Pata

obec na Slovensku v okrese Galanta

Pata je vidiecka obec na juhozápade Slovenska v Trnavskom kraji v okrese Galanta. Leží na okraji Nitrianskej pahorkatiny. Preteká ňou potok Jarčie a niekoľko menších vodných tokov. K 31. decembru 2021 mala Pata 3241 obyvateľov, čo ju radí k stredne veľkým obciam Slovenska. Prevažnú väčšinu tvorí obyvateľstvo slovenského pôvodu a rímskokatolíckeho vierovyznania.[5][6][7]:10

Pata
obec
Vzdušný pohľad na časti obce Pata
Znak
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Trnavský kraj
Okres Galanta
Vodné toky Jarčie, Zájarčie, Šoporniansky kanál, Bábsky potok
Nadmorská výška 138 m n. m.
Súradnice 48°16′25″S 17°49′38″V / 48,273611°S 17,827222°V / 48.273611; 17.827222
Rozloha 17,55 km² (1 755 ha) [1]
Obyvateľstvo 3 253 (31. 12. 2022) [2]
Hustota 185,36 obyv./km²
Prvá pís. zmienka 1156
Starosta Jozef Berčík[3] (KDH)
PSČ 925 53
ŠÚJ 503959
EČV (do r. 2022) GA
Tel. predvoľba +421-31
Poloha obce na Slovensku
Poloha obce na Slovensku
Poloha obce na Slovensku
Map
Interaktívna mapa obce
Wikimedia Commons: Pata, Galanta District
Webová stránka: obecpata.sk
Freemap.sk: mapa
Mapový portál GKU: katastrálna mapa
Portály, ktorých súčasťou je táto stránka:
Demonym: Paťan, Patianka, Paťania[4]

V obci sa nachádzajú dva rímskokatolícke kostoly. Významnou historickou udalosťou v dejinách obce bola bitka medzi maďarskými a cisárskymi vojskami (1849), ktorú pripomína obelisk za obcou.[5][6][7]

Polohopis Upraviť

Pata sa nachádza v centrálnej časti Podunajskej nížiny na juhozápadnom okraji Nitrianskej pahorkatiny. Územie Paty je tvorené miernou pahorkatinou a plytkou dolinou Jác.[6] Stredná časť obce leží v nadmorskej výške 130 m n. m. Nadmorská výška v okrajových častiach katastra kolíše od približne 121/3 m n. m. (južný tok Jarčia medzi lokalitami Dolné lúky a Zájarčie)[8], až po približne 179 m n. m. (lokalita Zaháje pri severozápadných hraniciach katastrálneho územia).[7][8]

 
Obec Pata, pohľad z juhu, v popredí lokalita Diely, v pozadí lokalita Pakdomy

Katastrálnym územím pretekajú vodné toky Jarčie (aj Jác[7]:3), Zájarčie a Šoporniansky kanál.[8] Severnú hranicu s katastrálnym územím obce Báb tvorí Bábsky potok.[7]:3 Všetky potoky odvodňuje Jarčie, ktoré sa následne pri neďalekej vodnej nádrži Kráľová vlieva z ľavej strany do rieky Váh.

Územie Paty spadá do teplej klimatickej oblasti a nížinného typu klímy. Priemerná ročná teplota vzduchu v obci dosahuje rozmedzie hodnôt 9 až 10 °C. Zrážky dosahujú priemerne 550 – 600 mm/rok. Snehová pokrývka sa v lokalite Paty nedrží dlhšie než 90 dní v roku.[7]:2

Prevládajúcim typom pôdy je úrodná černozem, v doline vodného toku Jarčie prevládajú lužné pôdy.[6][7] Z výmery pôdneho fondu zaberala v roku 2021 poľnohospodárska pôda 85,9%. V rámci nej mala najväčší rozsah orná pôda (91,3%). Z hľadiska nepoľnohospodárskych plôch zaberalo najväčší rozsah zastavané územie (63,2%).[7]:2 – 3

 
Pata, pohľad na lokalitu Borody, v pozadí obec Pusté Sady

S výnimkou menších lesíkov (pozostatkov lužných lesov najmä v lokalite Pakdomy a Borody v smere na Pusté Sady)[7]:3[8] je chotár obce odlesnený.[6] Menšie zalesnené plochy sa nachádzajú v lokalite Dubník, v lokalite Kopanice (tzv. Sítí), v lokalite Dolinka a za Hedviga majerom (tzv. Papuča).[8] V rámci fytogeografického členenia Slovenska patrí územie obce do oblasti panónskej flóry. Zarastené plochy tvoria najmä jasene (70% lokality Pakdomy, agáty, borovice a javory. Časť nezalesnených plôch tvoria trvalé trávne porasty, oblasť pri potoku Jarčie aj mokraďové porasty. V obci sa nenachádzajú vyhlásené chránené územia ani biocentrá a biokoridory regionálneho ani nadregionálneho významu.[7]:3

Pata leží v turistickom regióne Dolné Považie.[7] Susedí s obcami Šoporňa, Báb, Pusté Sady, Šintava a Hájske. Územie obce hraničí s Nitrianskym samosprávnym krajom, presnejšie s okresom Nitra (obec Báb) a okresom Šaľa (obec Hájske). Pata leží 9 km východne od mesta Sereď, v tesnej blízkosti rýchlostnej cesty R1. Vzdialenosť od okresného sídla, Galanty, je približne 17 km. Vzdialenosť od krajských miest Trnava a Nitra je približne rovnaká, 25 km. Od hlavného mesta Bratislavy je obec vzdialená 63 km.[7]

Dejiny Upraviť

 
Kostol Narodenia Panny Márie v Pate (tzv. starý kostol), pohľad zo Školskej ulice

Pravek a rímska doba Upraviť

Prvé dôkazy o prítomnosti pravekého človeka v tejto oblasti Slovenska pochádzajú zo strednej doby kamennej. Priamo v zastavanom území obce sa mala nachádzať mohyla z obdobia neolitu, nikdy však nebola zdokumentovaná.[9]:8n

Územie bolo pravekým obyvateľstvom obľúbené najmä pre jeho polohu na križovatke ciest, blízkosť brodu cez Váh a pre úrodné pôdne typy. Praveký človek uprednostňoval vyvýšené miesta a pahorkatiny, aké začínajú v katastri obce a pokračujú smerom na sever.[9]:8

Hrobové nálezy ľudu nitrianskej kultúry v blízkom regióne dokazujú osídlenie širšieho územia Paty aj v období staršej doby bronzovej.[10] V lokalite Diely (staršie aj Horné diely), pri R1 smerom na Šoporňu, sa v rokoch 1997 – 1999 uskutočnil archeologický výskum pod vedením Ivana Chebena.[11] Objavené boli sídliskové jamy a kostrové pohrebisko únětickej a maďarovskej kultúry. Na mieste pohrebiska sa nachádzalo viac ako 200 hrobov, čo dokazuje, že sa na území obce nachádzalo viacgeneračné sídlisko.[10] Väčšina hrobov, s výnimkou detských, bola vyrabovaná už v praveku. I napriek tomu bolo na mieste objavených viacero predmetov. Kostrový hrob v severozápadnej časti obce zároveň zakladá hypotézu, že v zastavanom území obce sa mohlo nachádzať ešte jedno pohrebisko.[9]:9 – 10

 
Severná časť katastrálneho územia obce Pata, lokalita Dielčeky

Osada maďarovskej kultúry zanikla krátko pred odsunom miestneho obyvateľstva z južného Slovenska preč k Stredomoriu. Zvyšky miestneho obyvateľstva zrejme splynuli s čakanskou kultúrou, ktorá zanikla v 12. storočí pred Kristom. Miestne územie bolo následne zrejme trvalo neobývané, človek však na území obce naďalej prítomný bol.[9]:12 – 14

 
Pata, časť obce na pravom brehu vodného toku Jarčie, pohľad na lokalitu Vinohrady a Kopanice

Ďalšie výkopové práce v Pate sa uskutočnili v lokalite Vinohrady (v povodí vodného toku Jarčie).[12] Ide o skromnejšie nálezisko, pričom výskum bol sťažený pre predchádzajúcu poľnohospodársku činnosť v danej oblasti. Nálezy pochádzali z dvoch období, z neskorej doby bronzovej a z doby rímskej. Z neskorej doby bronzovej (kultúra Mezöcsát) bolo objavených 12 sídliskových jám a plytký kostrový hrob. Je možné, že šlo o hrob náhle zosnulého príslušníka väčšej karavány prechádzajúcej územím. Z rímskeho obdobia bolo objavených 26 žiarových hrobov s črepmi. Časť bola domácej germánskej výroby (na mieste sa nachádzala kupolovitá pec), časť pochádzala z rímskej výroby. Bolo objavených tiež šesť jám s odpadom. Sústava ďalších šiestich kolových jám zakladá hypotézu nadzemnej stavby z doby rímskej. Neskoršie dejiny obce nie sú dostatočne zdokumentované, historicky však územie obce patrilo pod rôzne štátne útvary.[9]:9 – 12, 14

Stredoveké dejiny Upraviť

Predpokladá sa, že dnešné miestne osídlenie je pred-uhorské, čomu nasvedčujú viaceré skutočnosti: najmä geografická poloha, blízkosť iných praslovanských osídlení, etymologický pôvod názvu obce i pôvodné a pretrvávajúce slovanské obyvateľstvo.[9]:16 – 17

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1156. V listine ostrihomský arcibiskup Martyrius oprávňoval kanonikov ostrihomskej kapituly vyberať desiatky z Paty („Pta“) a iných dedín jeho arcibiskupstva. Konkrétne Pata bola pridelená kanonikovi Diuovi. Druhá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1252 a viaže sa k miestnemu obyvateľovi, zemanovi Ladislavovi z Paty.[9]:18 Samotná obec vznikla zrejme práve z pôvodnej zemianskej usadlosti. Už v stredoveku sa na území obce nachádzal kostol. S istotou je doložený od roku 1332, čo vyplýva zo záznamov pápežských vyberačov desiatkov.[13][14]

Pata bola v tom období roľnícka obec obývaná miestnou nižšou zemianskou šľachtou. Miestny zemiansky rod Patovcov (Pathovcov, de Patha) v dôsledku vraždy spáchanej jeho príslušníkmi Ladislavom a Tomášom upadol, až sa nakoniec v 15. storočí úplne vytratil z dobových prameňov. Okrem miestnej šľachty mala už od 12. storočia záujmy v Pate aj kráľovská moc reprezentovaná šintavským panstvom.[9]:18 – 25

 
Hlavný kríž na cintoríne v obci Pata. Ide o najstarší stojaci objekt v obci, kríž pochádza z roku 1779.

