Právna domnienka alebo prezumpcia je konštrukcia, používaná v práve, ktorá za určitých okolností, v záujme právnej istoty predpokladá právnu skutočnosť, o ktorej nie je isté, či nastala.

Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Rozlišuje sa právna domnienka vyvrátiteľná, pri ktorej sa dá dokázať, že predpokladaná skutočnosť nenastala, a vtedy právna domnienka právnej skutočnosti ustúpi, a právna domnienku nevyvrátiteľná, kde je prezumpcia kategorická a aj v prípade, že by sa neskôr ukázala ako nesprávna, nie je možné ju vyvrátiť – vtedy sa stáva právnou fikciou.

Príklad upraviť

Vyvrátiteľnou domnienkou je v právnom poriadku Slovenskej republiky (SR) napr. prezumpcia, že manžel matky dieťaťa, ktoré sa narodilo počas ich manželstva alebo do 300 dní od jeho zániku, je otcom dieťaťa. Túto domnienku je možné vyvrátiť.

Naopak, o všetkom, čo bolo v Zbierke zákonov SR uverejnené, platí domnienka, že dňom uverejnenia sa stalo známym každému, koho sa to týka; domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov je nevyvrátiteľná, a to aj preto, že je legálne zakotvená v § 15 zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.