Vedec roka SR

slovenská súťaž

Vedec roka SR je slovenská súťaž s cieľom „pravidelne oceňovať popredných slovenských vedcov a technológov z prírodovedných a technických oblastí vedy a výskumu za prínosy vedeckého bádania, úspešné práce, zavádzanie nových technológií a pripomínať verejnosti najlepšie výsledky slovenského výskumu“.[1]

Vedec roka SR
Udeľovanéza prínosy vo vedeckom bádaní
KrajinaSlovensko
UdeľujeCVTI SR, ZSVTS, SAV
Prvý ročníkza rok 1997 (pred 25 rokmi)
Web stránkacvtisr.sk

Súťaž sa koná pravidelne každý rok od roku 1997, ocenenia za uplynulý rok sú odovzdávané v máji nasledujúceho roku.[1] Zakladateľom súťaže bol vedecko-technický publicista a propagátor vedy Ľubomír Lenoch (* 1925 – † 2012), predseda Klubu vedeckotechnických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov a riaditeľ Journaliste – Studio. Tieto dva subjekty organizovali prvých 15 ročníkov súťaže, do roku 2012.[2][3] Od 16. ročníka (ceny za rok 2012) až po súčasnosť (2018) ju spoločne organizujú Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) a Slovenská akadémia vied (SAV).[1][4]

V marci 2018 sa uskutočnil 21. ročník súťaže, 15. mája 2018 boli odovzdané ocenenia za rok 2017.[5] Pätica vedeckých pracovníkov si 16. mája 2023 prevzala v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave ocenenia Vedec roka 2022.[6] Od vzniku súťaže doteraz nezískala ocenenie Vedec roka ani jedna žena a ani jeden muž však nezískal ocenenie v kategórii Vedkyňa roka. "Názov Vedec roka nie je rodovo korektný", napísala Renáta Zelná, ktorá upozorňuje, že zatiaľ len tri ženy získali titul Vedkyňa roka.[7] Ako ďalšia žena získala ocenenie Osobnosť medzinárodnej spolupráce Mária Bieliková v roku 2022.[6]

Ďalšie slovenské vedecké ocenenia sú Vedec roka STU od roku 2007[8] a ESET Science Award od roku 2019.[9]

Kategórie ocenenia upraviť

Ocenenie je podľa aktuálneho štatútu (2015) udeľované v piatich kategóriách:

 • Vedec roka SR: „ocenenie získava vedec, ktorého výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka“ v príslušnom roku“,
 • Vedkyňa roka SR: „ocenenie získava vedkyňa, ktorej výsledok výskumu možno označiť za „Vedecký počin roka“ v príslušnom roku“,
 • Osobnosť roka v oblasti technológií: „ocenený výskumník – realizátor významného „Technologického počinu“ roka v príslušnom roku“,
 • Osobnosť roka v programoch : „ocenený vedec – výskumník, ktorý v príslušnom roku vynikol v rámci vedeckovýskumnej spolupráce s EÚ“,
 • Mladá osobnosť vedy: „ocenený mladý vedec alebo technológ do 35 rokov – za vynikajúci vedecký alebo technologický výsledok dosiahnutý v príslušnom roku“.[1]

Ocenení podľa ročníka a kategórie upraviť

Pozn.: uvádzaní sú ocenení v hlavných súťažných kategóriách. Informácie o čestných uznaniach a prípadných ďalších ocenených vo vedľajších kategóriách sú dostupné v zdroji, uvádzanom ku konkrétnemu ročníku.

1. ročník (za rok 1997) upraviť

2. ročník (za rok 1998) upraviť

 • Vedec roka SR: prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc. (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave) „za zavedenie plánovanej progresívnej antiinfekčnej liečby u onkologických pacientov s komplikáciami po cystostatickej chemoterapii. Menovaný navrhol algoritmy, ktoré sa stali súčasťou európskych odporúčaní (EORTC).
 • Technológ roka SR: Dr. Ing. František Simančík (Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV) „za mimoriadny prínos v oblasti vývoja nových progresívnych technológií, konkrétne za vývoj technológie výroby penového hliníka
 • Mladý výskumník roka SR: PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. (Ústav etnológie SAV) „za viacročnú výskumnú prácu na originálnej, doteraz nespracovanej téme Živnostníci – kultúrotvorný prvok v mestskom prostredí (na príklade mesta Trenčín 1918 – 1948), ktorá vrcholila v kandidátskej práci, knižnej publikácii (obe roku 1997) a roku 1998 v zahraničnej mutácii téz obhájenej práce, ktoré roku 1998 odovzdala do súťaže mladých vedcov UNESCO MOST INTERNATIONAL AWARD.
 • Uznanie za výskum v SR: prof. RNDr. Štefan Šáro, DrSc. (Matematicko-fyzikálna fakulta UK v Bratislave) „za spoluúčasť na objavení troch nových chemických prvkov a najťažšieho atómového jadra.[10]