Novoveké dejiny Upraviť

V dedine Pata je 36 sedliackych usadlostí a opustených usadlostí je 41. V dedine sa nachádza mlyn. Sedliaci sú oslobodení od platenia všetkých daní, pretože sa starajú o panský rybník.
DVOŘÁK, Pavel; MARSINA, Richard. Pod osmanskou hrozbou. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004. ISBN 978-80-88878-90-2. S. 96.

Pata zostala počas celého stredoveku a prakticky aj novoveku obcou obývanou zemanmi. Od roku 1523 patrila Pata k majetku šintavského panstva, ktoré prešlo z kráľovských rúk do vlastníctva Thurzovcom. Naďalej však minimálne istý čas pretrvával zvláštny status zemianskej obce vo vzťahu k Šintave. Oproti ostatným obciam Pata vystupovala ako privilegovaná obec oslobodená od platenia daní a poplatkov, pretože obyvatelia sa starali o kráľovský rybník Bábi-šári. V roku 1480 podľa dobových prameňov v obci stálo viac ako 60 usadlostí a jeden mlyn. V stredoveku tvorila Pata vlastnú farnosť, ktorá zanikla v 16. storočí pre boje s Osmanskou ríšou. Ako filiálka v tom období patrila najprv pod Šintavu, neskôr pod Šoporňu. Znížil sa taktiež počet obývaných usadlostí a životná úroveň obyvateľstva. Patu pravdepodobne podobne ako susednú Šoporňu zasiahla vlna reformácie, avšak už koncom 17. storočia bola miestna krajina rekatolizovaná.[9]:24 – 27

 
Pata (Batta) a okolie na mape z prvého vojenského mapovania Habsburskej monarchie, ktoré sa v Uhorsku uskutočnilo v rokoch 1782 – 1785, mierka 1:28 800.

V 17. storočí Pata zažila priame nebezpečenstvo zo strany Turkov neúspešne obliehajúcich Šintavský hrad. Podľa ľudovej tradície sa v Pate nachádzali tajné podzemné úkryty. Šintavské panstvo v tomto období získal rod Eszterháziovcov. V roku 1715 mala obec 46 domácností a po prvýkrát sa spomína prítomnosť viníc. Počet obyvateľov vzrástol v roku 1828 na 878 obyvateľov bývajúcich v 126 usadlostiach na jednej ulici. V tomto období bola obec už ale viacmenej poddanskou dedinou na čele s richtárom. Obyvateľstvo postupne schudobnelo. Podľa obecnej kroniky sa k obdobiu okolo roku 1800 viaže aj vznik ranej rómskej komunity v obci. Z roku 1769 pochádza urbár upravujúci vzťahy Paťanov a šintavského panstva. Napísaný bol v slovenčine. S Eszterháziovcami Paťania neboli z viacerých dôvodov spokojní, najmä pre nerešpektovanie urbariálnych oprávnení Paťanov. Viackrát preto adresovali list priamo panovníkovi (1803, 1816, 1817). Veľmi skromne šintavská šľachta odpovedala aj na žiadosti príspevku na výstavbu nového kostola, ku ktorému sa zaviazala.[9]:30 – 40 Menšie majetky v obci mali aj rodiny Appelovcov a Ballayovcov.[6]

Obdobie po roku 1848 Upraviť

 
Pata na mape z druhého vojenského mapovania v Habsburskej monarchii, ktoré sa v Uhorsku uskutočnilo v rokoch 1819 – 1869, mierka 1: 28 800.

Obce sa priamo dotkla revolúcia v rokoch 1848/1849. V roku 1849 sa uhorské vojsko na čele s veliteľom Jozefom Naďšándorom snažilo brániť povodie Váhu pred postupujúcim cisárskym vojskom. I napriek počiatočným maďarským úspechom sa cisárskemu vojsku v júni podarilo prelomiť vojenskú líniu a preniknúť za Váh. Na území Paty sa následne odohrala bitka medzi cisárskymi vojskami a honvédskym jazdectvom. Maďarské vojsko bolo zdecimované a vyžiadalo si smrť 140 honvédov. Bitku v obci pripomína za dedinou stojaci uhorský obelisk z roku 1872. Až do zániku Uhorska sa pri ňom vykonávali pietne spomienky.[9]:46 – 51

Šoporňa, Kepešd (pozn. Hájske) a Pata sú miestom, kde sa rodí nielen červené víno, ale kde sa maľujú i červené ruže, kde sa tkajú červené plachty a kde rudá červeň prechádza nielen do výšiviek rukávcov, čepcov, ale i do jemnej i hrubej práce čipkárskej. Ťažko je dnes zistiť, akými vlivmi bolo tu čipkárstvo uvedené. Mohli by sme sa domnievať, že sem bolo uvedené mníškami z blízkeho kláštora v Močonoku, kde sú i bohaté majetky nitrianskych arcibiskupov: ale dnes sa v Močonoku nijaké čipky neprodukujú a tradícia nič o nich nevie.
VÁCLAVÍK, Antonín. Podunajská dedina v Československu. Bratislava : Nákladom Vydavateľského družstva, 1925. S. 368.

Patu zasiahla vlna maďarizácie, avšak dedina si zachovala slovenský ráz. Okrem Slovákov v obci žila malá skupina Židov a zopár Maďarov. V 19. storočí výrazne vzrástol počet obyvateľov. V roku 1869 mala obec 1096 obyvateľov žijúcich v 133 domoch. Obyvateľstvo sa živilo najmä poľnohospodárstvom, centrom bol Hedviga majer. Čiastočnú obživu poskytovalo remeslo, najmä tkáčstvo. Pata patrila pod okres Šaľa Nitrianskej župy. V roku 1885 vznikol v Pate dobrovoľný hasičský zbor. Typickými remeslami v dedine v neskoršom období bolo plátenníctvo a čipkárstvo.[9]:46 – 51

 
Pata, Majerská ulica, pohľad na východ

Prvá česko-slovenská republika Upraviť

Paty sa dotkla prvá svetová vojna, ktorá si vyžiadala životy niekoľkých jej obyvateľov. Vznik Česko-Slovenska sa v Pate niesol v znamení španielskej chrípky, ktorá spôsobila smrť mnohých obyvateľov. Prvá pozemková reforma sa Paty príliš nedotkla. V roku 1923 bola Pata spolu s okresom Šaľa začlenená do Bratislavskej župy. Celková hospodárska situácia v obci nebola príliš dobrá, mnohí obyvatelia odchádzali za prácou do zahraničia a zadĺžená bola aj samotná obec. Nemohla dokonca postaviť ani novú budovu pre školu, ktorú požadoval štát. Zlú situáciu chceli Paťania vyriešiť založením úverového družstva, ktoré ekonomicky riadila riaditeľka miestnej školy a spisovateľka Margita Kováčová. Zrejme i ekonomická situácia prispela k tomu, že značnú politickú priazeň mala v silne religióznej obci KSČ. V dvadsiatych rokoch sa v Pate uskutočnilo viacero štrajkov poľnohospodárskych robotníkov, v roku 1934 dokonca vzbura dlžníkov proti exekúciám. V tridsiatych rokoch Patu zasiahli taktiež viaceré epidémie chorôb (brušný týfus a iné).[9]:52 – 59

Druhá svetová vojna Upraviť

 
Západná časť katastrálneho územia obce Pata, pohľad z ulice Majerskej, v diaľke pozadí možno pohorie Malé Karpaty

V roku 1939 sa Pata stala súčasťou novovzniknutého Slovenského štátu, pričom v blízkosti obce sa nachádzali hranice vymedzené Viedenskou arbitrážou. Keďže Šaľa sa stala súčasťou Maďarska, Pata bola začlenená do okresu Hlohovec.[15]

Poľnohospodárska výroba v obci sa v tomto období preorientovala na pestovanie papriky. V roku 1941 vzniklo v Pate paprikové družstvo a mlyn na mletie koreninovej zeleniny. Neskôr, počas socializmu sa výroba už pod štátnou taktovkou rozšírila a družstvo exportovalo papriku a iné produkty (šípky, tabak) aj do zahraničia. Celková hospodárska situácia v obci sa tak v čase vojny zlepšila, čomu nasvedčovala aj nová výstavba domov či vybudovanie športového areálu.[9]:76 – 78

Pred druhou svetovou vojnou tvorili patianski Židia spolu so Židmi zo Šoporne dobre organizovanú komunitu a vlastnili značný majetok. Miestny šenk vlastnili Strasserovci a rodina Weissovcov vlastnila prvý obchod v Pate. Obchod neskôr zdedili šopornianski Gutmanovci. Miestny Hedviga majer mala v prenájme rodina Wohlsteinovcov. V Šoporni sídlil aj šachter. Počas vojny boli židovské podniky v rámci dražby arizované miestnym obyvateľstvom. Väčšina z patianskych Židov skončila v koncentračných táboroch.[16][9]:70 – 73

Obce sa dotkla druhá svetová vojna. Viacerí jej obyvatelia bojovali a zomreli na východnej fronte, pár sa zúčastnilo SNP. V decembri 1944 obec obsadili nemecké vojská, 22. decembra 1944 bola obec bombardovaná sovietskym letectvom. Nemecké vojská sa v obci opevnili, pričom na práce využívali aj miestne sily. V januári 1945 sa front priblížil k obci, no zastal. Priame boje na území obce trvali v období od 29. marca do 1. apríla, keď bola obec oslobodená. Sovietske a čiastočne aj rumunské vojská sa dopustili rabovania a viacerých výtržností. Sovieti dokonca zajali časť obyvateľstva. Situáciu urovnali až prichádzajúce česko-slovenské jednotky. Po vojne bola obec poničená a zavládol hlad.[9]:83 – 85

 
Polia na západe Paty, Majerská ulica

Povojnové dejiny Upraviť

Po obnovení ČSR sa Pata stala dočasne opäť súčasťou okresu Šaľa, hoci existovali snahy o začlenenie do okresu Nitra. Po reforme v roku 1948 vznikol nový okres Sereď, ktorého súčasťou bola aj Pata.[9]:86 Voľby v roku 1946 v Pate jasne vyhrala KSS, druhá s polovičným prepadom skončila Strana slobody a až tretia Demokratická strana.[9]:90

V tom čase bolo JRD Pata jeden z najväčších producentov koreninovej papriky. Pestovala sa asi na výmere sto hektárov.[...]

Jednotné roľnícke družstvo Pata dosiahlo za posledné roky obrovský rast. Malo aj najvyššie mzdy v okrese. Veď napríklad rodina s tromi pracujúcimi členmi dostala na doplatkoch sumu stotisíc korún, a to v čase, keď osobné auto Škoda 1000 MB stálo necelých štyridsaťšesťtisíc korún!

KRŠEK, Jozef. Roľníci v dobe socializmu. Takto sme žili. Bratislava : MB - POLYGRAF, 2010. ISBN 9788097055103. S. 38, 40.

