Síran (sulfát) je soľ odvodená od kyseliny sírovej, ktorá vznikla náhradou oboch jej vodíkových atómov. V prípade, že by bol nahradený iba jeden atóm vodíka, vzniká hydrogensíran (hydrogensulfát). Všeobecný vzorec síranu sa skladá z katiónu kovu, príp. väčšej skupiny, ako je amónny katión a síranového aniónu SO2−
4
.

Síran
Síran
Síran
Síran
Síran
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec SO2−
4
Synonymá Sulfát
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 96,1 u
Molárna hmotnosť 96,06 g/mol
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Spoľahlivé zdroje pre klasifikáciu látky
podľa kritérií GHS nie sú k dispozícii.
Európska klasifikácia látok
Hrozby
hodnotenie nie je k dispozícii
Vety R žiadne vety R
Vety S žiadne vety S
Ďalšie informácie
Číslo CAS 14808-79-8
EINECS číslo 233-334-2
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
Guľôčkový model síranu

Vlastnosti upraviť

Síran je kryštalická látka, ktorá je v bezvodnom stave (anhydrid) bezfarebný či biely, ale hydrát môže mať iné farby, napr: síran meďnatý, síran železnatý, síran bárnatý, síran nikelnatý a iné. Síran je spravidla dobre rozpustný vo vode, výnimkou sú CaSO4 síran vápenatý, SrSO4 síran strontnatý, BaSO4 síran bárnatý, HgSO4 síran ortutnatý, PbSO4 síran olovnatý a síran strieborný Ag2SO4.

Výroba upraviť

Výroba síranov z "neušľachtilých" kovov je veľmi jednoduchá, stačí jednoducho rozpúšťať daný kov v kyseline sírovej. Najmä alkalické kovy sú veľmi reaktívne, a táto reakcia by bola vysoko exotermická, preto sa používajú hydroxidy týchto kovov, vznikajúce ich reakciou s vodou.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
2NaOH + H2SO4Na2SO4 + 2H2O

Laboratórne môžu použiť aj iné zlúčeniny, napríklad uhličitany a použiť kyselinu sírovú.

Na2CO3+ H2SO4Na2SO4 + H2O + CO2

Výroba síranov z "ušľachtilých" kovov je o veľa zložitejšia, pretože najmä meď nereaguje s kyselinou sírovou. Laboratórne možno použiť peroxid vodíka alebo kyselinu dusičnú zmiešané s kyselinou sírovou, čo umožní vznik síranov. Reakcia pri použití peroxidu vodíka H2O2:

H2O2 + H2SO4SO4-II + H2O
SO4-II + Cu → CuSO4

Reakcia pri použití kyseliny dusičnej HNO3:

Cu + 2 HNO3Cu+ II + 2 H2O + 2 NO2
Cu+ II + H2SO4CuSO4 + 2H+

Priemyselne sa však využíva elektrolýzy, kde elektrolytom je kyselina sírová a elektródy sú z medi. U kladnej elektródy vzniká síran meďnatý a u zápornej vodík. Vzniknutý síran meďnatý klesá ku dnu, avšak pri vysokej koncentrácii, keď už v roztoku nie je veľa kyseliny sírovej dochádza k elektrolýze síranu meďnatého, takže na zápornej elektróde už nevzniká vodík, ale meď.

Ak použijeme však koncentrovanú kyselinu sírovú (98%), reakcia s meďou bude prebiehať sama podľa rovnice:

Cu + 2H2SO4CuSO4 + 2H2O + SO2

K reakcii dôjde, pretože sa každá druhá molekula kyseliny sírovej rozpadne, podobne ako kyselina dusičná, meď premení na kladne nabitý ión, a molekula kyseliny sírovej s týmto iónom zreaguje.

Použitie síranov upraviť

Síran Použitie Výskyt
Vápenatý V stavebníctve ako sadra V prírode sa vyskytuje v sadrovca ​​ a anhydritu.
Bárnatý Výroba bária V prírode sa vyskytuje v barytu
Horečnatý (epsomská soľ) Ako preháňadlo, do kúpeľov a na výrobu horčíka. Je obsiahnutý v moriach a minerálnych vodách
Meďnatý (modrý vitriol) Ako dezinfekcia V prírode sa vyskytuje ako modrá skalica, ale vyrába sa umelo.
Amónny, sodný, draselný Ako hnojivo V prírode sa vyskytujú, ale vyrábaju sa umelo.
Zinočnatý Elektrolyt na pozinkovanie, úpravy dreva ai. Vyrába sa umelo.

Výskyt upraviť

Sírany sa vyskytujú v niektorých nerastoch, napríklad už spomínaný sadrovec, anhydrit a baryt, ale aj napríklad v Kamenci. Kamence sú taktiež sírany, avšak majú 2 rôzne katióny. Vznikajú spoločnú kryštalizáciou daných dvoch síranov, napríklad síran draselný a síran hlinitý vytvorí kamenec (chemicky ho stále môžeme nazývať síranom) draselno-hlinitý. Kamence spravidla bývajú hydráty, teda do svojej molekuly rady viažu aj molekuly vody. Tu sú príklady jednotlivých Kamencov:

 
Kamenec ako prípravok na zastavenie krvácania reznej rany, pri holení

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Sírany na českej Wikipédii.