3. ročník (za rok 1999) upraviť

 • Vedec roka SR: Doc. Ing. Dušan Berek, PhD., DrSc. (Ústav polymérov SAV) „za návrh originálnych metód kvapalinovej chromatografie, vypracovanie ich teórie, ich overenie a aplikácie. Dopad na rozvoj poznania i na praktické aplikácie v technológii (charakterizácia zmesí polymérov a kopolymérov) a v analýze životného prostredia.
 • Mladý výskumník roka SR: RNDr. Jozef Nosek, CSc. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave) „za molekulárnu charakterizáciu modulov pre alternatívne mechanizmy replikácie lineárnych molekúl DNA
 • Uznanie za výskum v SR: prof. Ing. Alexander Sommer, DrSc., Phd. (Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra) „za experimentálne výsledky v oblasti metabolizmu dusíkatých látok a energie u zvierat a vybudovanie experimentálneho pracoviska v Nitre, na ktorom sa aj v roku 1999 uskutočnili rozsiahle experimentálne práce za účasti výskumných pracovníkov z Nemecka pri sledovaní metabolizmu neštrukturálnych sacharidov u prežúvavcov a pracovníkov z Rakúska pri sledovaní trávenia živín u raticovej zveri.
 • Skúšobňa roka SR: Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. „za dlhodobý národný a medzinárodný prínos v oblasti skúšobníctva SR. Od roku 1999 celý ústav je certifikovaný na systém kvality podľa normy STN EN ISO 9002. Pracovníci ústavu aktívne a úspešne pracujú v technických normalizačných komisiách ( ôsmi sú predsedami TNK a pätnásti členmi TNK). Dvojstranné dohovory o vzájomnej spolupráci pre oblasti skúšobníctva, metrológie a poradenstvo s RV TUV Essen, TCL Velenje Slovinsko, VdS Kolín, Nemecko, CIMTO Praha, LGA Norimberk, Nmi Delft, Holandsko[10]

4. ročník (za rok 2000) upraviť

 • Vedec roka SR:
 • Technológ roka SR: Ing. Bartolomej Janek, CSC. (Spinea, s. r. o., Prešov) „za pôvodcovstvo konštrukcie a technologický vývoj nového princípu mechanického reduktora (prevodovky). Princíp (je patentovaný v mnohých krajinách) sa začal široko aplikovať v celosvetovom meradle v robotike, stavbe obrábacích strojov, transportných a manipulačných zariadení a pod. Vyrábaná produkcia sa exportuje do mnohých krajín na celom svete.
 • Mladý výskumník roka SR: RNDr. Viktor Víglaský, PhD. (Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach) „za zavedenie dvojdimenzionálnej a teplotnej gradientovej elektroforézy na štúdium konformačnej stability proteínov a nukleových kyselín na Katedre biochémie PF UPJŠ v Košiciach.
 • Osobitné uznanie za výskum v SR: prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc. (Ústav hudobnej výchovy SAV) „za celoživotné dielo – 70 ročné životné jubileum.
 • Osobitné uznanie za úspešnú publicistiku o vede a technike v SR:

