Arzán

chemická zlúčenina

Arzán (AsH3),[1] zastarale arzenovodík[chýba zdroj] alebo arzín je bezfarebný, prudko jedovatý plyn cesnakového zápachu. Vzniká napríklad rozkladom arzenidu kyselinami alebo pôsobením vodíka v stave zrodu (in nascenti) na zlúčeniny arzénu. Je silným redukčným činidlom. Na vzduchu je samovznietivý.

Arzán
Arzán
Arzán
Arzán
Arzán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec AsH3
Systematický názov Arzán
Synonymá Arzín, Arzenovodík
Vzhľad Bezfarebný plyn
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 78,0 u
Molárna hmotnosť 77,95 g/mol
Teplota topenia -116,3 °C (156,85 K)
Teplota varu -62,4 °C (210,75 K)
Teplota rozkladu 500 °C (773,15 K)
Hustota 0,004 93 g/cm³ (plyn)
1,640 g/cm³ (-64 °C)
Rozpustnosť vo vode:
0,05 g/100 ml (17 °C)
0,07 g/100 ml (25 °C)
Teplota vzplanutia -62 °C
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 15,4 J/g
Entropia varu 214,1 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia 66,44 kJ/mol
Štandardná entropia 222,7 J K-1 mol-1
Štandardná Gibbsová energia 68,91 kJ/mol
Merná tepelná kapacita 0,488 J K-1 mol-1
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka04 - plyn pod tlakom06 - toxická látka08 - látka nebezpečná pre zdravie09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Vety H H220, H280, H330, H373, H410
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P210, P273, P377, P381, P304+340, P308+313, P403, P405
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Mimoriadne horľavá látka Veľmi jedovatá látka Škodlivá látka Nebezpečná pre životné prostredie
Mimoriadne
horľavá
(F+)
Veľmi
jedovatá

(T+)
Škodlivá
látka
(Xn)
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R12, R26, R48/20, R50/53
Vety S S1/2, S9, S16, S28, S33, S36/37, S45, S60, S61
NFPA 704
4
4
2
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7784-42-1
Číslo UN 2188
EINECS číslo 232-066-3
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
Paličkový model

Bezpečnosť upraviť

Arzán je vysoko toxický plyn s vysokou úmrtnosťou. Spôsobuje hemolýzu a zlyhanie obličiek. Ako neskorý následok otravy (po niekoľkých mesiacoch) sa môže objaviť periférna neuropatia. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC) klasifikuje arzán v skupine 1.[2]

K väčšine prípadov otráv dochádza v dôsledku kontaminácie iných plynov arzánom. Dochádza k tomu, ak kov s prímesou arzénu reaguje so silnou kyselinou alebo hydroxidom (napr. pri reakcii zinku s kyselinou chlorovodíkovou). Príležitosti k tomu sú napríklad pri spracovaní kovov, pokovovanie, spájkovanie, reštaurovanie obrazov alebo pri čistení zásobníkov a potrubí používaných pre zlúčeniny arzénu.

Na pokožke a v očiach arzán spôsobuje poleptanie (prípadne - pri kontakte so skvapalneným plynom - aj omrzliny). Je možné, že je schopný vstupovať do tela ranami na koži.

Prah čuchového vnímania arzánu je okolo 0,5 ppm, ale táto koncentrácia už môže byť toxická a preto neposkytuje dostatočné varovanie. Vdychovanie plynu o koncentrácii 3 - 10 ppm spôsobuje klinické príznaky otravy počas niekoľkých hodín. Polhodinová expozície 25 až 50 ppm sa už považuje za smrteľnú. Koncentrácia 250 ppm usmrcuje veľmi rýchlo.

Referencie upraviť

  1. KRIVOSUDSKÝ, Lukáš; GALAMBOŠ, Michal; LEVICKÁ, Jana. STRUČNÝ SPRIEVODCA NÁZVOSLOVÍM ANORGANICKEJ CHÉMIE [online]. Vydavateľstvo UK, 2021, [cit. 2022-07-24]. Dostupné online.
  2. Arsine - International Programme on Chemical Safety - Poisons Information Monograph 044

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Arsan na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Arzán