Systematika stavovcov

Systém používaný v tejto wikipédii

upraviť

Pozri v článku stavovce.

Prehľad systémov z literatúry

upraviť

Nasleduje súhrn najbežnejších systémov stavovcov (Písmená A, B označujú rôzne významy toho istého slova. Znak / oddeľuje synonymá)

Stavovce (Vertebrata) /črepovce A (Craniata A):


Niektoré dôležité taxóny nezobrazené vo vyššie uvedenom prehľade:

Príklady systémov

upraviť

Nasledujú príklady vrchných úrovní systémov stavovcov (resp. črepovcov) z literatúry.

Vysvetlivka

upraviť

Systémy sú tu ukončené väčšinou v nasledujúcich položkách/úrovniach systému (čiže ďalšie delenie nasledujúcich položiek sa tu už väčšinou neuvádza a treba ho teda hľadať v iných článkoch):

Podrobnejšie uvedené je teda (väčšinou) delenie násadcoplutvovcov (Sarcopterygii), obojživelníkov (Amphibia) (resp. najstarších štvornožcov (Tetrapoda)) a plazov (Reptilia), pretože systém býva v týchto častiach sporný a pretože tieto taxóny sú z vývojového hľadiska dôležité pre súčasné významné skupiny stavovcov (keďže platí, že z násadcoplutvovcov sa vyvinuli obojživelníky [v tradičnom ponímaní] a z nich sa vyvinuli plazy [v tradičnom ponímaní] a z nich vtáky a cicavce).

Zahraničné zdroje

upraviť

Nelson 2016 a 2006 a 1994

upraviť
Nelson 2016 [38]
upraviť

podkmeň Craniata:

Poznámky:

1. Vo vydaní z roku 2006 (pozri nižšie) mal Nelson do Vertebrata zaradenú aj nadtriedu Conodonta, ktorú má dnes (a takisto aj vo vydaní z roku 1994 mal) zaradenú (ako podkmeň) priamo pod Chordata, presnejšie sesterskú skupinu Craniata.
2. Agnatha (alebo "bezčeľustnaté ryby" - "jawless fishes") = tradične: Craniata (t.j. nie len Vertebrata) bez čeľuste (Agnatha sú parafyletický taxón)
3. Cyclostomata = recentné Agnatha, t.j. sliznatky a mihule (je sporné, či sú Cyclostomata monofyletický alebo parafyletický taxón)
4 Vo vydaní z roku 1984 delil Nelson Gnathostomata na len 2 taxóny: stupeň Pisces a stupeň Tetrapoda.
5 Rody † Haikouella a †Yunnanozoon sú radené buď ako primitívne druhoústovce alebo ako sesterská skupina Craniata
6 čeľustnaté ryby ("jawed fishes") = Gnathostomata okrem Tetrapoda
7 Taxón Sacropterygii, a tým pádom aj taxóny Osteichthyes a Teleostomi, sa staršie používali tak, že nezahŕňali taxón Tetrapoda.
Nelson 2006 [39]
upraviť

podkmeň Craniata:

Poznámky:

1. Taxóny Actinopterygii a Sarcopterygii majú v systéme oproti vydaniu z roku 2016 prehodené poradie
2. Platia bezo zmeny poznámky č. 2 – 4 a 6 uvedené vyššie k Nelson 2016
3. Rody † Haikouella a †Yunnanozoon sú radené buď ako primitívne druhoústovce alebo ako sesterská skupina Vertebrata (vo vydaní z roku 2016 sa uvádza Craniata)

podkmeň Vertebrata (=Craniata):

Brands cca. 2016 [44]

upraviť

Podkmeň Vertrebrata

Poznámky:

1. Tento systém sa značne opiera o systém uvedený v Nelson 2006 (teda v staršom vydaní diela Nelson 2016)
2. Tu je uvedený len základný systém, originál ukazuje voliteľne aj kladifikáciu, teda aj podrobnejšie vzťahy medzi niektorými tu uvedenými taxónmi.

Benton 2015, 2005 a 1997

upraviť
Benton 2014/2015 [45]
upraviť

Podkmeň Vertebrata (Craniata)

Poznámky:

1 Tu je uvedené delenie, ktoré autor uvádza v Appendixe knihy. V hlavnom texte sú formou grafických stromov uvedené aj podrobnejšie delenia.
2 V origináli je Lissamphibia uvedené ako infratrieda a Gymnosphiona, Urodela a Anura ako rady, čo očividne protirečí taxonomickým úrovniam zvyšku systému (infratrieda musí nasledovať po podtriede, rad nemôže byť zaradený pod rad). Ide o omyl prevzatý zo staršieho vydania knihy (porov. Benton 1997).
3a) V origináli je Lepospondyli uvedené ako nadrad (lenže nadrad nemôže byť zaradený pod nadradom). Ide o omyl prevzatý z odlišného systému v staršom vydaní knihy. b) V origináli je tento bezmenný taxón Diadectomorpha+Amniota uvedený ako rad, Diadectomorpha ako rad a Amniota ako "séria" (lenže rad nemôže byť zaradený pod rad a "séria" je tradične myslená ako taxón pod podtriedou). Ide o omyl prevzatý zo starších vydaní knihy (porov. Benton 2005 a Benton 1997).
4 V origináli sú Diapsida aj Neodiapsida uvedené ako infratriedy (lenže infratrieda nemôže byť zaradená pod infratriedu). Ide o omyl prevzatý zo staršieho vydania knihy, v ktorom Diapsida boli podtrieda a taxón Neodiapsida neexistoval (a Lepidosauromorpha a Archosauromorpha boli - tak ako tu hore - infratrieda).
5 Amphibia = 1. tradične: všetky paleozoické bazálne štvornožce (t.j. najmä okrem plazov, vtákov a cicavcov) plus súčasné taxóny (Lissamphibia), 2. Lissamphibia, 3. Batrachomorpha
6 Reptilia = 1. tradične: všetky Amniota okrem vtákov a cicavcov, 2. Sauropsida
7 ryby = tradične: všetky stavovce okrem štvornožcov
8 Zdroje systematiky (resp. tej jej časti, ktorá je tu uvedená) sú: Donoghue et al. (2000), Janvier (2008), a Heimberg et al. (2010) pre Agnatha; Maisey (1986), Donoghue et al. (2000), Brazeau (2009), Davis et al. (2012), Swartz (2012) a Zhu et al. (2013) pre vyhynuté Gnathostomata; Ruta et al. (2003a,b), Ahlberg et al. (2005), Daeschler et al. (2006), Coates et al. (2008) a Schoch (2013) pre Sarcopterygii a Amphibia; Hopson and Kitching (2001), Rauhut (2003), Wilson (2005), Langer and Benton (2006), Botha et al. (2007), Joyce (2007), Butler et al. (2008), Carrano and Sampson (2008), Bronzati et al. (2012), Carrano et al. (2008), Jones et al., (2103) pre plazy.
Benton 2004/2005 [46]
upraviť

podkmeň Vertebrata (Craniata):

Poznámky:

