Styrén

chemická zlúčenina

Styrén (fenyletylén, etylénbenzén, vinylbenzén) je nenasýtený uhľovodík, ktorý sa používa ako surovina na výrobu polystyrénu a syntetického kaučuku. Styrén je organická zlúčenina, chemický vzorec  C6H5CH=CH2. Tento derivát benzénu je bezfarebná olejovitá kvapalina sladkastej vône, ktorá sa ľahko vyparuje, na vzduchu oxiduje za tvorby peroxidov. V prírode se voľne nevyskytuje, môže byť produktom metabolického rozkladu kyseliny škoricovej. Styrén je zle rozpustný vo vode, avšak dobre sa rozpúšťa v organických rozpúšťadlách (alkoholyacetón a sírouhlík a pod.).

Styrén
Styrén
Styrén
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C8H8
Synonymá etenylbenzén, vinylbenzén, fenyletylén
Vzhľad bezfarebná kvapalina (20 °C/1013hPa)
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 104.15 g/mol
Teplota topenia -30 °C
Teplota varu 145 °C (101,3 kPa)
Hustota 0.9 – 0,91 g/cm3
Rozpustnosť cca 320 mg/l (25 °C)
Teplota vzplanutia 31 – 34, 4 °C (101,3 kPa)
Teplota vznietenia 490°C (101,3 kPa)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka 08 - látka nebezpečná pre zdravie 07 - dráždivá látka
Vety H H226 H315 H319 H332 H361d H372
Ďalšie informácie
Číslo CAS 100-42-5
EINECS číslo 202-851-5
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
Ďalšie vlastnosti
zápach: ostrý, sladkastý
tlak pár : 6.67 – 12.66 (20- 30°C)
viskozita: 0.7 mPa.s
Limity na pracovisku (SK):
NPEL: Limity na pracovisku (SK):
Krátkodobý: 200 mg/m3
BMH: 901mg/l (zisťovaný faktor: kyselina mandľová a kyselina fenylglyoxylová)
Poznámka
Látka je zaradená do zoznamu EINECs.
Látka je v zozname prílohy VI Nariadenia (EC) 1272/2008 (CLP)

Použitie upraviť

Je vyrábaný a/alebo dovážaný v rámci v množstvách 1 000 000 - 10 000 000 t/rok.

Táto látka sa používa pri výrobe produktov ako sú náterové látky, plniče, tmely, v plastikárskom a gumárenskom priemysle. Látka je využívaná tiež ako tzv. medziprodukt – teda pri výrobe ďalších látok. Najvýznamnejšie je využite styrénu ako monoméru pre výrobu polystyrénu,  príp. kopolymérov styrénu.

Polymerizácia upraviť

Prítomnosť vinylovej skupiny dovoľuje styrénu polymerizovať. Komerčne významné  produkty sú polystyrén, kopolyméry akrylonitril-butadién-styrén, styrén-butadiénový kaučuk, styrén-izoprén-styrén, styrén-etylén/butylén-styrén), styrén-divinylbenzén, akrylonitril- styrénová živica a nenasýtené polestery používané v živiciach a termosetoch.  Tieto materiály sú používané v produktoch ako guma, plasty, izolačné materiály, laminát, rúry, súčasti automobilov a člnov, nádoby na potraviny a výstuže kobercov.

Vplyv na životné prostredie upraviť

Najpravdepodobnejšie uvoľňovanie tejto látky do životného prostredia je v rámci priemyselného použitia styrénu: pri výrobe a spracovaní polymérov. Pri uvoľnení do ovzdušia sa styrén mení v benzaldehyd a formaldehyd. Polčas rozpadu v ovzduší je cca 2h.

Vplyv na zdravie ľudí upraviť

narkotické a lokálne dráždivé účinky. Koncentrácia 70 ppm ešte nevyvoláva podráždenie, koncentrácia 200 ppm až 400 ppm vyvoláva nepríjemný pocit zápachu, nad 800 ppm sa prejavuje narkotický účinok, pri koncentrácii nad 1 300 ppm je dýchanie pár styrénu neznesiteľné.

Klasifikácia a označovanie upraviť

V súlade s harmonizovanou klasifikáciou schválenou EÚ styrén je horľavou kvapalinou s parami a zároveň predstavuje nasledujúce nebezpečenstvá pre zdravie ľudí: spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii, spôsobuje vážne podráždenie očí, dráždi kožu, je škodlivý pri požití a je podozrenie, že spôsobuje poškodenie nenarodeného dieťaťa.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Styrén

Externé odkazy upraviť