5. ročník (za rok 2001) upraviť

 • Vedec roka SR:
  • RNDr. Imrich Barák, CSc. (Ústav molekulárnej biológie SAV) „za objasnenie iniciácie sporulácie, priestorovo špecifickej aktivácie transkripčných faktorov a delenia buniek Bacillus subtilis. Výsledky boli dosiahnuté vďaka grantom: VEGA, Copernicus z EÚ, The Wellcome Trust z Veľkej Británie, 5. rámcový program EÚ.
  • Doc. RNDr. Dušan Kaniansky, CSc. (Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave) „za výskumné, vývojové a aplikačné práce v oblasti novej koncepcie analytických prístrojov nazvanej laboratórium na čipe (lab-on-chip) so zameraním sa na elektroseparácie širokej škály klinicky, potravinársky a environmentálne významných látok na planárnych čipoch
  • Doc. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. (Virologický ústav SAV) „za: V polovici 90-tych rokov identifikovali proteín MN s neznámou funkciou. Určili jeho primárnu štruktúru génu a jednotlivé domény proteínu. Štúdium expresie poukázalo na koreláciu so skorým štádiom viacerých typov nádorov. Proteín bol neskôr zaradený do rodiny anhydráz kyseliny uhličitej (CA IX), ktorý je jediný asociovaný s nádormi.
 • Mladý výskumník roka SR: Mgr. Juraj Kronek, PhD. (Ústav polymérov SAV) „za: Príprava polymérov na báze cyklických iminoéterov; príprava reaktívnych polymérov modifikačnými reakciami 2-oxazolínov; projekt VEGA 2/7038/20 a projekt SLA-004-99 (slovensko-nemecká spolupráca)
 • Osobitné uznanie za výskum v SR: prof. MUDr. Dagmar Michalková, DrSc. (I. Detská klinika – Diabetologické centrum pediatrické SR, LF UK v Bratislave) „za: výsledky v rámcovom programe EÚ 2001/Eurodiab ACE od roku 1999, Eurodiab Tiger do roku 2002, HO DIAMOND od roku 1990 (navyše: za vedeckú výskumnú prácu a aplikáciu pediatrickej diabetológie na celé Slovensko; za medzinárodnú spoluprácu v rámci EÚ a WHO – zahraničný grant EÚ roku 1995, atď.).
 • Za výsledky v rámcovom programe EÚ: prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. (Fyzikálny ústav SAV) „za trojnásobnú aktívnu účasť v projektoch 5. rámcového programu EÚ[10]

6. ročník (za rok 2002) upraviť

 • Vedec roka SR: prof. RNDr. Milan Melník, DrSc. (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave) „za rozvoj a prínos do svetovej koordinačnej a bioanorganickej chémie. Je jedným zo zakladateľov bioorganickej chémie
 • Technológ roka SR:
  1. Doc. Ing. Dušan Berek, DrSc. (Ústav polymérov SAV) „za vypracovanie technológie prípravy ultra-čistého, širokopórovitého silikagélu pre vysokoúčinnú kvapalinovú chromatografiu
  2. Ing. Dana Baricová, PhD. (Hutnícka fakulta TU v Košiciach) „za zužitkovanie prídavkov briketovaných konvertorových úletov a demetalizovanej oceliarskej trosky vo vsádzke kyslíkového,konvertora
 • Mladý výskumník roka SR:
  1. Mgr. Pavol Szabó (Ústav experimentálnej fyziky SAV) „za významný príspevok k objavu nového typu tzv. dvojmedzerovej supravodivosti v MgB 2 a ďalšie originálne práce v oblasti nových typov supravodičov
  2. Mgr. Miroslav Chovanec (Ústav experimentálnej onkológie SAV) „za štúdium opravných procesov genetického materiálu DNA v eukaryotických bunkách. Chyby v oprave DNA sú priamo zodpovedné za vznik nádorového ochorenia. Mechanizmy zodpovedné za opravu DNA vo významnej miere ovplyvňujú terapiu nádorov. Výsledky sú uznávané svetovou vedeckou komunitou.
 • Osobitné uznanie za výskum v SR: prof. MUDr. Viktor Bauer, DrSc. (Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV) „za celoživotné dielo v oblasti farmakológie hladkého svalu zažívacieho traktu so zameraním na neadrenergicko-necholínergickú inerváciu čriev. Ďalej za štúdium účinku voľných kyslíkových radikálov a účasť na vývoji a výskume účinných látok pôsobiacich proti negatívnemu vplyvu voľných kyslíkových radikálov na ľudský organizmus.
 • Za výsledky v 5. rámcovom programe EÚ: RNDr. Zdena Bartošová, CSc. (Ústav experimentálnej onkológie SAV) „za nové prístupy pri diagnostike a terapii nádorov s mikrosatelitovou instabilitou
 • Za podporovanie vedy a techniky v SR: Ing. Slavomír Hatina (Slovnaft, Bratislava) „za to, že je nielen priaznivcom výskumného bádania a zavádzania najnovších technológií do výrobných procesov, patrí medzi špičku slovenských manažérov vo výrobnej sfére, ale i za to, že petrochemický kombinát Slovnaft je už šesť rokov sponzorom akcie „Vedec roka SR“[11][10]