1 Amphibia = 1. tradične: všetky paleozoické bazálne štvornožce (t.j. najmä okrem plazov, vtákov a cicavcov) plus súčasné taxóny (Lissamphibia), 2. Lissamphibia, 3. Batrachomorpha
2 trieda Reptilia = tradičný názov pre rané Amniota, čiže Amniota bez vtákov a cicavcov (okrem toho na jednom mieste autor uvádza „Sauropsida = monofyletické Reptilia“)
3 ryby = tradične: všetky stavovce okrem štvornožcov
4 Zdroje systematiky (resp. tej jej časti, ktorá je tu uvedená) sú: Forey a Janvier (1993) a Donoghue et al. (2000) pre Agnatha, Zhu a Schultze (2001) pre Sarcopterygii; Ruta et al. (2003a) a Yates a Warren (2000) pre Amphibia a Benton (1993b,1999a),O’Keefe (2002),Rauhut (2003) a Lee et al. (v tlači) pre plazy.
Benton 1997 [47]
upraviť

podkmeň Vertebrata (Craniata):

Poznámky:

1 ryby = tradične: všetky stavovce okrem štvornožcov
2 Zdroje systematiky (resp. tej jej časti, ktorá je tu uvedená) sú: Forey a Janvier (1993) pre Agnatha, Schultze (1993) pre Sarcopterygii, Milner (1993b) pre Amphibia, Benton (1993b) pre Reptilia.

Haaramo cca. 2015 a 2016 [48]

upraviť

Vertebrata:


pokračovanie zhora:
Tetrapodomorpha v širšom zmysle


Poznámka: Ďalší význam názvu Amphibia: Microsauria + Temnospondyli (oboje kvázi vrátane Lissamphibia) [49]

Westheide et al. 2015 [50]

upraviť

Craniota (staršie: Vertebrata):

Poznámky:

 • Amphibia = tradičné označenie pre všetky Tetrapoda okrem Amniota
 • Temnospondyli = Amphibanidae + Stereospondyli
 • Reptilia B = tradičné označenie pre všetky recentné taxóny zo Sauropsida okrem Aves, čiže Reptilia = Testudines + Lepidosauria (=Sphenodontida + Squamata) + Crocodylia

Ruggiero et al. 2015 a FALO; ITIS cca. 2017

upraviť

Ruggiero et al. 2015 (len recentné taxóny, v origináli sú taxóny sú zoradené podľa abecedy, tu sú zoradené podľa stupňa vývoja)[51]:

podkmeň Vertebrata (Craniata):

Vyššie uvedený systém by mal byť zhodný so systémom uvedeným na stránkach FALO (stav leto 2018) [59].


Veľmi podobný systém uvádza ITIS cca. 2017 [52]:
podkmeň Vertebrata (Craniata):

Kardong 2009 [53]

upraviť

A) Tradičná systematika:
podkmeň Vertebrata (Craniata):

Poznámka k A: Posledných 6 tried (teda počnúc Labyrinthodontia) sa niekedy označuje ako štvornožce (Tetrapoda).

B) Fylogenetická systematika (kladistika):
Vertebrata (Craniata - pozri poznámku nižšie)

Poznámky k B:

 • Taxóny v úvodzovkách sú pravdepodobne parafyletické, ale sú uvedené pre ľahšiu porovnateľnosť s A)
 • Na str. 739 sú omylom v systéme vzájomne zamenené slová Sauropsida a Mesosauria (porov. str. 112) a takisto je omylom popletená časť s taxónmi Amphibia, Lepospondyli, Lissamphibia a Cotylosauria (porov. str. 107).

Poznámky k A a B:

 • Vertebrata (str. 97, 89) = a) v širšom zmysle: definované ako hore pod B, b) v užšom zmysle, t.j. staršie: ako hore pod B okrem rodov † Haikouella a † Haikouichthys (a †Myllokunmingia) [lebo tieto rody staršie neboli ešte známe] a okrem Myxinoidea [lebo Myxinoidea nemajú stavce (vertebry)]
 • Craniata (najmä str. 97, 89 [a 86]) = a) všeobecne: synonymum pojmu Vertebrata, b)staršie: Vertebrata v užšom zmysle + sliznatky , c) novšie: Vertebrata okrem rodov †Haikouella, †Yunnanozoon, †Haikouichthys, †Myllokunmingia [lebo tieto rody majú síce stavce (vertebry), ale nemajú lebku (kranium)]
 • Anamniota = všetky Vertebrata okrem Amniota (čiže okrem Reptilia, Aves a Mammalia)
 • ostrakodermy = ako hore pod B taxóny Pteraspidomorphi + "ostatné ostrakodermy"; ide o parafyletickú skupinu
 • ryby = všetky Vertebrata okrem Tetrapoda
 • plazy (Reptilia) =:
  • a) tradične (t.j. v širšom zmysle): (1) všetky rané Amniota (t.j. vrátane Diadectomorpha atď. a bez Aves a Mammalia), vrátane Synapsida (chápané bez Mammalia) [porov. str. 29 (a 88, 111)], alebo (2) ako hore pod A: čiže všetky rané Amniota bez Synapsida (Synapsida sú samostatná trieda) [na str. 28 a 123 sú Synapsida síce zobrazené ako keby by patrili pod Mammalia, ale komentár na str. 122-123 tomu protirečí];
  • b) v kladistike (t.j. v užšom zmysle): ako hore pod B
 • Amphibia = a) staršie: všetky rané Tetrapoda (porov. aj napr. Benton 1997), b) novšie (pozri hore): Lepospondyli + Lissamphibia


Pough et al. 2008/2009 [54]

upraviť

Craniata (=Vertebrata v tradičnom [teda širšom] zmysle)

Poznámky:

1. Agnatha = Craniata okrem Gnathostomata (parafyletický taxón)
2. Cyclostomata = Myxinoidea + Petromyzontoidea
3. cefalaspidy = Myopterygii okrem Gnathostomata (parafyletický taxón)
4. Ostracodermi =cefalaspidy + Pteraspida (parafyletický taxón)
5 Rhipidistia B = Porolepiformes + Osteolepiformes + Elpistostegidae (parafyletický taxón)
6 Euryapsida = Ichthyosauria + Sauropterygia
7 Reptilia = 1. pozri vyššie, 2. tradične: recentné Sauropsida (vrátane alebo okrem Aves) – v texte ale táto tradičná definícia nie je jasne definovaná
8 ryby = všetky Vertebrata okrem Tetrapoda
9 neamniotické štvornožce („non-amniotic Tetrapoda“) = Tetrapoda okrem Amniota [toto iní autori – ale nie tento autor - tradične nazývajú Amphibia]
10 Labyrinthodontia = tradične: Tetrapoda z paleozoika [presnejšie by malo byť: Tetrapoda z paleozoika + Temnospondyli (porov. Fig 9-1)] okrem Lepospondyli

IPRSS 2004 – 2015 (najmä Novickaja, Ivachnenko, Archangeľskij, Sennikov) [55][56]

upraviť

Vertebrata:

ION/Zoological Record/BIOSIS cca. 2006-2018 [57]

upraviť

Vertebrata:

Poznámka: V origináli sú taxóny zoradené podľa abecedy, tu sú zoradené podľa poradia bežného u iných autorov.

podkmeň Craniota (Vertebrata v širšom zmysle):

Poznámky:

1 Vertebrata v užšom zmysle = Craniota okrem Myxinoida
2 Cyclostomata (taxón v tradičných systémoch) = Myxinoida + Petromyzonta, taxón bol zrušený lebo Maxinoida patrí skôr na začiatok systému a Petromyzonta skôr bližšie ku Gnathostomata [Poznámka (nie od autora): V novších systémoch sa však Myxinoida a Petromyzonta znova považujú za príbuzné]
3 Ostracodermata (taxón v tradičných systémoch) = Heterostraci, Osteostraci, Anaspida a prípadne aj Thelodonti (a/alebo Coelolepida)
4 Myopterygii = Vertebrata v užšom zmysle okrem Pteraspidomorphi
5 ryby (Pisces) = všetky Craniota okrem Tetrapoda; "vlastné ryby" = Gnathostomata okrem Tetrapoda
6 (trieda) Osteichthyes (taxón v tradičných systémoch) = Osteognathostomata okrem Tetrapoda (inak povedané: Actinopterygii a Sarcopterygii v užšom zmysle)
7 (trieda) Reptilia (taxón v tradičných systémoch) = Sauropsida bez Aves a (asi aj) Synapsida bez Mammalia (keďže sa síce na dvoch miestach uvádza, že Sauropsida = Reptilia + Aves, ale v hesle Synapsida [Synapsida je v ňom definované v užšom zmysle, teda tak, že nezahŕňa Mammalia] je uvedené, že Synapsida je podtrieda taxónu Reptilia a v hesle Säugetiere, že cicavce vznikli zo Synapsida, čo sú vraj Reptilia)
8 K Stegocephala je uvedené bez upresnenia len, že ide "skupinu obojživelníkov rozšírenú od karbónu po trias".

Grzimek 2003-2004 a 1967-1972

upraviť
Grzimek, Hutchins et al. 2003-2004[59]
upraviť

podkmeň Craniata (staršie Vertebrata; dnes sú Vertebrata len časť Craniata):

Poznámky:

1. V texte sa na iných miestach uvádza alternatívne delenie Agnatha (odhliadnuc od konodontov), a to na triedy Pteraspidomorphi (=Myxiniformes+časť ostrakodermov) a Cephalaspidomorphi (=Petromyzoniformes + časť ostrakodermov) – porov. podobne napríklad Nelson 1994
2. Gnathostomata = čeľustnaté ryby + Tetrapoda (aj keď text je miestami mätúco formulovaný tak, ako keby čeľustnaté ryby boli to isté ako Gnathostomata)
3 Kapitola o Stegocephalia má rovnakého (spolu)autora (Laurin) ako v ToL (Tree of Life) a preberá teda primárne jeho terminológiu – porovnaj tam (uvedené aj v tomto článku).
4 Alternatívne delenie Amphibia v širšom zmysle:
5 Dvojité použitie názvu Amphibia v texte (t.j. raz Amphibia v širšom a raz Amphibia v užšom zmysle) nie je dielom jedného autora, ale vyplýva z toho, že rôzne kapitoly knihy písali rôzni autori, a tí tento názov definujú rôzne.
Grzimek et al. 1973- 1975 (1967 – 1972) [60]
upraviť

podkmeň Vertebrata


Linzey 2001 [61]

upraviť

A) Systematika recentných stavovcov (t.j. systematika podľa Appendixu I v knihe):
podkmeň Vertebrata:

Poznámka: Ryby = Agnatha + Chondrichthyes + Sarcopterygii + Actinopterygii

B) Systematika podľa hlavného textu knihy:
Craniata (Vertebrata):

Poznámky:

1 Agnatha = všetky stavovce okrem Gnathostomata
2 Amphibia = všetky Tetrapoda okrem Amniota
3 tradičné delenie Amphibia je na tieto podtriedy: † Labyrinthodontia (= rady: † Ichthyostegalia, † Temnospondyli v užšom zmysle a † Anthracosauria), † Lepospondyli a Lissamphibia
4 tradičné delenie Amniota je na tieto triedy: Reptilia (vrátane Synapsida, bez Mammalia), Aves a Mammalia
5 Cotylosauria = 1. pozri vyššie, 2. Amniota + [?] Diadectomorpha
6 Batrachosauria = Cotylosauria (význam 2) + Seymouriamorpha

Burnie et al. 2001 [62]

upraviť

(len recentné taxóny [vyhynuté sa v knihe spomínajú len ojedinele a veľmi okrajovo])

[podkmeň?] stavovce:

ToL (najmä Janvier a Laurin) 1995, 1997, 2011, 2012 [63][64][65][66][67][23][68][69]

upraviť

Craniata:

Carroll 1987/1988 [70]

upraviť

Vertebrata:

Poznámka: Tu je uvedený systém uvedený v Appendixe knihy.

Romer a Parsons 1986 [71]

upraviť

Podkmeň Vertebrata


Stöcker et al. 1986 [72]

upraviť

podkmeň Vertebrata (Craniota):

Poznámka: Stegocephalia je "súhrnné označenie pre štvornožce paleozoika a triasu"; netvorí systematickú jednotku (je to teda umelý taxón); veľkú časť z nich tvoria Labyrinthodontia. Táto formulácia (keďže sa v hesle nespomína taxón Amphibia) by sa dala chápať tak, že existujú bazálne Tetrapoda a tie spolu s časťou Amphibia tvoria Stegocephalia. Tomu však protirečia texty hesiel Ichthyostega a Labyrinthodonten, podľa ktorých Ichthyostega (teda [v čase vzniku knihy] najstarší rod taxónu Tetrapoda) patrí pod Labyrinthodontia a Labyrinthodontia sú podtrieda taxónu Amphibia.

Hennig 1985 [73]

upraviť

(len recentné taxóny)

Vertebrata:

Poznámka: Všimnúť si, že u tohto autora Vertebrata = Acrania + Craniota (!!)

Bock a Duellman (in Parker et al.) 1982 [74]

upraviť

(Uvedené sú len recentné taxóny, len ojedinele sa uvádzajú aj vymreté taxóny a keď sa uvádzajú, tak spravidla len všeobecne ako zmienka, že do daného taxónu patrili aj mnohé vymreté taxóny)

podkmeň Vertebrata

Poznámky:

1 Pisces = všetky Vertebrata okrem Tetrapoda
2 Anamniota = všetky Vetebrata okrem Amniota
3 Alternatívne je to nadtrieda Agnatha zahŕňajúca jedinú recentnú triedu Cephalaspidomorphi.


Storer et al. 1979 [75]

upraviť

podkmeň Vertebrata

Halstead 1974 [76]

upraviť

podkmeň Vertebrata (Craniata):

Poznámka: Cyclostomata = Petromyzonida + Hyperotreti

SŽR (70. roky) [77]

upraviť

kmeň stavovce:

Poznámka: Pojem stavovce síce v knihe nemá heslo, ale spomína sa na str. 45, 309, 544 a 192.

