Zoznam nositeľov Nobelovej ceny za fyziku

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam nositeľov Nobelovej ceny za fyziku od roku 1901 po súčasnosť.[1]

Rok Laureáti Krajina [pozn. 1] Udelená
1901 Wilhelm Conrad Röntgen Nemecké cisárstvo Nemecké cisárstvo za objav žiarenia, následne pomenovaného podľa neho
1902 Hendrik Lorentz Holandsko Holandsko za výskum vplyvu magnetizmu na žiarenie
Pieter Zeeman Holandsko Holandsko
1903 Antoine Henri Becquerel Francúzsko Francúzsko za objav spontánnej rádioaktivity
Pierre Curie Francúzsko Francúzsko za výskum žiarenia objaveného prof. Henrim Becquerelom
Maria Curieová-Skłodowská Poľsko Poľsko
Francúzsko Francúzsko
1904 Lord Rayleigh Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za výskum hustôt najdôležitejších plynov a s tým súvisiaci objav argónu
1905 Philipp Eduard Anton von Lenard Rakúsko-Uhorsko Rakúsko-Uhorsko
Nemecké cisárstvo Nemecké cisárstvo
za výskum katódového žiarenia
1906 Joseph John Thomson Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za výskum elektrickej vodivosti plynov
1907 Albert Abraham Michelson Spojené štáty Spojené štáty
Poľsko Poľsko
za jeho presné optické prístroje a výskum v oblasti spektroskopie a metrológie, realizovaný pomocou nich
1908 Gabriel Lippmann Francúzsko Francúzsko za metódu fotografickej reprodukcie farieb s využitím interferencie
1909 Guglielmo Marconi Talianske kráľovstvo Talianske kráľovstvo za príspevky k rozvoju bezdrôtovej telegrafie
Karl Ferdinand Braun Nemecké cisárstvo Nemecké cisárstvo
1910 Johannes Diderik van der Waals Holandsko Holandsko za prácu na stavovej rovnici plynov a kvapalín
1911 Wilhelm Wien Nemecké cisárstvo Nemecké cisárstvo za objavy v oblasti zákonov vyžarovania tepla
1912 Nils Gustaf Dalén Švédsko Švédsko za vynález slnečného ventilu – automatického regulátora, používaného v plynových lampách v majákoch a bójach
1913 Heike Kamerlingh Onnes Holandsko Holandsko za výskum vlastností hmoty pri nízkych teplotách, čo viedlo, okrem iného, k výrobe tekutého hélia
1914 Max von Laue Nemecké cisárstvo Nemecké cisárstvo za objav rozptylu röntgenového žiarenia na kryštáloch
1915 William Henry Bragg Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za výskum v oblasti analýzy kryštálových štruktúr pomocou röntgenového žiarenia, významného kroku pre rozvoj röntgenovej kryštalografie
William Lawrence Bragg Austrália Austrália

Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo

1916 Nobelova cena nebola udelená (prvá svetová vojna). Finančná časť ceny bola vložená do zvláštneho fondu Nobelovej ceny za fyziku.
