Chlorid fosforitý

chemická zlúčenina

Chlorid fosforitý (PCl3) je zlúčenina fosforu a chlóru. Je najvýznamnejším z troch chloridov fosforu. Dôležitý je hlavne pre chemický priemysel, používa sa pri výrobe organických zlúčenín fosforu pre širokú škálu aplikácií.

Chlorid fosforitý
Chlorid fosforitý
Chlorid fosforitý
Chlorid fosforitý
Chlorid fosforitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec PCl3
Vzhľad Bezfarebná kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 137,3 u
Molárna hmotnosť 137,33 g/mol
Teplota topenia −93,7 °C
Teplota varu 75,3 °C
Kritický bod Teplota: 290 °C
Hustota 1,85 g/cm³ (−95 °C)
1,576 g/cm³ (18 °C)
1,574 g/cm³ (21 °C)
Rozpustnosť vo vode:
hydrolýza
v polárnych rozpúšťadlách:
alkoholy (reaguje)
étery
kvapalný fluorovodík
v nepolárnych rozpúšťadlách:
tetrachlórmetán
kvapalné uhľovodíky
sírouhlík
Termochemické vlastnosti
Štandardná zlučovacia entalpia −306,4 kJ/mol (plyn)
−306,4 kJ/mol (kvapalina)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka06 - toxická látka08 - látka nebezpečná pre zdravie
Vety H H300+330, H373, H314
Vety EUH EUH014, EUH029
Vety P P280, P301+330+331, P304+340, P305+351+338, P309+310
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Žieravina Veľmi jedovatá látka Škodlivá látka
Žieravina
(C)
Veľmi
jedovatá

(T+)
Škodlivá
látka
(Xn)
Vety R R14, R26/28, R35, R48/20
Vety S S1/2, S7/8, S26, S36/37/39, S45
NFPA 704
0
4
2
W
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7719-12-2
Číslo UN 1809
EINECS číslo 231-749-3
Číslo RTECS TH3675000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
25 ml balenie

Chemické vlastnosti upraviť

Oxidačné číslo fosforu v chloride fosforitom je +III, chlóru -I. Reaktivita v zásade tomuto stavu zodpovedá.

Redoxné reakcie upraviť

Chlorid fosforitý je prekurzorom iných zlúčenín fosforu, podlieha oxidácii na chlorid fosforečný (PCL5), tiochlorid fosforečný (PSCl3) alebo oxychlorid fosforečný (POCl3).

Pri prechode elektrického výboja zmesí pár chloridu fosforitého a vodíka sa tvorí vzácny chlorid fosforu, tetrachlórdifosfán (P2Cl4).

Bezpečnosť upraviť

Chlorid fosforitý je toxický, v koncentrácii 600 ppm usmrcuje už za niekoľko minút.[1] Európska smernica 67/548/EEC ho označuje ako vysoko toxický a žieravý.

Hydrolýzou, a to aj pri kontakte s kožou a sliznicami (vrátane dýchacej sústavy a očí), vznikajú kyseliny chlorovodíková, fosforečná a fosforitá. Výsledkom je silné podráždenie, pri vyšších koncentráciách poleptanie slizníc a kože. Môže sa vyvinúť pľúcny edém, niekedy s oneskorením až 36 hodín. Pri otrave sa objavuje aj mierna leukocytóza, neutrofília a zvýšená sedimentácia červených krviniek. Systémovo sa prejavuje hyperfosfatáza, hypokalciémia a metabolická acidóza (Výsledok vstrebanie kyseliny fosforečnej z rozkladu chloridu fosforečného).[2]

Podobné látky upraviť

Referencie upraviť

  1. A. D. F. Toy: The Chemistry of Phosphorus, Pergamon Press, Oxford, UK, 1973
  2. Phosphorus trichloride - UK PID Monograph

Literatúra upraviť

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid fosforitý na českej Wikipédii.