Young 1962 [78]

upraviť

podkmeň Verterbrata (Craniata):

Ďalšie

upraviť
 • Palaeos:
 • NCBI (stav 2018): [64]
 • Animal Diversity Web (stav 2018): [65]
 • Paleobiology Database (stav leto 2018): [66] (Systém je generovaný počítačom automaticky, čisto mechanicky spájaním početných čiastkových - často vzájomne nekompatibilných - zdrojov, jeden ucelený, vnútorne neprotirečivý systém stránka teda neponúka)
 • Catalogue of Life (stav leto 2018): [67] Archivované 2018-08-04 na Wayback Machine (Tento systém je jednak značne neúplný a jednak neobsahuje priamo taxón Vertebrata, len jeho jednotlivé zložky priamo pod taxónom Chordata)
 • Fauna Europaea (stav 2018): [68] (Len recentné európske taxóny)
 • European Register of Marine Species (stav 2018, ?len recentné taxóny): [79]
 • UCMP (vytvorené v polovici 90. rokov, aktuálna verzia je z cca. 2001) [69] (Vertebrata je pod Metazoa; na jednotlivé taxóny sa treba preklikávať vždy zo stromu na domovskej stránke, pretože (obrázkový) strom na jednotlivých podstránkach (označený ako "Systematics") je už nefunkčný); staršia verzia: [70]
 • Delsuc et al. 2018 (so zameraním na Tunicata, len recentné taxóny): [80]
 • Larouche 2017: [81]
 • Brazeau a Friedman 2015: [82]
 • Hintsche 2012 (len recentné taxóny): [83]
 • Taylor 2011, 2014, 2016: [84]
 • Rosen et al. 1981 (len Gnathostomata; ale obsahuje aj reprodukciu systémov Craniata od Haeckel 1889, Gill 1872, Dollo 1896, Jarvik 1960 ): [85]
 • Janvier 1981: [86]
 • Wiley 1979: [87]
 • Nelson G. J. 1969 [nie je zhodný s autorom kníh Nelson 2016, 2006 atď.]: [88]
 • Systémy z 19. storočia: [71]
 • Linnaeus 1758: 4 triedy zodpovedajú dnešným Vertebrata: Pisces, Amphibia, Aves, Mammalia

Len pre bezčeľustnatce alebo len pre rybovité stavovce (ryby v najširšom zmysle):

 • Catalogue of Fishes (stav leto 2018, len recentné taxóny): [89][90]
 • Fishbase (stav leto 2018, len recentné taxóny): [91]
 • Qiao et al. 2016: [92]
 • Janvier 2015: [93]
 • van der Laan, Eschmeyer, Fricke 2014 (len recentné taxóny): [94] (dodatky k 1.7.2018: [95])
 • Zhang, Eschmeyer, Fong 2011 (len recentné taxóny): [96]
 • Takezaki et al. 2003: [97]
 • Shu et al. 2003 [98]

Len pre štvornožce:

 • Peters 2018 (staršia verzia: (?)2011): [99][100][101][102]. Ide o veľmi podrobnú a prevratnú systematiku Tetrapoda so zameraním na Reptilia. Základné výsledky sú: 1. Mnohé rody sa ukázali byť umiestnené na úplne iných miestach v systéme než podľa iných štúdií. 2. Synapsidy nie sú tak, ako to býva v iných zdrojoch, prvá vetva, ktorá sa oddelila od Amniota, ale oddelili sa až niekde tam, kde sa tradične umiestňuje taxón Diapsida (čiže sú zhruba sesterským taxónom Diapsida). Z toho vyplýva, že podľa tejto štúdie patria synapsidy, a teda aj cicavce (a ľudia), úplne jednoznačne medzi plazy (Reptilia). 3. Reptilia a Amniota sú (v dôsledku spomínanej zmeny umiestnenia synapsíd) jednoznačne synonymá, pričom formálne má názov Reptilia prednosť pred názvom Amniota, lebo je starší. 4. Reptilia (=Amniota) sa delia prakticky len na dva taxóny: Archosauromorpha (v širšom zmysle - t.j. vrátane toho, čo sa inde označuje ako Synapsida, Mesosauria, Ichthyosauria, Sauropterygia a Placodontia) a Lepidodauromorpha (v širšom zmysle - t.j. vrátane toho, čo sa inde označuje ako Diadectomorpha, Captorhinidae, Parareptilia a korytnačky).
 • Paleofile cca. 2016 (Tetrapoda, ale z kenozoika len taxóny z Archosauromorpha): [30]
 • Majanovic a Laurin 2013 (Prehľad systematík Tetrapoda so zameraním na Amphibia): [29]
 • Laurin 1996-2004 (Prehľad systematík Stegocephalia [čiže Tetrapoda v širšom zmysle] - stav cca. 2004): [103]
 • Laurin a Gauthier 1996-1999 (Prehľad systematík Amniota a Reptilia - stav cca. 1999): [104]
 • Laurin a Reisz 1995 (len Amniota): [105]
 • Benton 1990: [106]
 • Benton 1985 (so zameraním na Diapsida): [107]
 • Gardiner 1982: [108]

Slovenské a české zdroje

upraviť

Gaisler a Zima 2018[109]

upraviť

Vertebrata (Craniata; pozri poznámku 1):


Poznámky:

1 Alternatívne delenie je také, že Craniata = Petromyzontida + Vertebrata (a monofyletický taxón Cyclostomata tým pádom neexistuje)
2 Pteraspidomorphi = v starších systémoch: Myxinoidea + Heterostraci
3 Cephalaspida = v starších systémoch: Petromyzontida + Osteostraci (príp. + Anaspida)
4 Crossopterygii = v starších systémoch: Actinistia + Rhipidistia (ide o nemonofyletický taxón)
5 Vzťahy medzi Actinistia, Dipnoi, Rhipidistia a Tetrapoda sú sporné, tu je uvedená len jedna možnosť
6 Vyššie uvedené delenie raných Tetrapoda sa (podľa autorov) opiera najmä o prácu Ruta et al. 2003 [110]. Alternatívne delenie Tetrapoda je takéto (podľa Laurin et al. 2000, ale bazálne rody uvedené v origináli sú tu kvôli lepšej prehľadnosti spojené do taxónu Ichthyostegalia):
7 Úvodzovky znamenajú parafyletický taxón

Tirjaková et al. 2015 [111]

upraviť

Podkmeň črepovce (Craniata)

Poznámky:

1 Systém najmä v časti Tetrapoda očividne vedome nie je úplný.
2 Poznámka autorov k Amniota: "Tradičná klasifikácia tu zaraďuje tri triedy - Reptilia, Aves, Mammalia, fylogenetická klasifikácia ich delí na dve monofyletické skupiny: Sauropsida, kde okrem vyhynutých predkov zaraďujeme recentné plazy a vtáky a Synapsida, kde okrem vyhynutých predkov zaraďujeme recentné cicavce".

Klimeš, Sychra et al. 2012 [112]

upraviť

podkmeň Vertebrata (Craniata):

Poznámky:

1. Pisces (plutvovce) = všetky Vertebrata okrem Tetrapoda; ide o parafyletický taxón zo starších systémov
2. Anamnia = všetky Vertebrata okrem Amniota; ide o parafyletický taxón

Pančík cca. 2005 [113]

upraviť

(Poznámka: Tento systém sa intenzívne používal v začiatkoch tvorby slovenskej Wikipédie. Jeho súčasná (málo zmenená) verzia je tu: [114])

podkmeň stavovce (Vertebrata, Craniata)

Hůrka, Smrž a Zrzavý (in: Rosypal et al.) 2003 [115]

upraviť

podkmeň Vertebrata

Poznámka: Tradičné delenie recentných Gnathostomata je na triedy: paryby (Chondrichthyes), ryby (Pisces), obojživelníky (Amphibia), plazy (Reptilia), vtáky (Aves) a cicavce (Mammalia).