V roku 1949 vzniklo v Pate JRD menšinového typu, ktoré pretrvalo až do roku 1957, keď bolo miestne obyvateľstvo nátlakom prinútené vstúpiť do družstva, čím sa dosiahla väčšinová účasť. Vlastníctvom JRD sa stali aj po vojne zhabané majery Hedviga majer a cirkevný Lúka dvor. V roku 1952 bola znárodnená miestna paprikáreň. Miestnemu družstvu sa darilo. V 60. rokoch produkovalo 63 vagónov spracovanej papriky, ktorá sa exporovala do zahraničia na Západ. Podnikateľským projektom JRD bola reštaurácia „Kolienko“ s bazénmi na ceste do Nitry.[9]:78, 100 – 105, 107

 
Dlhá ulica v obci Pata

V druhej polovici 20. storočia sa obec rozrástla a stala sa strediskovou obcou. Postupne sa vybudovali sociálne zariadenie, dom kultúry, obecný úrad a budova novej školy. Už v roku 1948 bola postavená materská škola. V obci sídlila pekáreň. Paťania sa aj v období komunizmu opakovane snažili získať vlastnú farnosť, čo sa im nakoniec aj podarilo (1969).[9]:108 – 120 Dovtedy od novoveku patrila obec ako filiálka pod Šintavu a neskôr pod Šoporňu.

 
Zberný dvor odpadu v Pate

Najnovšie dejiny Upraviť

Po roku 1989 sa v obci oživili súkromné podnikateľské aktivity. V obci vzniklo viacero firiem podnikajúcich v potravinárskom priemysle, ako aj gastronómii. Miestne JRD sa pretransformovalo na roľnícke, výrobno-obchodné družstvo. Okrem neho v obci vzniklo poľovnícke združenie. V Pate sa tiež vyrábali produkty pre automobilový priemysel a slnečné kolektory. Prebehla tiež výstavba kanalizačnej siete v obci.[9]:122 – 124

V rokoch 20022007 prebiehala výstavba nového farského kostola zasväteného Narodeniu Panny Márie. V roku 2007 bol otvorený domov dôchodcov Nezábudka.[17] V roku 2019 obec a zariadenie domova dôchodcov navštívila prezidentka Zuzana Čaputová.

V poslednom období sa v obci uskutočnila oprava viacerých pozemných komunikácií, obnova oboch budov miestnej základnej školy, bola tiež postavená nová tribúna miestneho športového ihriska a vybudovaných viacero športových zariadení pre mládež. V súčasnosti sa obec radí medzi stredne veľké obce Trnavského samosprávneho kraja.[10] K 18. júnu 2021 mala obec podľa matriky 3299 obyvateľov.[18] V lete 2022 bola obec s výnimkou dvoch najnovších ulíc zmapovaná službou Google Street View.

Názov Upraviť

Pôvod názvu „Pata“ nie je úplne objasnený, no s najväčšou pravdepodobnosťou je slovanský. Medzi historické názvy patria:

 • 1156 – oprávňovacia listina arcibiskupa Martyria – Pta[9]:127
 • 1252 – zápis zo súdneho konania – Patha, listina spomína miestneho zemana Ladislava de Pathu.[9]:127
 • Na starších mapách sa možno stretnúť s označeniami Patta alebo Batta.
 • 1773 Pattha, 1786 Pata, 1808 Pata, Patha, 1863 – 1907 Patta, 1913 Vágpatta (zriedkavo aj pre neskoršie obdobie prekladané ako Pata nad Váhom[16]), 1920  –  Pata[19]
„To meno pochádza z tých čias, keď Šoporňu a Patu založili. Voľakedy dávno, tam, kde je teraz Šoporňa, stáli štyri šopy a kde je naša obec, bola piata. Zo slova šopa spravili meno šopárňa a neskôr to zmenili na Šoporňa. Tu zase zo slova piata (pátá) povstalo meno Pata...“
KOVÁČOVÁ, Margita. Slovenský povstalec. Šaľa : Fantázia media, 2018 (repr. z 1928). ISBN 978-80-570-0185-0. S. 78 – 79.

Podľa miestnej tradície zachytenej už v roku 1928, sa názov Pata odvodzuje od číslice päť. Na miestnom území sa mal údajne nachádzať veľký háj, ktorý mal najdlhšie pretrvať v obci Hájske. V háji na území susednej obce Šoporňa sa údajne nachádzali štyri roľnícke šopy a na území Paty ležala piata. Daná ľudová povera je ale s najväčšou pravdepodobnosťou nepravdivá, keďže názov Pata sa ustálil už v stredoveku.[9]:127 Nepravdepodobné sú tiež maďarské teórie, ktoré ho odvodzujú z maďarčiny, resp. tureckého prostredia, predovšetkým z osobného mena Pota (a to z Bota).[9]:127

Najpravdepodobnejší je slovanský pôvod, ku ktorému sa prikláňal aj slovenský slavista Ján Stanislav.[20] Podľa jednej z hypotéz mohol byť názov odvodený z termínu pat, ktorý označoval pohyblivú závoru z tenšej hrady, ktorá bránila prechodu. Tomuto výkladu svedčí skutočnosť, že obec ležala v blízkosti významného brodu cez Váh. Obdobne susedná obec Pusté Sady sa pôvodne nazývala Kyurth, čo mohlo odkazovať na stanovište staromaďarskej strážnej posádky kmeňa Kürt.[21]

Symboly Upraviť

Základnými symbolmi obce sú erb, pečať a vlajka.[13]

 
Erb obce Pata na perníku

Erb tvorí zo spodného okraja červeného štítu vyrastajúca strieborná, zlatovlasá Panna Mária so zlatou korunou, plášťom a žezlom ukončeným ľaliou.[13]

Vlajka je obdĺžnikového tvaru a pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov v žltej, červenej, bielej, červenej a žltej. Pomer strán vlajky je 2:3. Ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.[13]

Pečať obce je okrúhla. Uprostred sa nachádza obecný symbol a kruhopis OBEC PATA. Najstarší zachovaný motív obecnej pečate pochádza z roku 1696. Ikonograficky symbolizuje Pannu Máriu ako Kráľovnú Nebies (Regina Coeli). Kruhopis nesie nápis SIG(illvm) : ECCLESIAE: PATTHENSIS: 1696. Tento znak sa s obcou, resp. s jej farnosťou spája pravdepodobne už od stredoveku, keďže miestna farnosť v období reformácie dočasne zanikla. Druhá mariánska pečať s kruhopisom SIGILL.PATHENSE.61 pochádza z roku 1761. Tretia historická pečať pochádza niekedy z obdobia raného 19. storočia. Niesla nápis „Pečať obce Pata“ v maďarčine (Patta Kozség pecsétje) a v duchu vtedajšej sekularizácie zmenila tradičné sakrálne symboly obce za hrozno, kosák a lemeš.[13][9]:133 – 134

Zo základných symbolov obce možno odvodiť ďalšie – zástava, korúhva (zvisle situovaná zástava), krátka zástava, znaková zástava a iné.[13]

 
Vynovený Dom smútku na miestnom cintoríne. V pozadí sa nachádza nový Kostol Narodenia Panny Márie

Pamiatky a miesta Upraviť

Žiadna z pamiatok v Pate nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v obci sa však podľa územného plánu obce nachádza viacero pamiatok historickej a kultúrnej hodnoty.[22]

Klasicistický kostol a kaplnka Upraviť

Rímskokatolícky Kostol Narodenia Panny Márie sa nachádza na hlavnej, Hlohoveckej ulici vedľa obecného úradu a hasičskej zbrojnice. V jeho blízkosti sa nachádza stará budova základnej školy postavená v roku 1938.

 
Kostol Narodenia Panny Márie (tzv. starý kostol), pohľad z Hlohoveckej ulice

Na mieste kostola stál pôvodne starší, gotický chrám, zasvätený taktiež Narodeniu Panny Márie. Prvýkrát sa spomínal v roku 1332. Zasvätenie kultu Panne Márii potvrdzujú historické pečate a viaceré listinné pramene. Len jeden prameň z roku 1700 hovorí o patrocíniu svätej Anny, ide však zjavne o omyl. Architektonicky šlo o jednoduchšiu murovanú stavbu so šindľovou strechou a s vežou nad vstupom. Výška veže mala byť 9 siah. Vnútri sa nachádzal drevený chór, loď mala tri okná, z nich dve zasklené. Pôvodne farský, neskôr už len filiálny chrám, mal aj v neskoršom období svätostánok. V kostole sa tiež nachádzala truhlica, kde bol uchovávaný majetok. V blízkosti kostola sa až do roku 1778 nachádzal cintorín.[9]:135 – 139 Na jeho mieste bola neskôr postavená budova školy.

 
Kaplnka Panny Márie v Pate, pohľad zo Školskej ulice

Historická stavba bola v priebehu novoveku výrazne poškodená. Vplyv na to mali zrejme rakúsko-turecké vojny i stavovské povstania. Pre zlý stav a opakované neúspešné opravy sa začiatkom 19. storočia rozhodlo o zbúraní pôvodnej stavby a výstavbe nového chrámu. Klasicistický kostol bol postavený v rokoch 1815 – 1820. Architektonicky nejde o zvlášť výnimočnú stavbu. Zlá hospodárska situácia viedla k skromnému prevedeniu. Kostol bol postavený ako jednoloďová stavba s chórom nad vstupom a vežou oproti. V 20. storočí bol pre nárast počtu veriacich rozšírený o bočné prístavby, ktoré už dnes ale nestoja. V kostole sa nachádzajú nástenné maľby od akademického maliara Antona Dubovského zo Šoporne. Motívy čerpajú zo života Krista. Dnes sa už budova kostola nevyužíva a pomaly chátra.[9]:135 – 138

 
Pamätník - oloment pripomínajúci bitku maďarských revolučných vojsk s cisárskou armádou (1849), ktorý stojí na poľnej ceste za obcou Pata

Za kostolom, vedľa starej budovy základnej školy sa nachádza lurdská skalná jaskyňa, kaplnka zasvätená Panne Márii. Ku kaplnke sa zriedkavejšie (napr. Slávnosť Božieho tela) konajú procesie. Okolo kaplnky je vysadená zeleň. Pred starým kostolom sa nachádza starý kamenný kríž s korpusom Ukrižovaného Krista. Datuje sa do roku 1842.[7]:14[22]

Pamätník Upraviť

Uhorský pamätník prezývaný aj oloment je jednoduchá stavba obeliskového typu. Pripomína stret maďarských honvédskych vojsk s cisárskymi vojskami pri Pate 16. – 19. júna 1849. Pochádza z roku 1872. Iniciátorom stavby bol miestny krčmár židovského pôvodu menom Strasser. Už v roku 1884 bol však nápis na olomente nečitateľný, takže musel byť renovovaný.[9]:47 – 48 Obelisk sa nachádza za zastavaným územím obce. Stojí vedľa poľnej cesty (kedysi šlo o hlavnú cestu z Nitry do Šintavy, istý čas bola spevnená, neskôr bola vytrhaná). Samotné okolie obelisku nie je upravené.

 
Interiér nového Kostola Narodenia Panny Márie v obci Pata
Modernistický kostol Upraviť

Rímskokatolícky kostol sa nachádza v strede obce v jej najvyššom bode. Prístupný je z Dlhej ulice. Vedľa neho sa nachádzajú farský úrad a cintorín. Je dobre viditeľný zo všetkých príjazdových strán obce.

 
Kostol Narodenia Panny Márie v obci Pata, pohľad z miestneho cintorína

Hoci sa v obci o výstavbe nového kostola uvažovalo už od 40. rokov 20. storočia, s výstavbou sa začalo v roku 2002. Základný kameň nového kostola bol posvätený 22. apríla 1990 pápežom Jánom Pavlom II. počas jeho prvej návšteve Slovenska. Autorom projektu stavby bol architekt Klement Trizuljak, miestnym farárom dohliadajúcim na výstavbu bol Mgr. Jozef Kaman. Stavba bola dokončená v roku 2007, konsekrácia sa uskutočnila 15. decembra 2007. Vykonaná bola trnavským arcibiskupom Jánom Sokolom.[9]:139[23]

Kostol má tvar polkruhu s ihlicovitou vežou, v ktorej sú umiestnené tri zvony. V chráme sú použité niektoré časti výbavy staršieho kostola: vyrezávaná drevená krížová cesta, kríž a titulárny obraz Narodenia Panny Márie so svätými Annou a Joachimom.[9]:148 – 149[23] Pôvodne sa v kostole používal starý jednomanuálový sedem registrový píšťalový organ neznámeho pôvodu, pred tým používaný aj v starom kostole. V roku 2020 bol nahradený novým, elektronickým organom.[24] Súčasným (2023) farárom v obci je PhDr. Ladislav Kuna.[25]

Studienka a sochy v obci Upraviť

„Studienka“ (aj Studnička, Studinka)[26] je dnes už nefunkčná artézska studňa ku ktorej sa viaže viacero legiend. Pôvodne mala podľa legendy vyvierať v strede obce, neskôr sa však mal prameň premiestniť do lokality Vinohrady. Podľa legendy mal prameň utiecť pred nevydatou ženou, ktorá v ňom chcela oprať plienky svojho dieťaťa a zastavený bol len po vykonaní náboženskej procesie. Pri studni bola umiestnená socha (resp. kaplnka) svätého Urbana, patróna vinohradníkov, ktorá v období komunizmu záhadne zmizla. Neskôr bola osadená nová socha, ktorá však bola opakovane poškodená vandalmi.[9]:148 – 149 Okrem nej sa v dedine nachádza aj plastika svätého Vendelína umiestnená na rázcestí ulíc Družstevná a Šopornianska. Na miestnom cintoríne sa nachádza historický hlavný kríž z roku 1779.[22]

V roku 2022 bola za obcou miestnym občanom Petrom Novákom vybudovaná lavička obrích rozmerov.[27]

Obec plánuje vybudovať pomník padlým v prvej a druhej svetovej vojne. Posvätený základný kameň sa nachádza v budove obecného úradu.[7]:14

Demografia Upraviť

Národnostné a jazykové zloženie Upraviť

Podľa sčítania obyvateľov mala obec Pata k 1. januáru 2021 3 253 obyvateľov, z toho 1,38 % (45 osôb) tvorili osoby bez slovenskej štátnej príslušnosti („cudzinci“).[28] Väčšinu obyvateľstva tvorili ženy (51,64 %).[29] Prírastok obyvateľov v obci v poslednom období je spôsobený hlavne vďaka migrácii a len v menšej miere prirodzeným prírastkom. 10. rokoch 21. storočia sa do obce prisťahovalo až o 42,3% obyvateľov viac, ako z nej odišlo. V obci sa narodilo v priemere o 6,6% viac obyvateľov, ako zomrelo.[7]:5

Drvivá väčšina obyvateľov Paty sa, ako podobne už od čias Uhorska, hlásila k slovenskej národnosti (96,34 %), najpočetnejšiu menšinu v obci v roku 2021 tvorili pravdepodobne Rumuni, ku ktorým sa prihlásilo 18 osôb (0,55 %), avšak tento údaj môže byť skreslený, keďže až 68 osôb (2,09 %) svoju národnosť neuviedlo.[30] Z hľadiska okresu Galanta patrí Pata k severným obciam, v ktorých slovenská populácia bola a je najvyššia.[31] Sekundárnu národnosť zvolilo 52 osôb, pričom 15 z nich (28,85 %) túto národnosť nekonkretizovalo.[32] Slovenský jazyk si za materinský zvolilo 3 106 obyvateľov (95,48 %). 14 osôb zvolilo český jazyk, 9 rumunský, 8 maďarský jazyk. 111 osôb (3,41 %) údaj o materinskom jazyku neuviedlo.[33]

Vývoj počtu obyvateľstva, zdroje: 1851[34]; 1869 – 1970[6]; 1980[35]; 1991[36]; 2001[5]; 2011[37]; 2018[37]; 2021[29]; 2022[38]


1 000
2 000
3 000
4 000
1851
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
1940
1948
1961
1970
1980
1991
2001
2011
2018
2021
2022

Náboženské zloženie Upraviť

Väčšina obyvateľstva obce bola podľa sčítania obyvateľstva k 1. januáru 2021 religiózna. Z cirkví mala s 2483 veriacimi (76,33 %) najsilnejšie zastúpenie Rímskokatolícka cirkev[39], ktorá v obci vlastní dva kostoly, z ktorých jeden je funkčný. Z hľadiska okresu Galanta patrila Pata k obciam s väčším podielom veriacich Rímskokatolíckej cirkvi (percentuálne aj absolútnym počtom bola siedma zo všetkých sídiel).[40] Druhé najsilnejšie postavenie v obci mala pravdepodobne Gréckokatolícka cirkev (0,98 %). Menej ako 1 % obyvateľstva tvorili iné kresťanské cirkvi (Kresťanské zbory na Slovensku, evanjelici, starokatolíci, pravoslávni, metodisti a ďalší). Minoritné zastúpenie mali jehovisti (2 osoby) či ad hoc hnutia (7 osôb). 529 obyvateľov (16,26 %) je podľa sčítania bez vyznania. Až 4,03 % svoje vierovyznanie neuviedlo.[39]

Príslušnosť k vierovyznaniu podľa sčítania obyvateľov k 1. 1. 2021[39]:

Por. Vierovyznanie Abs. počet Podiel
1. rímskokatolíci 2 483 76,33 %
2. bez vyznania 529 16,26 %
3. nezistené 131 4,03 %
4. gréckokatolíci 32 0,98 %
5. Kresťanské zbory na Slovensku 26 0,8 %
Por. Vierovyznanie Abs. počet Podiel
6. evanjelici 19 0,58 %
7. „iné“[41] 12 0,37 %
8. ad hoc hnutia 7 0,22 %
9. statokatolíci
ost. a nepr. urč. kresť. cirkvi
3
3
0,09 %
0,09 %
10. ostatné[42] 8 0.24 %

Vekové, sociálne a vzdelanostné zloženie Upraviť

 
Námestie s autobusovou zástavkou v obci Pata, pohľad z Nitrianskej ulice

Väčšina obyvateľstva obce Pata (2 219 osôb, teda 68,21 %) bola k 1. januáru 2021 v produktívnom veku (15 – 64 rokov), v predproduktívnom veku (0 – 14 rokov) bolo 526 osôb (16,17 %) a v postproduktívnom veku bolo 508 (15,62 %).[43] 47,83% populácie v obci (1556 obyvateľov) bolo bezprostredne pracujúcich, z nich 154 zároveň poberalo dôchodok. Celkovo dôchodok v obci poberalo 19 % (618 osôb). Nezamestnanosť v obci bola na úrovni 2,95 %, nezamestnaných osôb bez inej ekonomickej aktivity (dôchodok, materská, rodičovská, štúdium) bolo 96 osôb.[44] 294 osôb (18,32 %) uviedlo, že podniká.[45] Obyvatelia pracovali najmä ako špecialisti v určitej oblasti (16,42 %), pracovníci v obchode a službách (14,21 %), operátori a montéri strojov a zariadení (13,45 %), technici a odborní pracovníci (12,38 %), administratívni pracovníci, úradníci (11,69 %) a kvalifikovaní robotníci a remeselníci (10,47 %). 12,3% osôb svoje zamestnanie neuviedlo.[46] Z hľadiska odvetvia pracovalo najviac ľudí v priemyselnej výrobe (17,88 %), stavebníctve (13,96 %) a v obchode (13,4%). V oblasti zdravotníctva a sociálnej pomoci pracovalo 5,42% obyvateľstva Paty, vo vzdelávaní 4,74%.[47]

Vysokoškolské vzdelanie malo k 1. januáru 2021 dovŕšené 402 osôb (12,36 %), pričom podľa sčítania v roku 2001 tvorili vysokoškolsky vzdelaní ľudia iba 2,63 % populácie obce.[36] Úplné stredné vzdelanie s maturitou malo v januári 2021 dovŕšených 842 obyvateľov (25,88 %) a stredné odborné vzdelanie bez maturity 805 osôb (24,75 %). 3 osoby staršie ako 15 rokov boli bez akéhokoľvek školského vzdelania. 107 osôb (3,29 %) svoje vzdelanie neuviedlo.[48] 65 osôb (2 %) študovalo na vysokej škole, 90 osôb (2,77 %) na strednej škole, žiakmi základnej školy bolo 285 detí (8,76 %).[44]

43,44 % populácie v Pate bolo k 1. januáru 2021 slobodnej, 42,08 % bolo žilo v pretrvávajúcom manželstve, rozvedených osôb v Pate žilo 217 (6,67 %), ovdovených osôb 227 (6,98 %).[49] Z hľadiska okresu Galanta patrí Pata k obciam s menšou mierou rozvodovosti (percentuálne 8. najmenšia rozvodovosť).[50]

Školstvo Upraviť

Historické školstvo Upraviť

Ľudová škola v Pate pôsobila už v 18. storočí, keď vzdelávanie zabezpečovali cirkevní kantori. Z 19. storočia sú známe mená miestnych učiteľov a asistentov. Až do roku 1880 fungovala v obci iba jednotriedna ľudová (cirkevná) škola. Následne bola v roku 1882 otvorená druhá trieda a v roku 1907 tretia trieda. Koncom 19. storočia sa škola v duchu uhorskej školskej politiky snažila medzi slovenským obyvateľstvom presadzovať maďarizáciu, no tieto snahy boli pomerne neúspešné.[9]:155 – 156

Po vzniku prvej ČSR zažilo školstvo v Pate krízu. Cirkevné školy boli poštátnené a Pata pociťovala nedostatok pedagogickej sily charakteristický pre celé Slovensko. Keďže obec nepatrila k lukratívnym sídlam, vystriedalo a v nej v danom období mnoho pedagógov. Rovnako nepriaznivá bola celková ekonomická situácia, keďže obec si nemohla dovoliť postaviť novú školu, ktorú od nej štát požadoval. Nakoniec ministerstvo školstva ľudovú školu v Pate v roku 1933 výnosom ministra prikázalo zatvoriť do času, kým obec nepostaví novú budovu školy. Peniaze na výstavbu však ministerstvo poskytnúť odmietlo. Zákaz ale netrval dlho a už nasledujúci školský rok umožnilo ministerstvo školu znovu na rok otvoriť, pričom povolenie bolo každý rok predlžované. Vedúcou osobnosťou školstva v Pate sa stala spisovateľka a riaditeľka miestnej školy Margita Kováčová, ktorá sa snažila zlepšiť nielen vzdelanosť, ale aj hospodársku situáciu miestnych detí.[9]:157 – 161

Vo fílii Pata bola situácia o toľko horšia, že stará budova zo surových nepálených tehál musela umiestniť 5 triednu r. k. ľudovú školu. Dostala už tretie tzv. vládne napomenutie s termínom: ak sa nezačne so stavbou, bude nutno školu zatvoriť[...]

Len čo sme dokončili stavbu školy v Šoporni [...] hneď som sa pustil do príprav na stavbu v Pate[...] Stavba školy v Pate prebiehala oveľa kľudnejšie. Predsa len tam bola riaditeľkou školy Margita Kováčová, ktorá mala vážnosť[...]

V novej päť či šesť triednej škole v Pate sa začalo vyučovať v septembri 1938. Samozrejme, že rozpočet r. k. školskej stolice bol zvýšený o prvú splátku na dlhodobú pôžičku v sume 150.000.- Ročná splátka bola, ak sa nemýlim, okolo 6.000.- Kčs.

BERNADIČ, František. Rozpomienky kňaza (1910-1953). Nitra : Kňazský seminár sv. Gorazda, 2000. ISBN 8088741343. S. 99 – 107.

Miestne vzdelávanie podporovala aj Rímskokatolícka cirkev, respektíve jej predstavitelia. Práve vďaka pomoci šopornianskeho farára Františka Bernadiča sa podarilo v Pate postaviť v roku 1938 novú budovu školy. Jednoposchodový objekt poskytoval šesť vyučovacích miestností, kabinet a zborovňu. Výučba v budove začala v školskom roku 1938/1939. Školská dochádzka detí bola najmä v období prvej republiky pomerne slabá a len postupne rástla.[9]:163 Počas druhej svetovej vojny bola budova školy poškodená a len postupne dochádzalo k jej oprave. V roku 1951 sa uskutočnil prvý výlet žiakov do školy v prírode do Tatier. Postupne rástol počet detí navštevujúcich školu, až musela byť nakoniec v roku 1962 postavená nová budova školy, pričom v užívaní zostala aj staršia budova.[9]:164 – 165

Už v roku 1945 rozhodol miestny národný výbor o zriadení predškôlky (detskej opatrovne). Projekt, ktorá bol vytvorený za účelom, aby sa rodičia detí mohli zamestnať, sa realizoval od roku 1947. Spočiatku prebiehal vo veľmi skromných podmienkach, v nevyhovujúcich priestoroch a bez stravovania pre deti. V roku 1948 bola v obci postavená budova materskej škôlky, v ktorej sa už podávala aj studená strava. V roku 1952 bola otvorená aj druhá trieda, no kapacita zariadenia bola stále nedostatočná. V roku 1965 bola preto otvorená tretia trieda, no ani tá v dôsledku prudkého rastu populácie nepostačovala. Nakoniec bolo rozhodnuté o vystavaní novej budovy materskej škôlky, ktorá bola štvortriedna a dostavaná v roku 1983.[9]:108 – 109

Súčasné školstvo Upraviť

 
Materská škola v Pate, pohľad z Lazovej ulice

Dnes sa v obci nachádza materská škola (Materská škola Pata) a základná škola (Základná škola Pata). Zriaďovateľom oboch je obec, pričom školy sú právnickými osobami s právnou subjektivitou. Materská škola je päťtriedna a poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť deťom od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.[51] Jej areál na Lazovej ulici tvorí hlavná budova, ihrisko a hospodársky pavilón s kuchyňou a jedálňou. Kapacita materskej škôlky nie je dostatočná a plánuje sa rozšírenie. Základná škola poskytuje úplné základné vzdelanie (deväť ročníkov) a sídli v dvoch budovách na Školskej ulici (tzv. „stará škola“ a „nová škola“). Obe budovy základnej školy i budovy materskej školy sú vynovené. V areáli novej školy sa nachádza multifunkčné ihrisko a workoutové ihrisko. V areáli škôlky (budova starej kotolne) zriadila zriadila obec fitnescentrum a v roku 2020 vystavala skejtový park.[7]:16 – 17 V obci tiež od roku 2008 pôsobí občianske združenie Materské centrum Sto-nožka, ktoré sa venuje predškôlkarskej príprave detí.[52] Nachádzajú sa v nej dve detské ihriská.[7]:18 Od roku 2018 v Pate existuje elokované pracovisko Základnej umeleckej školy Jána Fishera Kvetoňa v Seredi.[53]

 
Obec Pata, pohľad zo severu

Hospodárstvo Upraviť

Pata je stredne veľké vidiecke osídlenie. Nachádza sa v najviac urbanizovanom vidieckom priestore na Slovensku, v oblasti slovenskej najrozvinutejšej aglomerácie (bratislavsko-trnavsko-nitrianska aglomerácia). Ekonomicky hierarchicky nadradeným sídlom nie je primárne okresné sídlo Galanta, ale bližšia Sereď a následne krajské mesto Trnava. Väzby s týmito mestami sú významné z hospodárskeho hľadiska.[7]:2

Obec je plne elektrifikovaná (proces prebiehal v rokoch 1952 – 1955[9]:111) a splynofikovaná[7]:15 (proces prebiehal v rokoch 1982 – 1991[9]:114). Má vybudovaný verejný vodovod, pričom pitná voda pochádza z viacerých zdrojov. Hlavným zdrojom je skupinový vodovod Jelka – Nitra, odberné miesto pre Patu je z vodojemu vo Vinohradoch nad Váhom. V južnej časti zastavaného územia obce je vybudovaná obecná vŕtaná studňa pitnej vody HP-3. Vlastnú studňu má tiež miestne družstvo a viacero domácností. Prístup k systému verejnej kanalizácie má len asi 50% obce, v blízkej dobe sa plánuje jej rozšírenie. Obec má vlastnú čističku odpadových vôd.[7]:15 Obecný rozhlas vznikol v roku 1957[9]:111 a dnes pokrýva celé zastavané územie obce. Územie je dostatočne pokryté signálom mobilných operátorov. Na území obce bol vybudovaný kamerový bezpečnostný systém.[7]:16

V Pate sídli viacero podnikateľských subjektov, obchodných prevádzok, reštaurácií a pohostinstiev. Okrem iného dve prevádzky obchodnej siete COOP Jednota, Terno, Teta drogerie a prvý slovenský Tesco-expres na dedine[54]. V obci sídlia dve lekárne, dve záhradkárstva, predajňa textilu a obuvi, požičovňa náradia, predajňa záhradkárskych potrieb a spojovacieho materiálu či stavebniny.[55]

Sociálne a zdravotnícke služby Upraviť

 
Domov sociálnych služieb Nezábudka v Pate, pohľad z Dlhej ulice

V Pate od roku 2007 pôsobí obcou zriadený Dom sociálnych služieb Nezábudka. Zariadenie poskytuje celoročnú pobytovú sociálnu službu, ako aj terénnu opatrovateľskú službu, sociálne služby v jedálni a sociálne služby v dennom centre. Súčasťou areálu zariadenia je oddychová zóna so záhradkou. Budova je jednopodlažná a bezbariérová.[56]

V obci je vytvorené zdravotnícke stredisko, v ktorom pod jednou strechou sídlia detská ambulancia, pediatrická ambulancia pre dospelých a zubná ambulancia.[57]

V budove tzv. starej materskej škôlky sídli Klub dôchodcov.[7]:15

V obci je zriadený dobrovoľný hasičský zbor (DHZ Pata), ktorý sídli vo vynovenej hasičskej zbrojnici za obecným úradom (Hlohovecká ulica).[7]:18 Zbor (ešte ako neuniformovaný) vznikol 18. augusta 1885. Jeho zakladateľom a prvým veliteľom bol notár Vojtech Matiašovský.[58]

Kultúra Upraviť

V obci je vystavaný a renovovaný kultúrny dom (v súčasnosti: „kultúrno-spoločenská budova“) s dnes už nefungujúcim kinom. Obec má zriadenú obecnú knižnicu, ktorá sídli v blízkosti materskej školy. Medzi pravidelné podujatia v obci patria Memoriál Ferenca Sidóa, Memoriál Júliusa Mesároša[59], beh oslobodenia obce (1. apríl), stavanie mája, augustové oslavy dní obce, septembrové hody (8. september – sviatok narodenia Panny Márie) či rôzne hasičské súťaže dobrovoľného hasičského zboru.

V obci pôsobí Futbalový klub Pata, ktorý hrá 4. ligu JZ. Klub vznikol v roku 1942. V súťaži Slovnaft Cup sa tím dostal najďalej do 3. kola. Za jeden z najväčších úspechov miestneho futbalu býva považovaná prehra 1:0 s béčkom ruského Spartaka Moskva.[60] Športový areál na Majerskej ulici je z veľkej časti vynovený.[7]:17

Z Paty pochádzajú slovenské hudobné skupiny Zenit a Čibuk. Okrem nich v obci pôsobia alebo pôsobili aj: ľudové zoskupenia Patanka, Patanská radosť, Stará chasa a Veselí starci a gospelová skupina AME. V Pate sa od roku 2015 každý rok koná festival gospelovej hudby Patagónia, tradičný je aj Memoriál Júliusa Mesároša usporadúvaný na počesť zakladateľa súboru Patanka.[59] V roku 2021 vzniklo v obci Patanské ochotnícke divadlo Pathália, jeho prvým predstavením bola veselohra Ženský zákon od Jozefa Gregora Tajovského.[61][62]

Cez obec vedie Svätojakubská cesta na Slovensku (úsek Hronský Beňadik – Trnava). Cez obec vedú dve cyklotrasy, pričom obe vedú aj po poľných a lesných cestách.[7]:14

V dedine štvrťročne vychádza dedinský časopis Slovo Patanov. Vydávaný je obecným úradom, staršie čísla sú dostupné online na webovej stránke obce.[63]

 
Bábika so ženským krojom z obce Pata. Bábika je uchovávaná v miestnom domove dôchodcov.

Ľudový odev Upraviť

S minimálnymi odlišnosťami sa rovnako zdobený ľudový odev ako v Pate nosil aj v susedných obciach Šoporňa a Hájske. Z hľadiska ľudového odievania a vzorov preto tieto obce tvorí malý okrsok. Miestny ľudový odev tvorí prechod medzi ľudovým odevom trnavskej oblasti a oblasťou Ponitria. Jeho vzhľad bol významne ovplyvnený miestnym historickým vývojom: nesie slovanské prvky (farby) a bohatosťou výzdoby sa radí k ľudovým krojom typickým pre katolícke prostredie. Odraz v miestnom ľudovom odeve našli typicky poľnohospodárske prvky.[64] Patiansky svadobný kroj bol vyobrazený aj na slovenských poštových známkach z roku 2004.[65] Príležitostne sa počas cirkevných sviatkov alebo na krojovaných zábavách nosí aj dnes.[66]

Výšivka Upraviť

Pôvodná výšivka po niti sa vyšívala na čepce, rukávce, zástery, košele a kútne plachty v hustej pásovej alebo štvorcovej zostave. Až do počiatku 20. storočia bol základnou technikou vyšívania šikmý plný steh (tzv. šnóruvání). Spolu s ním bolo možné vidieť aj stonkový steh, hladkovanie a obyčajný a vrkôčikový krížik.[67]

V obdĺžnikových alebo štvorcových obrazcoch výšivka kombinovala geometrické prvky a štylizované rastlinné motívy. Plochy na seba nadväzovali a tvoriac mozaikový obrazec, zapĺňali celú vyšívanú plochu. Charakteristické boli motívy kvetov, hviezdic, srdiečok, tulipánov, zúbkov či špirálok. Z farieb bola dominantná červená, doplnkovými farbami boli modrá, biela, čierna a žltá.[67]

Zmena v technike výroby nastala v 19. storočí, keď sa začali okrem konopných a bavlnených plátien začali používať jemné materiály a na vyšívanie bavlnené a hodvábne priadze. Výšivka sa začala predkresľovať a vnútorná plocha vypĺňať od oka. Vďaka novej pestrosti priadzí sa do výšiviek dostávali nové farby, no ornamentalistika zostala zachovaná. Až v 20. storočí sa začal využívať druh predkreslenej výšivky s rastlinnými motívmi (tzv. rídká alebo rídké kvety). Tento ornament bol zložený z pukov kvetov, ruží či iných kvetov a postupne vytlačil staršiu hustú výšivku. Pred druhou svetovou vojnou začala v susednej Šoporni výšivkárka Hermína Švihoríková tvoriť na oblečení nový vzor figurálnej výšivky, no okolité obce vrátane Paty sa k tejto novote stavali kriticky.[64][67] Až v druhej polovici 20. storočia sa figurálny ornament začal vďaka Ústrediu ľudovej umeleckej výroby používať aj v Pate, avšak nie na odeve, ale vo forme samostatných obrázkov.[67]

Ženský odev Upraviť

Typický ženský patianský kroj sa skladá sa zo štyroch častí: škrobnice, plátených rukávcov s farebnými vyšívanými štvorčekmi, a červeného prucla (vesty) s damaskovým, zamatovým alebo najsviatočnejším brokátovým podkladom. Prucel sa začal nosiť už začiatkom 19. storočia.[64] Je charakteristický bohatými červenými výšivkami na ráme, paličkovými čipkami, mašličkami či blýskavými ozdobami. V minulosti videli odborníci z Národopisného ústavu v Prahe v červenej výšivke turecký živel.[9]:62 Zapínali sa olovenými spínadlami vykladanými sklom alebo novšie kovovými gombíkmi so sklenenými očkami.[64] Hlavnú výzdobu tvorilo šnúrovanie v zlatom a striebornom tóne, ktoré bolo v čase prvej svetovej vojny kombinované rôznymi ozdobami. Počas prvej ČSR boli živôtiky spravidla bez šnúrovania. Vývojom prešiel prucel aj po druhej svetovej vojne, keď začal byť tvorený z damasku a kašmíru. V páse sa zúžil a všíval do obojka. Zapínal sa na gombíky.[64] Ku kroju patrila pôvodne zelená (polovica 19. storočia), neskôr červená alebo čierna kvetovaná nariasená sukňa. Jej dĺžka sa v priebehu času menila podľa módy. Okraj sukne bol obrúbený ozdobami, mašličkami alebo bielymi čipkami. V páse sa sťahovala šnúrami alebo bielymi tkanicami. Spodok sukne bol lemovaný pásom červeného súkna a nad ním sa našívali modré hodvábne stuhy.[64]

Pri svadbe, poprípade krátko pred ňou v období ohlášok nosili ženy aj partu. V porovnaní s inými časťami sa jej nosenie zachovalo dlho, a to až do obdobia druhej svetovej vojny. Predstavovala prechod od dievčenského zeleného vienka so stužkami k vyšívaným čepcom vydatých žien. Vrchná a zadná časť patianskej party bola ozdobená perličkami, granátmi a zrkadielkami. Vpredu bola podložená kvetovanými mašľami, navrchu má strieborný vienok s rozmarínom. Vydaté ženy nosili na čepcoch šatky s točenými strapcami.[64]

V pracovný deň sa v 19. storočí chodilo spravidla na boso alebo sa nohy obkrúhľovali do onúc. Ako ženská obuv sa pred prvou svetovou vojnou nosili bóty a sviatočné čižmy. Sviatočné čižmy (tzv. vŕzgačky) boli z čiernej teľacej kože a špeciálne pre túto oblasť ich vyrábali majstri zo Serede. Opätok bol vyšší a úzky. Na okrasu slúžila kožená gombička. Medzi podošvu a futro sa dávala tzv. červená koža, ktorá slúžila na to, aby čižmy vŕzgali. Čižmi zdobilo štepovanie niťami okolo priehlavku. Mladé ženy nosili čižmy vyšívané veselými farbami, staršie ženy vyšivky čiernou farbou.[64]

 
anonymný autor, mužský sviatočný odev z obce Pata, v pozadí tzv. starý kostol v Pate, 19. storočie

Mužský odev Upraviť

Patiansky mužský kroj sa nosil najmä počas sviatočných dní. Hromadnejšie sa prestal používať skôr ako ženský kroj. Skladá sa z vyšívanej plátennej košele, gatí a zdobenej modrej vesty (prucel). Vesta z 19. storočia bola zdobená striebornými šnúrkami, vyšívanými zúbkami a striebornými gombičkami. Na lemy sa spotrebovali asi tri metre hodvábnych stužiek. Obkolesovali všetky okraje vesty i jej vreská. Hlavný ornament tvorili tri sústredené poloblúky na chrbte. Vesta sa nezapínala, gombíky boli len na okrasu. Úzke nohavice z čierneho súkna sa zasúvali do vysokých čižiem zdobených modrými šnúrkami. Ženích mal za klobúkom a na hrudi pestré pierko z rozmarínu, korálok, farebných nitiek a stužky. V rámci kultúrneho okrsku Pata – Šoporňa – Hajské boli perká zvlášť obľúbené v Pate, kde sa nosili ešte aj pred druhou svetovou vojnou. Starším druhom vesty mohla byť vesta z čierneho kangánu, ktorej kus sa zachoval v minulom storočí v Hájskom.[64]

Piesne Upraviť

Nad tú Patu jasný mesác svítí

[:Nad tú Patu jasný mesác svítí,
mal by som íst milú naščívíti.:]
[:Svít mi mesáčku, milej cestičku,
svít mi mojej najmilejšej ceste,
kerá povedala, že ma nesce.:]

[:Ide královná na bílém koni,
nese lístek v ruke napísaný.:]
[:Lístek napsaný, v nem pozdravený.
Položí ho milej na stoleček,
(k)de ona skladala svoj víneček.:]

[:Ked sa milá ze sna prebudila
lísteček do pravej ruky (v)zala.:]
[:Plače naríka, smutne si vzdychá,
stratila som svoje potešéní,
pre falešné ludské pomlúvání.:]

patianska ľudová pieseň
neoficiálna patianska hymna

Neoficiálnou hymnou obce je pieseň Nad tú Patu jasný mesác svíti. Jej mierne upravenú verziu nahrala skupina Veselí starci. Medzi ďalšie piesne z Paty a jej okolia patria napr. Na patanských lúkach, Tú ružičku, čo som v tebe nosil, Zasadil som tu zelené topole; Korení, korení jak duchovný list, Svítí mesác nad naším huménkem, Javorinka.[9]:166

 
Mapa západoslovenských dialektov, ktorá zobrazuje Patu ako súčasť strednonitrianskeho nárečia na hraniciach s trnavským nárečím. Existuje viacero členení západných dialektov, pozri západoslovenské nárečia

Dialekt Upraviť

Aj v súčasnej dobe (2023), sa v Pate hovorí tvrdým západoslovenským dialektom, ktorý obsahuje prvky trnavského a (stredno)nitrianskeho nárečia. Na rozdiel od trnavského nárečia nepoužíva hlásku d͡ʒ (dz). Takmer totožným nárečím sa rozpráva aj v susednej Šoporni, Šintave a v Dolnej Strede[68], poprípade aj v Seredi. Niektoré staršie charakteristické prvky nárečia postupne u mladších generácií hovoriacich miznú pod vplyvom spisovnej slovenčiny. Vrámci časopisu Slovo Patanov pravidelne vychádza rubrika „Malý slovník patančiny“[69].

V nárečí prevažuje zvuková stránka, bežné je spodobovanie. Dialekt nepozná pravidlo o rytmickom krátení. Je preň charakteristické skracovanie dvojhlások na niektorú zo samohlások, typicky na prvú, menej často (z prirodzených rozlišovacích dôvodov) na druhú: napríklad mlieko na „mlíko“, sliepka na „slípka“, ale piata na „pátá“. Čiastočne rozdielny dialekt sa používa v inak kultúrne príbuznom Hájskom (napr. „mléko“, „slépka“).[68] Samotní Paťania samých seba pre absenciu dvojhlások v dialekte nenazývajú spisovne (Paťan, Patianka, Paťania), ale „Patan“, „Patanka“, „Patany“. Dedinský časopis sa preto napr. nazýva „Slovo Patanov“. Rovnako miestny folklórny súbor „Patanka“ či napr. folklórne vystúpenie obyvateľov obce „Patanská svadba“.[70] V cudzích slovách sa medzi hlásky podobné dvojhláskam vsúva písmeno „j“ (napríklad „fantázija“).[68]

Patianska ľudová riekanka

Na Járku som suknu prala, mala som moc roboty,
prišóv ge mne Jano z humna: Oper aj mne galoty.
A já ti ich neoperem, bár by ta aj hnev chytev,
daj si ich ty vyprat temu, do ti ich tak zašpinev.

Dedičstvo otcov našich zachovajme si sami: (výňatok z ľudovej tvorby v Pate) In: Slovo Patanov. Roč. VIII., č. 1, 2013, s. 14

Nárečie nepozná hlásku „ä“, ktorú zastupuje „a" (napríklad „pata" z päta), a hlásku „ô“, ktorú nahrádza „ó" (napr. „stól"). Typické je tiež tvrdé vyslovovanie mäkkých slabík a samohlások ľ, ň. Spojenia „dl“, „dc“ či „dn“ sa menia na zdvojené spoluhlásky „ll“, „cc“ a „nn“ (napríklad: mydlo na „myllo“, srdca na „srcco“, jedno na „jenno“).[68] Niekedy sa spoluhláska zdvojuje bez toho, aby iná vypadávala (napríklad osem na „ossem“)[71], pomerne často niektorá hláska alebo skupina hlások vypadáva (napríklad „[v]ždycky“ alebo „dycky“, či „mes[ts]ký“). Niekedy môže byť vypadnutie hlásky spojené so zmenou ďalšej hlásky (všetko na „šecko“) alebo s predĺžením niektorej zo samohlások (napríklad včera na „čéra“ a dnes na „neská“). Táto flexibilita spôsobuje vznik pomerne bohatého počtu tvarov niektorých pojmov (napríklad: včuľ : „včul", „včúl", „čúlek", „čúl", „včil", „čil" či „čilek"). Skupina hlášok „št“ sa často mení na „šč“ (napríklad: sťastie na „sčastí“, štena na „ščena“ či Štefan na „Ščefan“)[68]. Menej často sa na „šč“ mení aj jedna hláska (napríklad požičaný na „poščaný“).[71] Predpona „z“ sa niekedy nespisovne vokalizuje (napríklad z Paty na „ze Paty“), inokedy sa už existujúca samohláska mení na inú (napríklad zo Šoporne na „ze Šoporne“).

Spisovný slovesný neurčitok -ovať sa vždy mení na „-uvať“ (napríklad kupovať na „kupuvat“). Dnes už menej často sa v jazykovej praxi uplatňujú odchýlky v minulom čase slovies (bol na „bóv“; kukal na „kukav“, potešil na „potešev“ alebo „potešel“).[68]

Patiansky dialekt sa okrem fonetického hľadiska od spisovnej slovenčiny čiastočne odlišuje aj slovnou zásobou (napríklad „žufana", „fundisko", „kysna", „krumpla", „račír“). Často využíva bohemizmy alebo skomolené nemecké slová.

Cirkevná správa Upraviť

 
Kostol Narodenia Panny Márie v Pate, tzv. „nový kostol“, pohľad z Dlhej ulice

Obec od roku 1969 spadá pod rovnomennú rímskokatolícku farnosť, ku ktorej ako filiálka prislúcha obec Pusté Sady. Farnosť patrí do dekanátu Sereď. Miestni farári sídlia na fare, ktorá stojí vedľa nového kostola. Budovu fary vystavali miestni veriaci. Súčasným farárom je Ladislav Kuna.[72]

Samostatná farnosť v obci existovala v období stredoveku, no v 16. storočí zanikla. Následne mala obec do roku 1969 postavenie filiálky, pričom od roku 1560 v nej pôsobili farári zo Šintavy a následne od roku 1713 farári zo Šoporne.[73] Farárom v Pate okrem kaplánov v 18. storočí pomáhali cirkevní kantori, ktorí viedli náboženský spev, vyzváňali, vyučovali a boli hlavnými asistentmi farárov pri liturgických úkonoch či zaopatrovaní chorých. Za svoju službu dostávali vymedzené odmeny, ktoré sú zaznamenané v archívoch vizitácií.[9]:146 – 147

Od osamostatnenia farnosti v Pate ako farári pôsobili: Alojz Schmiester (1969 – 1983; bol zastrelený na fare za záhadných okolností[74][75]), Bronislav Ignác Kramár (1983 – 1999; následne opát v Želivi), Vladimír Kotes (1999 – 2000; následne misionár na Sibíri[76]), Jozef Kaman (2000 – 2013) a Ladislav Kuna (2012 – súčasnosť; pred tým generálny vikár Trnavskej arcidiezézy).[77][9]

Významné osobnosti Upraviť

 
Priestor pred novým kostolom. V blízkosti sa nachádza cintorín, detské ihrisko a menší výbeh s hospodárskymi zvieratami spravovaný farou.

Narodili sa v obci

 
Ferdinand Salzmann, Ježiško s vladárskym jablkom, maľba na sklo, asi prelom 19. a 20. storočia, dnes Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava

Pôsobili alebo pôsobia v obci

 • Ferdinand Salzmann[83] (* asi 1830 – † 1913), maliar na sklo, otec Alexandra Salzmanna, maľoval najmä náboženskú tematiku
 • Alexander Salzmann[84] (* 1870 – † 1958), maliar na sklo, maľoval najmä náboženskú tematiku
 • Margita Kováčová (* 1901 – † 1993), učiteľka, publicistka, autorka diel Drobné poviedky, rozprávky určené pre ľud a mládež, Slovenský povstalec a Ičko Šibalský
 • Emil Špaldon (* 1918 – † 2015), vysokoškolský učiteľ, zakladateľ moderného slovenského obilninárstva; pôsobil ako riaditeľ v družstve pre pestovanie papriky v Pate, aj skúsenosti z Paty opísal v monografii Koreninová paprika[85][86]
 • Jozef Kršek (*1939 – † 2021), pôdohospodár, minister pôdohospodárstva, pôsobil v obci na družstve a túto skúsenosť zaznamenal v knihe Roľníci v dobe socializmu. Takto sme žili[87]
 • Bronislav Ignác Kramár (* 1945 – † 2020), rímskokatolícky kňaz, dekan, bývalý opát Želivského kláštora
 • Milan Bubák (* 1956), rímskokatolícky kňaz a náboženský spisovateľ
 • Stanislav Matulay[88] (* 1951), vysokoškolský pedagóg, autor viacerých prác z oblasti sociológie
 • Oldřich Holiš, predseda Slovenskej živnostenskej komory[89], priekopník v slovenskom kávovom priemysle, zakladateľ Academy of Coffee.[90][91]

Referencie Upraviť

 1. Registre obnovenej evidencie pozemkov [online]. Bratislava: ÚGKK SR, [cit. 2011-12-31]. Dostupné online.
 2. Počet obyvateľov podľa pohlavia – obce (ročne) [online]. Bratislava: Štatistický úrad SR, rev. 2023-04-03, [cit. 2023-04-12]. Dostupné online.
 3. Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022 : Zoznam zvolených starostov [online]. Bratislava: Štatistický úrad SR, 2022-10-30. Dostupné online.
 4. JÚĽŠ. Paťan v slovníkoch JÚĽŠ [online]. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Dostupné online.
 5. a b c Pata In: Ottova praktická encyklopédia Slovensko. Bratislava : Ottovo nakladateľstvo, 2008. ISBN 978-80-7360-668-8. S. 376.
 6. a b c d e f g PATA. In: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. Zväzok II. Bratislava : Veda, 1977. 517 s. S. 374.
 7. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y Vstupná analýza vnútorného a vonkajšieho prostredia pre spracovanie PHSR obce Pata na roky 2021 – 2027 [online]. Pata: Obec Pata, 2021, [cit. 2023-06-21]. Dostupné online.
 8. a b c d e Pozri Katastrálny portál ZBGIS. Dostupné online. [cit. 2023-06-21]
 9. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar KLOBUČNÍK, Miroslav. Z dejín obce Pata. Pata : Obecný úrad Pata, 2008. ISBN 978-80-969826-5-3.
 10. a b c Charakteristika obce [online]. Pata: Obecný úrad Pata, [cit. 2021-07-13]. Dostupné online.
 11. Viac pozri CHEBEN, I. Záchranný výskum v Pate (AVANS, Nitra, 1999, s. 66)
 12. Viac pozri A SO, f. Záchranný výskum (výskumná správa), AÚ SAV Nitra, 1997, 99 s.
 13. a b c d e f Symboly obce [online]. Pata: Obecný úrad Pata, 12. 2. 2015, [cit. 2019-05-31]. (pozri Erb obce Pata - história.pdf). Dostupné online.
 14. HUDÁK, J. Patrocínia na Slovensku. Bratislava, 1984, 480 s.
 15. ŠIMONČIČ, Jozef. Štátny okresný archív v Trnave: sprievodca po fondoch a zbierkach. Bratislava : Archívna správa MV SSR, 1978. S. 35.
 16. a b AUSCHWITZ-BIRKENAU, Staatliches Museum. Namensverzeichnis A-Z. Annex. München : K. G. Saur, 1995. ISBN 3-598-11275-0. S. 978.
 17. HUBINÁK, Štefan. Nezábudka má dvanásť rokov [online]. Sereď, Pata: Sereď online, 2019-11-15, [cit. 2021-07-13]. Dostupné online.
 18. Slovo Patanov, Pata: Obecný úrad Pata. XVI ročník, apríl, máj, jún 2021, s. 22
 19. Pata In: MAJTÁN, M. Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773 – 1997). Bratislava : Veda, 1998. Dostupné online.
 20. STANISLAV, Ján. Slovenský juh v stredoveku. Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská, 1948. S. 339.
 21. KRAJČOVIČ, Rudolf. Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladom názvov obcí a miest (46). Kultúra slova (Bratislava: Orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV a Jazykového odboru Matice slovenskej), 2014, roč. 48, čís. 4, s. 217. ISSN 0023-5202.
 22. a b c Územný plán obce Pata, Záväzná časť, s. 16. Dostupné online [cit. 2021-07-14]
 23. a b História: Farnosť Pata [online]. Sereď: Dekanát Sereď, [cit. 2019-09-15]. Dostupné online.
 24. HUBINÁK, Štefan. Inaugurácia nového organa [online]. Sereď, Pata: Sereď online, 2020-06-23, [cit. 2021-07-13]. Dostupné online.
 25. Schematizmus Trnavskej arcidiecézy podľa názvu farností [online]. Trnava: Trnavská arcidiecéza, [cit. 2021-07-14]. Dostupné online.
 26. HUBINÁK, Štefan. Studienka, Studnička, Studinka In Slovo Patanov. Roč. VIII. č. 3-4, 2013, s. 16. Dostupné online. [cit. 2023-06-21]
 27. HUBINÁK, Štefan. Megalavička už aj v Pate [online]. Sereď, Pata: Sereď online, 2022-04-26, [cit. 2022-07-24]. Dostupné online.
 28. Počet obyvateľov podľa štátnej príslušnosti v obci Pata k 1. 1. 2021 [online]. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
 29. a b Počet obyvateľov podľa pohlavia v obci Pata k 1. 1. 2021 [online]. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
 30. Počet obyvateľov podľa národnosti v obci Pata k 1. 1. 2021 [online]. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
 31. Podiel obyvateľov so slovenskou národnosťou v obciach v okrese Galanta k 1. 1. 2021 [online]. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
 32. Počet obyvateľov podľa ďalšej národnosti v obci Pata k 1. 1. 2021 [online]. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky., 2021, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
 33. Štruktúra obyvateľov podľa materinského jazyka v obci Pata k 1. 1. 2021 [online]. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
 34. Patta In: FÉNYES, E. Magyarország geográfiai szótára. Pesten, 1851. Dostupné online. [cit. 24. 9. 2022]
 35. Pata. In: Malá československá encyklopedie. Vyd. 1. Zväzok IV. M – Pol. Praha : Academia, 1986. S. 813.
 36. a b Vybrané štatistické dáta zo SODB 2001: Pata [online]. www.sodbtn.sk, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
 37. a b Demografické údaje [online]. Pata: Obec Pata, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
 38. Podľa automaticky generovaných údajov v infoboxe k 31. 12. 2021.
 39. a b c Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania v obci Pata k 1. 1. 2021 [online]. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
 40. Počet obyvateľov podľa náboženského vyznania v obciach v okrese Galanta k 1. 1. 2021 [online]. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
 41. Pod iné Štatistický úrad Slovenskej republiky nezaradil pohanstvo a prírodné duchovno, ad hoc hnutia, hinduizmus, budhizmus, islam, judaizmus, bahaizmus ani kresťanské cirkvi.
 42. Vierovyznania, ktoré získali pri sčítaní obyvateľstva menej ako 0,09 %, teda sa k nim prihlásilo menej ako 3 osoby (jehovisti, Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní, pravoslávni, kalvíni, metodisti a iné). Podrobnosti pozri na stránke sčítania obyvateľov. Dostupné online [cit. 24. 9. 2022]
 43. Štruktúra obyvateľov podľa ekonomických vekových skupín v obci Pata k 1. 1. 2021 [online]. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
 44. a b Počet obyvateľov podľa súčasnej ekonomickej aktivity v obci Pata k 1. 1. 2021 [online]. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
 45. Počet obyvateľov podľa postavenia v zamestnaní v obci Pata k 1. 1. 2021 [online]. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
 46. Počet obyvateľov podľa zamestnania v obci Pata k 1. 1. 202 1 [online]. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
 47. Počet obyvateľov podľa odvetvia ekonomickej činnosti v obci Pata k 1. 1. 2021 [online]. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
 48. Počet obyvateľov podľa najvyššieho dosiahnutého vzdelania v obci Pata k 1. 1. 2021 [online]. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
 49. Počet obyvateľov podľa rodinného stavu v obci Pata k 1. 1. 2021 [online]. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky., 2021, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
 50. Počet obyvateľov podľa rodinného stavu v obciach v okrese Galanta k 1. 1. 2021 [online]. Bratislava: Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2021, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
 51. Materská škola [online]. Pata: Obec Pata, [cit. 2023-06-21]. Dostupné online.
 52. Materské centrum Sto-nožka [online]. Pata: Obec Pata, [cit. 2023-06-21]. Dostupné online.
 53. ZUŠ Sereď: O nás [online]. Sereď: Základná umelecká škola Jána Fischera Kvetoňa v Seredi, [cit. 2023-06-21]. Dostupné online.
 54. Tesco doviedlo Expres do Paty [online]. Bratislava: Trend, [cit. 2019-09-15]. Dostupné online.
 55. Obchody [online]. Pata: Obec Pata, [cit. 2023-06-21]. Dostupné online.
 56. Nezábudka Pata n.o. [online]. Pata: Domov sociálnych služieb Nezábudka, [cit. 2023-06-21]. Dostupné online.
 57. Zdravotná starostlivosť [online]. Pata: Obec Pata, [cit. 2023-06-21]. Dostupné online.
 58. TIBOR, Mikuš. História dobrovoľných hasičských zborov v Trnavskom samosprávnom kraji. Trnava : Trnavský samosprávny kraj, 2013. Dostupné online. ISBN 978-80-971342-9-7. S. 70.
 59. a b HUBINÁK, Štefan. Memoriál Júliusa Mesároša [online]. Sereď, Pata: Sereď online, 2022-07-18, [cit. 2022-07-24]. Dostupné online.
 60. V Pate sa bála aj Moskva. Nech je to oslava futbalu, pozýva Valenta na Trnavu [online]. Nitra: My Nitra, [cit. 2022-07-24]. Dostupné online.
 61. Patanské ochotnícke divadlo [online]. Pata: Obec Pata, [cit. 2022-07-24]. Dostupné online.
 62. HUBINÁK, Štefan. "Ženský zákon" v Pate [online]. Sereď, Pata: Sereď online, 2022-05-22, [cit. 2022-07-24]. Dostupné online.
 63. Slovo Patanov [online]. Pata: Obecný úrad Pata, [cit. 2021-07-14]. Dostupné online.
 64. a b c d e f g h i DANGLOVÁ, Oľga. Ľudový odev v Šoporni, Pate a Hájskom. Slovenský národopis (Bratislava: Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied), 1970, roč. XVIII, čís. 1, s. 91 – 136. Dostupné online. ISSN 1339-9357.
 65. Svadobné kroje - mužský kroj z Paty [online]. Bratislava: Poštová filatelistická služba, [cit. 2019-05-31]. Dostupné online.
 66. HUBINÁK, Štefan. Krojovaná batôžková zábava [online]. Sereď, Pata: Sereď online, 2022-11-27, [cit. 2023-06-22]. Dostupné online.
 67. a b c d Šoporňa a okolie. In: ANNA, Chlupová, a kol. Slovenská ľudová výšivka. Bratislava : Alfa, 1985. S. 168 – 169.
 68. a b c d e f ČUTRÍK, Ľudovít, a kol. Šoporňa: minulosť a súčasnosť 1251-2001. Bratislava : Remedium, 2001. ISBN 8088993229. S. 162 – 165.
 69. Napr. Slovo Patanov, Pata: Obecný úrad Pata. XVI ročník, apríl, máj, jún 2021, s. 7
 70. Patanská svadba [online]. Pata: Obecný úrad Pata, 7.11.2017, [cit. 2021-07-14]. Dostupné online.
 71. a b Porovnaj Slovo Patanov. roč. VI., č. 2, 2011, s. 19.
 72. Schematizmus Trnavskej arcidiecézy podľa názvu farnosti [online]. Trnava: Trnavská arcidiecéza, [cit. 2023-06-21]. Dostupné online.
 73. Zoznam vtedajších šintavských a šopornianskych farárov poskytuje KLOBUČNÍK, Miroslav. Z dejín obce Pata. Pata : Obecný úrad Pata, 2008. ISBN 978-80-969826-5-3. S. 144 – 146. Zoznam šopornianskych kaplánov: ČUTRÍK, Ľudovít, a kol. Šoporňa: minulosť a súčasnosť 1251-2001. Bratislava : Remedium, 2001. ISBN 8088993229. S. 45.
 74. RÓBERT, Letz. Postavenie katolíckej cirkvi na Slovensku v čase, keď musel zomrieť páter Emanuel Jozef Cubínek. Pamäť národa (Bratislava: Ústav pamäti národa), 2016, roč. 12, čís. 1, s. 84. Dostupné online [cit. 2023-06-21]. ISSN 1336-6297.
 75. RÓBERT, Letz. The role of human rights in the situation of the Slovak church and persecution of Christians in Slovakia in 1975–1989. In: Human Rights and Political Dissent in Central Europe. Ed. Jakub Tyszkiewicz. Abingdon, New York : Routledge, 2022. ISBN 978-1-003-18764-6. S. 117.
 76. KOLLER, Stanisław. Odrodzenie Kościoła katolickiego na Syberii. Krakow : Wydawnictwo Naukowe PAT, 2001. ISBN 978-83-87681-94-4. S. 260.
 77. Zoznam kňazov farnosti [online]. Pusté Sady: Obec Pusté Sady, [cit. 2023-06-21]. Dostupné online.
 78. Zomrel najstarší verbista na svete – br. Cyprián Korec, SVD [online]. Bratislava: Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, [cit. 2023-03-04]. Dostupné online.
 79. KOREC, J., Cyprián. In: SVÄTOKRÍŽNY, Jozef. Slovenskí misionári vo svete v 20. storočí. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2002. ISBN 978-80-7165-336-3. S. 115.
 80. CHRASTOVÁ, Dominika. Bojovala s nábehom na anorexiu. Tento rok vyhrala bronz na majstrovstvách sveta v street workoute. Forbes (Bratislava: Barecz & Conrad Media), 5. 12. 2019. Dostupné online [cit. 2021-10-12].
 81. ROZHOVOR: Veronika Greinerová porazila anorexiu, vyhráva majstrovstvá Slovenska a trénuje ľudí. Spoznajte patanskú superženu [online]. Sereď: Sereď online, 2021-10-11, [cit. 2021-10-12]. Dostupné online.
 82. FARKAŠ, Erik. Attila oklamal mamu, aby ma pustila na MMA. Pôjde elektrikár Paulus cestou plynára McGregora? [online]. Šport.sk, [cit. 2022-08-03]. Dostupné online.
 83. SALZMANN, Ferdinand. In: Slovenský biografický slovník. Zväzok V. R – Š. Martin : Matica slovenská, 1992. ISBN 80-7090-216-7. S. 172 – 173.
 84. SALZMANN, Alexander. In: Slovenský biografický slovník. Zväzok V. R – Š. Martin : Matica slovenská, 1992. ISBN 80-7090-216-7. S. 172.
 85. Akademik Emil Špaldon mal dlhý a plodný život. In: Roľnícke noviny [online]. Nitra: Profi Press SK, 2018-04-16, [cit. 2023-06-22]. Dostupné online.
 86. 100. výročie od narodenia akademika Dr. h. c. Emila Špaldona [online]. Nitra: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, [cit. 2023-06-22]. Dostupné online.
 87. Prvý minister pôdohospodárstva nezávislého Slovenska Jozef Kršek už nie je medzi nami. In: Finančné noviny [online]. 2021-11-29, [cit. 2023-06-22]. Dostupné online.
 88. Zoznam zaregistrovaných kandidátov - Voľby 2022 [online]. Pata: Obec Pata, [cit. 2022-09-24]. Dostupné online.
 89. Predseda SŽK [online]. Žilina: Slovenská živnostenská komora, [cit. 2021-10-12]. Dostupné online.
 90. Akadámia (nielen) pre kávových profesionálov. Hospodárske noviny. Dostupné online [cit. 2021-10-12]. ISSN 1335-470x.
 91. ROZHOVOR: Kávový príbeh Oldřicha Holiša z Coffee Veronia je jeden z najinšpiratívnejších na Slovensku [online]. Sereď: Sereď online, 2021-10-03, [cit. 2021-10-12]. Dostupné online.

Iné projekty Upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Pata

Externé odkazy Upraviť