1917 Charles Glover Barkla Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za objav charakteristického röntgenového žiarenia prvkov
1918 Max Planck Nemecké cisárstvo Nemecké cisárstvo za príspevok k pokroku vo fyzike prostredníctvom objavu energetických kvánt
1919 Johannes Stark Nemecko Nemecko za objav Dopplerovho javu pri kanálových lúčoch a štiepenie spektrálnych čiar v elektrickom poli (Starkov jav)
1920 Charles Édouard Guillaume Švajčiarsko Švajčiarsko za objav anomálií v niklovej oceli, čo prispelo k rozvoju presných fyzikálnych meraní
1921 Albert Einstein Nemecko Nemecko
Švajčiarsko Švajčiarsko
za príspevky k teoretickej fyzike, najmä za objav zákonitostí fotoelektrického javu
1922 Niels Bohr Dánsko Dánsko za výskum štruktúry atómov a nimi emitovaného žiarenia
1923 Robert Andrews Millikan Spojené štáty Spojené štáty za výskum elementárneho elektrického náboja a fotoelektrického javu
1924 Manne Siegbahn Švédsko Švédsko za objavy a výskum v oblasti röntgenovej spektroskopie
1925 James Franck Nemecko Nemecko za objav zákonov, ktorými sa riadi zrážka elektrónu s atómom
Gustav Ludwig Hertz Nemecko Nemecko
1926 Jean Baptiste Perrin Francúzsko Francúzsko za výskum nespojitých stavov hmoty, najmä za objav sedimentačnej rovnováhy
1927 Arthur Holly Compton Spojené štáty Spojené štáty za objav po ňom pomenovaného javu
Charles Thomson Rees Wilson Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za objav metódy zobrazovania trajektórií elektricky nabitých častíc pomocou kondenzácie presýtených pár
1928 Owen Willans Richardson Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za výskum tepelnej emisie, najmä za objav po ňom pomenovaného zákona
1929 Louis Victor de Broglie Francúzsko Francúzsko za objav vlnovej povahy elektrónov
1930 Čandiraséchara Venkata Ráman India India za výskum svetelného rozptylu a objav po ňom pomenovaného javu
1931 Nobelova cena nebola udelená, finančná časť ceny bola vložená do zvláštneho fondu Nobelovej ceny za fyziku.
1932 Werner Karl Heisenberg Nemecko Nemecko za vytvorenie kvantovej mechaniky, ktorej aplikácia viedla okrem iného k objavu alotropických foriem vodíka
1933 Erwin Schrödinger Rakúsko Rakúsko za objav nových foriem atómovej teórie
Paul Dirac Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
1934 Nobelova cena nebola udelená, finančná časť ceny bola vložená do zvláštneho fondu Nobelovej ceny za fyziku.
1935 James Chadwick Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za objav neutrónu
1936 Victor Franz Hess Rakúsko Rakúsko za objav kozmického žiarenia
Carl David Anderson Spojené štáty Spojené štáty za objav pozitrónu
1937 Clinton Joseph Davisson Spojené štáty Spojené štáty za experimentálny objav difrakcie elektrónov na kryštáloch
George Paget Thomson Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
1938 Enrico Fermi Talianske kráľovstvo Talianske kráľovstvo za potvrdenie existencie nových rádioaktívnych prvkov, vytvorených neutrónovým ožarovaním a s tým spojený objav jadrových reakcií, spôsobených pomalými neutrónmi
1939 Ernest Lawrence Spojené štáty Spojené štáty za vynález cyklotrónu a ním získané výsledky, najmä tie, týkajúce sa umelých rádioaktívnych prvkov
1940 Nobelova cena nebola udelená (druhá svetová vojna). Finančná časť ceny bola vložená z 1/3 do hlavného fondu a z 2/3 do zvláštneho fondu Nobelovej ceny za fyziku.
1941
1942
1943 Otto Stern Spojené štáty Spojené štáty za príspevok k vývoju metódy molekulárnych lúčov a objav magnetického momentu protónu
1944 Isidor Isaac Rabi Spojené štáty Spojené štáty
Poľsko Poľsko
za jeho rezonančnú metódu zisťovania magnetických vlastností atómových jadier