Beliana c. 2002 [116]

upraviť

podkmeň stavovce (Vertebrata)

Poznámka: Na konci hesla bezčeľusťovce je uvedená poznámka: „Podľa najnovšieho systematického členenia je trieda Cyclostomata povýšená na úroveň nadtriedy Agnatha.“

Ušáková et al. 2002 [117]

upraviť

podkmeň stavovce (Vertebrata):

Poznámka: V texte sa spomínajú aj "jašterovité plazy", ktoré vraj žili na súši (aj?/len?/najmä?) v triase a z ktorých skupiny neskôr vznikli archosaury. Z textu nie je jasné, čo sa tým presne myslí; pravdepodobne sa myslí taxón Sauria v širšom zmysle, ale prípadne by sa mohli myslieť aj sauropsidy okrem vtákov alebo niečo iné.

Matoušek a Trnka 1997 ; Koščo et al. 2015

upraviť

Matoušek a Trnka 1997[18] uvádzajú nasledujúci systém:

podkmeň stavovce (Vertebrata, Craniata)

Poznámka: V systéme je chybne pridelený názov taxonomickej úrovne "infratrieda", pretože infratrieda musí nasledovať po podtriede (nie pod nadtriede).


Rovnaký systém uvádza Koščo et al. 2015 (ale len pre rybovité stavovce). [118]


Brtek et al. 1997[119]

upraviť

podkmeň Vertebrata (Craniata)

Vilček et al. 1995 (1981) [120]

upraviť

stavovce:

Lenochová et al. 1994 (1984) [121]

upraviť

podkmeň stavovce:

Stloukal et al. 1991 (1986) [122]

upraviť

stavovce:

MČE 1984-1987 [123]

upraviť

podkmeň Vertebrata:

Poznámka: nižšie stavovce/Anamnia = všetky stavovce okrem Amniota

Špinar 1984 [17]

upraviť

podkmeň Vertebrata

Pyramída

upraviť

Delenie 1 [124]:
podkmeň stavovce:

Poznámka: Alternatívne delenie plazov je na 3 skupiny: skupina Anapsida (vrátane Cotylosauria [príbuzné so stegocefalmi]), skupina Diapsida (vrátane taxónov Prosauria, Squamata, vtákojaštery, krokodíly, dinosaury) a skupina Synapsida.

Delenie 2 [125]:
podkmeň stavovce:


Delenie 3 [126]: stavovce:

EZ 1983

upraviť

Systém podľa hesla stavovce a podhesiel [127]:
podkmeň stavovce (Vertebrata):

V hesle živočíchy je uvedený odlišný systém, v ktorom sa taxón stavovce výslovne neuvádza a namiesto neho sú uvedené len jeho jednotlivé triedy priamo pod chordátmi:
kmeň chordáty (Chordata):

Delenie 1:
stavovce:

Delenie 2:
stavovce:

 • anamnia – t.j. všetky okrem plazov, vtákov a cicavcov (Pozn.: Podľa textu hesla sa zdá, že tento pojem sa vzťahuje aj na ostatné primitívne chordáty)
 • amniota – t.j. plazy, vtáky a cicavce

Poznámky:

 • ad bezčeľustné: 1. V hesle bezčeľustné (Agnatha) sa uvádza, že tento taxón zahŕňa: †Cephalaspidomorphi, †Pteraspidomorphi a minohy (Petromyzones, teda mihule). Sliznatky sa nespomínajú (buď ide o omyl alebo sú zahrnuté pod Pteraspidomorphi). 2. V hesle ostrakodermy (čo sú všetky vymreté bezčeľustné) sa uvádza, že sa ostrakodermy delia na † heterostraky (t.j. fakticky †Pteraspidomorphi), † osteostraky (t.j. fakticky †Cephalaspidomorphi) a † anaspida (Anaspida). 3. V hesle stavovce sa spomína len trieda kruhoúste. 4. V hesle kruhoúste (Cyclostomata) sa uvádza, že tento taxón zahŕňa slizovky (sic!) a mihule.
 • ad ryby: V hesle "ryby (Pisces)" nie je jasné, čo presne do taxónu ryby patrí (definované sú nejasne ako "vodné stavovce", ktoré "dýchajú žiabrami" a majú plutvy). V hesle stavovce sú ryby uvedené oddelene od drsnokožcov a kruhoústych (tiež bez ďalšieho upresnenia) a v hesle kruhoúste sa uvádza, že kruhoúste nie sú ryby.

Staněk 1965 [129]

upraviť

(len recentné taxóny)

stavovce:

Kratochvíl - Bartoš 1954 [130]

upraviť

podkmeň Verterbrata:

Ďalšie

upraviť
 • Biolib (stav 2018) [72]
 • Řehák 2011: [131]
 • Bennárová a Gavlíková 2011: [132]
 1. Gaisler a Zima 2018, S. 258
 2. TUDGE, Colin; Science Writer and Broadcaster Former Editor Colin Tudge. The Variety of Life (A Survey and a Celebration of All the Creatures that Have Ever Lived). [s.l.] : Oxford University Press, 2000. 684 s. ISBN 978-0-19-850311-8. S. 83-84. (Citát: By this convention Reptilia without an asterisk is synonymous with Amniota, and includes birds and mammals, whereas Reptilia* means non-avian, non-mammalian amniotes. [porov. aj: [1] ])
 3. Peters 2018 (pozri nižšie)
 4. FORD, D. P., BENSON R. B. J. The phylogeny of early amniotes and the affinities of Parareptilia and Varanopidae. January 2020. Nature Ecology & Evolution [2] (Poznámka: Na tomto obrázku Synapsida vpravo omylom zahŕňa aj obojživelníky; vľavo na obrázku a inde v článku je to uvedené správne), [3]
 5. Pardo, J. D., Szostakiwskyj, M., Ahlberg, P. E., & Anderson, J. S. Hidden morphological diversity among early tetrapods. Nature, 546(7660), 2017, 642–645. doi:10.1038/nature22966
 6. PARDO, A. M. J. D., MADDIN H. C. Infernovenator steenae, a new serpentine recumbirostran from the ‘Mazon Creek’ Lagerstätte further clarifies lysorophian origins. In: Zoological Journal of the Linnean Society, 2019, 187, 506–517 [4]
 7. KLEMBARA, J. et al.: Inner ear morphology of Diadectomorphs and Seymouriamorphs (Tetrapoda) uncovered by high-resolution x-ray microcomputed tomography, and the origin of the amniote crown-group , In: Palaentology. 2019 [5] Archivované 2021-07-16 na Wayback Machine
 8. Johm Merck - The Reptilian Stem, spring semester 2021 [6]
 9. https://academic.oup.com/sysbio/article/53/5/815/2842963 Fig. 1a
 10. Pozri systémy citované v [7]
 11. Cotylosaurier, Diadectomorpha, Captorhimorpha, Anapsida. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 12. P.S.Verma. Chordate Zoology. [s.l.] : S. Chand Publishing, 1965. 686 s. ISBN 978-81-219-1639-4. S. 439.
 13. KARDONG, K. V. Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution. Fifth Edition. McGraw−Hill. ISBN 978−0−39−011705−2, S. 111, 112 (myslí sa číslovania v hornej časti strany, nie v dolnej časti strany)
 14. GADOW, H. F.. The Evolution of the Vertebral Column. [s.l.] : Cambridge University Press, 2014. 372 s. ISBN 978-1-107-63338-4. S. 176.
 15. praplazy. In: Pyramída
 16. HALL, Brian K.; HALLGRÍMSSON, Benedikt. Strickberger's Evolution. [s.l.] : Jones & Bartlett Publishers, 2011. 762 s. ISBN 978-1-4496-6390-2. S. 442.
 17. a b ŠPINAR, Zdeněk Vlastimil. Paleontologie obratlovců : celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty přírodovědeckých fakult. Ilustrácie Zdeněk Burian. 1. vyd. Praha : Academia, 1984. 859 s.
 18. a b MATOUŠEK, Branislav; TRNKA, A. Prehľad systému chordátov. Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Series B - rerum naturalium (Trnava: Trnavská univerzita), 1997, čís. 1, s. 41-54. ISBN 80-88774-29-2.
 19. Vodní obratlovci [online]. rybarskyrozcestnik.cz, [cit. 2018-07-10]. Dostupné online.
 20. DONOGHUE, P. C. J., KEATING, J. N. Early Vertebrate Evolution. In: Palaeontology, 2014, pp. 1–15 dostupné online (Fig. 1)
 21. a b [8]
 22. [9], s prihladnutím k: Benton 2015 Box 4.1, [10], [11] Fig. 1 a [12]
 23. a b c Laurin, Michel. 2011. Terrestrial Vertebrates. Stegocephalians: Tetrapods and other digit-bearing vertebrates. Version 21 April 2011. http://tolweb.org/Terrestrial_Vertebrates/14952/2011.04.21 in The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/
 24. a b LAURIN, M., ANDERSON, J. S. Meaning of the Name Tetrapoda in the Scientific Literature: An Exchange. In: Systematic Biology, Volume 53, Issue 1, 1 February 2004, Pages 68–80 [13]
 25. Mikko's Phylogeny Archive [online]. helsinki.fi, [cit. 2018-07-10]. Dostupné online.
 26. Danto, Witzmann & Müller, 2012, citované In: Mikko's Phylogeny Archive [online]. helsinki.fi, [cit. 2018-07-10]. Dostupné online.
 27. horný systém in: Mikko's Phylogeny Archive [online]. helsinki.fi, [cit. 2018-07-10]. Dostupné online.
 28. Mikko's Phylogeny Archive [online]. helsinki.fi, [cit. 2018-07-10]. Dostupné online.
 29. a b https://www.researchgate.net/publication/260076861_The_origins_of_extant_amphibians_A_review_with_emphasis_on_the_lepospondyl_hypothesis
 30. a b c http://www.paleofile.com/
 31. https://academic.oup.com/sysbio/article/53/5/815/2842963 text a Fig. 2
 32. http://palaeos.com/vertebrates/amniota/reptiles.html#Reptilia
 33. Vyplýva z definície Reptilia podľa Laurin and Reisz 1995, ak sú korytnačky zaradené pod Diapsida https://academic.oup.com/sysbio/article/53/5/815/2842963
 34. Halstead 1974, S. 172
 35. http://www.academia.edu/4843362/Phylogeny_of_the_major_tetrapod_groups_morphological_data_and_divergence_dates_1990_[nefunkčný odkaz] Fig 1
 36. https://de.wikipedia.org/wiki/Anapsida
 37. https://academic.oup.com/sysbio/article/53/5/815/2842963
 38. NELSON, Joseph S. et al.: Fishes of the Worlds. 5th edition. Hoboken: John Wiley & Sons, 2016. ISBN 9781118342336.
 39. NELSON, Joseph S. et al.: Fishes of the Worlds. 4th edition. Hoboken: John Wiley & Sons, 2006. ISBN 9780471250319.
 40. citované in: Nelson 2006, S. 20, 35
 41. Jawless Vertebrates: Historical Resume and Classification [online]. biologydiscussion.com, 2016-07-22, [cit. 2018-07-09]. Dostupné online.
 42. FRESHWATER FISHES OF RUSSIA || CLASSIFICATION OF FISHES [online]. zin.ru, [cit. 2018-07-09]. Dostupné online.
 43. DENIZATI WEB PAGE [online]. denizati.atspace.com, [cit. 2018-07-09]. Dostupné online.
 44. Brands, S.J. (ed.), 1989-present. Systema Naturae 2000. The Taxonomicon. Universal Taxonomic Services, Zwaag, The Netherlands. [14], prístup: júl 2017
 45. BENTON, M. J. Vertebrate palaeontology. Fourth edition, 2015 ISBN 978-1-118-40755-4, S. 320, 330, 438, 442
 46. BENTON, M. J. Vertebrate palaeontology. Third edition, 2005 ISBN 0-632-05637-1, najmä Appendix (Appendix je aj tu: [15] Archivované 2008-10-19 na Wayback Machine)
 47. BENTON, M. J. Vertebrate Paleontology. 2nd edition, Springer-Science+Business Media, 1997, ISBN 978-0-412-73810-4, Appendix
 48. HAARAMO, M.. Mikko's Phylogeny Archive [online]. Helsingin Yliopisto (University of Helsinki), [cit. 2018-06-23]. [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24]
 49. http://www.helsinki.fi/~mhaaramo/metazoa/deuterostoma/chordata/amphibia/batrachomorpha.html
 50. WESTHEIDE, Wilfried; RIEGER, Gunde. Spezielle Zoologie. Teil 2: Wirbel- oder Schädeltiere. [s.l.] : Springer-Verlag, 2015. 713 s. ISBN 978-3-642-55436-0.
 51. RUGGIERO, M. A. et al. Correction: A Higher Level Classification of All Living Organisms.In: PLOSone 2015 [25]
 52. [26]
 53. KARDONG, K. V. Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution. Fifth Edition. McGraw−Hill. ISBN 978−0−39−011705−2, S. 736, 739, 29, 85, 86, 88, 89, 93, 96, 97, 101, 107, 111, 112, 113 (myslí sa číslovania v hornej časti strany, nie v dolnej časti strany)
 54. POUGH, F. Harvey; JANIS, Christine Marie; HEISER, John B.. Vertebrate Life. [s.l.] : Benjamin Cummings, 2008/2009. 688 s. ISBN 978-0-321-54576-3. S. najmä Fig. 1-1, Fig. 1-4, Fig. 3-3, Fig 3-4, Fig. 3-14, Fig. 3-15, Fig. 9-1, Fig. 9-2, Fig. 12-3, Fig. 16-1, Fig. 16-2, Table 9-1, Table 9-2.
 55. Iskopaemyje pozvonočnyje Rossii i sopredeľnych stran. Besčelustnyje i drevnije ryby, 2004 [27] Archivované 2021-04-17 na Wayback Machine
 56. Iskopaemyje pozvonočnyje Rossii i sopredeľnych stran. Iskopaemyje reptilii i pticy. Časť 1 (2008), 2 (2012), 3 (2014), 4 (2015) [28] Archivované 2017-11-03 na Wayback Machine, [29] , [30] Archivované 2019-10-20 na Wayback Machine, [31] Archivované 2018-06-29 na Wayback Machine
 57. [32] (Pozri aj [33])
 58. Wirbeltiere (Abb., Tabelle); Cephalaspiden; Kieferlose; Myopterygii; Pteraspidomorphi; Ostracodermata; Placodermi; Acanthodii; Lissamphibia; Mammalia; Reptilien; Vögel; Synapsida; Amniota; Sauropsida; Fische; Lepospondyli; Stegocephalen; Labyrinthodontia; Quastenflosser; Fleischflosser; Lungenfische. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 59. GRZIMEK, Bernhard; SCHLAGER, Neil; OLENDORF, Donna; American Zoo and Aquarium Association; Melissa C. McDade. Grzimek's Animal Life Encyclopedia. [s.l.] : Gale, 2003 -2004. 296 s. ISBN 978-0-7876-5362-0. (Najmä úvodné kapitoly v nasledujúcich dieloch: 4, 6, 7, 8, 12, z ktorých časť je dostupná aj online: [34], [35], [36])
 60. Grzimek, B. Het leven der dieren. Uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1973-1975 (prevažne preklad nemeckého originálu: Grzimeks Tierleben 1967-1972) [37], citované in: Brands, S.J. (ed.), 1989-present. Systema Naturae 2000. The Taxonomicon. Universal Taxonomic Services, Zwaag, The Netherlands. [38], prístup: júl 2017
 61. LINZEY, Donald W.. Vertebrate biology. [s.l.] : McGraw-Hill, c. 2001. 530 s. ISBN 978-0-697-36387-9. S. 76, 77, 79, 80, 94, 131, 133-135, 169-172, 174, 176, 188, 264, 266, 406, Appendix I.
 62. BURNIE, D. et al.: Zviera. Bratislava: Ikar, 2002. ISBN 80-551-0375-5.
 63. Janvier, Philippe. 1997. Craniata. Animals with skulls. Version 01 January 1997 (under construction). http://tolweb.org/Craniata/14826/1997.01.01 in The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/
 64. Janvier, Philippe. 1997. Vertebrata. Animals with backbones. Version 01 January 1997 (under construction). http://tolweb.org/Vertebrata/14829/1997.01.01 Archivované 2013-03-12 na Wayback Machine in The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/
 65. Janvier, Philippe. 1997. Euconodonta. Version 01 January 1997 (under construction). http://tolweb.org/Euconodonta/14832/1997.01.01 in The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/
 66. Janvier, Philippe. 1997. Pteraspidomorphi. Version 01 January 1997 (under construction). http://tolweb.org/Pteraspidomorphi/14834/1997.01.01 in The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/
 67. Tree of Life Web Project. 1995. Sarcopterygii. The lobe-finned fishes & terrestrial vertebrates. Version 01 January 1995 (temporary). http://tolweb.org/Sarcopterygii/14922/1995.01.01 in The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/
 68. Laurin, Michel and Jacques A. Gauthier. 2012. Amniota. Mammals, reptiles (turtles, lizards, Sphenodon, crocodiles, birds) and their extinct relatives. Version 30 January 2012. http://tolweb.org/Amniota/14990/2012.01.30 Archivované 2016-03-12 na Wayback Machine in The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/
 69. Laurin, Michel and Jacques A. Gauthier. 2011. Diapsida. Lizards, Sphenodon, crocodylians, birds, and their extinct relatives. Version 20 April 2011. http://tolweb.org/Diapsida/14866/2011.04.20 in The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org/
 70. CARROLL, Robert L.. Vertebrate Palaeontology and Evolution.. New York : W.H. Freeman and Company, 1987/1988. 698 s. ISBN 978-0-7167-1822-2.
 71. ROMER, A., PARSONS, T.. Anatomija pozvonočnych: v 2-x tomach. Moskva : Mir, 1992. ISBN 978-5-03000290-3. (Ide o preklad anglického originálu: ROMER, Alfred Sherwood; PARSONS, Thomas Sturges. The vertebrate body. [s.l.] : Saunders College Pub., 1986. 679 s. ISBN 978-0-03-058446-6. )
 72. STÖCKER, Friedrich W., ed. a DIETRICH, Gerhard, ed. Biologie Band 1, 2. 6., überarbeitete und erw. Aufl. Leipzig: VEB F.A. Brockhaus, 1986. Brockhaus ABC. ISBN 3-325-00073-8, ISBN 3-325-00074-6. strany 41, 271, 402, 437, 449, 475, 483, 489, 507 v prvom diele a 648, 656-657, 690, 760, 774, 797, 854, 894, 895, 976 v druhom diele
 73. HENNIG, W. Stammesgeschichte der Chordaten. In: Ztschr. Zool. Syst. Evol.-forsch., Beihefte: Fortschr. Zool. Syst. Evol.-forsch., 2, 1985, 1-208, citované in: MINELLI, A. Biological Systematics: The state of the art. London etc.: Chapman & Hall,1993, ISBN 9780412626203, Appendix [39]
 74. PARKER, Sybil P.. Synopsis and classification of living organisms 1, 2. [s.l.] : McGraw-Hill, 1982. ISBN 978-0-07-079031-5. S. Vol. 2: 830, 945, 955, 1113-1118.
 75. STORER, T.I. et al. General Zoology. Sixth Edition. New York:McGraw-Hill Book Company, 1979 citované in: Brands, S.J. (ed.), 1989-present. The Taxonomicon. Universal Taxonomic Services, Zwaag, The Netherlands. [40]
 76. HALSTEAD, L. B.. Vertebrate Hard Tissues. [s.l.] : Wykeham Publications (London), 1974. 179 s. ISBN 978-0-85109-430-4. S. 171-172.
 77. ryby, obojživelníky, jaštery, hady, krokodíly, hatéria bodkovaná, korytnačky, vtáky, cicavce, bahníky, žraloky, raje, kruhoústnice, chiméry. In: Svet živočíšnej ríše. (preklad: GUTTEKOVÁ, A.). Dotlač 1. vydania. Martin: Osveta, 1984
 78. https://en.wikipedia.org/wiki/Taxonomy_of_the_vertebrates_(Young,_1962)#Subphylum_Vertebrata_(=_Craniata)