7. ročník (za rok 2003) upraviť

 • Vedec roka SR: RNDr. Peter Biely, DrSc. (Chemický ústav SAV) „za celosvetovo akceptované originálne výsledky v oblasti mikrobiálnej degradácie bunkových stien rastlín s významným dosahom na rozvoj moderných environmentálne orientovaných technológií
 • Technológ roka SR: Ing. Jozef Barborka, PhD. (Výskumný ústav zváračský – Priemyselný inštitút SR) „za návrh a vypracovanie postupu opravy tesniacich drážok hlavnej deliacej roviny a veka reaktorov VVER 440 zváraním špeciálnym zariadením
 • Mladý výskumník roka SR: Ing. Beáta Meričková, PhD. (Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici) „za výskum v oblasti implementácie nových prístupov k riadeniu vo verejnej správe v podmienkach Slovenska a návrh modelu systémového rozhodovania samosprávy
 • Osobitné uznanie za výskum v SR: prof. MUDr. František Makai, DrSc., (prednosta I. Ortopedickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou LF UK v Bratislave) „Osobitné uznanie za výskum v SR 2003. Je ocenením jeho celoživotného diela vo vedeckovýskumnej, publikačnej a pedagogickej činnosti v odbore ortopédia a traumatológia pohybového ústrojenstva[12][10]

8. ročník (za rok 2004) upraviť

 • Vedec roka SR: RNDr. Ján Kormanec, DrSc. (Ústav molekulárnej biológie SAV) „za objav systému pre identifikáciu génov riadených sigma faktormi RNA polymerázy a jeho zavedenie pre identifikáciu týchto génov, ktoré hrajú dôležitú úlohu v patogenicite a virulencii dvoch vybraných patogénnych baktérií, Salmonella typhimurium a Staphylococcus aureus
 • Technológ roka SR: Doc. Ing. Daniela Ďuračková, PhD. (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave) „za priekopnícku výskumno-vedeckú činnosť na Slovensku v oblasti implementácie neurónových sietí na čipe – pod jej vedením boli navrhnuté a realizované prvé dva neuročipy na Slovensku
 • Mladý výskumník roka SR: Mgr. Jaroslav Mosnáček, PhD. (Ústav polymérov SAV) „za prípravu fotoreaktívnych látok, monomérov a polymérov a za modifikáciu a stabilizáciu polymérov
 • Uznanie za celoživotné dielo v SR: prof. Ing. Elemír Kossaczký, CSc. (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave) „za to, že je zakladateľom odboru Chemické inžinierstvo – Teória chemickej techniky – v škole, vedeckovýskumnej základni a vo výrobe
 • Za výsledky v rámcovom programe EÚ: prof. Ing. Arch. Maroš Finka, PhD. (Fakulta architektúry STU v Bratislave) „za prínos k rozvoju urbanistickej vedy a ,jej integrácii do európskeho priestoru Stredoeurópskeho školiaceho a výskumného centra v oblasti priestorového plánovania SPECTRA na „Centre of Excellence EÚ“[13][10]

9. ročník (za rok 2005) upraviť

 • Vedec roka SR: prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. (Matematický ústav SAV) „za súbor výsledkov z oblasti matematiky publikovaných v popredných svetových časopisoch roku 2005
 • Technológ roka SR: Ing. Ján Baláž, PhD. (Ústav experimentálnej fyziky SAV) „za vývoj a realizáciu detektora energetických neutrálnych atómov NUADU pre čínsko-európsky vedecký satelit Double Star TC-2
 • Mladý výskumník roka SR: RNDr. Jana Jakubíková, PhD. (Ústav experimentálnej onkológie SAV) „za príspevok k objasneniu úlohy izotiokyanátov a organických sulfidov v regulácii vnútrobunkových signálnych dráh ľudských nádorových buniek publikovaný roku 2005
 • Uznanie za celoživotné dielo v SR: prof. RNDr. Jozef Čižmárik, PhD. (Farmaceutická fakulta UK v Bratislave) „za celoživotný prínos do vedného odboru farmaceutická chémia výskumom farmaceuticko-chemických aspektov niektorých potenciálnych liečiv na báze esterov substituovanej kyseliny fenylkarbámovej
 • Za výsledky v programoch EÚ: Doc. Ing. Ján Gaduš, PhD. (Mechanizačná fakulta SPU v Nitre) „za výsledky dosiahnuté počas riešenia projektov Rámcového programu EÚ v oblasti využívania poľnohospodárskej živočíšnej a rastlinnej biomasy na energetické účely[14][10]