1945 Wolfgang Pauli Rakúsko Rakúsko za objav vylučovacieho princípu, pomenovaného po ňom (Pauliho vylučovací princíp)
1946 Percy Williams Bridgman Spojené štáty Spojené štáty za vynález aparatúry pre vytváranie extrémne vysokých tlakov a s ňou zrealizované objavy v odbore fyziky vysokých tlakov
1947 Edward Victor Appleton Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za výskum fyziky vyšších vrstiev atmosféry, najmä za objav tzv. Appletonovej vrstvy
1948 Patrick Maynard Stuart Blackett Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za rozvoj Wilsonovej metódy hmlovej komory a súvisiace objavy v oblasti jadrovej fyziky a kozmického žiarenia
1949 Hideki Jukawa Japonsko Japonsko za predpoveď existencie mezónov na základe teoretického výskumu jadrových síl
1950 Cecil Frank Powell Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za vývoj fotografickej metódy výskumu jadrových procesov a s jej pomocou zrealizované objavy, týkajúce sa mezónov
1951 John Douglas Cockcroft Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za priekopnícky výskum transmutácie atómových jadier pomocou umelo urýchlených atómových častíc
Ernest Thomas Sinton Walton Írsko Írsko
1952 Felix Bloch Švajčiarsko Švajčiarsko
Spojené štáty Spojené štáty
za rozvoj nových metód pre presné merania jadrového magnetizmu a s tým súvisiace objavy
Edward Mills Purcell Spojené štáty Spojené štáty
1953 Frits Zernike Holandsko Holandsko za objav fázovo kontrastnej metódy, najmä za vynález fázovo kontrastného mikroskopu
1954 Max Born Západné Nemecko Západné Nemecko
za zásadný výskum v oblasti kvantovej mechaniky, najmä za štatistickú interpretáciu vlnovej funkcie
Walther Bothe Západné Nemecko Západné Nemecko za vynález koincidenčnej metódy a pomocou nej zrealizované objavy
1955 Willis Eugene Lamb Spojené štáty Spojené štáty za objavy, týkajúce sa jemnej štruktúry vodíkového spektra
Polykarp Kusch Spojené štáty Spojené štáty
Nemecko Nemecko
za presné určenie magnetického momentu elektrónu
1956 John Bardeen Spojené štáty Spojené štáty za výskum polovodičov a objav tranzistorového javu
Walter Houser Brattain Spojené štáty Spojené štáty
William Bradford Shockley Spojené štáty Spojené štáty
1957 Li Čeng-tao Čína Čína
Spojené štáty Spojené štáty
za prelomový výskum zákonov parity, ktorý viedol k dôležitým objavom, týkajúcim sa elementárnych častíc
Jang Čen-ning Čína Čína
Spojené štáty Spojené štáty
1958 Pavel Alexejevič Čerenkov Sovietsky zväz Sovietsky zväz za objav a interpretáciu Čerenkovovho javu
Ilia Michajlovič Frank Sovietsky zväz Sovietsky zväz
Igor Jevgenievič Tamm Sovietsky zväz Sovietsky zväz
1959 Emilio Gino Segrè Taliansko Taliansko za objav antiprotónu
Owen Chamberlain Spojené štáty Spojené štáty
1960 Donald Arthur Glaser Spojené štáty Spojené štáty za vynález bublinkovej komory
1961 Robert Hofstadter Spojené štáty Spojené štáty za priekopnícky výskum rozptylu elektrónov na atómových jadrách a následne dosiahnuté objavy týkajúce sa štruktúry nukleónov
Rudolf Ludwig Mößbauer Západné Nemecko Západné Nemecko za výskum rezonančnej absorpcie gama žiarenia a s tým súvisiaci objav javu, ktorý bol po ňom pomenovaný
1962 Lev Davidovič Landau Sovietsky zväz Sovietsky zväz za priekopnícke teórie hmoty v kondenzovanom stave, najmä tekutého hélia
1963 Eugene Paul Wigner Maďarsko Maďarsko
Spojené štáty Spojené štáty
za príspevky k teórii atómového jadra a elementárnych častíc, osobitne objav a aplikáciu fundamentálnych princípov symetrie
Maria Goeppertová-Mayerová Spojené štáty Spojené štáty za objavy, týkajúce sa orbitálov v atómových jadrách
Hans D. Jensen Západné Nemecko Západné Nemecko
