Adenín

chemická zlúčenina

Adenín (iné názvy 6-aminopurín, staršie a nesprávne vitamín B4) je heterocyklická zlúčenina. Spolu s guanínom patrí k dusíkatým bázam purínového typu.
Adenín je jedna zo štyroch báz nukleových kyselín.[1]

Adenín
Adenín
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C5H5N5
Synonymá 6-aminopurín
Vzhľad biela kryštalická látka
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 135,13 g/mol
Teplota topenia 360 – 365 °C
Hustota 1,6 g/cm3
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Spoľahlivé zdroje pre klasifikáciu látky
podľa kritérií GHS nie sú k dispozícii.
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Gefahrensymbol unbekannt
Neznámy parameter
Vety R R?
Vety S S?
NFPA 704
NFPA 704.svg
Ďalšie informácie
Číslo CAS 73-24-5
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Adenín je základom adenozíntrifosfátu (ATP), adenozíndifosfátu (ADP) a adenozínmonofosátu (AMP).[1]

Ako nukleová báza je komplementárny s tymínom v DNA alebo s uracilom v RNA.

V staršej literatúre sa adenín označoval ako vitamín B4.[2] Dnes je známe, že medzi vitamíny nepatrí.

Niektoré teórie predpokladajú, že pri formovaní života na Zemi vznikol adenín polymerizáciou piatich molekúl kyanovodíka (HCN).[3]

ReferencieUpraviť

  1. a b adenín. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 50.
  2. READER, Vera. The assay of vitamin B4. Biochem J., 1930, roč. 24, čís. 6, s. 1827–31. Dostupné online.
  3. ORÓ, J, Kimball AP Synthesis of purines under possible primitive earth conditions. I. Adenine from hydrogen cyanide. Archives of biochemistry and biophysics, august 1961, roč. 94, s. 217–27. Dostupné online.