10. ročník (za rok 2006) upraviť

11. ročník (za rok 2007) upraviť

 • Vedec roka SR: Ing. Ladislav Šoltés, DrSc. (Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV) „za úspešný výskum poškodenia zložiek synoviálnej tekutiny v kĺboch, a to konkrétne vysokomolekulového hyaluronanu
 • Technológ roka SR: Ing. Rudolf Toman, DrSc. (Virologický ústav SAV) „za významný prínos vo výskume patogenézy a imunity Q horúčky a chlamýdiových infekcií a vo vývoji a výrobe prípravkov na ich včasnú diagnostiku
 • Mladý výskumník roka SR: RNDr. Viktória Majláthová, PhD. (Parazitologický ústav SAV) „za významné a originálne výsledky v oblasti parazitológie so zameraním na nové vynárajúce sa parazitárne a kliešťami prenášané infekčné choroby ľudí a zvierat a cirkuláciu ich pôvodcov v prírodných ohniskách
 • Uznanie za celoživotné dielo v SR: Ing. Ladislav Komora, CSc. (VUP, a. s. Prievidza) „za celoživotnú výskumnú prácu v oblasti aplikovanej organickej technológie zameranej na rozvoj chemického priemyslu na Slovensku – k životnému jubileu 70 rokov
 • Za výsledky v programoch EÚ: prof. Ing. Karel Kovářík, CSc. (Stavebná fakulta ŽU v Žiline) „za vybudovanie rozsiahleho viacjazyčného informačného systému výskumných dopravných zariadení v EÚ[16][10]

12. ročník (za rok 2008) upraviť

 • Vedec roka SR: prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. (Lekárska fakulta UK v Bratislave) „za mimoriadny, medzinárodne uznávaný prínos v oblasti nových prístupov k liečbe esenciálnej hypertenzie, za originálne experimentálne práce z oblasti terapie hypertenzného a zlyhávajúceho srdca a za vynikajúcu reprezentáciu slovenskej vedy v zahraničí
 • Technológ roka SR: Doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. (Elektrotechnická fakulta ŽU v Žiline) „za vedecko-výskumnú činnosť v oblasti nedeštruktívneho vyšetrovania vodivých materiálov použitím elektromagnetických metód, hlavne metódou vírivých prúdov
 • Mladý výskumník roka SR: Dr. Monika Gullerová, PhD. (Sir William Dunn School of Pathology University of Oxford) „za unikátny objav regulácie transkripcie kohezinom (spoluúčasť)
 • Uznanie za celoživotné dielo v SR: prof. PhDr. Ondrej R. Halaga, Dr. Sc. h. (Spoločenskovedný ústav SAV) „za celoživotné dielo jedného z najstarších slovenských v súčasnosti tvorivých historikov a autorstvo viac ako 500 vedeckých a odborných prác. Ohlas na jeho práce publikovaný v slovenskej a v zahraničnej tlači
 • Za výsledky v programoch EÚ: prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. (Ústav materiálového výskumu SAV) „za vynikajúce výsledky v rámci vedecko-výskumnej celoeurópskej spolupráce v rámci projektu 6RP Knowledge based multicomponent materials, Network of excellence a projektu INTERREG IIIA: Podkarpatské virtuálne výskumné a inovačné centrum., ďalej za vývoj nových keramických nanokompozitov s výbornými vlastnosťami, za upevnenie postavenia slovenskej vedy v európskom výskumnom priestore[17][10]

