Obžalovaný (lat. reus) je osoba, o ktorej trestnom čine prebieha pred súdom trestné konanie. V slovenskom práve sa na označenie tejto osoby, používajú aj iné pomenovania, ktoré nie sú synonymické:

  • Obvinený je predpokladaný páchateľ trestného činu (do tej doby podozrivý) od momentu, keď je proti nemu vznesené obvinenie.
  • Po nariadení hlavného pojednávania sa obvinený označuje ako obžalovaný.
  • Odsúdený je ten, proti ktorému bol vydaný odsudzujúci rozsudok, ktorý už nadobudol právoplatnosť.
Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Laická verejnosť často nerozlišuje medzi obžalovaným a žalovaným, čo je pojem používaný v občianskom súdnom konaní.

Pozri aj

upraviť