1964 Nikolaj Gennadijevič Basov Sovietsky zväz Sovietsky zväz za zásadný výskum v oblasti kvantovej elektroniky, vedúci ku konštrukcii oscilátorov a zosilňovačov, založených na princípe maserov a laserov
Alexandr Michajlovič Prochorov Sovietsky zväz Sovietsky zväz
Charles Hard Townes Spojené štáty Spojené štáty
1965 Richard P. Feynman Spojené štáty Spojené štáty za zásadnú prácu v oblasti kvantovej elektrodynamiky s hlbokými dôsledkami pre časticovú fyziku
Julian Schwinger Spojené štáty Spojené štáty
Šiničiró Tomonaga Japonsko Japonsko
1966 Alfred Kastler Francúzsko Francúzsko za objav a rozvoj optických metód pre štúdium hertzovských rezonancií v atómoch
1967 Hans Albrecht Bethe Spojené štáty Spojené štáty za príspevky k teórii jadrových reakcií, najmä objavy týkajúce sa získavania energie v hviezdach
1968 Luis Walter Alvarez Spojené štáty Spojené štáty za rozhodujúce príspevky k časticovej fyzike, najmä objav veľkého množstva rezonančných stavov, umožnený jeho predošlým rozvojom techník vodíkovej bublinkovej komory a analýzy údajov
1969 Murray Gell-Mann Spojené štáty Spojené štáty za príspevky a objavy v oblasti klasifikácie elementárnych častíc a ich interakcií
1970 Hannes Olof Gösta Alfvén Švédsko Švédsko za zásadnú prácu a objavy v oblasti magnetohydrodynamiky s bohatým uplatnením v rôznych častiach fyziky plazmy
Louis Eugène Félix Néel Francúzsko Francúzsko za zásadnú prácu a objavy týkajúce sa antiferomagnetizmu a ferimagnetizmu, ktoré viedli k dôležitým aplikáciám vo fyzike pevných látok
1971 Dennis Gabor Maďarsko Maďarsko
Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
za objav a rozvoj holografie
1972 John Bardeen Spojené štáty Spojené štáty za ich spoločne vypracovanú teóriu supravodivosti, známu ako „BCS teória“
Leon Neil Cooper Spojené štáty Spojené štáty
John Robert Schrieffer Spojené štáty Spojené štáty
1973 Leo Esaki Japonsko Japonsko za experimentálne objavy, týkajúce sa tunelového javu v polovodičoch a supravodičoch
Ivar Giaever Spojené štáty Spojené štáty
Nórsko Nórsko
Brian David Josephson Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za teoretické predpovede vlastností elektrického prúdu, vedeného cez tunelovú bariéru, najmä javu, známeho ako Josephsonov jav
1974 Martin Ryle Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za priekopnícky výskum v oblasti rádiovej astrofyziky: Ryle za pozorovanie a vynálezy, najmä za techniku apertúrovej syntézy, Hewish za kľúčovú rolu pri objave pulzarov
Antony Hewish Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
1975 Aage Niels Bohr Dánsko Dánsko za objav vzťahov medzi pohybom atómového jadra a pohybom častíc vnútri jadra a rozvoj teórie štruktúry atómových jadier na základe týchto vzťahov
Ben Roy Mottelson Dánsko Dánsko
Leo James Rainwater Spojené štáty Spojené štáty
1976 Burton Richter Spojené štáty Spojené štáty za priekopnícku prácu pri objave nového druhu ťažkej elementárnej častice
Samuel Chao Chung Ting Spojené štáty Spojené štáty
1977 Philip Warren Anderson Spojené štáty Spojené štáty za zásadné teoretické výskumy elektrónovej štruktúry magnetických a neusporiadaných systémov
Nevill Francis Mott Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
John Hasbrouck Van Vleck Spojené štáty Spojené štáty
1978 Piotr Leonidovič Kapica Sovietsky zväz Sovietsky zväz za zásadné vynálezy a objavy v oblasti fyziky nízkych teplôt
Arno Allan Penzias Spojené štáty Spojené štáty za objav mikrovlnového pozadia
Robert Woodrow Wilson Spojené štáty Spojené štáty
1979 Sheldon Lee Glashow Spojené štáty Spojené štáty za príspevky k teórii elektroslabej interakcie medzi elementárnymi časticami, vrátane predpovede slabého neutrálneho prúdu