13. ročník (za rok 2009) upraviť

 • Vedec roka SR: prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave) „za vytvorenie doteraz najúplnejšieho modelu interakcií kozmického žiarenia s látkou
 • Technológ roka SR: RNDr. Tibor Žáčik, CSc. (Matematický ústav SAV) „za návrh, rozvinutie a počítačovú implementáciu nových metód detekcie a lokalizácie únikov plynov z plynovodných potrubí
 • Mladý výskumník roka SR: Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD. (Stavebná fakulta TU v Košiciach) „za výsledky štúdia vplyvu pôsobenia mikroorganizmov v biofilmoch na betón ako na základný stavebný materiál
 • Uznanie za celoživotné dielo v SR: prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc., D.h.c., FIACS (Ústav pre výskum srdca SAV) „za mimoriadne aktívnu vedeckú a manažerskú prácu pre vedu a výskum na Slovensku a za vynikajúce vedecké výsledky v oblasti experimentálnej kardiológie
 • Za výsledky v programoch EÚ: RNDr. Katarína Bíliková, PhD. (Ústav molekulárnej biológie SAV) „za prínos k objasneniu antimikrobiálnych vlastností bielkovín včelej materskej kašičky ako výsledku modifikácie minoritných bielkovín a za vypracovanie nového kritéria pre hodnotenie pravosti a fyziologických vlastností včelieho medu, ktoré boli dosiahnuté počas riešenia rámcových programov EÚ[18]

14. ročník (za rok 2010) upraviť

 • Vedec roka SR: RNDr. Stanislav Dubnička, DrSc. (Fyzikálny ústav SAV) „za vybudovanie univerzálneho unitárneho a analytického modelu elektro-slabej štruktúry silno interagujúcich častíc a jeho využitie v rade rôznych nových teoretických predpovedí, ktoré sa plánujú overiť experimentálne v Darmstadte (Nemecko), vo Frascati (Taliansko), v Jefferson Labe (USA) a Pekingu (Čína).
 • Technológ roka SR: prof. Ing. Jaroslav Homišin, CSc. (Strojnícka fakulta TU v Košiciach) „za mimoriadnu patentovú činnosť v rokoch 2008 – 2010 v oblasti vývoja pneumatických pružných hriadeľových spojok, regulačných a riadiacich systémov za účelom realizácie plynulého ladenia torzne kmitajúcich mechanických sústav ...
 • Mladý výskumník roka SR: Ing. Marián Sýkora, PhD. (Stavebná fakulta ŽU v Žiline) „za vypracovanie metodiky predikcie zvyškovej životnosti konštrukčných prvkov kovových stavebných konštrukcií a mostov s dôrazom na oceľové mosty s ortotropnými doskovými mostovkami v rámci dizertačnej práce na tému „Zvyšková životnosť doskových mostoviek mostov s priebežným koľajovým lôžkom“.
 • Mladý výskumník roka SR – B: RNDr. Katarína Valachová, PhD. (Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV) „za skúmanie chemických a biochemických parametrov polysacharidu hyalurónanu – hlavnej zložky synoviálnej tekutiny kĺbu zodpovednej za jeho správnu činnosť. ...
 • Uznanie za celoživotné dielo v SR: Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. (Fyzikálny ústav SAV)
 • Za výsledky v programoch EÚ: prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD. (Strojnícka fakulta TU v Košiciach) „za získanie a úspešné riešenie projektov EÚ v oblasti IKT – e-Inklúzia v rámci 6. a 7. rámcového programu: Integrovaný projekt „Mainstreaming on Ambient Intelligence“ – MonAMI – IST-5-0535147 (Inteligentné prostredie v službách hlavného prúdu).[19]

15. ročník (za rok 2011) upraviť

 • Vedec roka SR: prof. Ing. Roman Boča, DrSc. (Fakulta prírodných vied UCM v Trnave) „za mimoriadnu publikačnú aktivitu v oblasti experimentálnej a teoretickej magnetochémie s vyústením do formulácie magnetoštruktúrnych D-korelácií umožňujúcich ladiť magnetickú anizotropiu, a tak vytvoriť podmienky pre racionálnu syntézu jednomolekulových magnetov, ako aj za a úspešné vedenie projektu Centra excelentnosti „Magnetoaktivita, elektroaktivita a fotoaktivita koordinačných zlúčenín
 • Technológ roka SR: Mgr. Martin Sabo, PhD. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave) „za konštrukciu vysoko citlivého spektrometra „Tandemový iónový pohyblivostný spektrometer s hmotnostným spektrometrom“, ktorý možno využiť v oblasti výskumu iónových procesov prebiehajúcich v elektrických výbojoch a v plynoch pri atmosférickom tlaku a na výskum transportných procesov iónov v plynoch
 • Mladý výskumník roka SR: RNDr. Jaromír Mikeš, PhD (Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach) „za objasnenie niektorých aspektov protinádorového účinku fotodynamickej terapie navodenej hypericínom na celulárnej úrovni s výrazným medzinárodným ohlasom vo vedeckej komunite. Za veľký podiel na implementácii metód analytickej cytometrie a za prínos vo vedecko-výskumnom formovaní študentov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
 • Uznanie za celoživotné dielo v SR: PhDr. Karol Pieta, DrSc. (Archeologický ústav SAV) „Svojim výnimočným podielom na odhaľovaní a poznaní včasnohistorického a včasnostredovekého obdobia na území Slovenska prispel k zviditeľneniu našej dávnej minulosti v európskom priestore. Mnohé jeho archeologické výskumy doma i v zahraničí priniesli významné objavy, ktoré pomohli prehodnotiť a doplniť doteraz písané dejiny.
 • Za výsledky v programoch EÚ: prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc. (Stavebná fakulta STU v Bratislave) „za úspešné riešenie európskych projektov, ktorých výsledkom sú svetovo unikátne postupy na počítačovú analýzu časovo-priestorových štvordimenzionálnych obrazov embryogenézy jednoduchých stavovcov s aplikáciami vo vývojovej biológii a medicíne, založené na efektívnych paralelných implementáciách originálnych numerických metód na riešenie nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc.[20]

