor.: rad rovnokrídlovce (Orthoptera) v najužšom zmysle [t.j. Orthoptera podľa vyššie uvedenej definície ch)]

Poznámky:

-Uvedené sú len recentné taxóny.
-Dnešné taxóny cvrčkovce (Grylloblattodea; objavené až na zač. 20. stor.) a prakobylky (Mantophasmatodea; objavené až na zač. 21. stor.) by v uvedenom systéme (z dnešného hľadiska) patrili niekde vedľa alebo do skákavých (Saltatoria).
-Vši (Anoplura) a švoly (Mallophaga) sa dnes zaraďujú vedľa pavší (Psocoptera) v užšom zmysle, čiže by z dnešného pohľadu patrili do Orthoptera podľa definície b. V minulosti sa však štandardne zaraďovali buď do alebo vedľa polokrídlovcov (Hemiptera) alebo menej často do hmyzu bezkrídleho (Apterygota/Aptera).
-Ak sa použijú rovnokrídlovce podľa definície a), tak sa hmyz (=šešťnôžky; Hexapoda) skladá len z 3 veľkých taxónov: rovnokrídlovce (Orthoptera), polokrídlovce (Hemiptera; vrátane vší a švolov) a holometabolný hmyz (Holometabola/Endopterygota).
 1. FERIANC, O. Slovenské mená hmyzu. 1975. S. 40
 2. https://beliana.sav.sk/heslo/kobylky
 3. a b Nomenklatúra zoologickej systematiky. In: Slovenské odborné názvoslovie 1953. č. 1. S. 13 [1]
 4. Poľnohospodárstvo. [s.l.] : VEDA, Vyd. Slovenskej akadémie vied., 1967. 1020 s. S. 470.
 5. Krajší domov pre včeláriky zlaté [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, [cit. 2021-06-22]. Dostupné online.
 6. rovnokrídly. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 7. Slovenské národné múzeum. Zborník slovenského národného múzea (Acta rerum naturalium musei nationalis slovaci Bratislava. Prírodné vedy). [s.l.] : Osveta., 1981. 658 s. S. 145.
 8. MАТZENAUER, F. O. Krátky prírodopis. 2. vyd. B. Štiavnica 1874. S. 41 (Poznámka: Taxón uvedený v širšom rozsahu než dnes.)
 9. RÍZNER, Ľ. V. Živočíchopis. Uh. Skalica 1875. S. 198 (Poznámka: Taxón uvedený v širšom rozsahu než dnes.)
 10. KOŽEHUBA, J. Prírodopis pre nár. školy. Diel 1. Živočíchopis. Turč. Sv. Martin 1872. S. 28 (Poznámka: Taxón uvedený v širšom rozsahu než dnes.)
 11. ORMIS, S. Stručný přírodopis pro slowenské žáky a žáčky. Díl 1. Žíwočíchopis. B. Bistřica 1851. S. 86 (Poznámka: Taxón uvedený v širšom rozsahu než dnes.)
 12. ORMIS, S. Stručný přírodopis pro slowenské žáky a žáčky. Díl 1. Žíwočíchopis. B. Bistřica 1851. S. 83 (Poznámka: Taxón uvedený v širšom rozsahu než dnes.)
 13. STANĚK, V. J. Veľký obrazový atlas zvierat. 1965. (názvy: O. Ferianc) S. 98
 14. RÍZNER, Ľ. V. Živočíchopis. Uh. Skalica 1875. S. 201, 203
 15. hmyz. In: Encyklopédia Slovenska II. S. 271 (porov. obrázok s textom; ten istý obrázok je uvedený v Encyclopaedii Beliane s opravou rovnokrídlovce na rovnakokrídlovce)
 16. PÁNIK, Vladimír. Javorie, Krupinská vrchovina, Rimavská kotlina. [s.l.] : Šport, 1969. 203 s. S. 27.
 17. TAKAČ, Ferdinand. Chorvátsko-slovenský slovník. [s.l.] : Školska knjiga, 1999. 692 s. ISBN 978-953-0-40903-3.
 18. ORMIS, J. Stručný přírodopis pro slowenské.... Díl 1. Žíwočíchopis. B. Bistřica 1851. S. 83, 91, 92
 19. Vaclav I Stanek. Přírodopis prostonárodní.... [s.l.] : Pospisil, 1851. 502 s. Dostupné online. S. 204.
 20. a b PaedDr. Valerián Franc CSc.: Systém a fylogenéza živočíchov – bezchordáty – zdroj, z ktorého (pôvodne) úplne alebo čiastočne čerpal tento článok.
 21. FRIC, Antonin. Prirodopis zivocisstva pro oysi gymnasialni a realni sholy. (Lehrbuch der Zoologie etc.). [s.l.] : B. Tempsky, 1875. 461 s. Dostupné online. S. 141 a nasl..
 22. a b c d e Orthoptera [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2022-07-29]. Dostupné online.
 23. GERSTÄCKER A.. Arthropoden. In: W.C.H. Peters, J.V. Carius & A. Gerstaecker. Handbuch der Zoologie. Leipzig, W. Engelmann, Bd.2. 1863. S. 37 a nasl. [2], detto prehľadne: [3]
 24. a b c d e Saltatoria [online]. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2022-07-29]. Dostupné online.
 25. SCHMARDA, Ludwig Karl. Zoologie. [s.l.] : W. Braumüller, 1878. 727 s. Dostupné online. S. 115 a nasl..
 26. SIEBOLD, C. T. E. von et al. Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbellosen Thiere. 1846-1848 S. 556 [4]
 27. RÍZNER, Ľ. V. Živočíchopis. Uh. Skalica 1875. S. 198 a nasl.
 28. [5]
 29. [6]
 30. Borner 1904 [7]
 31. insecta.bio.spbu.ru, [cit. 2022-07-29]. Dostupné online.
 32. HAWKSWORTH, David L.. The Changing Wildlife of Great Britain and Ireland. [s.l.] : CRC Press, 2003. 480 s. Dostupné online. ISBN 978-0-415-32681-0. S. chapter 19.
 33. Haeckel 1896 [8]
 34. rovnokřídlí. In: Masarykův slovník naučný. VI. 1932. S. 239
 35. Rafinesque 1815 [9]
 36. Geradflügler. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 7. Leipzig 1907, S. 621.
 37. MАТZENAUER, F. O. Krátky prírodopis. 2. vyd. B. Štiavnica 1874. S. 41
 38. KOŽEHUBA, J. Prírodopis pre nár. školy. Diel 1. Živočíchopis. Turč. Sv. Martin 1872. S. 28
 39. hmyz. In: Slovenský náučný slovník. II. 1932. S. 131
 40. Geological Survey of the Territories (U.S.); United States. Department of the Interior. Preliminary Report of the United States Geological Survey of Montana, and Portions of Adjacent Territories (Being a Fifth Annual Report of Progress [for the Year 1871]). [s.l.] : U.S. Government Printing Office, 1872. 538 s. Dostupné online. S. 425.
 41. COMMISSION, United States Entomological. Report of the United States Entomological Commission for the Years .... [s.l.] : U.S. Government Printing Office, 1883. 614 s. Dostupné online. S. najmä 294, 295.
 42. Westfälischer Provinzial-Verein für Wissenschaft und Kunst, Münster. Jahresbericht des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst. [s.l.] : Im Selbstverlage des Vereins., 1880. 112 s. Dostupné online. S. 76.
 43. a b Fieber 1852 [10] (v spojení s [11])
 44. a b Chopard 1920 [12]
 45. [13]
 46. CRAMPTON, G. C. A Comparison of the Neck and Prothoracic Sclerites Throught the Orders of Insects from the Standpoint of Phylogeny. In: Transactions of the American Entomological Society (1890-) Vol. 52, No. 3 (Sep., 1926), pp. 199-248 (58 pages)[14]
 47. The Entomologist (An Illustrated Journal of General Entomology ...). [s.l.] : West, Newman & Company, 1928. 676 s. Dostupné online. S. 84.
 48. a b c Orthoptera. In: JASIČ, Ján. Entomologický náučný slovník. [s.l.] : Príroda, 1984. 674 s. S. 306.
 49. HEWITT, G.: Insecta 1. Orthoptera - Grasshoppers and Crickets. 1979. V. Obsah [15]
 50. Hennig 1983 [16]
 51. Orthoptera Species File - Taxa hierarchy [online]. orthoptera.speciesfile.org, [cit. 2022-07-29]. Dostupné online.
 52. Mikko's Phylogeny Archive [online]. mv.helsinki.fi, [cit. 2022-07-29]. Dostupné online.
 53. Pozri zdroje uvedené k súčasnému systému v kapitole Vnútorná systematika
 54. Beier 1955 [17]
 55. FOOTTIT, Robert G.; ADLER, Peter H.. Insect Biodiversity (Science and Society, Volume 2). [s.l.] : John Wiley & Sons, 2018. 1024 s. Dostupné online. ISBN 978-1-118-94560-5. S. 246.
 56. Zhang, HL., Huang, Y., Lin, LL. et al. The phylogeny of the Orthoptera (Insecta) as deduced from mitogenomic gene sequences. Zool. Stud. 52, 37 (2013). [18]
 57. Mikko's Phylogeny Archive: verzia z roku 2019 [19] a z roku 2008 [20]
 58. Orthoptera Species File, verzia z roku 2022 [21] a z roku 2008 [22]
 59. [23] (zachytáva stav systematiky okolo roku 2000)
 60. rovnakokrídlovce. In: Malá encyklopédia biológie. 1975. S. 425-426
 61. hmyz. In: Pyramída
 62. OBENBERGER, J. Entomologie 2. 1955. Obsah [24][nefunkčný odkaz]
 63. Handlirsch 1903 [25]
 64. Kluge, Nikita. (2016). Structure of ovipositors and cladoendesis of Saltatoria, or Orchesopia. Entomological Review. 96. 1015-1040. 10.1134/S0013873816080078. [26]
 65. Graber 1875 [27]
 66. Cramton 1927 [28]
 67. Zdroje sú tie isté, ako zdroje uvedené vyššie k definíciám a), b) a d)

Externé odkazy

upraviť

Iné projekty

upraviť