Abdus Salam Pakistan Pakistan
Steven Weinberg Spojené štáty Spojené štáty
1980 James Watson Cronin Spojené štáty Spojené štáty za objav narušenia fundamentálnych princípov symetrie pri rozpade neutrálnych K-mezónov
Val Logsdon Fitch Spojené štáty Spojené štáty
1981 Nicolaas Bloembergen Holandsko Holandsko
Spojené štáty Spojené štáty
za príspevky k rozvoju laserovej spektroskopie
Arthur Leonard Schawlow Spojené štáty Spojené štáty
Kai M. Siegbahn Švédsko Švédsko za príspevok k rozvoju elektrónovej spektroskopie s vysokým rozlíšením
1982 Kenneth G. Wilson Spojené štáty Spojené štáty za teóriu kritických javov v súvislosti s fázovými premenami
1983 Subrahmanyan Chandrasekhar India India
Spojené štáty Spojené štáty
za teoretický výskum fyzikálnych procesov dôležitých pre štruktúru a vývoj hviezd
William Alfred Fowler Spojené štáty Spojené štáty za teoretický a experimentálny výskum jadrových reakcií dôležitých pre vývoj chemických prvkov vo vesmíre
1984 Carlo Rubbia Taliansko Taliansko za rozhodujúce príspevky k rozsiahlemu projektu vedúcemu k objavu intermediálnych častíc W a Z, sprostredkúvajúcich slabé interakcie
Simon van der Meer Holandsko Holandsko
1985 Klaus von Klitzing Západné Nemecko Západné Nemecko za objav kvantového Hallovho javu
1986 Ernst Ruska Západné Nemecko Západné Nemecko za zásadnú prácu v oblasti elektrónovej optiky a za návrh prvého elektrónového mikroskopu
Gerd Binnig Západné Nemecko Západné Nemecko za návrh rastrovacieho tunelového mikroskopu
Heinrich Rohrer Švajčiarsko Švajčiarsko
1987 J. Georg Bednorz Západné Nemecko Západné Nemecko za prelomový objav supravodivosti v keramických materiáloch
K. Alexander Müller Švajčiarsko Švajčiarsko
1988 Leon M. Lederman Spojené štáty Spojené štáty za metódu neutrínového zväzku a demonštráciu existencie leptónových dubletov prostredníctvom objavu miónového neutrína
Melvin Schwartz Spojené štáty Spojené štáty
Jack Steinberger Spojené štáty Spojené štáty
1989 Norman F. Ramsey Spojené štáty Spojené štáty za vynález metódy separovaných oscilujúcich polí a jej využitie pri vodíkových maseroch a iných atómových hodinách
Hans G. Dehmelt Spojené štáty Spojené štáty
Nemecko Nemecko
za vývoj metódy iónovej pasce
Wolfgang Paul Západné Nemecko Západné Nemecko
1990 Jerome I. Friedman Spojené štáty Spojené štáty za priekopnícke výskumy, týkajúce sa hlbokých nepružných rozptylov elektrónov na protónoch a viazaných neutrónoch, ktoré mali zásadný význam pre vývoj kvarkového modelu časticovej fyziky
Henry W. Kendall Spojené štáty Spojené štáty
Richard E. Taylor Kanada Kanada
1991 Pierre-Gilles de Gennes Francúzsko Francúzsko za objav, že metódy vyvinuté pre štúdium javov v jednoduchých usporiadaných systémoch možno zovšeobecniť na zložitejšie formy hmoty, najmä na kvapalné kryštály a polyméry
1992 Georges Charpak Francúzsko Francúzsko
Poľsko Poľsko
za vynález a vývoj časticových detektorov, najmä drôtovej komory
1993 Russell A. Hulse Spojené štáty Spojené štáty za objav nového typu pulzaru, ktorý otvoril nové možnosti pre štúdium gravitačných vĺn
Joseph H. Taylor Jr. Spojené štáty Spojené štáty
1994 Bertram N. Brockhouse Kanada Kanada za priekopnícke príspevky k technike ​rozptylu neutrónov pre štúdium látok v kondenzovanom stave; Brockhouse za rozvoj neutrónovej spektroskopie, Shull za rozvoj techniky difrakcie neutrónov
Clifford G. Shull Spojené štáty Spojené štáty
1995 Martin L. Perl Spojené štáty Spojené štáty za priekopnícke experimentálne príspevky k leptónovej fyzike; Perl za objav tauónu, Reines za detekciu neutrína
Frederick Reines Spojené štáty Spojené štáty
1996 David M. Lee Spojené štáty Spojené štáty za objav supratekutosti hélia-3
Douglas D. Osheroff Spojené štáty Spojené štáty
Robert C. Richardson Spojené štáty Spojené štáty
1997 Steven Chu Spojené štáty Spojené štáty za rozvoj metód ochladzovania a záchytu atómov pomocou laserového svetla
Claude Cohen-Tannoudji Francúzsko Francúzsko
William Daniel Phillips Spojené štáty Spojené štáty
1998 Robert B. Laughlin Spojené štáty Spojené štáty za objav nového druhu kvantovej kvapaliny s neceločíselnými excitáciami
Horst L. Störmer Nemecko Nemecko
Daniel C. Tsui Čína (1912-1949) Čínska republika
Spojené štáty Spojené štáty
1999 Gerardus ’t Hooft Holandsko Holandsko za objasnenie kvantovej štruktúry elektroslabých interakcií vo fyzike
Martinus J.G. Veltman Holandsko Holandsko
2000 Žores Ivanovič Alfiorov Rusko Rusko za zásadnú prácu v oblasti informačnej a telekomunikačnej technológie; Alferov, Kroemer: za vývoj polovodičových heteroštruktúr s využitím vo vysokorýchlostnej optoelektronike, Kilby: za podiel na vynáleze integrovaného obvodu
Herbert Kroemer Nemecko Nemecko
Jack S. Kilby Spojené štáty Spojené štáty
2001 Eric A. Cornell Spojené štáty Spojené štáty za dosiahnutie Boseho-Einsteinovho kondenzátu na zriedených parách alkalických atómov a prvotný principiálny výskum vlastností tohoto kondenzátu
Carl E. Wieman Spojené štáty Spojené štáty
Wolfgang Ketterle Nemecko Nemecko
2002 Raymond Davis Jr. Spojené štáty Spojené štáty za priekopnícke príspevky v oblasti astrofyziky, najmä detekciu kozmických neutrín
Masatoši Košiba Japonsko Japonsko
Riccardo Giacconi Taliansko Taliansko
Spojené štáty Spojené štáty
za priekopnícke príspevky v oblasti astrofyziky, vedúce k objavu kozmických zdrojov röntgenového žiarenia
2003 Alexej Alexejevič Abrikosov Rusko Rusko
Spojené štáty Spojené štáty
za priekopnícke príspevky k teórii supravodičov a supratekutín
Vitalij Lazarevič Ginzburg Rusko Rusko
Anthony J. Leggett Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
Spojené štáty Spojené štáty
2004 David J. Gross Spojené štáty Spojené štáty za objav asymptotickej voľnosti v teórii silnej interakcie
H. David Politzer Spojené štáty Spojené štáty
Frank Wilczek Spojené štáty Spojené štáty
2005 Roy J. Glauber Spojené štáty Spojené štáty za príspevok ku kvantovej teórii optickej koherencie
John L. Hall Spojené štáty Spojené štáty za príspevok k rozvoju presnej laserovej spektroskopie, vrátane optického frekvenčného hrebeňa
Theodor W. Hänsch Nemecko Nemecko
2006 John C. Mather Spojené štáty Spojené štáty za objav, že kozmické mikrovlnové pozadie má charakter žiarenia čierneho telesa a vyznačuje sa anizotropiou
George F. Smoot Spojené štáty Spojené štáty
2007 Albert Fert Francúzsko Francúzsko za objav gigantickej magnetorezistencie (GMR)
Peter Grünberg Nemecko Nemecko
2008 Makoto Kobajaši Japonsko Japonsko za objav pôvodu narušenej symetrie a predpoveď existencie najmenej troch rodín kvarkov
Tošihide Masukawa Japonsko Japonsko
Jóičiró Nambu Japonsko Japonsko
Spojené štáty Spojené štáty
za objav mechanizmu spontánneho narušenia symetrie v časticovej fyzike
2009 Charles Kuen Kao Hongkong Hongkong
Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
Spojené štáty Spojené štáty
za prelomové úspechy, týkajúce sa prenosu svetla optickými vláknami
Willard S. Boyle Kanada Kanada
Spojené štáty Spojené štáty
za vynález polovodičového snímkovacieho obvodu – CCD snímača
George E. Smith Spojené štáty Spojené štáty
2010 Andrej Konstantinovič Gejm Rusko Rusko
Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
Holandsko Holandsko
za prelomové experimenty, týkajúce sa grafénu
Konstantin Sergejevič Novoselov Rusko Rusko
Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
