Acetón

najjednoduchší ketón, bezfarebná, ľahko zápalná a zapáchajúca kvapalina

Acetón (CH3COCH3, tiež propanón, systémový názov dimetylketón) je najjednoduchší ketón. Za normálnych podmienok to je bezfarebná, ľahko zápalná a zapáchajúca kvapalina. Ľahko sa rozpúšťa vo vode, etanole, éteri a iných organických rozpúšťadlách, pričom sa používa sám ako dôležité rozpúšťadlo. V zmesi so vzduchom tvorí výbušné pary.

Acetón
Acetón
Acetón
Acetón
Acetón
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CH3COCH3
Synonymá propanón
Vzhľad bezfarebná zapáchajúca kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 58,08 g/mol
Teplota topenia −95 do −93 °C −139 do −136 °C 178 do 180 K
Teplota varu 59 do 57 °C 133 do 134 °F 329 do 330 K
Hustota 0,7899 g/cm3
Rozpustnosť Miešateľný
Teplota vzplanutia −20 °C −4 °F 253 K
Teplota vznietenia 465 °C 869 °F 738 K
Medze výbušnosti 2,6 – 12,8 %
Termochemické vlastnosti
Merná tepelná kapacita 125,45 J/mol·K
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka07 - dráždivá látka
Vety H H225, H319, H336
Vety EUH EUH?
Vety P P210, P261, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Veľmi horľavá látka Dráždivá látka
Veľmi
horľavá
(F)
Dráždivá
látka
(Xi)
Vety R R11, R36, R66, R67
Vety S S2, S9, S16, S26
NFPA 704
3
1
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 67-64-1
Číslo UN 1090
EINECS číslo 67-64-1
Číslo RTECS AL3150000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Vlastnosti upraviť

Toxicita upraviť

Acetón je mierne toxická látka, ktorej nežiaduce účinky sa zvyšujú pri dlhodobej expozícii. Pri akútnej otrave je podráždená sliznica a pri chronickej otrave vznikajú zápaly spojiviek, nosohltanu a priedušiek.

Výroba upraviť

Ketón s najväčším objemom priemyselnej výroby (takmer 3 milióny ton ročne).

Staré spôsoby výroby
Súčasná výroba

 

Použitie upraviť

V domácnosti je veľmi známy ako aktívna látka odlakovačov, ktoré po ňom páchnu. Je jedným z najpoužívanejších organických rozpúšťadiel. Acetón sa ďalej používa na výrobu plastov (metylmetakrylát), vlákien, liečiv (chloroform, niektoré uspávacie prostriedky) a iných chemikálií.

Zdroj upraviť