 79. ERMS (2018). Vertebrata. Accessed at: http://www.marbef.org/data/aphia.php?p=taxdetails&id=146419 on 2018-07-16
 80. https://bmcbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12915-018-0499-2
 81. http://semaphore.uqar.ca/1317/1/Olivier_Larouche_septembre2017.pdf Fig. 6 a Fig. 1
 82. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4648279/ Fig. 3
 83. System der Lebewesen [41]
 84. Variety of Life: [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49]
 85. ROSEN, D. E. Lungfishes, tetrapods, paleontology, and plesiomorphy. In: Bulletin of the American Museum of Natural History, Vol. 167: Article 4, 1981, str. 260-261 [50]
 86. https://www.researchgate.net/publication/254312904_The_phylogeny_of_the_Craniata_with_particular_reference_to_the_significance_of_fossil_agnathans
 87. https://academic.oup.com/zoolinnean/article-pdf/67/2/149/16879658/j.1096-3642.1979.tb01110.x.pdf S. 173
 88. NELSON, G. J. Gill arches and the phylogeny of fishes, with notes on the classification of vertebrates. in: Bulletin of the American Museum of Natural History, Vol. 141: Article 4, New York: 1969, najmä str. 534 [51]
 89. http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp
 90. http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/SpeciesByFamily.asp
 91. http://www.fishbase.org/search.php
 92. http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0163157&type=printable
 93. https://www.researchgate.net/publication/275360759_Facts_and_fancies_about_early_fossil_chordates_and_vertebrates
 94. https://biotaxa.org/Zootaxa/article/view/zootaxa.3882.1.1
 95. https://www.calacademy.org/sites/default/files/assets/ibss/departments/ichthyology/addendum_family-group_names_2018-07-02.pdf
 96. http://www.mapress.com/zootaxa/2011/f/zt03148p038.pdf
 97. https://academic.oup.com/mbe/article/20/2/287/1003358
 98. https://www.researchgate.net/publication/10926399_Head_and_backbone_of_the_Early_Cambrian_vertebrate_Haikouichthys Fig. 2
 99. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2018-07-14]. Dostupné online. Archivované 2018-07-14 z originálu.
 100. http://www.reptileevolution.com/index.htm
 101. https://pterosaurheresies.wordpress.com/2011/07/31/the-big-kahuna-the-reptilia-is-diphyletic/
 102. https://pterosaurheresies.wordpress.com/tag/protodiapsid/
 103. http://tolweb.org/accessory/Phylogeny_of_Stegocephalians?acc_id=467
 104. [52]
 105. http://www.iucn-tftsg.org/wp-content/uploads/file/Articles/Laurin_and_Reisz_1995.pdf
 106. http://www.academia.edu/4843362/Phylogeny_of_the_major_tetrapod_groups_morphological_data_and_divergence_dates_1990_[nefunkčný odkaz]
 107. [53]
 108. [54] (najmä str. 228)
 109. GAISLER, Jiří; ZIMA, Jan. Zoologie obratlovců. 3., přepracované. vyd. [s.l.] : [s.n.], 2018. ISBN 978-80-200-2702-3.
 110. https://www.researchgate.net/publication/8967300_A_supertree_of_early_tetrapods
 111. TIRJAKOVÁ, Eva; VĎAČNÝ, Peter; KOCIAN, Ľudovít. Systém eukaryotických jednobunkovcov a živočíchov [online]. Bratislava: Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, 2015, [cit. 2018-06-21]. Dostupné online.
 112. Klimeš, J. et al.. Zoologie pro veterinární mediky: Obratlovci (Vertebrata) [online]. zoologie.frasma.cz, [cit. 2018-07-10]. Dostupné online. (podobný text: [55] (Schéma Strunatci, ktorá je v online verzii na začiatku textu, je v tomto texte na str. 172))
 113. Systém živej prírody [56]
 114. Systém živej prírody (8.11.2008) [57] Archivované 2018-06-23 na Wayback Machine
 115. ROSYPAL, Stanislav. Nový přehled biologie. 1. vyd. Praha : Scientia, 2003. 797 s. ISBN 80-7183-268-5. S. 521-529, 534.
 116. heslá bezčeľustnatce a čeľustnatce. In: Encyclopaedia Beliana
 117. UŠÁKOVÁ, K., MATIS, D., KOVÁČ, V. Biológia pre gymnáziá 4. Bratislava: SPN, 2002. ISBN 80-08-03328-2. S. 46, 50 a nasl., 71-72
 118. KOŠČO, Ján; KOČIŠOVÁ, Jana; HRABKOVSKÝ, Branislav; HAJDÚ, Juraj; FALATOVÁ, Lucia. Ichtyológia II : učebné texty k elektronickému kurzu Ichtyológia II. prvé. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, 2015. Dostupné online. ISBN 978-80-555-1240-2.
 119. KREJČA, J. a KORBEL, L. (eds.) et al.: Veľká kniha živočíchov. 3. nezmenené vydanie Bratislava: Príroda a. s., 1997. ISBN 80-07-00990-6 [1. vydanie malo názov: Z našej prírody - Živočíchy] najmä S. 21, ale aj zvyšok textu knihy
 120. VILČEK, František; LIŠKOVÁ, Eva; ALTMANN, Antonín; KORÁBOVÁ, Alžbeta. Prírodopis pre 6. ročník základných škôl. 6. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1995. 205 s. ISBN 80-08-00434-7. (prvé vydanie: 1981, prepracované vydanie: 1989)
 121. LENOCHOVÁ, Mária et al. "Biológia pre 1. ročník gymnázia". 3. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994. ISBN 80-08-021318-X. (prvé vydanie: 1984) S. 154-156
 122. STLOUKAL, M. a kol.: Biológia pre 3. ročník gymnázia, 1991 (prvé vydanie: 1986), S. 42-46
 123. obratlovci, Anamnia, Amniota, kruhoústí, sliznatky, mihule, Ostracodermi, Osteostraci, Heterostraci, ryby, Acanthodii, Placodermi, lalokoploutví, dvojdyšní, obojživelníci, Ichthyostega, krytolebci, Labyrinthodontia, Anthracosauria, Seymouriamorpha, Rhipidistia, savcovití plazi, Pelycosauria, plazi, želvy, krokodýlové, haterie, ještěři, hadi, Archosauria, Anapsida, Ichthyosauria, plesiosauři, Nothosaurus, Diapsida, Sauropterygia, Placodontia, Eosuchia. In: Malá československá encyklopedie, Praha: Academia, 1984-1987.
 124. Ostracoderma; stavovce; ryby; Placoderma; praplazy; plazy; jaštery; obojživelníky. In: Pyramída
 125. chordáty. In: Pyramída
 126. chordáty; stavovce. In: Pyramída
 127. stavovce; ostrakodermy; ryby; pancierovité ryby; žraloky; praryb; stopkoplutvovce; obojživelníky; plazy; vtáky; cicavce. In : ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983.
 128. BETINA, Vladimír et al. Malá encyklopédia biológie. Bratislava: Obzor, 1975. S. 32, 35, 55, 86, 107, 244, 277, 337, 371, 375, 436-437, 458, 459, 463
 129. STANĚK, V. J. Veľký obrazový atlas zvierat. Bratislava: Mladé letá, 1965. S. 237 a nasl. (Terminológiu overil a doplnil O. Ferianc)
 130. KRATOCHVÍL, J; BARTOŠ, E. Soustava a jména živočichů. Praha : Nakladatelství ČSAV, 1954.
 131. http://ucitele.sci.muni.cz/materialy/120_1.pdf[nefunkčný odkaz]
 132. BENNÁROVÁ, M., GAVLÍKOVÁ, M.: Biológia pre I. ročník obchodných akadémií. Vydala Obchodná akadémia Dolný Kubín s prispením Európskeho sociálneho fondu, 2011 [58]