16. ročník (za rok 2012) upraviť

17. ročník (za rok 2013) upraviť

18. ročník (za rok 2014) upraviť

19. ročník (za rok 2015) upraviť

20. ročník (za rok 2016) upraviť

21. ročník (za rok 2017) upraviť

 • Vedec roka: prof. RNDr. Michal Fečkan DrSc. (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave) „za mimoriadnu publikačnú aktivitu v roku 2017 zahrňujúcu monografiu a ďalších 18 článkov publikovaných v prestížnych matematických časopisoch, ako aj za výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich rokoch.
 • Mladý vedecký pracovník: RNDr. Daniel Reitzner, PhD. (Fyzikálny ústav SAV) „za prácu v oblasti kvantových kráčaní a ich využitia pre efektívne kvantové vyhľadávania v grafoch, ako aj v oblasti kvantových meraní a ich nekompatibility.
 • Inovátor roka: prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. (Strojnícka fakulta STU v Bratislave) „za vynikajúce výsledky a prínosy vo výskume, vývoji a v návrhu nových progresívnych riešení konštrukčných uzlov, strojov, zariadení a technologických liniek vo výrobnej technike a pri zhodnocovaní odpadov.
 • Technológ roka: prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. (Technologický a inovačný park UPJŠ, Centrum interdisciplinárnych biovied) „za vývoj nanotechnológie na selektívnu a citlivú detekciu perzistentných organických polutantov vo vodnom prostredí a potravinách potvrdenú ziskom prestížneho medzinárodného grantu v rámci schémy H2020 SME-instrument.
 • Osobnosť medzinárodnej spolupráce: prof. Ing. Milan Dado, PhD. (Žilinská univerzita v Žiline) „za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky na báze medzinárodnej spolupráce a za šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí cez projekty medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.[26]

22. ročník (za rok 2018) upraviť

 • Vedec roka: doc. RNDr. Vladimír Zeleňák (Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach) „za prínos k zavedeniu a rozvoju unikátnej problematiky usporiadaných nanopórovitých materiálov typu metaloorganických sietí a usporiadanej mezopórovitej siliky v rámci Slovenska a štúdium ich aplikácie ako sorbentov, inteligentných nosičov liečiv a magnetických materiálov
 • Mladý vedecký pracovník: RNDr. Matej Baláž, PhD. (Ústav geotechniky SAV v Košiciach) „za významný inovačný prínos a početné publikácie vo vednej oblasti „mechanochémia“ v roku 2018
 • Inovátor roka: prof. Ing. Ján Piteľ, PhD. (Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove) „za inovatívne technické riešenia v oblasti automatizácie a riadenia strojov a procesov chránené patentmi a úžitkovými vzormi
 • Technológ roka: Ing. Jozef Zohn (ASKOZVAR, s.r.o., Košice) „za zavedenie technológie zvárania trojzložkovým plynom pri zhotovovaní oceľových konštrukcií a prínos v oblasti technológie zvárania na Slovensku
 • Osobnosť medzinárodnej spolupráce: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. (Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave) „za jedinečný prínos pre propagáciu slovenskej vedy na pôde Severoatlantickej aliancie, dlhodobú úspešnosť v získavaní zahraničných grantov a za získanie ocenenia vedeckého programu NATO Veda pre mier a bezpečnosť „Najlepší projekt NATO za posledných desať rokov v oblasti kybernetickej bezpečnosti[27]