2011 Saul Perlmutter Spojené štáty Spojené štáty za objav zrýchľujúceho sa rozpínania vesmíru pozorovaním vzdialených supernov
Brian P. Schmidt Austrália Austrália
Spojené štáty Spojené štáty
Adam G. Riess Spojené štáty Spojené štáty
2012 Serge Haroche Francúzsko Francúzsko za prelomové experimentálne metódy umožňujúce meranie jednotlivých kvantových systémov a manipuláciu s nimi
David J. Wineland Spojené štáty Spojené štáty
2013 François Englert Belgicko Belgicko za teoretický objav mechanizmu, ktorý prispieva k nášmu porozumeniu pôvodu hmotnosti subatómových častíc a ktorý bol neskôr potvrdený pozorovaním predpovedanej častice pomocou experimentov ATLAS a CMS na veľkom hadrónovom urýchľovači v CERNe
Peter W. Higgs Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
2014 Isamu Akasaki Japonsko Japonsko za vynález efektívnej modrej luminiscenčnej diódy, ktorý umožnil vznik výkonných a úsporných bielych svetelných zdrojov
Hiroši Amano Japonsko Japonsko
Šúdži Nakamura Japonsko Japonsko
Spojené štáty Spojené štáty
2015 Takaaki Kadžita Japonsko Japonsko za objav oscilácie neutrín, ktorý dokazuje, že neutrína majú hmotnosť
Arthur B. McDonald Kanada Kanada
2016 David J. Thouless Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
Spojené štáty Spojené štáty
za teoretické objavy topologických fázových premien a topologických fáz hmoty
F. Duncan M. Haldane Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
Spojené štáty Spojené štáty
J. Michael Kosterlitz Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo
Spojené štáty Spojené štáty
2017 Rainer Weiss Nemecko Nemecko
Spojené štáty Spojené štáty
za rozhodujúce príspevky k detektoru LIGO a pozorovanie gravitačných vĺn
Kip S. Thorne Spojené štáty Spojené štáty
Barry C. Barish Spojené štáty Spojené štáty
2018 Arthur Ashkin Spojené štáty Spojené štáty za prelomové objavy v odbore laserovej fyziky
Gérard Mourou Francúzsko Francúzsko
Donna Stricklandová Kanada Kanada
2019 James Peebles Kanada Kanada
Spojené štáty Spojené štáty
za teoretické objavy v oblasti fyzikálnej kozmológie
Michel Mayor Švajčiarsko Švajčiarsko za objav exoplanéty obiehajúcej okolo hviezdy slnečného typu
Didier Queloz Švajčiarsko Švajčiarsko
2020 Roger Penrose Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo za predikciu vzniku čiernych dier na základe všeobecnej teórie relativity
Reinhard Genzel Nemecko Nemecko za objav supermasívneho objektu v jadre našej galaxie
Andrea Ghezová Spojené štáty Spojené štáty
2021 Syukuro Manabe Japonsko Japonsko za fyzikálne modelovanie zemskej klímy a predpovedanie globálneho otepľovania
Klaus Hasselmann Nemecko Nemecko
Giorgio Parisi Taliansko Taliansko za objav vzťahov chaosu a fluktuácií vo fyzikálnych systémoch od atomárnej po planetárnu škálu
2022 Alain Aspect Francúzsko Francúzsko za objavy v oblasti kvantovej informačnej vedy
John Clauser Spojené štáty Spojené štáty
Anton Zeilinger Rakúsko Rakúsko
2023 Pierre Agostini Francúzsko Francúzsko za využitie extrémne krátkych svetelných pulzov na štúdium správania elektrónov v atómoch a molekulách
Ferenc Krausz Maďarsko Maďarsko
Anne L'Huillierová Francúzsko Francúzsko

Poznámky

upraviť
  1. Údaje o krajinách sú podľa oficiálnej stránky Nobelovej nadácie a nemusia nutne odrážať občianstvo resp. miesto narodenia laureáta. Do roku 2008 boli krajiny uvádzané samostatne v profiloch laureátov pri jednotlivých ročníkoch. Od roku 2009 je uvádzané miesto narodenia a afiliácia v čase ocenenia.

Referencie

upraviť
  1. All Nobel Prizes in Physics [online]. nobelprize.org, [cit. 2021-10-05]. Dostupné online.

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť