Anton Molnár

slovenský lekár, vedec a pedagóg

Prof. MUDr. Anton Molnár, DrSc. (* 6. september 1930, Komjatice – † 12. október 2005, Bratislava) bol slovenský lekár, vedec a pedagóg. Pôsobil ako dekan lekárskej fakulty UK v Bratislave, minister zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny SSR,[1] a ako člen-korešpondent ČSAV a SAV.

Anton Molnár
Minister zdravotníctva a sociálnych vecí SSR
V úrade
1988 – 1989
Biografické údaje
Narodenie6. september 1930
Komjatice
Úmrtie12. október 2005 (75 rokov)
Bratislava
Alma materLekárska fakulta Univerzity Komenského
Profesialekár
Rodina
Manželka
MUDr. Eleonóra Molnárová, rod. Vrbová * (1932)
Detiakademická sochárka Margaréta Horáková (* (1959)
Ing. Juraj Bratislavský * (1961)
MUDr. Beata Džurná * (1962)

Životopis upraviť

Narodil sa 6. septembra 1930 v Komjaticiach ako prvé zo štyroch detí v rodine. Otec Anton Molnár a matka Mária Molnárová, rod. Belanová, súrodenci Ľudovít, Štefan a sestra Marta.

V roku 1950 začal študovať v Bratislave na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v odbore všeobecného lekárstva. Po dokončení štúdia 12. marca 1955 sa stal promovaným lekárom s titulom MUDr., zostal v Bratislave, nakoľko mal záujem vedecky pracovať a zdokonaľovať sa v odbore. Prijali ho v Ústave lekárskej anatómie, kde sa začali formovať aj jeho prvé vedecké pokusy v odbore otorinolaryngológie, ktorá sa stala jeho celoživotným záujmom.

Po piatich rokoch pôsobenia v ústave prešiel pracovať na katedru ORL ako odborný asistent, neskôr ako docent a profesor Katedry otorinolaryngológie.

V rokoch 19721976 pôsobil na Karlovej univerzite v Prahe, kde získal titul CSc.

Postupne získal dve špecializácie a druhostupňové atestácie. Na odborných fórach doma i v zahraničí absolvoval vyše sedemdesiat prednášok z tohto odboru, po ktorých nasledovali zahraničné stáže a pobyty.

Bol autorom viacerých publikácií, dvoch vysokoškolských učebníc a monografie Rekonštrukčné chirurgické výkony, v strednom uchu, kde sa venoval dovtedy nespracovanej téme v krajinách RVHP.

Za vedecko-výskumnú činnosť dostal v roku 1982 Cenu ministra zdravotníctva SSR, v roku 1984 získal hodnosť profesora a v roku 1987 štátne vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu. Obdržal tiež plakety Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a fakúlt či univerzít v Brne, Prahe, Halle-Saale a Budapešti.

Ťažiskovými problémami, ktoré profesor Molnár riešil, sú výskum metastáz rakoviny hrtana do lymfatických uzlín krku a problematika rekonštrukčných chirurgických výkonov v strednom uchu. V týchto oblastiach sa stal popredným česko-slovenským odborníkom. Komplexnosť ich riešenia prispela k rozvoju odboru otorinolaryngológie v Česko-Slovensku. Stal sa členom korešpondentom Slovenskej akadémie vied a neskor ho zvolili aj za člena-korešpondenta ČSAV a stal sa členom kolégia lekársko-biologických vied pri oboch týchto najvyšších vedeckých ustanovizniach.

V rokoch 19861990 bol prednostom Otolaryngologickej kliniky v Bratislave.[2]

V rokoch 1985 - 1988 bol dekanom lekárskej fakulty na Univerzite Komenského v Bratislave.

Medicíne sa venoval aj ako minister zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny SSR.

Každý rok sa pravidelne aktívne zúčastňoval na vedeckých podujatiach, kongresoch a sympóziách doma ako aj v zahraničí (NDR, Maďarsko, Poľsko, Španielsko, Bulharsko, SRN, Švajčiarsko, Dánsko a USA), z toho na dvoch svetových kongresoch.

Zomrel 12. októbra 2005 v Nemocnici v Podunajských Biskupiciach na oddelení pľúcnej chirurgie.

1. mája 2014 mu odhalili v Komjaticiach bustu, ktorej autorkou bola jeho dcéra, akademická sochárka Margaréta Horáková.[3]

Vzdelanie upraviť

Hlavné funkcie upraviť

 • Tajomník Slovenskej otolaryngologickej spoločnosti (19651980)
 • Člen Akademia Medyczna v Lubline od r. 1980
 • Vedúci Katedry ORL LFUK (19851988)
 • Dekan LFUK v Bratislave (19851988)
 • Vedenie Otolaryngologickej kliniky LFUK v Bratislave (19861990)
 • Minister zdravotníctva a sociálnych vecí SSR (19881989)
 • Člen korešpondent SAV (24.4. 1987)
 • Člen korešpondent ČSAV (30. 11. 1988)

Vyznamenania upraviť

 • Pamätný diplom “Za budovanie a rozvoj Lekárskej fakulty” (19. október 1979)
 • Čestné uznanie “Za dlhoročnú záslužnú prácu a rozvoj zdravotníckych služieb vo Fakultnej nemocnici” (22. 9. 1980)
 • Čestné uznanie “Za rozvoj logopedickej starostlivosti na Slovensku” (1. 12. 1983)
 • Zlatá pamětní medaile Lékařské fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brne (15. mája 1986)
 • Zlatá plaketa LFUK v Bratislave (1986)
 • Zlatá medaila Univerzity Komenského (1988)
 • Plaketa Ministerstva zdravotníctva Čínskej ľudovej republiky (august 1988)
 • Pamätná medaila MUDr. I. Stodolu "Za zásluhy o zdravotnú výchovu"(máj 1988)
 • Za zásluhy o výstavbu (28. 3. 1987)
 • Medaila Jana Evangelistu Purkyně (12. 12. 1988)
 • Prémia Slovenského literárneho fondu (máj 1988)

Popularizačná činnosť upraviť

Anton Molnár mal niekoľko prednášok v rozhlase a v televízii, publikoval v tlači, jeho témami boli Chirurgická liečba karcinómu hrtana, Imunologické reakcie na homotransplantáty v strednom uchu, alkoholizmus a toxikománia.[4]

Zoznam vedeckých, odborných prác upraviť

Bol spoluautorom troch skrípt pre výučbu študentov medicíny v otolaryngológii. Jeho vedecká práca zahrňuje celú šírku problematiky otolaryngológie. Najdôležitejšie výsledky aplikoval v lekárskej praxi nielen na klinike, ale aj v celom Česko-Slovensku a na zahraničných pracoviskách. Ide najmä o výsledky týchto prác:

 • Funkčné vyšetrenie lymfatického systému krku a jeho význam pre kliniku. Výsledky práce umožňujú diagnostiku blokády lymfatického systému krku pri rakovine hrtana ak ešte nie sú zväčšené lymfatické uzliny. Za súbor prác z tejto problematiky dostal cenu ministra zdravotníctva SSR
 • Vertebrobazilárna insuficiencia ako otolaryngologický problém. Výsledky tejto práce upresňujú diagnostiku a tým aj liečbu závratových stavov. Táto práca je často citovaná v odbornej literatúre domácej a zahraničnej.
 • Rekonštrukčné chirurgické výkony v strednom uchu. Súbor prác rieši komplexne diagnostiku a liečbu prevodových porúch sluchu. Bola odmenená Prémiou Slovenského literárneho fondu.

Zoznam prác upraviť

 • Kratochvíl, M., Molnár, A., Payer, J., Čierny, J., Minár, J.: Vplyv danervácie srdca na vznik hypertrofie myokradau. Príspevok k otázke adaptačno-trofického vplyvu nervového systému na srdce. BLL 41, 1961
 • Strelka, J., Molnár, A., Ondrejička, J.: Príspevok k chirurgickej anatómii sluchovej trubice. Čs. Otolaгупg. 14, 1965,
 • Barta, T. , Molnár, A., Pecháň, J.: Vyšetrovanie lymfatického systému laryngu pomocou ľudského sérumalbumínu označeného J131. čs. Otolaryng. 18, 1969, Č. 2,
 • Molnár, A.: Vyšetrovanie lymfatického systému laryngu pomocou Iudského sérumalbumínu označeného J131. Zborník prác slovenských a českých otolaryngológov zo 16. a 17. pracovných dní. Neografia, Martin, 1970, s. 164–167.
 • Molnár, A.: Vyšetrovanie lymfatického systému krku pri rakovine hrtana. Kandidátska dizertačná práca, Bratislava, 1970,
 • Molnár, A.: Vplyv kobaltoterapie na funkčnú zdatnosť lymfatického systému. Čs. Otolaryngol. 21, 1972,
 • Molnár, A.: Diferenciálna diagnostika krčných lymfadenopatií. Lekársky obzor, 22, 1973, č. 4, s. 393-396.
 • Strelka, J., Molnár, A., Kuniak, B.: Patologicko-anatomické zmeny a. vertebralis a ich význam pre kliniku. Zborník prác slovenských a českých otolaryngológov z 19. pracovných dní. Neografia, Martin, 1972, s. 36-42.
 • Strelka, J., Brozman, M., Molnár, A., Kuniak, B. : Cervikokraniálny syndróm ako otolaryngologický problém. Zborník prác slovenských a českých otolaryngológov z jubilejných 20. pracovných dní. Neografia, Martin, 1972, s. 94-100,
 • Kuniak, B., Molnár, A.: Príspevok k topografickej anatómiidmervus la ryngeus recurrens. Zborník prác slovenských a českých otolaryngológov z jubilejných 20. pracovných dní. Neografia, Martin, 1972 s. 159-165.
 • Molnár, A., Strelka, J., Pecháň, J. : Novšie skúsenosti s vyšetrovaním lymfatického systému krku pri karcinóme hrtana. Zborník prác slovenských a českých otolaryngológov z 21. pracovných dní. Neografia, Martin, 1975, s. 17r24.
 • Molnár, A. : Možnosti vyšetrenia lymfatického systému krku a jeho význam pre kliniku. Habilitačný spis, Bratislava, 1975, s. 64.
 • Molnár, A., Strelka, J.: Klinické využitie lymfografie pri karcinóme hrtana. Ukončená rezortná výskumná úloha č. V-8-2/4, oponovaná 28. 2. 1975, s. 46.
 • J. Pecháň, Janotka, M., Molnár, A.: Klinické využitie scintigrafie lymfatických uzlín. Záverečná správa rezortnej výskumnej úlohy č. VII–3–2/8, oponovaná 13. 3. 1975, s. 90.
 • Strelka, J., Molnár, A. , Kuniak, B. : Vertebrobazilárna insuficiencia ako otolaryngologický problém. Záverečná správa rezortnej výskumnej úlohy č. V–1-7/5. Práca oponovaná 16.10. 1975, s. 115,
 • Strelka, J. a spol. : Otolaryngológia pre poslucháčov medicídny všeobecnej vedy. Kapitola: Diferenciálna diagnóza krčných lymfatických uzlín. Počet strán autora 7, Bratislava 1976.
 • Barta, T., Molnár, A.: Vyšetrovacie metódy v otolaryngológii. Bratislava, 1976, s. 52. Počet strán autora 27.
 • Kuniak, B., Molnár, A., Krošlák, M.: Výsledky konzervatívnej liečby periférnej obrny tvárového nervu. Lekársky obzor, 26, 1977, Č. 5, s. 295-300.
 • Pecháň, J., Janotka, M. , Molnár, A. : Klinické využitie scintigrafie lymfatických uzlín. Folia fac. med. univ. Comenianae Bratislava. XV, 1977, gč. 2, s. l43— 185.
 • Strelka, J. , Molnár, A. , Kuniak, B. : Vertebrobazilárna insuficiencia ako otolaryngologický problém. Aktuality zdravotníckeho výskumu č. 1, Bratislava 1977, s. 286–287.
 • Strelka, J. d Molnár, A. : Peculiarities of larynx carci noma metastases in cervical lymph nodes. Lymphology, Georg Thieme Publishers, Stuttgart Avicenum Czechoslovak medical press, Prague, 1978, s. 488–490.
 • Molnár, A., Strelka, J., Kuniak, B. : Funkčné výsledky po tympanoplastických operáciach na I. otolaryngologickej klinike v Bratislave za roky 1973–1977. Čs. Otolaryng. g5, 1981, Č. l, s. 4
 • Molnár, A. : Rekonštrukčné chirurgické Výkony v strednom սchu. Záverečná správa rezortnej úlohy č. 40-01-01 Օp ՕՈՕV aր 5 19. 10. 1980, s. 34.
 • Molnár, A. , Strelka, J., Hapčo, M. : Prvé skúsenosti s implantáciou homológnej blanky bubienka s kladivkom v klinickej praxi. Čs. Otolaryng. 30, 1981, Č. 2, s. 94-97.
 • Molnár, A.: Klinické skúsenosti s parciálnymi resekciami hrtana. Čs. 0tolaryng. 30, 1981, Č. 6, s. 342–344.
 • Molnár, A., Strelka, J., Hapčo, M.: Transplantačné materiály pri rekonštrukčných výkonoch v strednom uchu. Čs. Otolaryn. 30, 1981, Č. 3, s. 165-169.
 • Strelka, J., Molnár, A. : Unsere therapeutische Ergebnisse bei akutem Hörsturz. Wissenschaftliche Beiträge der Martin Luther Universität Halle, 1979/58 (R 56), 1979, s. 43–52.
 • Molnár, A. : Gegenwärtige Möglichkeiten der Diagnose latenter Metastasen in den Hals – Lymphknoten. Martin-Luther-Universität Halle – Wittemberg wissenschaftliche Beiträge, 1979/58 (R 56) Halle (Saale) 1979, s. 21-30.
 • Strelka, J., Molnár, A. : Metastázy karcinómu hrtana v krčných lymfatických uzlinách. Aktuality z klinickej onkológie, Bratislava, december 1981, s. 107-110.
 • Barta, T., Molnár, A., Krahulec, I. Vyšetrovacie metódy v otolaryngológii – 2. rozšírené vydanie skrípt. Počet strán autora 32.
 • Molnár, A. : Topická diagnóza porúch sluchu pomocou merania reflexu musculus stapedius. Čs. Otolaryng. 31, 1982, č. 1
 • Molnár, A. : Kombinierte Materialien bei tympanoplastischen Operationen. Wissenschaftliche Beiträge der Martin Luther Universität Halle (Saale). L982/54 (R 79), s. 22–28.
 • Molnár, A., Strelka, J., Hupka, Š. : Tympanometria u osôb ро tympanoplastických operáciách. Čs. Otolaryng. 29, 1980 č.6
 • Molnár, A.: Rekonštrukčné chirurgické výkony v strednom uchu. Doktorská dizertačná práca, Bratislava, 1982, s. 200,
 • Molnár, A., Barta, T. : Problém akútnej stenózy hrtana v terénnej praxi. Lekársky obzor, 32, 1983, č. 1, s. 32–37.
 • Molnár, A., Prokešová, S. : Chirurgická liečba karcinómu hrtana. Neografia, Martin 1984, s. 148–153.
 • Molnár, A. , Hapčo, M. , Hupka, Š. : Funkčné výsledky po tympanoplastických operáciach na I. otolaryngologickej klinike v Bratislave za roky 1973–1974. Čs. fitolaryng. 30, 1981, č. 1,
 • Molnár, A., Hollý, V. : Novšie názory na funkciu podnebných mandlí a náš postoj k tonzilektómii. Neografia, Martin, l986, s. 22–27. -
 • Monografia : A. Molnár Rekonštrukčné chirurgické výkony v strednom uchu. VEDA, Bratislava 1987, s. 127.
 • Molnár, A., Profant, M. : Vplyv tvaru akustického kanála vonkajšieho zvukovodu na sluch. Čs. Otolaryng. 35, 1986, č. 1, s. 20–25. – 6
 • Strelka, J., Molnár, A.: Chirurgická liečba zápalov stredného ucha na Otolaryngologickej klinike Fakultnej nemocnice v Bratislave. Čs. Otolaryng, 50, 1996, č. 3, s. 128-135
 • Tichý, M., Molnár, A., Ozorovský, S.: Ku vzniku a začiatkom otorinolaryngológie na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Čs. Zdrav., 37, 1989, č. 3, s. 139-144
 • Molnár, A., Krošlák, M., Bořuta, P.: Computer tomography in laryngeal cancer XIV. World Congres of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery. Abstracts, Madrid, sept. 10-15, 1989, s. 307.
 • Kuniak, B., Molnár, A., Profant, M.: Rewiew of Stapes Surgery in Bratislava. XIV. World Congress of Otorhinolaryngology Head And Neck Surgery. Abstracts, Madrid, sept. 10-15, 1989, s. 15.
 • Molnár, A.: Waldeyerov lymfatický kruh a obranné mechanizmy z hľadiska onkogenézy. Zborník prác 1998, Neografia Martin, 1998, s. 33-41
 • Molnár, A.: Cylindróm mäkkého podnebia. Čs. Otolaryng 49, 1999, č. 2, s. 117-119

Referencie upraviť

 1. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, [cit. 2016-06-24]. Dostupné online.
 2. História vzniku otolaryngológie a Otolaryngologickej kliniky v Bratislave [online]. Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LFUK a UNB, [cit. 2016-06-24]. Dostupné online.
 3. Odhalili bustu rodáka Antona Molnára [online]. sme.sk, 2014-05-15, [cit. 2016-06-24]. Dostupné online.
 4. Zdravie, 2001-09-05.