23. ročník (za rok 2019) upraviť

26. ročník (za rok 2022) upraviť

 • Pätica vedeckých pracovníkov si 16. mája 2023 prevzala v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave ocenenia Vedec roka 2022. V kategórii vedec roka získal ocenenie Martin Škoviera z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Osobnosťou medzinárodnej spolupráce sa stala odborníčka v oblasti informačných technológií a umelej inteligencie Mária Bieliková.[6]

Referencie upraviť

 1. a b c d Štatút súťaže Vedec roka SR [online]. Bratislava: CVTI SR, 2015-02-06, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online.
 2. ŠPANKOVÁ, Michaela. Zomrel Ľubomír Lenoch [online]. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2012-05-06, [cit. 2017-09-15]. Dostupné online.
 3. Muž za Vedcom roka. .týždeň (Bratislava: W PRESS), 2009-04-11. Dostupné online [cit. 2017-09-15]. ISSN 1336-653X.
 4. Už po dvadsiatykrát ocenia najlepších vedcov a vedkyne. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2017-05-10. Dostupné online [cit. 2017-09-15]. [nefunkčný odkaz]
 5. a b Vedec roka SR [online]. Bratislava: CVTI SR, 2018, [cit. 2019-09-13]. Dostupné online.
 6. a b c TERAZ.SK. Pätica vedeckých pracovníkov si prevzala ocenenia Vedec roka 2022 [online]. TERAZ.sk, 2023-05-16, [cit. 2023-05-17]. Dostupné online.
 7. ZELNÁ, Renáta. Cenu Vedec roka by mali premenovať, tvrdia vedci a vedkyne. Žiadna žena ju ešte nezískala [online]. tech.sme.sk, [cit. 2023-05-17]. Dostupné online.
 8. BRATISLAVA, S. T. U.. Ocenené vedecké osobnosti STU [online]. www.stuba.sk, [cit. 2023-05-17]. Dostupné online.
 9. AWARD, ESET Science. Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award [online]. www.esetscienceaward.sk, [cit. 2023-05-17]. Dostupné online.
 10. a b c d e f g h i j k l LENOCH, Ľubomír. Moji milí ocenení v súťaži „Vedec roka SR“ : 1997 – 2008 (dvanásťročnica) [online]. Bratislava: CVTI SR, 2009, [cit. 2017-09-15]. Dostupné online. Archivované 2021-02-13 z originálu.
 11. Ocenení vedci [online]. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2003, [cit. 2017-09-15]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 12. TASR. Vedec roka 2003. Hospodárske noviny (Bratislava: MAFRA Slovakia), 2004-06-24. Dostupné online [cit. 2017-09-15]. ISSN 1336-1996.
 13. Vedec roka SR 2004 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2005, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online. Archivované 2020-06-25 z originálu.
 14. Vedec roka SR 2005 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2006, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online. Archivované 2020-06-25 z originálu.
 15. Vedec roka SR 2006 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2007, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online. Archivované 2020-06-26 z originálu.
 16. Vedec roka SR 2007 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2008, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online. Archivované 2020-06-26 z originálu.
 17. Vedec roka SR 2008 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2009, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online. Archivované 2020-06-25 z originálu.
 18. Vedec roka SR 2009 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2010, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online. Archivované 2020-06-28 z originálu.
 19. Vedec roka SR 2010 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2011, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online. Archivované 2020-06-25 z originálu.
 20. Vedec roka SR 2011 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2012, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online. Archivované 2020-06-25 z originálu.
 21. Vedec roka SR 2012 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2013, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online.
 22. Vedec roka SR 2013 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2014, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online.
 23. Vedec roka SR 2014 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2015, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online.
 24. Vedec roka SR 2015 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2016, [cit. 2017-09-14]. Dostupné online.
 25. Vedec roka SR 2016 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2017, [cit. 2018-06-14]. Dostupné online.
 26. Vedec roka SR 2017 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2018, [cit. 2019-09-13]. Dostupné online.
 27. Vedec roka SR 2018 [online]. Bratislava: CVTI SR, 2019, [cit. 2020-06-23]. Dostupné online.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť